Čtvrtek 27. června 1996

Poslanec Jiří Honajzer: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jsem zplnomocněn poslaneckým klubem ODS k prohlášení, které přednesl pan poslanec Výborný, se připojit. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Slovo má pan poslanec Mašek.

Poslanec Ivan Mašek: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, poslanecký klub ODA má za to, že dodržování dohod není jen znakem politické kultury, ale základním stavebním kamenem lidské civilizace. Proto potvrzuji, že náš poslanecký klub v následujících tajných volbách svoji část závazku splní.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ivanu Maškovi. Slovo má pan poslanec Jozef Wagner. Připraví se pan poslanec Zdeněk Jičínský.

Poslanec Jozef Wagner: Dámy a pánové, pane předsedající, mám bohužel příležitost oslovit vás poprvé s tím, že nemohu přijmout kandidaturu, která byla navržena jiným než mým poslaneckým klubem.

Využívám této příležitosti k tomu, abych vyslovil myšlenku, která jistě v tuto chvíli nás obchází všechny. Tato sněmovna bude jinou sněmovnou než ta minulá. Tato bude odpovědná a zárukou zodpovědnosti je to, co rozhodnou v domluvách politické kluby, právě tak jak to přede mnou zdůraznil pan kolega Mašek. Domnívám se, že zákon o jednacím řádu, který máme dodržovat, který je zde, je jiný proti tomu minulému již v tom, že jakoby předvídal tuto situaci. Dává klubům právě tuto velikou pravomoc. My ji musíme ctít, abychom mohli dostát závazkům, kvůli kterým jsme v této sněmovně. Děkuji.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jozefu Wagnerovi. Zvu k řečništi pana poslance Zdeňka Jičínského.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedající, vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte, abych udělal jednu poznámku do minulosti.

Po volbách v roce 1992 ještě před ustavující schůzí Federálního shromáždění a zvolením jeho nových funkcionářů, když jsem byl ještě ve funkci, přišel za mnou pan poslanec Sládek, aby se informoval na to, co znamená vstup parlamentní strany do parlamentu, jaké jsou s tím spojeny - řekl bych - organizační a technické problémy. Když jsme o těchto věcech pohovořili a pan poslanec Sládek se měl k odchodu, zeptal jsem se ho, jaký význam mám přikládat k tomu, že svého času na republikánské manifestaci na Václavském náměstí její účastníci požadovali pro mne a pro Pavla Rychetského šibenici. Pan Sládek řekl, že to snad nemusím brát tak vážně. Čili v tomto směru tento návrh chápu pozitivně jako vývoj ve straně a jako uznání toho, že i v této straně se názory mění.

Samozřejmě nemohu tento návrh přijmout, protože jsem tu jako poslanec sociálně demokratické strany a sociálně demokratická strana navrhuje na funkci předsedy svého předsedu, což respektuji a nemám aspirace ani na jiné funkce, protože vycházím z toho, že přednost mají mít ti, kdož jsou mladší a v tomto ohledu perspektivnější. Kromě toho jsem v těchto funkcích už dvakrát byl a nemyslím si, že platí vždy do třetice všeho dobrého.

Vzhledem k tomu, jak tato Poslanecká sněmovna zahájila svou práci, obávám se, že to dobré budeme dost obtížně shledávat. Byl jsem velmi zklamán tím, že to, co i vedení ODS akceptovalo při ustavení Federálního shromáždění - princip poměrného zastoupení při volbě jeho orgánů - se v této Poslanecké sněmovně neakceptovalo. Děkuji.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Zdeňku Jičínskému. Hlásí se pan poslanec Filip a jako předseda svého klubu dostává přednost. Připraví se pan poslanec Jiří Vlach.

Poslanec Vojtěch Filip: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych za klub KSČM prohlásil, že náš klub bude podporovat takového kandidáta, který bude respektovat tvorbu orgánů této sněmovny na základě principů poměrného zastoupení. Jiné kandidáty podporovat bohužel nemůžeme.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Filipovi. Slovo má pan poslanec Vlach.

Poslanec Jiří Vlach: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, od roku 1989, co jsem vstoupil do politiky, se mi se železnou pravidelností stává, že vždy v roce konání letních olympijských her jsem některým z opozičních klubů navrhován na předsedu sněmovny. Každé čtyři roky pravidelně konstatuji, že i já ctím dohody a tuto kandidaturu nemohu přijmout.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Vlachovi. Táži se po dalších hlasech do rozpravy. Pan poslanec Čestmír Hofhanzl má slovo.

Poslanec Čestmír Hofhanzl: Ctěné dámy, vážení pánové, vážený předsedající, bouřil jsem se předlistopadovému režimu, protože to byl režim nepravdivý a diktátorský. Nedodržoval slovo a nedodržoval zákon. Do politiky jsem šel proto, že považuji demokracii, že je založena na dodržování slova, dodržování smlouvy a dodržování zákona. Chápu, že v této bohužel ještě postkomunistické zemi nemáme standardní politické strany a nemáme zde ani standardní sociální demokracii. Přesto zde říkám, že celých uplynulých šest let -vy, kteří mne znáte, víte - jsem vždy držel slovo a stavěl jsem se proti těm, kteří slovo nedrželi. Říkám, že budu volit navrženého předsedu sociálních demokratů proto, aby i sociální demokracie vyrostla jako standardní politická demokratická strana. Děkuji.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Čestmíru Hofhanzlovi. Nevidím žádnou další přihlášku do rozpravy. Vidím ale, že se hlásí předseda volební komise pan poslanec Robert Kolář. Uzavírám rozpravu, protože předpokládám, že pan poslanec Kolář nechce promluvit v rozpravě, nýbrž chce ještě doplnit některé pokyny týkající se voleb. Má příležitost.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem ke skutečnosti, že tři z navržených kandidátů se vzdali kandidatury, rád bych vás upozornil na to, že k veškerým úpravám, které budou na hlasovacích lístcích provedeny před jejich jmény, volební komise nebude přihlížet. Děkuji.

Předsedající Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Kolářovi a konstatuji, že je zřejmě všem jasné, kde a jak budeme volit. Volba bude zahájena bezprostředně poté, co přeruším jednání, a bude trvat 20 minut. Poté ponecháme 40 minut volební komisi, aby zpracovala výsledky. Proto se sejdeme v jednacím sále v 18.00 hodin. Přerušuji jednání.

(Schůze přerušena v 16.50 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.06 hodin.)

Předsedající Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zahajuji přerušené jednání ustavující schůze a udílím slovo předsedovi volební komise, aby nás informoval o výsledku tajné volby předsedy Poslanecké sněmovny.

Poslanec Robert Kolář: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s výsledkem prvního kola první volby při volbě předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

K volbě bylo vydáno 187 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 187 platných i neplatných hlasovacích lístků. Počet neodevzdaných hlasovacích lístků - nula. Pro navržené kandidáty bylo odevzdáno 130 platných hlasů.

Pro poslance Jana Vika bylo odevzdáno 27 hlasů. Pro poslance Miloše Zemana bylo odevzdáno 103 hlasů. V prvním kole byl zvolen předsedou Poslanecké sněmovny poslanec Miloš Zeman. Děkuji. (Potlesk.)

Předsedající Milan Uhde: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zvolením nového předsedy Poslanecké sněmovny skončil můj úkol řídit tuto část ustavující schůze Poslanecké sněmovny. Rád bych nově zvolenému předsedovi Poslanecké sněmovny poblahopřál k volbě. Zároveň ho prosím, aby se ujal slova a dalšího řízení schůze. Přitom tlumočím, že jsem do této chvíle obdržel žádosti poslaneckých klubů o přestávku 30 minut na schůze klubů.

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně poslankyně, vážení kolegové poslanci, vážení hosté, dovolte mi, abych v úvodu svého vystoupení upřímně poděkoval dosavadnímu předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky kolegovi Milanu Uhdemu za velkou práci, kterou vykonal při řízení Poslanecké sněmovny v předchozím funkčním období. (Déle trvající potlesk, poslanci povstávají.)

Toto poděkování je o to upřímnější, že pochází z úst opozičního poslance. Vím, že kolega Uhde dokázal komunikovat nejen s lidmi podobných názorů jako měl on sám, ale i s lidmi názorů výrazně odlišných. A právě v tom vidím, vážení kolegové, jádro komunikace, které by mělo pokračovat i v další práci tohoto parlamentu. Není nic snadnějšího než diskutovat s těmi, s nimiž souhlasíme. Je obtížné diskutovat s těmi, s nimiž nesouhlasíme. Ale právě takový typ diskuse nás všechny obohacuje a inspiruje.

Velký zakladatel tohoto státu Tomáš Masaryk kdysi řekl, že demokracie je diskuse. Přál bych si, aby mi bylo dáno pokračovat v tradici tolerantní komunikace a dialogu, v rovnoprávném respektování všech politických stran, které jsou zastoupeny v tomto parlamentě.

Velká část zákonů, které budeme v následujícím funkčním obdobní přijímat, budou zákony věcné povahy, kde bude záležet spíš na tom, co kdo říká než kdo co říká. A přál bych si proto svým dílem přispět k tomu, abychom se oprostili od ideologických bariér, abychom si dokázali podat ruku a abychom dokázali naslouchat jeden druhému v tolerantním ovzduší.

Právě v tom vidím základ funkce, do níž jste mě zvolili. Přál bych si, aby český parlament byl dílnou. Dílnou, z níž budou vycházet dobré zákony, které nebudou muset být novelizovány krátce poté, co byly přijaty. Přál bych si, aby vedle návrhů zákonů, které nám bude předkládat nová vláda, vycházely z této dílny i kvalitní zákony inspirované odbornými výbory nebo poslaneckými kluby. A přál bych si, aby tyto zákony byly projednávány v ovzduší maximální tolerance.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, všichni z nás jsme unaveni po vyčerpávající volební kampani. Všichni z nás si toužíme odpočinout, ale před námi stojí úkol, který přesahuje rozměr jednotlivých politických stran - úkol vytvořit v této zemi stabilní vládu a stabilní parlament. Úkol, o němž se domnívám, že nás všechny může v zájmu této země spojit. Nepřeji si, abychom byli "zimním parlamentem". Přeji si, abychom byli parlamentem, který provede tuto zemi celým funkčním obdobím. A přeji si, aby poté, až se ohlédneme za prací, kterou jsme vykonali, jsme mohli být s touto prací spokojeni. Nikoli pouze v zájmu našich politických stran, ale především v zájmu této země.

Dovolte mi, abych blahopřál všem poslancům k jejich zvolení, protože si uvědomuji, jaké množství práce museli vykonat. A dovolte mi, abych popřál všem těmto poslancům -včetně sebe, aby poté, až budou opouštět své poslanecké lavice, si mohli říci, že důvěra voličů, která jim byla dána, nebyla zklamána. Přeji nám všem plný úspěch v naší společné práci.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk. Předseda PSP Miloš Zeman odchází, usedá na předsednické místo a ujímá se řízení schůze.)

Vážené kolegyně, vážení kolegové, vyhovuji přání, které vyjádřily poslanecké kluby, a přerušuji zasedání této schůze na 30 minut. Z toho vyplývá, že se zde sejdeme v 18.45 hodin. (Protesty poslanců SPR-RSČ.)

Chtěl bych protestující upozornit, včetně pana předsedy Sládka, že využívám § 62 jednacího řádu, který - jak jistě víte -je zákonem této republiky a podle něhož tím, že předsedající opustí své místo, je schůze přerušena. Prosím proto, abychom se zde sešli dochvilně v 18.45 hodin. (Potlesk.)

(Schůze přerušena v 18.15 hodin.)

(Schůze opět zahájena v 18.50 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Zahajuji přerušené jednání. Žádám vás, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, abychom tak mohli v našem jednání pokračovat. Děkuji.

Dovolte mi, abychom přistoupili k bodu deset podle schváleného programu, který vyplývá z jednacího řádu (ze sálu se ozývá bouchání do stolu), a to je návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny.

Vycházím z toho, že v souladu s paragrafem (poslanec Miroslav Sládek přichází k řečništi).

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, já jsem se přihlásil o slovo. Hlásil jsem se již před přestávkou. Přihlásil jsem se znovu písemně. Nebudete moje právo ignorovat!

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane předsedo Republikánské strany, podle zákona o jednacím řádu jste povinen hovořit pouze k bodu, který je projednáván.

Táži se vás tedy, zda chcete vystoupit k návrhu předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu místopředsedů. Pokud ano, je poněkud absurdní, že k tomuto návrhu chcete diskutovat ještě dříve, než jste jej vyslechl.

Poslanec Miroslav Sládek: Dámy a pánové, pane předsedo, nevím, k čemu sloužil ten úvodní projev nového předsedy Poslanecké sněmovny, který byl pronášen takovým slavnostním hlasem.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, podle zákona o jednacím řádu jsem povinen vás upozornit, že poslanec je povinen hovořit pouze k věci, která je předmětem jednání. (Poslanec Miroslav Sládek: To snad není možné.)

Projev nově zvoleného předsedy Poslanecké sněmovny nebyl předmětem tohoto jednání. Jsem povinen vás upozornit, že podle jednacího řádu mám právo odejmout vám slovo, pokud nebudete hovořit ke schválenému bodu programu.

Poslanec Miroslav Sládek: Vážený pane nový předsedo sněmovny, vy jste porušil jednací řád této sněmovny, protože podle § 67 má prezident republiky, člen vlády, předseda a místopředseda sněmovny a předseda poslaneckého klubu mít uděleno slovo kdykoli o to požádá. (Předsedající: Ke stanovenému bodu jednání.)

Já jsem o to požádal ještě dříve, než vy jste využil § 62 -opustí-li předsedající předsednický stůl, je schůze přerušena.

Já jsem se o slovo hlásil dříve, než vás tady ta klička vůbec napadla, takže já mám jako předseda poslaneckého klubu právo vystoupit kdykoli a k čemukoli. Na tomto právu zásadně trvám. Prosím vás, pane předsedo, abyste mě už dále nepřerušoval.

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, jsem povinen vás upozornit, že jako předseda poslaneckého klubu zajisté máte právo vystoupit, ale máte právo vystoupit k bodu, který je projednáván. Když byste např. vystupoval k situaci ve střední Africe, a situace ve střední Africe nebyla na programu jednání této Poslanecké sněmovny, bylo by to lehce nepřístojné.

Poslanec Miroslav Sládek: Vážený pane předsedo, podle jednacího řádu sněmovny Parlamentu České republiky je předseda poslaneckého klubu oprávněn vystoupit kdykoli a k jakémukoli tématu, a vy jste povinen mu toto slovo udělit. Čekám.

Předseda PSP Miloš Zeman: Prosím. Předpokládám, že budete mluvit k jinému tématu, než je situace ve střední Africe. Se zájmem čekám na váš projev.

Poslanec Miroslav Sládek: Pane předsedo, dámy a pánové, znovu opakuji, že jsem naprosto nepochopil, k čemu směřoval úvodní projev nového předsedy sněmovny Parlamentu České republiky, protože tam hovořil o toleranci, o spolupráci všech politických stran zastoupených v Parlamentu. Jak tato slova znějí z úst člověka, který okamžitě po volbách prohlásil, že se dvěma politickými stranami, které jsou zde zastoupeny, vůbec nebude ani diskutovat, natož spolupracovat.

Je to licoměrnost, byla to licoměrnost obsažená v tom úvodním projevu, která má jenom sloužit k tomu, aby zmátla voliče.

Dámy a pánové, byli jste tady svědky, před půl hodinou, hrubého porušení zákona o jednacím řádu sněmovny Parlamentu České republiky. Nevím, zda toto chování pana předsedy bylo dáno nějakou unáhleností, nebo zda to byla klukovina, nebo zda se takto chová ignorant, který se opájí vlastní důležitostí.

Nepodceňujte odpověď na tuto otázku. Uvědomte si, že odpověď na tuto otázku, zda v čele sněmovny je člověk nerozvážný, jednající zbrkle, nebo zda je tam skutečně ignorant opájející se vlastní důležitostí, ta odpověď na tuto otázku totiž rozhodne vůbec o hodnocení celé České republiky a jejího dalšího vývoje.

Jestliže v čele Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bude člověk, který nectí práva druhých, který se opájí vlastní důležitostí, tak potom se můžeme rozloučit s tím, že by někdy Česká republika k demokracii dospěla.

Musím vám říci jedinou věc. Mně je upřímně a hluboce líto voličů České strany sociálně demokratické. Byli podvedeni, obalamuceni, protože současný pan předseda vyměnil jedno jediné předsednické křeslo za program své politické strany, za důvěru voličů, a vytvořil tak novou, nebo položil základy k nové Národní frontě.

Dámy a pánové, pane předsedo, děkuji vám za to, že konečně, po takovém dlouhém úsilí, jsem si mohl v této sněmovně prosadit to, co mi po právu náleží. Děkuji. (Potlesk.)

Předseda PSP Miloš Zeman: Ano. Vážení kolegové, velice děkuji panu poslanci Sládkovi. Poněkud lituji, že svoje vystoupení nesituoval do rozpravy k volbě předsedy Poslanecké sněmovny, protože jsem přesvědčen, že by zcela určitě ovlivnil většinu této sněmovny tak, aby pro moji kandidaturu nehlasovala.

Nicméně, pokud mohu považovat toto vystoupení za ukončené, dovolte mi, abych v souladu s jednacím řádem a v souladu s programem, který z jednacího řádu pro ustavující schůzí vyplývá, konečně přistoupil k bodu 10.

Tímto bodem 10 je

X.

Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu

místopředsedů Poslanecké sněmovny

V souladu s § 26 jednacího řádu vám navrhuji, aby Poslanecká sněmovna měla v tomto volebním období 5 místopředsedů. K mému návrhu otevírám rozpravu.

Prosím, kdo se hlásí do této rozpravy. Navazuji na kolegu Uhdeho, který vás požádal, aby pokud možno přihlášky byly písemné. Vycházím tedy z toho, že písemné přihlášky budou mít přednost, nicméně, protože zatím mi aparát písemnou přihlášku neodevzdal, prosím kolegy, kteří se hlásí ústně, aby tak učinili. Vzhledem k tomu, že se ještě všichni neznáme, pěkně je prosím, aby jako první větu řekli svoje jméno a politickou stranu.

Poslanec Jan Vik: Takže, dámy a pánové, pane předsedající, já se jmenuji Jan Vik a jsem tajemníkem a tiskovým mluvčím SPR-RSČ. Jsem poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Byl jsem zvolen v roce 1992, poté jsem vykonával mandát do roku 1996 a opět jsem byl v letošních volbách zvolen poslancem Poslanecké sněmovny (doufám, že by takto představení stačilo).

Dámy a pánové, rád bych navrhl jménem poslaneckého klubu SPR-RSČ, aby počet místopředsedů v Poslanecké sněmovně byl 6.

Svůj návrh odůvodňujeme tím, že jsme toho názoru, že každá politická strana zastoupená v tomto Parlamentu by měla mít svého místopředsedu Poslanecké sněmovny. Děkuji.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Vikovi. Registruji návrh, aby počet místopředsedů byl ve srovnání s mým návrhem zvýšen na 6.

Mám zde dvě písemné přihlášky do rozpravy, kterým dám, pokud souhlasíte, přednost. Jako první se přihlásil poslanec Zdeněk Jičínský. Jako druhý poslanec Vojtěch Filip.

Prosím tedy poslance Zdeňka Jičínského. Prosím poslance Filipa, aby se připravil ke svému vystoupení.

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážené shromáždění, Poslanecká sněmovna v minulém období si ve veřejnosti získala kredit spíše negativní.

Obecně se vytýkalo, když se zkoumalo, proč má Poslanecká sněmovna tak malou důvěryhodnost u občanů, že to je způsobeno tím, že poslanci málo dbají na to, co si občané myslí, že se starají hlavně o své věci, včetně svých míst a že nedbají na skutečné názory voličů.

Na své první schůzi bychom si tohoto problému měli být vědomi, protože obnovit důvěru v parlament nebude vůbec jednoduchou záležitostí. Z tohoto hlediska se mně zdá, že i jednání o počtu místopředsedů není jenom prostou záležitostí, komu to připadne, ale že jde i o tento problém vztahu Poslanecké sněmovny k veřejnosti, k tomu, jak nás v těchto otázkách budou občané posuzovat. Samozřejmě jestli budou 4, 5 nebo 6, že to není to, co ohrožuje státní finance, ale jsou to věci, které jsou občanům dostupné a v tomto směru si myslím, že jsme pod soustředěnou pozorností veřejnosti a že zejména na začátku našeho působení musíme na tyto věci dávat pozor.

Já jsem byl místopředsedou ČNR, byl jsemi prvním místopředsedou Federálního shromáždění. Troufám si říci, že vím, kolik asi je třeba těch, kdo zastupují předsedu. Z tohoto hlediska se mně navržený počet jeví příliš velký. Nepodávám však pozměňující návrh, respektuji určité dohody, které zde byly uzavřeny, ale říkám to jenom proto, abychom si byli vědomi problému a závažnosti jeho řešení. V sázce není málo.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji poslanci Zdeňku Jičínskému a prosím poslance Vojtěcha Filipa. Konstatuji, že do této doby nemám žádnou další písemnou přihlášku.

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych jen ústně zopakovat návrh politického klubu KSČM, který jsme dali písemně volební komisi, a sice, že navrhujeme počet 6 místopředsedů Poslanecké sněmovny tak, aby každý politický klub měl jednoho svého místopředsedu. Ctíme tak zásadu, kterou prosazoval klub KSČM, který zde působil v minulosti i to, co jsme měli ve svém volebním programu, že princip poměrného zastoupení je principem vyzrálé parlamentní demokracie.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji poslanci Filipovi. Táži se, zda se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Dovolte mi tedy, abych tuto rozpravu ukončil.

Konstatuji, že byť podle jednacího řádu počet místopředsedů navrhuje předseda Poslanecké sněmovny, pokládám za svou demokratickou povinnost nechat hlasovat i o pozměňovacích návrzích, pokud v rozpravě zazněly. Zazněl zde dosud v podstatě jeden jediný návrh, a to od kolegy Vika, který zněl, že kolega Vik navrhuje, aby počet místopředsedů Poslanecké sněmovny byl stanoven číslem 6. Podle jednacího řádu se o návrzích hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. Vzhledem k tomu, že jsem jako první návrh předložil návrh svůj, a znovu opakuji, že to byl návrh na pět místopředsedů Poslanecké sněmovny, nechám hlasovat nejdříve o tomto návrhu a potom nechám hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu, který by! zatím pouze jeden, pokud předchozí návrh nebude přijat.

Protože rozpravu jsem uzavřel, přijímám nyní faktické poznámky k předloženým návrhům. Kdo se, vážené kolegyně a kolegové hlásí k faktické poznámce? Slyšel jsem zde vpravo nějaký křik, ale křik již utichl. Kdo se hlásí? Prosím, kolega Exner.

Poslanec Václav Exner: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych předsedajícího upozornil na 72 odst. 2.

Za druhé mi dovolte, abych vyjádřil svůj protest proti soustavnému porušování jednacího řádu. Dnes se ho dopouštíme již poněkolikáté. Abyste si uvědomili, že například jsme neměli právo zatím hlasovat o návrhu pana poslance Koláře jménem volební komise, ocituji vám z jednacího řádu § 71.

Cituji: Své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání upravuje sněmovna usnesením. Návrh takového usnesení se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před hlasováním o něm.

My jsme hlasovali z místa, jako kdyby takovéto ustanovení jednacího řádu nebylo. Nyní se znovu chystá předsedající postupovat jinak, než stanoví jednací řád.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Exnerovi. Ptám se, kdo má další technické poznámky. Vzhledem k tomu, že rozprava již byla uzavřena, dovolte mi, abych pro ty, kteří nejsou znalí jednacího řádu, ocitoval § 72 odst. 2, na který se kolega Exner odvolával.

V odst. 2 se říká : Je-li podáno více návrhů na úpravu téže věci pouze z hlediska množství, času, osoby nebo místa, zjistí se nejdříve počty poslanců podporujících jednotlivé návrhy a poté se o nich hlasuje v pořadí podle počtu podporujících hlasů.

Ptám se tedy kolegy Exnera, zda předkládá procedurální návrh, o němž se hlasuje bez rozpravy, aby se postupovalo tak, že nejdříve provedeme orientační hlasování, zda většina je pro 6 či 5 místopředsedů a že stanovíme pořadí podle počtu podporujících hlasů.

Poslanec Václav Exner: Pane předsedo, velice lituji, že musím znovu vystupovat, ale nepřekládám žádný návrh, jenom trvám na tom, abychom dodržovali jednací řád.

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Vyhovím kolegovi Exnerovi a v tomto případě nechám orientačně zjistit počet poslanců podporujících jednotlivé návrhy. Myslím, že to bude demokratické a korektní řešení.

Zeptám se tedy nejdříve a znovu zdůrazňuji, že se nejedná o definitivní hlasování, ale o postup podle § 72 odst. 2, kdo podporuje návrh, aby počet místopředsedů činil 5 osob. Prosím ty, kdo podporují tento návrh - a dovolte mi, abych zahájil hlasování - aby stiskli tlačítko a zvedli ruku. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Je přítomno 198 poslanců. Pořadové číslo hlasování 7. Ze 198 poslanců nehlasovalo 17. Pro je 144. Proti 37.

Konstatuji, že velká většina poslanců se vyslovila pro návrh, aby místopředsedů bylo 5. Z toho vyplývá, že je zbytečné druhé orientační hlasování. Stanovím tedy pořadí podle tohoto prvního výsledku.

Dovolte mi proto, abych v souladu s jednacím řádem zahájil hlasování o svém návrhu, aby počet místopředsedů Poslanecké sněmovny činil 5 osob.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Zahajuji hlasování. Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Mohu konstatovat, že ze 198 přítomných poslanců u hlasování pořadového čísla 8 nehlasovalo 5 poslanců, že pro tento návrh hlasovalo 154, proti hlasovalo 39 poslanců. To znamená, že tento návrh byl přijat.

Nyní konstatuji, že volební komise přistoupí k návrhům na místopředsedy Poslanecké sněmovny, ale ještě dříve než předám slovo předsedovi volební komise poslanci Robertu Kolářovi, prosím vás, abyste současně v bodě 11 (protože i to je záležitost, která se týká volební komise) zvážili návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu ověřovatelů, aby tak volební komise mohla rozhodovat v obou případech současně.

XI.

Návrh předsedy Poslanecké sněmovny na stanovení počtu

ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Úvodem mi dovolte, abych připomenul, že podle článku 4, bod 1 volebního řádu pro volby konané Poslaneckou sněmovnou schvaluje Poslanecká sněmovna nominované ověřovatele na základě parity tak, aby Poslanecká sněmovna měla nejméně 10 ověřovatelů. Při zastoupení šesti politických stran tedy musí být nejméně 12 ověřovatelů. Proto vám navrhuji, aby Poslanecká sněmovna měla 12 ověřovatelů, protože při předběžných diskusích počet 18 ověřovatelů nám připadal zbytečně vysoký.

Budu samozřejmě respektovat, když kolegové poslanci budou mít jinou alternativu. Ptám se proto, zda se někdo chce k mému návrhu vyjádřit. Nevidím zatím žádné přihlášené. Dovolte mi proto, abych přednesl návrh usnesení.

Poslanecká sněmovna stanoví, že bude mít ve 2. volebním období 12 ověřovatelů.

Vzhledem k tomu, že se nikdo nepřihlásil, dovolte mi, abych ukončil neexistující rozpravu a nechal hlasovat.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 9. Ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Děkuji vám. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

Konstatuji, že pro předložený návrh bylo 184 poslanců, proti 2. Konstatuji tedy, že návrh byl přijat.

Nyní mi dovolte, abych předal slovo předsedovi volební komise panu poslanci Robertu Kolářovi a poprosil ho, aby nám sdělil návrhy na kandidáty, představil nám je a poté nám sdělil pokyny volební komise ke konání voleb. Prosím pana kolegu Koláře.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP