Poslanec Vojtěch Filip: Ne. Vystupuji jako poslanec, nikoliv jako předseda klubu, a nebudu potřebovat prodloužení své lhůty.

Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane premiére, zbytku vlády, paní a pánové, dovolte mi, abych předtím, než vám velmi krátce představím našeho kandidáta na funkci prezidenta České republiky, řekl dvě poznámky. Ta první se týká našeho jednání. Připadá mi za prvé za velmi nedůstojné, když na zahájení rozpravy o tak důležité věci, jako je volba prezidenta republiky, se dopředu usnášíme na tom, jestli smí, nebo nesmí poslanec či senátor Parlamentu České republiky vyslovit svůj názor v jakékoliv době. Od toho je parlament, aby se v něm diskutovalo, a není tedy potřebné se obávat, že ta doba bude příliš dlouhá.

Je vždycky otázkou těch, kteří diskutují, jestli jsou schopni své myšlenky říci koncentrovaně, v krátké podobě, anebo jenom mluvit a neříci nic.

Poznámka druhá se týká toho, že k volbě prezidenta přistupujeme vždycky s tím, že místo té osoby, která je ve funkci, se zabýváme obsahem té funkce. A já jsem přesvědčen, že tak jak se někteří lidé bránili přímé volbě prezidenta, tak ti stejní lidé nyní říkají, že by bylo vhodné takovou přímou volbu udělat. Já jsem přesvědčen, že tato diskuse nepatří v tuto chvíli do této místnosti, že patří do sněmovny, do Senátu v době, kdy budeme projednávat otázku, zda naši Ústavu necháme bez změny, podle které dnes jednáme, nebo ji změníme.

A nyní mi dovolte říct několik krátkých slov o našem kandidátovi. Pan ing. Stanislav Fischer, CSc., se narodil 30. listopadu 1936 v Ledcích v okrese Kladno. Jeho otec byl soustružník, rodina hospodařila na čtyřech hektarech zemědělské půdy a potom tato půda byla vložena do jednotného zemědělského družstva. Po vystudování střední školy studoval fyziku na Karlově univerzitě v Praze a dále na Moskevské státní univerzitě, kde se v oboru jaderná fyzika specializoval na kosmické záření. Po ukončení svého studia 10 let pracoval na Lomnickém štítě ve Vysokých Tatrách. V tomto období se také zúčastnil VIII. sovětské antarktické expedice. Rok 1963 tak strávil na stanici Vostok. V dalších třech letech absolvoval aspiranturu v Moskvě, kterou zakončil obhajobou kandidátské disertace v roce 1968.

Od roku 1969 se jako československý expert zapojil do příprav družicových experimentů programu Interkosmos ve vedoucím týmu a vedl experimenty zpočátku zaměřené na procesy v magnetosféře Země (radiační pásy, o průniku kosmického záření, o dalších jevech, kterým říkáme dnes např. ozonová díra, apod.), později též výzkumy ve věci meziplanetárního prostoru. V letech 1970 - 1977 se osobně zúčastnil příprav startu čtyř umělých družic Země na sovětských kosmodromech Kapustin Jar a Pleseck.

Kosmickou fyzikou se zabývá i nyní v Astronomickém ústavu Akademie věd České republiky, kde pracuje již 26 let. V letech 1983 - 1990 byl zástupcem ředitele astronomického ústavu pro program Interkosmos. Od roku 1980 byl také deset let vědeckým sekretářem Československé komise Interkosmos, z čehož plynula i jeho účast na mnoha mezinárodních jednáních a velké mezinárodní renomé nejen ve svém oboru. Měl možnost navštívit nemálo zemí a navázat široké vědecké kontakty v zahraničí. V 80. letech inicioval spolupráci na nově vytvářeném pracovišti v Řecku a ve Spojených státech amerických. Obě spolupráce v obou zemích úspěšně pokračují. V letech 1992 a 1993 pracoval rok v Polárním geofyzikálním ústavu Ruské akademie věd v Apatitech a v roce 1995 tři měsíce na Athénské univerzitě.

