Čtvrtek 25. července 1996

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dámy a pánové, prosím, abyste zaujali místa a budeme pokračovat. Děkuji za pochopení.

Zahajuji přerušené jednání. Prosím pověřeného zástupce ověřovatelů, aby nám sdělil výsledek veřejného hlasování o důvěře vládě České republiky.

Slova se ujme pan poslanec Orel.

Poslanec Jaroslav Orel: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážená vládo, vážené poslankyně a poslanci, dámy a pánové, dříve než vám sdělím výsledek hlasování o důvěře vládě, chci vás informovat, jak ověřovatelé posoudili námitku pana poslance Krejsy.

Ověřili jsme si stenozápis a zjistili jsme, že stenozápis obsahuje pouze slova, která opakuje předsedající schůze. Je to logické, protože stenozápis není technicky schopen věrně zapsat slova, která nejsou přednesena na mikrofon. S tím zákonodárce počítal, a právě proto uložil předsedajícímu schůze, aby slova vyřčená ze sálu zopakoval. Tady jsme shledali, že u všech namítajících poslanců předsedající zopakoval slova "pro návrh".

Tuto vaši námitku, pane poslanče, bohužel z tohoto důvodu nemůžeme akceptovat.

Nyní vám, vážené dámy a pánové, sděluji, že Poslanecká sněmovna vládě jmenované prezidentem republiky 4. července t. r. v předchozím hlasování důvěru vyslovila.

K přijetí usnesení o vyslovení důvěry vládě je třeba nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přítomno bylo a hlasovalo 138 poslanců, takže kvórum pro přijetí návrhu činilo 70 poslanců.

Pro návrh se vyslovilo 98 poslanců, proti návrhu se vyslovilo 40 poslanců a hlasování se zdrželo nula poslanců.

Děkuji vám. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Krejsa.

Poslanec Josef Krejsa: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vysvětlení pro nepřítomné: Několik poslanců nepoužilo hlasování v souladu s jednacím řádem.

Dovolte mi spokojit se s konstatováním, že vládnoucí garnitura nebyla schopna prosadit programové prohlášení bez porušení zákona. (Potlesk republikánů.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Dovolte mi k tomu svoje osobní vyjádření jako předsedajícího. Omlouvám se všem těm kolegům, že jsem neslyšel jejich přesné vyjádření, a že jsem zopakoval to, co mi předeslal protokol. Ještě jednou se omlouvám.

Dámy a pánové, konstatuji, že Poslanecká sněmovna vyslovila vládě důvěru.

Nyní se přihlásit o slovo předseda vlády pan Václav Klaus. Prosím, aby se ujal slova.

Předseda vlády ČR Václav Klaus: Vážená Poslanecká sněmovno, dovolte mi, abych vám velmi stručně jménem vlády poděkoval za vyslovení důvěry. Vážíme si toho, nebereme to za věc formální a jsme připraveni začít okamžitě fungovat.

Víme, že jsme na sebe vzali nelehký závazek, víme, že jsme na sebe vzali velké břemeno. Víme, že se nebude jednat o věc snadnou, nicméně jsme připraveni své vládní prohlášení, které zde bylo předloženo a diskutováno, realizovat. Jsme připraveni dát se ihned do práce. A říkám-li ihned, tak myslím skutečně tento den - dnes odpoledne.

Jsem přesvědčen, že vláda, která dnes získala vaši důvěru, bude pracovat dobře, jsem přesvědčen, že občané naší země budou mít šanci v tomto volebním období realizovat své životní sny a ideály a jsem přesvědčen, že jim k tomu budou touto vládou vytvářeny patřičné podmínky a předpoklady.

Takže ještě jednou děkuji a mohu slíbit, že se pustíme do práce. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a vážení kolegové, vyhlašuji polední přestávku do 14.00 hodin a mám ještě toto důležité sdělení:

Předseda Poslanecké sněmovny zve pana premiéra, členy vlády, místopředsedy Poslanecké sněmovny a předsedy poslaneckých klubů do místnosti 120 sekretariátu předsedy ke krátkému setkání. Děkuji vám.

(Schůze přerušena ve 12.36 hodin.)

(Schůze opět zahájena ve 14.05 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych zahájil pokračování dnešního programu 3. schůze a upozornil na to, že nyní budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana kolegy Exnera na zařazení nového bodu. Pan poslanec Filip s faktickou poznámkou.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedající, paní kolegyně, páni kolegové, nemyslím si, že jde o jiný bod. Ještě jsme neukončili bod číslo 1 - projednání důvěry vládě. Vláda získala důvěru, formálně tento bod nebyl ukončen. Skutečně procedurální návrh, který dával pan kolega Exner, vychází přímo z jednacího řádu. Nyní nemám u sebe jednací řád, ale myslím si, že je to § 50 písm. I), a to je otázka kontroly vlády přímo založená v jednacím řádu. Myslím, že je to doprovodné usnesení k prvnímu bodu programu tohoto jednání. Měli bychom jednat přímo o návrhu pana kolegy Exnera, nikoliv o zařazení nového bodu jednání.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já jsem návrh panu kolegovi Exnerovi předložil. Pan kolega Koháček se přihlásil s faktickou poznámkou a zpochybnil tento můj návrh. Takže poprosím pana kolegu Koháčka. Hlásí se ještě jednou s faktickou poznámkou.

Poslanec Petr Koháček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom znova opakuji, že bod jednání o vyslovení důvěry vládě je popsán v jednacím řádě a nelze ho nějakým způsobem doplňovat. Považuji za legitimní návrh, který zde zazněl, který může sněmovna projednat, pokud se k tomu rozhodne, ale musí to být návrh na zařazení nového bodu programu, protože nelze přidávat k tomuto bodu nic jiného, než říká jednací řád. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Exner s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Exner: Dámy a pánové, lituji, ale část 11 zákona o jednacím řádu, která se zabývá jednáním o důvěře vládě, nijak kategoricky nevymezuje, co může či nemůže být součástí nebo obsahem jednání o důvěře vládě. Je důležité konstatovat, že v § 82 odst. 2 se říká, že k žádosti vlády se sněmovna usnese, zda vyslovuje vládě důvěru, ale nikde není napsáno, že by se sněmovna v rámci tohoto bodu nemohla usnést na něčem, co s touto věcí bezprostředně souvisí, co bylo naprosto regulérně předneseno v rozpravě a co je způsobilé hlasování.

Domnívám se, že jsem zcela jednoznačně označil svůj návrh za doplňující usnesení k usnesení o důvěře vládě pro případ, že důvěra vládě bude vyslovena. Domnívám se, pane předsedající, že jste správně interpretoval celou záležitost jako věc, o které je možné hlasovat, jakmile bude uskutečněno hlasování o důvěře vládě, ve shodě s mým stanoviskem a žádám, aby v tomto směru se dále pokračovalo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Ullmann s faktickou poznámkou.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si citovat z části 11 § 82 odst. 2: K žádosti vlády se sněmovna usnese, zda vyslovuje vládě důvěru. Tečka, dál tam nic není. Toto se stalo. Tím považuji podle jednacího řádu tento bod za naplněný.

Samozřejmě, jakékoliv usnesení, které se sněmovna rozhodne přijmout, je legitimní návrh na toto usnesení, ale nevztahuje se už k části 11 § 82. Je to obecné usnesení, které můžeme učinit k tomu či onomu. Toto právo máme zcela. Ale vykládat si to tak, že nevylučuje jednací řád jiný výklad, já to takto nepřijímám, protože jednací řád jasně definuje, o co jde.

O co jde, jsem definoval a četl jsem z jednacího řádu. Já si myslím, že jiné výklady jsou poněkud krkolomné a mám pocit, že je skoro škoda vést na toto téma příliš dlouhou diskusi. Myslím si, že by se mělo hlasovat o tom, zda zařadíme tento bod nebo nezařadíme tento bod, ono vlastně už to samo hlasování bude napovídat o tom, zda i v případě zařazení by tento bod byl přijat. Doporučuji pro zjednodušení a zklidnění situace ve sněmovně, abychom přijali tento postup. Děkuji vám.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Já bych se rád poradil se sněmovnou hlasováním, ale je zde několik faktických připomínek. Pan kolega Matulka.

Poslanec Dalibor Matulka: Já jsem původně nechtěl zasahovat do tohoto sporu, jehož řešení se mě zdá být samozřejmé, ale pan kolega Ullmann by měl pravdu, kdyby to ustanovení, které on citoval, znělo, že k žádosti vlády se sněmovna usnese pouze, zda vyslovuje vládě důvěru. Prostě kdyby to bylo vylučovacím způsobem, ale jinak v tomto státě platí zásada skutečně, co není zakázáno, je dovoleno, a to ustanovení není vylučovacím způsobem, že o ničem jiném se nemůže usnést. My jsme pochopitelně se mohli usnést např. i v tom, že vládě dáváme důvěru a schvalujeme třeba programové prohlášení vlády. Určitě by pan kolega Ullmann v takovém případě neargumentoval tak, jako argumentoval a pro podporu mého výkladu, o kterém se skutečně domnívám, že je samozřejmý, domnívám se, že svědčí i to, že hned § 50, který mluví o působnosti sněmovny, spojuje skutečně do jednoho problému, do jednoho bodu pod jedním písmenem, že tedy sněmovna kontroluje činnost vlády, jedná o důvěře vládě a usnáší se na vyslovení nedůvěry vládě. Je to prostě v jednom problému.. Čili je potřeba trošičku číst také ten jednací řád v kontextu a vykládat ho také v tomto kontextu a nikoliv dělat účelové výklady, abychom zabránili opozici vůbec předkládat návrhy.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S další faktickou poznámkou pan kolega Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já se připojuji k myšlence mého předřečníka, že co není zakázáno, je povoleno. Ano, to je stoprocentní pravda, ale co není zakázáno, ještě nemusí být samozřejmé, je-li to povoleno, tak to samozřejmě může být použito, ale myslím, že je legitimní, aby k tomu, zda to použito bude nebo nebude, protože to je povoleno, nikoliv nařízeno a je samozřejmé, že by se sněmovna měla vyjádřit hlasováním a zdá se mi další diskuse o tom v podstatě zbytečná.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Payne s faktickou poznámkou.

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, já se velmi omlouvám, ale zásada, že co není zakázáno, je povoleno, ta platí pouze v soukromém právu, ale my zde jednáme jako ústavní orgán, tzn. v oblasti veřejného práva a tedy platí - co není dovoleno, je zakázáno. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Navrhuji sněmovně, protože už není žádných faktických poznámek, abychom hlasováním rozhodli o dalším postupu. Navrhuji tedy, abychom nejprve hlasovali o tom, zda sněmovna si přeje projednávat návrh pana kolegy Exnera v rámci bodu jedna, a to jako doprovodné usnesení k projednávanému bodu jedna.

Dovolil jsem si vás odhlásit, prosím, abyste se znovu zaregistrovali, budeme hlasovat. Děkuji.

Zahájil jsem 17. hlasování na této schůzi. Kdo návrh podporuje? Kdo je proti?

Pro bylo 90 poslanců, proti 74, návrh byl přijat. Pan poslanec Zemina s faktickou poznámkou.

Poslanec Ondřej Zemina: Pane místopředsedo, mně a kolegyni Horníkové nezareagovalo zařízení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ano, procedurální námitce vyhovuji v tom smyslu, že se zeptám sněmovny, aby hlasováním rozhodla o tom, zdali námitku bere na vědomí.

Pan kolega Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já jenom jsem se právě na kolegu Zeminu díval. Pan Zemina přiběhl v době, kdy už bylo dávno po hlasování. Takže samozřejmě můžeme v takovéto technice a taktice pokračovat. Takže jenom tak, abyste o tom věděli, jak to vypadalo.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Nikdo nevešel, ani neodešel od té chvíle, kdy zpochybnil hlasování. Proto vás žádám o to, abyste v dalším hlasování rozhodli o námitce pana kolegy Zeminy.

Kdo souhlasí v 18. hlasování s námitkou pana kolegy Zeminy? Kdo je proti?

Sněmovna rozhodla o tom, že návrh přijat nebyl. Pro hlasovalo 70, proti 88 poslanců. Znamená to tedy, že v rámci bodu 1 budeme projednávat doprovodné usnesení, které předložil pan poslanec Exner a které vám bylo rozdáno na vaše lavice.

Faktická poznámka pan kolega Vidíma.

Poslanec Jan Vidím: Vážený pan předsedající, pane předsedo, neboť pokračuje bod jedna 3. schůze Poslanecké sněmovny, je nezbytné, aby byla vyhlášena přestávka, aby byla zajištěna účast vlády, neboť sněmovna se usnesla, že prvního bodu 3. schůze sněmovny se bude účastnit vláda. Žádám tedy tímto o přerušení.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já samozřejmě souhlasím s návrhem pana kolegy Vidíma, navrhuji vám ovšem trochu jiné řešení. Navrhuji vám, abychom přerušili projednávání tohoto bodu a než se dostaví vláda, abychom projednávali další body, neboť v opačném případě si myslím, že ztrácíme zbytečně čas.

S faktickou poznámkou pan kolega Jičínský.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, kolegyně, kolegové, myslím, že návrh pana poslance Vidíma v této souvislosti není důvodný. Vláda je tu zastoupena místopředsedou a ministrem vnitra. V této souvislosti to stačí. A když na to přijde, parlament může zavázat vládu i v době její nepřítomnosti. K tomu přítomnost vlády není nezbytná.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou pan poslanec Krejsa.

Poslanec Josef Krejsa: Pane předsedající, dámy a pánové. Klub SPR-RSČ je zmocněn prohlásit mými ústy, že nám stačí přítomnost pana ministra Rumla. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Pan poslanec Filip. Dámy a pánové, prosím, o klid.

Poslanec Vojtěch Filip: Pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové. Já si myslím, že nastala situace jako včera večer - v těch za 10 minut 9. A já jsem přesvědčen, že to, co tady navrhl pan kolega Vidím, je legitimní, že je správné. Ale pokud tedy se někdo může vyslovit k tomu, jestli na tom trvá nebo netrvá, tak jako to bylo včera večer, tak je to vláda. Čili je otázkou na přítomného místopředsedu vlády, jestli je k tomu zmocněn, aby řekl, jestli si myslí, že je to potřebné nebo to není potřebné. Protože takto jsme postupovali včera večer. Proto tedy, pokud se vysloví pan místopředseda Kalvoda, že trvá na tom, aby tady byla vláda, my samozřejmě souhlasíme s přerušením projednávání bodu jedna, protože to byl náš návrh, a pokračováním bodem dva s tím, že bod číslo jedna - to doprovodné usnesení - zatím nedokončíme.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: S faktickou poznámkou pan poslanec Uhde.

Poslanec Milan Uhde: Já žádám sněmovnu, aby souhlasila s hodinovou přestávkou na poradu klubu ODS.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně a kolegové, sejdeme se v 15 hodin 20 minut.

(Schůze přerušena ve 14.20 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 15.25 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Sněmovna svým usnesením vkráčela plynule zpět do bodu 1 této schůze a rozhodla se, že chce hlasováním rozhodnout o případném přijetí doprovodného usnesení, které v rozpravě přednesl pan kolega Exner s tím, že hlasováno bude po jednotlivých bodech. Návrh usnesení - nepletu-li se - byl poslancům v průběhu schůze rozdán na lavice. Prosím ještě jednou kolegy a kolegyně, aby se zaregistrovali tak, abychom mohli přistoupit k hlasování o jednotlivých bodech tohoto návrhu usnesení. (Hluk v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid.

Budeme hlasovat o prvním bodě usnesení - čili "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby" - a ten jednotlivý text vždycky přečtu. Pan kolega Špidla se hlásí, jinak na mě někteří kolegové gestikulovali, abych vás odhlásil, prosím, abyste se ještě jednou zaregistrovali. Pan kolega Špidla má slovo.

Poslanec Vladimír Špidla: Pane předsedající, pouhý dotaz. Zajímalo by mě, zda tím, že byl přijat nový bod programu, je současně otevřena i rozprava k tomuto bodu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Nebyl přijat nový bod a rozprava k bodu 1 byla uzavřena před hlasováním o důvěře vládě. Takže, jak jsem říkal před několika desítkami vteřin, budeme hlasováním rozhodovat o jednotlivých bodech, tak jak požadoval navrhovatel.

Prvním bodem je: Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby pravidelně ročně vždy v březnu předkládala Poslanecké sněmovně zprávu o plnění vládního prohlášení a stavu České republiky.

Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 19. hlasování této schůze. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 93 pro, 76 proti.

Další část návrhu zní: ... pan kolega Wagner se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Jozef Wagner: (Z místa:) Námitka k hlasování - odhlásit a hlasovat znovu. Hluk v sále.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: O námitce k hlasování rozhodneme v souladu s pravidly jednání sněmovny hlasováním.

Kdo je pro, abychom přijali námitku pana kolegy Wagnera, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v 20. hlasování této schůze. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 95 pro, 85 proti.

Budeme hlasovat o další části návrhu usnesení. (Poslanec Wagner reaguje z místa.) Pan kolega Wagner žádá nyní o odhlášení. Vyhovím mu, přestože jsem tak učinil před malou chvilkou. Prosím, abyste se znovu zaregistrovali a nebude-li námitek, před dalšími částmi návrhu usnesení nebudu už číst znovu to návěští, které vždy bude stejné: "Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby", čili druhá část zní: "zahájila přípravu, včetně potřebného právního rámce na provedení všelidového hlasování o vstupu České republiky do Evropské unie, do Severoatlantické aliance". Pan kolega Exner chce, aby bylo hlasováno o písmenech zvlášť - předpokládám, vzpomínám si, že to tak říkal, když návrh uváděl. Toto hlasování bude o všelidovém hlasování o vstupu České republiky do Evropské unie.

Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 21. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 93 pro, 86 proti.

Nyní budeme hlasovat o Severoatlantické alianci.

Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 22 této schůze. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 93 pro, 95 proti.

Další část usnesení: "aby požádala nótou vládu Spolkové republiky Německo o poskytnutí odškodnění postiženým občanům České republiky ..." atd., text máte před sebou.

Kdo je pro přijetí této části, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 23. Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 89 pro, 91 proti.

Budeme hlasovat o čtvrté části usnesení.

Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 24. Jedná se o část, která začíná slovy "přijala opatření k". Kdo je proti? Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 94 pro, 94 proti.

Budeme hlasovat o páté části návrhu usnesení, Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 25. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 93 pro, 93 proti.

Kolega Exner se hlásí s faktickou poznámkou.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedající, také u tohoto bodu jsem požádal o hlasování po písmenech. Prosím, aby se hlasování opakovalo ve smyslu mého původního požadavku, který jsem v rámci projevu včas oznámil.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Ano, děkuji za tuto poznámku. Omlouvám se, že jsem nereagoval předem.

Budeme tedy hlasovat o té části 5, která by žádala vládu, aby do konce roku 1996 předložila k projednání atd. věc, která se týká důchodů a mezd. Tak je to správné, pane kolego? Děkuji.

Hlasování č. 26 je o důchodech a mzdách. Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 26. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 93 pro, 93 proti.

Nyní budeme hlasovat o ostatních sociálních dávkách a mzdách. Kdo je pro přijetí této části usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 27. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 93 pro, 95 proti.

Nyní hlasujeme o části 6 návrhu usnesení. Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 28. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 97 pro, 94 proti.

Nyní budeme hlasovat o 7. části návrhu usnesení. Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č.29.Kdo je proti?

Tento návrh byl schválen poměrem hlasů 97 pro, 91 proti.

Nyní rozhodneme o poslední 8. části návrhu usnesení. Kdo je pro její přijetí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování č. 30 na této schůzi. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat poměrem hlasů 78 pro, 93 proti.

Dámy a pánové, konstatuji, že jsme schválili text doprovodného usnesení k bodu 1, který zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu žádá vládu, aby předložila k projednání

Poslanecké sněmovně dlouhodobý program v oblasti bydlení s kvantifikací a časovým rozvrhem řešení bytové dostupnosti."

Nebude-li námitek, pokusím se ukončit bod 1 a poděkovat vám za aktivní účast.

Dámy a pánové, dalším bodem pořadu schůze je

II.

Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon

č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu

České republiky a o změně a doplnění

některých dalších zákonů

Ústavně právní výbor, jemuž byl vládní návrh zákona ve zkráceném jednání přikázán, byl v určené době svolán a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 9/1. Dámy a pánové, prosím o klid.

Odůvodněním vládního návrhu zákona pověřila vláda ministra vnitra. Žádám proto pana kolegu Jana Rumla, aby se ujal slova.

Ministr vnitra ČR Jan Ruml: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená sněmovno, rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 21. 12. 1995 byly vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky na 15. 16. 11. 1996 a rok 1996 je tudíž rokem senátních voleb. Podle § 59 zákona č. 247/1995 Sb., lze provádět změny volebních obvodů pouze v roce, kdy jsou volby do Senátu vyhlášeny. Z tohoto důvodu předkládám k projednání návrh novelizace zmiňovaného zákona, která se dotýká přílohy č. 3, a to seznamu volebních obvodů pro volby do Senátu s uvedením jejich sídla.

Vláda České republiky svým usnesením 358 z 1. července 1996 navrhla předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby vyhlásil stav legislativní nouze na dobu projednávání a schválení vládního návrhu zmiňovaného zákona a požádala předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, aby rozhodl, že předložený vládní návrh zákona bude projednán ve zkráceném jednání v rámci vyhlášeného stavu legislativní nouze.

Předložený návrh reaguje na změnu počtu obyvatel ve volebním obvodu č. 22, který tak jak je vymezen v příloze zákona neodpovídá toleranci patnácti procent, stanovené § 59 zákona č. 247. Odstranění tohoto nedostatku vyžaduje drobné změny ve vymezení obvodů č. 19, 20 a 22.

Zároveň se navrhuje upřesnění výčtu hraničních obcí těch volebních obvodů, jejichž hranice se dotklo rozdělení obcí a v některých obvodech je rovněž třeba provést technické úpravy, spočívající v chybách tisku v názvech uvedených obcí.

Je třeba zdůraznit, že navržené opravy neznamenají změnu filosofie při vymezování volebních obvodů, ale jde výhradně o technická upřesnění vymezení dotčených obvodů.

Návrh zákona byl dne 15. července t. r. projednán ústavně právním výborem. Já vám doporučuji jeho schválení ve znění přijatém tímto výborem. Děkuji vám za pozornost.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu ministrovi. Nyní dávám slovo pověřenému zpravodaji ústavně právního výboru panu poslanci Liboru Novákovi, aby sněmovnu seznámil s výsledkem projednávání tohoto návrhu zákona v ústavně právním výboru.

Poslanec Libor Novák: Pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, ústavně právní výbor na své schůzi dne 15. července 1996 projednal zmíněný vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Po odůvodnění ministra vnitra doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh schválila.

V ústavně právním výboru proběhla diskuse o textu zákona a výsledkem této diskuse je text, který máte před sebou. Vzhledem k tomu, že nad rámec vládního zákona, tak jak zde mluvil pan ministr došlo k dopřesnění některých dalších hraničních obcí u dalších volebních obvodů, navrhli jsme komplexním pozměňujícím návrhem nový text zákona, kterým se mění a doplňuje příloha č. III tohoto zákona a ten text jsme vám předložili jako své usnesení.

Zároveň ústavně právní výbor, protože jednal ve stavu legislativní nouze, musel přijmout návrhy, které předkládá sněmovně parlamentu ČR a které se týkají způsobu projednávání tohoto tisku na plénu. Podle §99 odst. 3 zákona o jednacím řádu navrhuje, aby se k vládnímu návrhu konala rozprava obecná a dále k té části zákona, kterou se mění a doplňuje příloha č. III - seznam volebních obvodů pro volby do senátu s uvedením jejich sídla, rozprava podrobná, a aby Poslanecká sněmovna jednání o tomto návrhu zákona ukončila dne 30. července 1996 do 19. hodin.

Pokud mohu odůvodnit tyto návrhy, co se týká časové lhůty, vycházeli jsem z toho, že stav legislativní nouze byl prodloužen do data, kdy je ještě technicky možné, aby po přijetí tohoto zákona byl zákon uveden do praxe a tuto lhůtu jsme zkrátili zhruba do doby, kdy jsme předpokládali, že by tento návrh zákona mohl být projednán na plénu Poslanecké sněmovny.

Co se týče omezení rozpravy, a to rozpravy podrobné k tomuto zákonu, vycházeli jsme z logiky jednacího řádu, který stanoví zvláštní režim v projednávání zákonů ve stavu legislativní nouze, kdy se většina výboru domnívá, že v tomto stavu by měly být projednávány jen ty části zákona, které jsou navrhované navrhovatelem, tedy vládou, a nemělo by docházet k extenzívnímu rozšiřování rozpravy na další části zákona, protože potom by ztrácel stav legislativní nouze smysl.

Myslím, že po tomto zdůvodnění může být pokračováno v dalším projednávání.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji. Bezprostředně přistoupíme k hlasování o návrzích ústavně právního výboru. Pan kolega Jičínský se hlásí o slovo k faktické poznámce.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážené shromáždění, není to faktická poznámka, je to odůvodnění menšinového stanoviska členů výboru ústavně právního v souvislosti s projednáváním uvedeného návrhu, na které máme podle zákona o jednacím řádu právo. Je to odůvodnění k tisku 9/2, který jste dostali do lavic.

Menšina ústavně právního výboru předkládá Poslanecké sněmovně své stanovisko k novelizaci zákona č. 247/95 Sb., o volbách do parlamentu, k projednání. V parlamentním tisku č. 9/2 je obsaženo i stručné odůvodnění návrhu. Jménem skupiny navrhovatelů chci toto odůvodnění blíže vyložit.

Vláda České republiky měla možnost požádat v této věci o vyhlášení stavu legislativní nouze ještě v závěru minulého volebního období Poslanecké sněmovny. Této možnosti nevyužila a požádala o to až nově zvolený parlament. Ten tedy má zahájit svou legislativní činnost projednáváním tohoto návrhu. Skupina navrhovatelů má za to, že by bylo nešťastné, kdyby takovéto formální jednání mělo předznamenat zákonodárnou činnost Poslanecké sněmovny v novém volebním období.

Souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna přijala předložené organizační a formulační změny v příloze zákona, aby nebylo možné ani z takových drobných pochybení vyvozovat závěry o tom, že ve volbách nebyly splněny ústavní a zákonné náležitosti. Je si vědoma i toho, že zákon o volbách do parlamentu bude třeba na základě zkušeností i poznatků z právě proběhlých voleb celkově novelizovat a vláda by měla v příštím roce takovýto návrh připravit a předložit.

Menšinová skupina však považuje za nezbytné, když se již o volebním zákoně jedná, navrhnout jednu obsahovou změnu, kterou pokládá za podstatnou a principiální. Proto předkládá Poslanecké sněmovně pouze návrh na vypuštění majetkových kaucí z volebního zákona jako institutu, který příliš připomíná někdejší majetkový cenzus a který neodpovídá převažujícímu stavu chápání parlamentní demokracie koncem 90. let. Toto chápání parlamentní demokracie uznává ústavní rovnost občanů jako výchozí princip jejich aktivního i pasivního volebního práva a nepovažuje za možné její uplatnění vázat na nějaké majetkové podmínky. Volební zákony z r. 1990 i 1992 se bez tohoto institutu obešly a demokratický ráz voleb tím nijak neutrpěl, právě naopak. Majetkové kauce prosadila v minulém období koaliční většina přes odpor opozice i přes nesouhlasná stanoviska většiny odborníků ústavního práva i politologie. Spory o ústavnost majetkových kaucí zbytečně zatížily předvolební období a vrhaly stín i na tehdy připravované volby do Poslanecké sněmovny. Jestliže i většina soudců Ústavního soudu, osm proti sedmi, jak se uvádí v písemném stanovisku, se vyslovuje o neústavnosti majetkových kaucí jako institutu volebního zákonodárství v České republice, je to o pádný důvod navíc k tomu, abychom při projednávání vládního návrhu zákona schválili tuto změnu a majetkové kauce ve volebním zákoně zrušili. Považuji za samozřejmé, ale přesto to chci zdůraznit, že tím ovšem výsledky minulých voleb nejsou nijak dotčeny, nejde o žádnou retroaktivitu.

Skupina navrhovatelů je přesvědčena, že tato jedna změna právě pro svůj charakter bude i pro společnost znamením, že Poslanecká sněmovna chápe svou ústavní úlohu vážně, a že to bude jiný parlament než ten, který působil do voleb, a že nyní v České republice, jak napsal francouzský list Le Figaro, teprve začíná období parlamentní demokracie.

Z těchto důvodů skupina navrhovatelů tento návrh předkládá k projednání a doporučuje jeho přijetí. Z důvodů, které jsem vyložil výše, nepovažuje za vhodné navrhovat ještě další obsahové změny. Těmi bude účelné se zabývat až při projednávání návrhu zákona o volbách do parlamentu ČR.

Současně podávám procedurální návrh, aby podrobná rozprava byla vedena k celému textu vládního návrhu tisk č. 9, aby bylo možno vznést a projednat tento pozměňující návrh. Děkuji.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP