Zápis

z 38. schůze ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu,

která se konala 26. a 27. ledna 1994

Přítomni: posl. Marek BENDA, JUDr. Jiří BÍLÝ, ing. Viktor DOBAL, JUDr. František KAČENKA, Petr KOHÁČEK, MUDr. Milena KOLÁŘOVÁ, JUDr. Hana MARVANOVÁ, ing. Ivan MAŠEK, Eva MATOUŠKOVÁ, JUDr. Dalibor MATULKA, JUDr. Jan NAVRÁTIL, ing. Ladislav NEDOROST, Miroslav NOVOTNÝ, JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK, JUDr. Anna RÖSCHOVÁ, ing. Jan VRANÝ, JUDr. Jiří VYVADIL, JUDr. Ondřej ZEMINA
Omluveni: 27.2.: posl. JUDr. Hana MARVANOVÁ a JUDr. ing. Pavel PETRŽÍLEK
po oba dny: posl. JUDr. Libor NOVÁK a JUDr. Miloslav VÝBORNÝ
Hosté:

Schůzi výboru v 10.00 hodin zahájila a řídila místopředsedkyně ústavně právního výboru posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ.

Schválený pořad schůze:

1. Zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků, předložené skupinou poslanců (tisk 587)

2. Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. prosince 1993 (tisk 777)

3. Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona o referendu (tisk 494)

4. Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (tisk 599)

5. Zásady zákona o vyšších soudních úřednících (tisk 615)

6. Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 602)

7. Sdělení místopředsedkyně výboru

K bodu 1:

Zásady zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků, předložené skupinou poslanců (tisk 587) odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců MUDr. Miroslav KAŠPÁREK.

Zpravodajskou zprávu přednesl posl. ing. Ivan MAŠEK.

Po rozpravě výbor nesouhlasil s předloženými zásadami (z 12 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro a 4 se zdrželi hlasování).

Usnesení č. 153

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 26. ledna 1994

k zásadám zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplňků, předložené skupinou poslanců (tisk 587)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců MUDr. Miroslava Kašpárka, zpravodajské zprávě posl. ing. Ivana Maška a po rozpravě

ústavně právní výbor

nesouhlasí s předloženými zásadami.

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
ověřovatel výboru
místopředsedkyně výboru

K bodu 2:

Výbor si dodatečně zařadil na program jednání projednávání návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. prosince 1993 (tisk 777). (Pro jeho neprojednávání se z 12 přítomných poslanců vyslovilo 4 pro, 4 proti a 4 se zdrželi hlasování.)

Návrh odůvodnil člen návrhové skupiny poslanců MVDr. Jan ČERNÝ.

Zpravodaj posl. Miroslav NOVOTNÝ mj. uvedl, že výbor by měl vyčkat stanoviska vlády České republiky, která tento návrh dnešního dne projednává.

V rozpravě vystoupila mj. místopředsedkyně výboru posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ, která výbor seznámila se stanoviskem Legislativní rady vlády České republiky k tomuto návrhu.

V závěrečném hlasování o návrhu poslankyně dr. Röschové, aby závěrečné hlasování výbor odložil až do doby, než bude známo stanovisko vlády České republiky, se výbor vyjádřil negativně (z 14 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro, 4 proti a 3 se zdrželi hlasování).

K návrhu posl. Novotného, aby výbor doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu předložený návrh projednat v předloženém znění, výbor nepřijal usnesení (z 14 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro, 3 proti a 4 se zdrželi hlasování).

Záznam č. 154

z ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 26. ledna 1994

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. prosince 1993 (tisk 777)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců MVDr. Jana Černého, zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného a po rozpravě

ústavně právní výbor

při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předložený návrh projednala v předloženém znění, ze 14 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro, 3 proti a 4 se zdrželi hlasování.

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
ověřovatel výboru
místopředsedkyně výboru

K bodu 3:

Členové návrhové komise zmocnili posl.JUDr. Františka KAČENKU, aby návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona o referendu (tisk 494) odůvodnil.

Zpravodaj posl. Marek BENDA mj. uvedl, že tímto návrhem se výbor zabýval již ve své schůzi dne 27. října 1993 a tehdy jednání přerušil.

Po rozpravě výbor nevyslovil souhlas s návrhem posl. Bílého, aby výbor přerušil toto jednání a požádal o zařazení tohoto bodu na březnovou schůzi Poslanecké sněmovny(z 15 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro, 5 proti a 3 se zdrželi hlasování).

Po obsáhlé rozpravě, kdy nebyl přijat žádný z navržených pozměňovacích návrhů, výbor v závěrečném hlasování nepřijal usnesení, jímž by doporučil Poslanecké sněmovně tento návrh schválit (ze 14 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro a 7 se zdrželo hlasování).

Záznam č. 154

z ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 26. ledna 1994

k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 2. prosince 1993 (tisk 777)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců MVDr. Jana Černého, zpravodajské zprávě posl. Miroslava Novotného a po rozpravě

ústavně právní výbor

při hlasování o usnesení, jímž se doporučuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu předložený návrh projednala v předloženém znění, ze 14 přítomných poslanců 7 hlasovalo pro, 3 proti a 4 se zdrželi hlasování.

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
ověřovatel výboru
místopředsedkyně výboru

K bodu 4:

Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (tisk 599) odůvodnil náměstek ministra ministra hospodářství České republiky ing. Václav ČIHÁK.

Zpravodajskou zprávu přednesla posl. JUDr. Hana MARVANOVÁ.

V podrobné rozpravě poslanci vyslovili souhlas s návrhem posl. Bendy na přerušení projednávání § 5 a 6 a pověřili poslance Bendu a Marvanovou ke zpracování návrhu na nové řešení těchto otázek (z 12 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro a 4 se zdrželi hlasování).

Výbor své jednání u § 5 přerušil.

(Schůze výboru byla přerušena v 19.30 hod.)

/27.1.1994 schůze výboru zahájena v 9.00 hod. - řídila místopředseda výboru

ing. Ivan MAŠEK

K bodu 5:

Zásady zákona o vyšších soudních úřednících (tisk 615) odůvodnil ministr spravedlnosti České republiky JUDr. Jiří NOVÁK.

Zpravodajkou zprávu přednesla posl. JUDr. Anna RÖSCHOVÁ.

Po rozpravě výbor doporučil vyslovit souhlas se zásadami a zároveň požádal ministra spravedlnosti, aby současně s paragrafovaným zněním tohoto návrhu zákona předložil návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví rozsah práce vyšších soudních úředníků (z 13 přítomných poslanců 13 hlasovalo pro).

Usnesení č. 156

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 27. ledna 1994

k zásadám zákona o vyšších soudních úřednících (tisk 615)

Po odůvodnění ministra spravedlnosti České republiky JUDr. Jiřího Nováka, zpravodajské zprávě posl. JUDr. Anny Röschové a po rozpravě

ústavně právní výbor

I. souhlasí s předloženými zásadami,

II. žádá ministra spravedlnosti, aby současně s paragrafovaným zněním tohoto návrhu zákona předložil návrh vyhlášky Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví rozsah práce vyšších soudních úředníků,

II. zmocňuje zpravodajku výboru, aby spolu se zpravodaji ostatních výborů, které návrh projednaly, vypracovali společnou zprávu, která bude předložena organizačnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu.

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
ověřovatel výboru
místopředsedkyně výboru

K bodu 6:

Návrh skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 602) odůvodnil člen návrhové skupiny MUDr. Miroslav KAŠPÁREK.

Zpravodaj posl. Marek BENDA nedoporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu návrh zákona schválit.

Po obecné a podrobné rozpravě poslanci nedoporučili Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s předloženým ústavním zákonem (ze 14 přítomných poslanců 8 hlasovalo pro, 1 proti, 4 se zdrželi hlasování a 1 nehlasoval).

Usnesení č. 157

ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu

z 27. ledna 1994

k návrhu skupiny poslanců na vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (tisk 602)

Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců MUDr. Miroslava Kašpárka, zpravodajské zprávě posl. Marka Bendy a po rozpravě

ústavně právní výbor

nesouhlasí s předloženým návrhem ústavního zákona.

JUDr. Jiří BÍLÝ v.r.
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
ověřovatel výboru
místopředsedkyně výboru

K bodu 7:Sdělení místopředsedkyně výboru

1. Event. upravit návrh pozvánky na tento týden

- první bod neprojednávat - zpravodaj posl. Benda se omlouvá, místo toho zařadit novelu trestního zákona

- odpolední jednání od 13.00 hod. - projednávat tisk 777 - tabákový monopol a od 14.30 byty

2. Od ministra spravedlnosti došla pozvánka na seminář a diskusi o postavení soudních vykonavatelů jako svobodného povolání, který se koná 7. a 8.2.1994. Kdo má zájem - podrobnosti jsou uvedeny v dopise, který koloval (nikdo se nepřihlásil). Večeře dne 6.2. pořádané předsedou Mezinárodního svazu soudních vykonavatelů a justičních úředníků s p. B. Gielenem se zúčastní místopředsedkyně výboru posl. JUDr. Anna Röschová.

3. Poslanci byli seznámeni se seminářem, který sponzoruje Fordova nadace a organizuje ho Centrum pro demokracii a svobodné podnikání, na téma "Rozpočet a úloha parlamentu", který se koná 16. a 17.3.1994.

4. Poslanci byli seznámeni s pozvákou k účasti na semináři a diskusi o postavení soudních vykonavatelů jako svobodného povolání 7. a 8. února 1994.

5. Poslanci byli seznámeni s pozvánkou na schůzi Legislativní rady vlády ČR, která se koná 1. února 1994.

6. Poslanci byli seznámeni se stanoviskem vlády ČR

- k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (tisk 628)

- k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb. (tisk 749)

7. Všem poslancům bylo rozdáno stanovisko vlády ČR k návrhu skupiny poslanců na vydání zákona o úpravě některých majetkových vztahů Federace židovských obcí v České republice a o zmírnění následků některých majetkových křivd židovských fyzických osob (tisk 700)

8. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana Aleše Sigmunda, hudebního nakladatele, který se týká nedostatečných právních záruk (čj. 797/93-ÚPV).

9. Poslanci byli seznámeni s dopisem prof. MUDr. Milana Jirsi, DrSc. z Prahy 4, který se týká restituce zemědělského pozemku (čj. 843/93-ÚPV).

10. Poslanci byli seznámeni s dopisem ing. Arnošta Kejty ze Zastávky u Brna, který se týká samosprávy Moravy (čj. 743/93-ÚPV).

11. Poslanci byli seznámeni s dopisy dr. Václava Hníka, tajemníka klubu Alogodos, který zaslal připomínky k vládnímu návrhu zásad zákona o střelných zbraních a střelivu (čj. 825/93-ÚPV a 24/94-ÚPV).

12. Poslanci byli seznámeni s dopisem paní Eleonory Holešovské z Prahy 4, který se týká připomínek k zákonům č. 229/91 Sb. a 243/92 Sb. (čj. 839/93-ÚPV).

13. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedy KAN pana Emila Dejmka, který zaslal připomínky k zákonu o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetice a připomínky k návrhu zásad horního zákona (čj. 32/94-ÚPV).

14. Poslanci byli seznámeni s dopisem JUDr. Miroslava Frauenbergra z Plzně, který se týká restitucí (čj. 828/93-ÚPV).

15. Poslanci byli seznámeni s dopisem paní Marty Zoulové z Horoušovan, který se týká novely zákona č. 403/90 Sb. (čj. 837/93-ÚPV).

16. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana Zdeňka Brože z Velkého Poříčí, který se týká stavu našeho zákonodárství (čj. 830/93-ÚPV).

17. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana Jaroslava Prchala z Písku, který si stěžuje na postup Vrchního soudu v Praze (čj. 844/93-ÚPV).

18. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana Josefa Calty z Prahy 1 (čj. 833/93-ÚPV).

19. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedy Českomoravské komory OS pana Vladimíra Petruse, který se týká návrhu zásad zákona o státní službě některých státních zaměstnanců (služební zákon) (čj. 818/93-ÚPV) - připomínky předány zpravodaji.

20. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana J. Georga Bazanta z SRN, který se týká restitucí (čj. 819/93-ÚPV).

21. Poslanci byli seznámeni s otevřeným dopisem účastníků konference "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve stavebnictví v ČR" (čj. 816/93-ÚPV).

22. Poslanci byli seznámeni s dopisem Františka Záhorského z Příbrami, který se týká restitucí (čj. 814/93-ÚPV).

23. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedy H-21 pana Václava Šrouba, který se týká majetku emigrantů (čj. 812/93-ÚPV).

24. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Otakara Motejla, který zaslal usnesení pléna NS z 15.12.1993 (čj. 810/93-ÚPV).

25. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana Oldřicha Pleskače z Nymburka, který se týká restitucí (čj. 804/93-ÚPV).

26. Poslanci byli seznámeni s dopisem paní Milady Svěrákové z Prahy 1, který se žádosti žádosti o projednání novely zákona č. 97/91 Sb. (čj. 802/93-ÚPV).

27. Poslanci byli seznámeni s dopisem ústředního tajemníka Křesťanskosociálního hnutí panem ing. Ladislavem Baloghem, který se týká interview k politickým otázkám s papežem Janem Pavlem II (čj. 808/93-ÚPV).

28. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedy Společnosti veterinárních techniků ČR panem Jaroslavem Novákem, který se týká návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o působnosti orgánů veterinární péče (čj. 805/93-ÚPV).

29. Poslanci byli seznámeni s dopisem PhDr. Aleny Fiedlerové, CSc. z Prahy 5, která si stěžuje na správní řízení probíhající mezi Městským a Okresním úřadem v Klatovech (čj. 801/93-ÚPV).

30. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana Lumíra Hamerníka z Pardubic, který se týká restitucí (čj. 779/93-ÚPV).

31. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedkyně výboru samosprávy 038 SBD Hradec Králové paní Danuše Bavolové, který se týká vládního návrhu zákona, kterým se upravují některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům (čj. 786/93-ÚPV).

32. Poslanci byli seznámeni s dopisem starosty města Písku panem Tomem Zajíčkem, který žádá o novelizaci zákona č. 135/82 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů (čj. 790/93-ÚPV).

33. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedkyně výboru samosprávy SBD 040 Hradec Králové pana Jaroslava Jelínka, který se týká vládního návrhu zákona, kterým se upravují některé vztahy k bytům a nebytovým prostorům (čj. 768/93-ÚPV).

34. Poslanci byli seznámeni s dopisem předsedy Českého svazu bojovníků za svobodu panem JUDr. Jakubem Čemínem, který se týká návrhu zákona o historickém uznání Českého povstání a zbytku jeho účastníků z května 1945 (čj. 746/93-ÚPV).

35. Poslanci byli seznámeni s dopisem zástupkyně starosty MČ Brno-střed paní ing. Jarmily Horové, CSc., který se týká návrhu zákona o obcích (čj. 764/93-ÚPV).

36. Poslanci byli seznámeni s dopisem paní Marie Kovandové z Třemošnice, který se týká žádosti o podporu při projednávání zrušení dědické daně (čj. 750/93-ÚPV).

37. Poslanci byli seznámeni s dopisem paní Jarmily Auerové z Českého Brodu, který se týká resitucí (čj. 742/93-ÚPV).

38. Poslanci byli seznámeni s dopisem pana F. Kašnera z Boskovic, který se týká restitucí (čj. 740/93-ÚPV).

/Schůze výboru byla ukočena ve 12.30 hod./

JUDr. Jiří BÍLÝ
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ
ověřovatel výboru
místopředsedkyně výboru


Přihlásit/registrovat se do ISP