Pan ing. Stanislav Fischer, CSc., je řádným členem Mezinárodní astronautické akademie v Paříži, Mezinárodní astronomické unie, Evropské astronomické společnosti v Ženevě, doživotním členem Americké geofyzikální unie. Působí také v New York Academy of Science a v dalších vědeckých společnostech.

Je nositelem stříbrné plakety Františka Křižíka za zásluhy v technických vědách.

Je ženatý, manželka pracuje jako lékařka, syn studuje na vysoké škole. Bydlí v družstevním bytě na sídlišti v Praze 9. Členem komunistické strany se stal v roce 1957. Po roce 1968 mu bylo členství ukončeno a po čtyřech letech se do komunistické strany vrátil. Jeho život nebyl ani jednoduchý, ani přímočarý, ale jeho uvažování bylo přímočaré, lidské a osobní. Tolik k představení našeho kandidáta.

Dovolte mi, pane předsedo, jednu procedurální věc, kterou chci nyní navrhnout. Pan ing. Stanislav Fischer je zde přítomen jako host. Chci navrhnout, aby naše společná schůze souhlasila s jeho vystoupením, a toto vystoupení bych navrhoval zařadit hned po ukončení mého projevu a hlasování o možnosti, aby se ujal slova.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Filipovi, konstatuji, že v souladu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, jímž se řídíme na naší společné schůzi, byl předložen procedurální návrh, o němž se hlasuje bez rozpravy. Já gongem vyzvu všechny poslance a senátory, aby se v tomto okamžiku pokud možno důstojným, ale rychlým krokem dostavili do Španělského sálu, aby mohli být přítomni hlasování. Prosím rovněž skrutátory, aby se připravili k hlasování o předneseném procedurálním návrhu.

Domnívám se, že již uplynul dostatečný čas, aby ti, kdo chtějí hlasovat, se dostavili do zasedací síně. Prosím tedy, aby obvykle, aby skrutátoři nejdříve sdělili počet zúčastněných senátorů a kvorum.

(Znovu, vzhledem k příchodu některých senátorů, ještě jednou prosím skrutátory o sdělení počtu zúčastněných senátorů a o kvorum. Věřím, že po těchto zkušenostech si znovu uvědomíme výhodu hlasovacího zařízení v Poslanecké sněmovně.)

Ano, takže senátorů je v této chvíli přítomno 77. Kvorum je tedy 39.

 

Táži se tedy nejprve Senátu, kdo souhlasí s tím, aby naše společná schůze umožnila vystoupení prezidentskému kandidátu KSČM panu Fischerovi, ať zdvihne ruku. (Hlasuje se.) Prosím o sdělení výsledku.

28 hlasovalo pro tento návrh.

Kdo je proti? (Hlasuje se.)

Proti bylo 22.

Vzhledem k tomu, že kvorum kladných hlasů je 39, Senát tento návrh nepřijal.

 

Nyní prosím skrutátory, aby zjistili kvorum v Poslanecké sněmovně. Je přítomno 194 členů Poslanecké sněmovny. Kvorum je 98.

Táži se nyní členů Poslanecké sněmovny, kdo souhlasí s tím, aby na této naší společné schůzi bylo umožněno vystoupení kandidátu KSČM panu Fischerovi, ať zdvihne ruku. (Hlasuje se.)

Pro 101.

Kdo je proti? (Hlasuje se.)

Proti bylo 25.

 

Kolegyně a kolegové, jsme samozřejmě připraveni na všechny situace. Včetně situace, že dojde k rozdílnému hlasování obou komor, a to je situace, která nastala právě nyní, kdy Poslanecká sněmovna se vyslovila pro vystoupení pana Fischera, Senát byl proti. Řešením této situace, po dohodě s předsedou Senátu, je přerušení naší schůze přibližně na 20 minut.

Dovoluji si na dobu těchto 20 minut, okamžitě nyní po tomto přerušení, svolat grémium tvořené předsedy klubů Senátu a klubů Poslanecké sněmovny k sobě do své pracovny.

Přerušuji tedy tuto schůzi přesně do 12.00 hodin. (Jsem upozorněn, že grémium vzhledem k velkému počtu klubů se koná v místnosti, které se velmi familiárně říká "hladomorna", a že tam údajně budeme odvedeni. Pokud se vrátíme, o čemž pochybuji vzhledem k názvu této místnosti, budeme pokračovat ve 12.00 hodin.)

 

(Schůze přerušena v 11.38 hodin.)

 

(Schůze opět zahájena ve 12.03 hodin.)

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se závěry jednání grémia, jehož se zúčastnili předsedové senátních klubů a klubů Poslanecké sněmovny.

Za prvé jsme konstatovali, že čtyři z klubů jsou pro vystoupení pana Fischera a čtyři z klubů jsou proti tomuto vystoupení. Za druhé jsme konstatovali, že budeme postupovat - protože je to jediné možné řešení, které jsme předvídali, jak zabránit patové situaci - že v této chvíli ještě jednou vyzveme obě komory k oddělenému hlasování - podotýkám, že tento požadavek zazněl ze strany vedení Senátu, já se domnívám, že je slušné ho respektovat - a v případě, když hlasování obou těchto komor bude i nadále rozdílné, v závěrečném hlasování, kde musíme definitivně tak či onak rozhodnout, budou hlasovat obě komory společně.

Abych vám sdělil i příjemnější zprávu, oznamuji vám, že ve 12.30 hodin vyhlásím přestávku na oběd, která bude trvat do 14 hodin.

Nyní tedy prosím skrutátory, aby jako obvykle sečetli přítomné senátory. Domnívám se, že jakékoli procedurální diskuse místo tří minut hlasování mohou pouze zdržet naše jednání a snížit jeho důstojnost. Není to bod programu, k němuž se vede rozprava. Rozhodneme hlasováním.

Kolegové, mohu udělit pouze faktické poznámky. Není to bod, k němuž se vede rozprava. Pokud má poslanec Jičínský faktickou poznámku, prosím, ale apeluji na nás všechny - to, co můžeme vyřešit jedním hlasováním, neřešme hodinovou procedurální diskusí. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Pane předsedo, vážené shromáždění, je to opravdu faktická poznámka. Chci jenom upozornit, že pokud se toto shromáždění rozhodne udělit slovo kandidátu, kterého představili zástupci KSČM, nebude zřejmě právně možné dát tuto možnost také kandidátu SPR-RSČ, protože nemáme právní prostředky, jak by on zde před námi mohl předstoupit. Vytváří se zde nerovnost.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Pane poslanče, předpokládal jsem, že jako právník máte vystoupení k proceduře, kterou jsem navrhl. Konstatuji, že není vedena rozprava.

Táži se skrutátorů, zda již sečetli počet senátorů. Prosím, aby mi sdělili tento počet a kvorum. Senátorů je 80, kvorum je 41.

 

Táži se znovu Senátu, kdo souhlasí s tím, aby panu Fischerovi bylo umožněno vystoupit. Prosím, aby ti, kdo souhlasí, zvedli ruku. Tentokrát se vyjádřilo 32 senátorů.

Kdo je proti tomuto návrhu? Proti bylo 33. Při kvoru 41 tedy Senát tento návrh znovu nepřijal.

 

Nyní prosím skrutátory, aby se soustředili na Poslaneckou sněmovnu a sdělili mi počet přítomných a kvorum. 190, kvorum 96.

 

Táži se nyní Poslanecké sněmovny. Kdo je pro, aby pan Fischer mohl před sněmovnou vystoupit, ať zvedne ruku. Rovných 100.

Kdo je proti tomuto návrhu? Proti se vyslovilo 33. Konstatuji tedy, že Poslanecká sněmovna tento návrh na rozdíl od Senátu přijala.

 

Nyní prosím skrutátory, aby mi sdělili počet přítomných a kvorum v obou komorách. 273 přítomných celkem, kvorum je 137.

 

Jsem upozorňován a omlouvám se svým kolegům, že pokud jsme zahájili hlasování sčítáním, jednací řád nám neumožňuje hlasování přerušit. Omlouvám se.

V tomto případě se táži, kdo souhlasí s návrhem na vystoupení pana Fischera před oběma komorami Poslanecké sněmovny, ať zvedne ruku. Prosím o sdělení počtu kladných hlasů. Celkem 135. Kdo je proti tomuto návrhu? 73.

Konstatuji, že tento návrh nebyl přijat, když při kvoru 137 se pro vyslovilo 135.

 

Z toho vyplývá, že pokračujeme v rozpravě. Přihlášen byl pan poslanec Jiří Karas, ale táži se těch, kdo se hlásili, zda si přejí vystoupit s faktickou poznámkou. Nejdřív byl přihlášen pan senátor Kondr, který je rovněž předsedou klubu. Potom paní Seitlová, která je rovněž předsedkyní klubu, potom pan poslanec Filip. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Milan Kondr: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážení poslanci, vážení kolegové, dovolte, abych vás upozornil, že jsme nepostupovali podle platného jednacího řádu a že jsem při jednání politického grémia na tento fakt pana předsedu upozorňoval. Děkuji.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Prosím paní poslankyni Seitlovou a poté pana poslance Filipa. Poté budeme postupovat vystoupením pana Jiřího Karase, které zřejmě bude posledním vystoupením před přestávkou.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené dámy a kolegové, i můj názor je stejný, že nebylo postupováno v souladu s jednacím řádem a že jsem i já na tento fakt v rámci politického grémia upozorňovala.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji. Prosím nyní pana poslance a předsedu klubu Filipa.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážený pane předsedo Senátu, vážený pane premiére, vážená vládo, paní a pánové, mám velkou pochybnost o tom, jakým způsobem se bude vyvíjet situace v naší republice, jestliže nejsme ochotni dát slovo tomu, který je řádně navržen. Pan Havel tuto možnost měl v Rudolfinu. Pan ing. Fischer je zde přítomen a dovolte mi, abych za něj přednesl jeho krédo, s kterým do této volby šel. Nezbývá mi nic jiného, protože toto společné zasedání rozhodlo, že on vystoupit nemůže. V klidu počkám, až ti, kteří mne poslouchat nechtějí, odejdou. Je to jejich svaté právo, jako je mým právem říci to, co jsem právě řekl.

Pan ing. Stanislav Fischer svůj úmysl kandidovat důkladně předběžně zvážil a dospěl k názoru, že je třeba předložit novou alternativu vycházející z potřeb všech občanů tohoto státu. V každém případě chce v případě zvolení rozvíjet ty nejlepší tradice tohoto úřadu, s nimiž byl úřad prezidenta v Československu a nyní v České republice spojen v případě, že by získal vaši podporu. Považuje za důležité, aby byl prezidentem všech občanů této republiky. Nehodlá se chovat stranicky ani nadstranicky, hodlá se chovat občansky. Před nástupem do funkce před složením prezidentského slibu by ukončil členství v naší politické straně.

Zavazuje se vykonávat své povinnosti důsledně v souladu s ústavou a dbát na to, aby ústavu a zákony dodržovali všichni občané České republiky, aby budování právního a sociálního státu bylo považováno za prvořadý úkol. Za významnou považuje ochranu demokracie.

Za nejvyšší priority při budování právního a sociálního státu považuje prosazování všelidských hodnot, které mají celkový nebo chcete-li globální charakter. Na prvním místě by dbal na to, aby v naší zemi byla důsledně dodržována lidská práva, zejména aby nedocházelo k rasové a sociální diskriminaci určitých skupin občanů, za kterou je Česká republika v zahraničí i kritizována. Za velmi důležité náš kandidát považuje dodržování sociálních práv, které je třeba uvést v život, a jde zejména o ta práva, která jsou běžným standardem Evropské unie, kam směřujeme. Jedním z těchto práv je i právo na práci a spravedlivou odměnu za ni. Sociální spravedlnost a sociální solidarita nesmějí zůstat prázdnými pojmy.

Základní podmínkou pro našeho kandidáta je udržení míru a odvrácení jakéhokoliv možného konfliktu. To předpokládá prosazování politiky dobrých vztahů se všemi státy a schopnost řešit všechny problémy jednáním. Použití vojenské síly považuje za oprávněné pouze v případě sebeobrany.

Pokud jde o naše členství v NATO, osobně je pan ing. Stanislav Fischer proti vstupu České republiky do této aliance. Pokud se však pro členství v tomto paktu v referendu vysloví většina občanů, hodlá tento postoj v praxi respektovat a také prosazovat. To bere i jako svůj závazek. V tomto případě však bude usilovat o transformaci a restrukturalizaci Severoatlantické smlouvy.

V zahraniční politice považuje za prioritu, aby Česká republika měla dobré a přátelské vztahy se všemi státy světa. Považuje za nutné dobře reprezentovat v celosvětovém měřítku náš stát a být iniciátorem v navazování dobrých mezinárodních vztahů. Za významné považuje rovnoprávné zapojení České republiky do evropských struktur, zejména v rámci Evropské unie.

Zvláštní důraz přisuzuje vytváření co nejlepších vztahů se Slovenskou republikou, kde on sám osobně řadu let pracoval. Chtěl by před vámi složit závazek, že v případě svého zvolení naváže ty nejlepší vztahy se slovenským prezidentem v duchu společných zájmů obou národů.

Ve vnitřní politice považuje pan ing. Fischer za významné usilovat, aby byla politická vůle k odstranění problémů a nedostatků, které jsou předmětem oprávněné kritiky našich občanů. K tomu je třeba, aby budoucí vláda dokázala přijmout opatření vedoucí k zastavení ekonomické krize a k oživení hospodářství, aby byla zajištěna sociální únosnost při provádění jakýchkoli dalších transformačních kroků a nedocházelo přitom k rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými, aby byla dodržena pravidla sociální spravedlnosti a solidarity. Občanům je třeba zajistit základní pracovní a sociální jistoty.

Dále je potřeba, aby byly vytvořeny podmínky, aby pod záminkou transformace nedocházelo k nezákonnostem, rozkrádání, nebo chcete-li tunelování, a podvodům na občanech České republiky. Dále je důležité, aby došlo k vytvoření právních podmínek minimalizujících daňové úniky, aby byla zajištěna bezpečnost občanů a posílen boj proti zločinnosti, zejména boj proti organizovanému zločinu.

Důležité pro našeho kandidáta by bylo, aby stát dokázal omezit růst korupce ve všech sférách a přijal opatření k jejímu vyloučení. Připravovanou akci, která se občas nazývá "čisté ruce", aby prováděli ti, kteří opravdu čisté ruce mají, aby byla řešena otázka samosprávy a došlo k podstatnému zvýšení vlivu občanů na rozhodování ve věcech, které se jich bezprostředně dotýkají. Podstatné je zavést do praxe, tedy nejen do zákonů, institut referenda, tedy přímé demokracie.

Dále by trval na tom, aby došlo ke zlepšení podmínek života důchodců a zdravotně hendikepovaných občanů. Je třeba okamžitě přistoupit k valorizaci důchodů při současném růstu životních nákladů. Pan ing. Fischer by dále prosazoval, aby byla zajištěna rovnost občanů v oblasti zdravotnictví a v oblasti vzdělávání. Zdravotní péči a vzdělání musí stát zajistit pro občany bezplatně. Stát by měl podporovat rozvoj kultury a vědy, aby v rozsahu jejich zajištění dosáhl v určeném časovém horizontu alespoň průměrné úrovně států současné Evropské unie. Aby byl také zajištěn trvale udržitelný rozvoj, je třeba zpřísnit zákony k ochraně životního prostředí.

Dále by pan ing. Fischer hodlal zvýšit kvalitu činnosti Kanceláře prezidenta republiky, přitom se chce opírat o výsledky práce poradců, kteří budou uznávanými odborníky. Kritériem pro jejich výběr bude odbornost, nikoli osobní, příp. politické vazby.

Za sedmé se pan ing. Fischer zavazuje, že chce vést trvalý dialog nejen se všemi parlamentními stranami, ale i s dalšími politickými subjekty, zejména s odbory, profesními komorami a řadou občanských institucí, protože naslouchat občanům a zabývat se jejich podněty je potřebou práce hlavy státu. Hodlal by také trvale úzce spolupracovat jak s vládou, tak s Poslaneckou sněmovnou a Senátem Parlamentu České republiky.

Za důležitou považuje pan ing. Fischer orientaci na mladé lidi. Chce přesvědčit zákonodárce, tedy obě komory parlamentu, především o podpoře bytové výstavby a o podpoře rodin s dětmi, a to přímou finanční podporou. Prvním cílem musí být zastavení vymírání českého národa a zvýšení populace.

Velký důraz by ing. Fischer kladl na fungování státní správy, a to k tomu, aby sloužila všem občanům bez rozdílu. Jeho přáním je, aby více rozhodovali občané než státní úředníci. Za důležité považuje kontakty se sdělovacími prostředky s cílem zajistit, aby občan byl lépe informován jak o činnosti politiků, tak i prezidenta a jeho Kanceláře.

To je krátké poselství pana ing. Stanislava Fischera. On je plně přesvědčen, že takové poselství vyjadřuje zájmy rozhodující většiny občanů. Je si vědom skutečnosti, že úřad prezidenta republiky se těší i největší důvěře občanů, a tu by nechtěl zklamat. Jeho přáním však je, aby podobný výsledek, tedy důvěru občanů, získala nejen vláda, ale i Poslanecká sněmovna a Senát, a aby občané mohli opět získat ztracenou důvěru v politiky a politiku.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážení hosté, odpusťte mi, že jsem nebyl tak kvalitním přednášejícím jako náš kandidát, ale neměl jsem jinou možnost po rozhodnutí této naší společné schůze, než jeho poselství přednést.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci Filipovi. Protože do půl jedné zbývají ještě dvě minuty, uděluji slovo k faktické poznámce panu poslanci Paynovi. Potom, jak už jsem uvedl, vyhlásím polední přestávku.

 

Poslanec Jiří Payne: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, obdivuji schopnost improvizace pana předsedajícího, jak vyřešil tuto procedurální záležitost, jak po platném hlasování jedné a druhé komory vzápětí nechával hlasovat podruhé. Nevím, jestli tím měl být zpochybněn názor komory nebo autorita komory, nebo jaký byl důvod toho druhého hlasování. Není mi jasné, podle jakého paragrafu, podle jakého ustanovení jsme hlasovali potřetí. Prosím o vyjasnění, jinak nemůžeme dál postupovat v jednání.

 

Předseda PSP Miloš Zeman: Děkuji panu poslanci za vyjádření obdivu k mým schopnostem. Bude-li si v průběhu polední přestávky přát pan poslanec Payne právní radu, poskytne mu ji jak předseda Senátu pan Petr Pithart, tak další, kteří se tou věcí zabývali.

Nyní dovolte, abych vyhlásil polední přestávku do 14 hodin. Přeji vám dobrou chuť.

 

(Schůze přerušena ve 12.28 hodin.)

***


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP