PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1996

I. volební období

2080

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb.,

o investičních společnostech a investičních fondech,

ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění zákona České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 259/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně odkazu zní:

"§ 1

(1) Investiční společnosti a investiční fondy jsou obchodní společnosti, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování vykonávané na základě povolení vydaného ministerstvem financí (dále jen" ministerstvo").

(2) Investiční společnost má formu akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným.

(3) Investiční fond má pouze formu akciové společnosti.

(4) Na investiční společnost a investiční fond se použijí ustanovení obchodního zákoníku1), pokud tento zákon nestanoví jinak.

1) Zákon č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů."

2. § 2 včetně nadpisu zní:

"§ 2

Kolektivní investování

(1) Kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož výlučným předmětem je tímto zákonem vymezené shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly nabyty tímto ukládáním za jiné majetkové hodnoty.

(2) Za kolektivní investování se považuje též obhospodařování majetku v podílovém fondu a obhospodařování majetku investičního fondu, které vykonává investiční společnost na základě smlouvy o obhospodařování majetku investičního fondu investiční společností (dále jen "obhospodařovatelská smlouva" § 5b). Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním. Tato činnost může být jediným předmětem podnikání investiční společnosti."

3. § 3 odst. 1 zní:

"(1) Jinou podnikatelskou činnost než kolektivní investování nesmí investiční společnost ani investiční fond vykonávat, pokud tento zákon nestanoví jinak."

4. V § 3 se vypouští odstavec 2 a odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

5. V § 5 odst. 3 se slova "správy" a "spravuje" nahrazují slovy "obhospodařování" a "obhospodařuje". 6. Za § 5 se zařazují § 5a, § 5b, § 5c a § 5d, které včetně nadpisů a odkazů znějí:

"§ 5a

Předmět podnikání investiční společnosti

(1) V závislosti na rozsahu povolení uděleného podle § 8 odst. 1 je investiční společnost oprávněna:

a) shromažďovat peněžní prostředky vydáváním podílových listů, z takto shromážděných peněžních prostředků vytvářet podílové fondy a obhospodařovat majetek v podílových fondech podle statutů těchto fondů, pokud tento zákon nestanoví něco jiného,

b) obhospodařovat majetek investičních fondů podle obhospodařovatelských smluv,

c) obhospodařovat majetek penzijních fondů v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem3a) podle obhospodařovatelských smluv (§ 5b),

d) kupovat, prodávat a půjčovat cenné papíry na vlastní účet.

(2) Investiční společnost je povinna obhospodařovat majetek v podílových fondech a majetek investičních fondů nebo penzijních fondů (dále jen "obhospodařovaný majetek") s cílem zabezpečit růst tohoto majetku v souladu se zaměřením investiční politiky uvedeným ve statutu podílového fondu nebo v obhospodařovatelské smlouvě a při dodržování pravidel stanovených pro omezení a rozložení rizika (§ 24).

(3) Investiční společnost je povinna dávat přednost zájmům podílníků, investičních fondů a penzijních fondů, jejichž majetek obhospodařuje před svými vlastními zájmy a zájmy svých společníků.

(4) Investiční společnost nesmí z obhospodařovaného majetku poskytovat úvěry a půjčky a ani jej používat k zajištění vlastních závazků nebo závazků třetích osob, pokud tento zákon nestanoví jinak. Obhospodařovaný majetek nesmí investiční společnost užít k úhradě závazků, které s činností spojenou s obhospodařováním tohoto majetku bezprostředně nesouvisejí.

(5) Odpovědnosti za škodu způsobenou porušením povinností při obhospodařování majetku se investiční společnost nemůže zprostit.

§ 5b

Obhospodařovatelská smlouva

(1) Obhospodařovatelskou smlouvou se zavazuje investiční společnost, že bude obhospodařovat majetek investičního fondu nebo majetek penzijního fondu, a to i bez jeho pokynu, a investiční fond nebo penzijní fond se zavazuje zaplatit jí za to úplatu.

(2) Obhospodařovatelská smlouva musí obsahovat rozsah služeb, které bude investiční společnost poskytovat investičnímu fondu nebo penzijnímu fondu, a výši úplaty za poskytované služby, nebo způsob jejího určení.

(3) Ustanovením předchozího odstavce není dotčena možnost odstoupit od smlouvy podle obchodního zákoníku3b).

(4) Pokud tento zákon neurčuje jinak, použíjí se na obhospodařovatelskou smlouvu ustanovení o mandátní smlouvě, pokud bude investiční společnost jednat jménem a na účet investičního fondu nebo penzijního fondu, nebo o smlouvě komisionářské, pokud bude investiční společnost jednat vlastním jménem na účet investičního fondu nebo penzijního fondu 3c).

§ 5c

Opční a termínové obchody

(1) Investiční společnost může pro podílový fond, který obhospodařuje uzavírat termínové3d) a opční obchody3e)pouze pro omezení rizik plynoucích z obchodů s cennými papíry a z nepříznivého vývoje kursů cenných papírů, které mohou být v majetku v podílovém fondu.

(2) Pokud lze termínové a opční obchody uvedené v odstavci 1 uzavírat na veřejném trhu, je investiční společnost povinna uzavírat je pouze na veřejném trhu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí přiměřeně i na investiční fondy.

§ 5d

Půjčování cenných papírů

(1) Investiční společnost může půjčit nejdéle na dobu třiceti dnů cenné papíry z majetku v podílovém fondu, který obhospodařuje.

(2) Smlouva o půjčce cenných papírů 3f) musí obsahovat:

a) určení druhu a počtu kusů zastupitelných cenných papírů,

b) dobu, na kterou jsou cennné papíry půjčovány,

c) výši úplaty za půjčování cenných papírů,

d) povinnost dlužníka převést v době splatnosti výnosy z půjčených cenných papírů na běžný účet podílového fondu u depozitáře,

e) povinnost dlužníka umožnit investiční společnosti řádně a včas uplatnit práva spojená s půjčenými cennými papíry,

f) poskytnutí dostatečné jistoty pro případ, že dlužník včas cenné papíry nevrátí.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se použijí přiměřeně i na investiční fondy. (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí přiměřeně i na zajišťovací převody cenných papírů3g).

3a) § 33 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

3b) § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

3c) § 566 a násl. a § 577 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

3d) § 14 odst.4 zákona č.591/1992 Sb.,o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

3e) § 15 odst.2 zákona č.591/1992 Sb.

3f) § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.

3g) § 553 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník"

7. § 7 odst. 3 zní:

"(3) Investiční fond obhospodařuje svůj majetek sám nebo může obhospodařování svého majetku svěřit investiční společnosti podle obhospodařovatelské smlouvy."

8. V § 7 se zařazuje nový odstavec 6, který zní:

"(6) Investiční fond nesmí ze svého majetku poskytovat úvěry ani ručit svým majetkem za závazky třetích osob. Investiční fond může přijímat ke krytí dočasných potřeb jen krátkodobé úvěry s dobou splatnosti ne delší něž šest měsíců. Souhrn přijatých úvěrů nesmí přesahovat 10% majetku investičního fondu."

9. V § 8 odst. 2 se slova "ústřední orgán státní správy České republiky nebo ústřední orgán státní správy Slovenské republiky, který určí zákon České národní rady nebo Slovenské národní rady (dále jen "příslušný státní orgán")" nahrazují slovem "ministerstvo ".

10. V § 8 odst. 6 a násl. se slova "příslušný státní orgán" nahrazují slovem "ministerstvo".

11. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Součástí názvu podílového fondu musí být i obchodní jméno investiční společnosti a označení druhu podílového fondu s uvedením slov "otevřený podílový fond" nebo "uzavřený podílový fond".

12. V § 9 se za odstavec 4 zařazuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Slova "otevřený podílový fond" nebo " uzavřený podílový fond" ani jejich překlady nesmí užívat ke svému označení ani při popisu své činnosti nikdo jiný než investiční společnost."

13. V § 9 se odstavec 5 označuje jako odstavec 6.

14. V § 14 se v nadpisu slovo "Správa" nahrazuje slovem "Obhospodařování".

15. V § 14 odst. 1 a 2 se slovo "správě" nahrazuje slovem "obhospodařování".

16. V § 14 odst. 1, písm. c) se slova "federální ministerstvo financí" nahrazují slovem "ministerstvo".

17. § 14 odst. 3 zní:

"(3) Investiční společnost může přijímat ke krytí dočasných potřeb spojených s obhospodařováním majetku v podílovém fondu krátkodobé úvěry s dobou splatnosti ne delší než šest měsíců. Souhrn přijatých úvěrů nesmí přesahovat 10% majetku v podílovém fondu.".

18. V 16 odst. 1, písm. d) se slovo "spravuje" nahrazuje slovem "obhospodařuje".

19. V § 16 odst. 2, písm. b) se slovo "správu" nahrazuje slovem "obhospodařování".

20. § 17 včetně nadpisu a odkazů zní:

"§ 17

Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu

uložený v cenných papírech

(1) Majetek v podílovém fondu a majetek investičního fondu uložený v cenných papírech může být tvořen jen:

a) státními dluhopisy a dluhopisy, za které převzal stát záruku,

b) hypotéčními zástavními listy,

c) dluhopisy, jejichž emitenty jsou Česká národní banka a banky,

d) jinými dluhopisy, které jsou veřejně obchodovatelné4),

e) veřejně obchodovatelnými akciemi,

f) dluhopisy, jejichž emitenty jsou státy Evropské unie nebo centrální banky těchto států,

g) zahraničními cennými papíry4a), s nimiž se obchoduje na zahraničním veřejném trhu, za předpokladu, že výběr tohoto veřejného trhu byl schválen ministerstvem. Při výběru zahraničního veřejného trhu posuzuje ministerstvo zejména důvěryhodnost veřejného trhu a zaměření jím organizovaných obchodů.

(2) Ustanoveními odstavce 1, písm. f) a g) nejsou dotčena ustanovení zvláštního zákona.4b)

(3) Pokud veřejně obchodovatelné cenné papíry podle odstavce 1 přestanou být veřejně obchodovatelnými, jsou investiční společnost a investiční fond povinny tyto cenné papíry prodat, a to nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy tyto cenné papíry přestaly být veřejně obchodovatelné.

(4) Investiční společnost a investiční fond jsou povinny cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za nejvyšší cenu za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat.

(5) Ministerstvo může určit v prováděcím předpise způsob plnění a prokazování povinnosti podle předchozího odstavce.

(6) Pro výpočet hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu se použijí ustanovení zvláštního předpisu.4c)

4) § 71 zákona č. 591/1992 Sb.

4a) § 1, písm. g) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon.

4b) Zákon č. 219/1995 Sb.

4c) Vyhláška ministerstva financí č. /1995 Sb., o oceňování cenných papírů."

21. V § 24 odst. 1 se slova "Hodnota veřejně obchodovatelných cenných papírů (§ 17 odst. 1) stejného emitenta" nahrazují slovy "Hodnota cenných papírů (§ 17 odst. 1) jednoho druhu vydaných tímtéž emitentem".

22. V § 24 odst.3 se slova "vydaných stejným emitentem" nahrazují slovy "jednoho druhu vydaných tímtéž emitentem".

23. V § 24 odst. 4 se za slova "dozorčí rady" doplňují slova "anebo prokuristou".

24. § 24 odst. 5 zní:

"(5) Investiční společnost musí zabezpečit, aby v majetku ve všech podílových fondech, které obhospodařuje, nebylo více než 20% akcií vydaných tímtéž emitentem, a aby majetek ve všech podílových fondech, které obhospodařuje, byl tvořen nejvýše 20% cenných papírů jednoho druhu vydaných tímtéž emitentem.".

25. V § 24 se odstavec 6 vypouští a dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 6 a zní: "(6) Investiční společnost nesmí do majetku v podílovém fondu nakupovat podílové listy jiných podílových fondů nebo akcie investičních společností a investičních fondů, jakož i akcie akciových společností, které mají na této investiční společnosti větší než 25% majetkovou účast. Investiční společnost se nesmí majetkově podílet na jiné investiční společností."

26. V § 24 se za odst. 6 vkládá nový odst. 7, který zní:

"(7) Omezení stanovené v odstavci 6 se vztahuje obdobně i na investiční fond."

27. V § 24 se v odstavci 8 slovo "nákupních" nahrazuje slovem "výměnných".

28. V § 24 odst. 9 se číslovka "6" nahrazuje číslovkou "7".

29. § 24 odst. 10 zní:

"(10) Pokud investiční společnost obhospodařuje majetek penzijního fondu, nesmí vykonávat hlasovací práva vyplývající z akcií, které jsou v majetku tohoto penzijního fondu."

30. § 24 odst. 11 se vypouští.

31. § 25 včetně nadpisu a odkazu zní:

"Informační povinnost investiční společnosti a investičního fondu

§ 25

(1) Investiční společnost je povinna nejdéle do dvou měsíců po skončení pololetí a do tří měsíců po skončení kalendářního roku uveřejnit zprávu o svém hospodaření a o hospodaření s podílovými fondy, které obhospodařuje. V roční zprávě je investiční společnost povinna uveřejnit i svou účetní závěrku a účetní závěrku podílových fondů, které obhospodařuje, spolu se zprávou auditora. Pokud ve lhůtě tři měsíců po skončení kalendářního roku není audit ukončen, je investiční společnost povinna zveřejnit zprávu auditora neprodleně po skončení auditu.

(2) U investičních společností a podílových fondů se v roční zprávě uvádí i přehled výsledků hospodaření v posledních třech letech.

(3) Investiční společnost je povinna ve zprávě podle odstavce 1 uvést též:

a) skladbu zastupitelných cenných papírů4d) podle jednotlivých druhů a emitentů, pokud souhrn hodnot 4c)každého z těchto cenných papírů přesahuje 3% hodnoty 4c)podílového fondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenění pro účely této zprávy,

b) údaje o hodnotě4c)podílového listu každého z podílových fondů, které obhospodařuje, včetně charakteristiky vývoje jejich hodnoty během období, za které se zpráva zpracovává,

c) údaje o celkovém počtu podílových listů každého z otevřených podílových fondů, které obhospodařuje, vydaných a vrácených během období, za které se zpráva zpracovává, a o celkových částkách, za které byly podílové listy vydány a vráceny,

d) údaje o hodnotě smluv o půjčkách cenných papírů a hodnotě nevypořádaných opčních a termínových obchodů s cennými papíry.

(4) Zprávy o hospodaření podle odstavců 1 až 3 a účetní závěrky podle odstavce 1 musí být k dispozici veřejnosti v sídle investiční společnosti nebo na jiném veřejně přístupném místě uvedeném ve statutu podílového fondu. Zároveň investiční společnost předkládá tyto zprávy a účetní závěrky v jednom vyhotovení ministerstvu, Středisku cenných papírů a svému depozitáři.

(5) Investiční společnost a investiční fond musí na výzvu ministerstva do dvaceti dnů prokázat objem převzatých závazků, dostatek prostředků k jejich splnění. Neprokáže -li investiční společnost a investiční fond dostatek prostředků pro splnění převzatých závazků, odejme ministerstvo této investiční společnosti nebo tomuto investičnímu fondu povolení udělené podle § 8.

4d) § 2 odst. 1 zákona 591/1992 Sb."

32. § 26 zní:

"§ 26

(1) Investiční společnost je povinna uveřejňovat za každý otevřený podílový fond, který obhospodařuje:

a) nejméně jedenkrát za týden, pokud statut podílového fondu nestanoví lhůtu kratší, údaj o hodnotě4c) podílového listu a hodnotě majetku v podílovém fondu,

b) nejméně jedenkrát měsíčně za období předchozích šesti měsíců údaj o hodnotě vydaných a vrácených podílových listů a o částkách, za které byly podílové listy vydány a vráceny.

(2) Investiční společnost je povinna nejméně jednou za měsíc uveřejňovat údaje o hodnotě 4c)majetku připadajícího na jeden podílový list každého z uzavřených podílových fondů, které obhospodařuje."

33. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který včetně odkazu zní:

"§ 26a

(1) K uveřejnění informací vyžadovaných v § 25 a § 26 musí dojít způsobem stanoveným statutem podílového fondu.

(2) Ustanovení § 25, § 26 a § 26a odst. 1 se použijí přiměřeně i na investiční fondy.

(3) Investiční společnost je oprávněna spojit splnění své informační povinnosti podle tohoto zákona s plněním své případné informační povinnosti emitenta veřejně obchodovatelných cenných papírů.4e)

(4) Středisko cenných papírů je povinno uveřejňovat vhodným způsobem nejméně jednou za kalendářní pololetí údaje ze zpráv a infomací, které obdrží podle § 25 odst. 4, a to v rozsahu stanoveném ministerstvem financí.

4e) § 80 zákona č. 591/1992 Sb."

34. § 27 včetně nadpisu zní:

"§ 27

Úplata investiční společnosti

(1) Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku v podílovém fondu nebo za obhospodařování majetku investičního fondu anebo majetku penzijního fondu za jeden kalendářní rok může dosáhnout nejvýše:

a) 2% průměrné roční hodnoty majetku v podílovém fondu nebo čistého obchodního jmění investičního fondu nebo penzijního fondu, jež se vypočte vždy jako průměr hodnoty čistého obchodního jmění k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, nebo

b) 20% účetního zisku podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu.

(2) Úplata investiční společnosti v sobě vždy zahrnuje náhradu nákladů, které investiční společnost vynaložila na:

a) výplatu příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců investiční společnosti, členů jejího představenstva a dozorčí rady, jakož i další náklady na činnost investiční společnosti,

b) propagaci a reklamu podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu,

c) vytvoření podílového fondu nebo vznik investičního fondu anebo penzijního fondu,

d) obhospodařování podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu,

e) zajištění styku investiční společnosti s podílníky nebo akcionáři investičního fondu anebo akcionáři penzijního fondu bez nákladů na konání valné hromady,

f) průzkum a analýzu finančního trhu,

g) zařizování administrativních záležitostí ve prospěch podílového fondu nebo investičního fondu anebo penzijního fondu včetně vedení účetnictví, právních a notářských služeb, nákladů spojených s plněním informačních povinností podle § 25, § 26, 26a a nákladů spojených s nákupem či prodejem cenných papírů.

(3) Nestanoví-li statut podílového fondu nebo obhospodařovatelská smlouva něco jiného, není v úplatě zahrnuta úhrada nákladů, které investiční společnost účelně vynaložila tím, že ve prospěch podílových fondů, investičních fondů a penzijních fondů zaplatila:

a) správní a soudní poplatky,

b) daně,

c) úplatu za výkon funkce depozitáře,

d) výdaje za opravy nebo údržbu movitých a nemovitých věcí,

e) pojištění majetku.

(4) Do nákladů na obhospodařování majetku v podílovém fondu, majetku investičního fondu a majetku penzijního fondu nelze zahrnout pokuty uložené investiční společnosti ani jiné majetkové sankce uplatněné na této společnosti.

(5) Úplata investiční společnosti v sobě zahrnuje též úhradu všech ostatních nákladů, které investiční společnost vynaložila v souvislosti s obhospodařováním majetku v podílovém fondu a majetku investičního fondu a penzijního fondu, nestanoví-li statut podílového fondu nebo obhospodařovatelská smlouva něco jiného.".

35. § 28 odst. 2 zní:

(2) Povinnosti mlčenlivosti budou osoby uvedené v odstavci 1 zproštěny statutárním orgánem investiční společnosti, investičního fondu a depozitáře nebo ministrem v případech:

a) občanského soudního řízení na žádost soudu,

b) trestního řízení při trestním stíhání na žádost orgánu činného v trestním řízení,

c) daňového řízení na žádost finančního orgánu.".

36. § 29 včetně nadpisu a odkazů zní:

"§ 29

Neslučitelnost činností a funkcí

(1) Členem představenstva nebo dozorčí rady, jednatelem, prokuristou, zaměstnancem investiční společnosti nebo investičního fondu může být pouze osoba, která není současně:

a) poslancem nebo senátorem Parlamentu České republiky, členem vlády České republiky, členem Nejvyššího kontrolního úřadu nebo členem bankovní rady České národní banky,

b) statutárním orgánem nebo jeho členem nebo členem dozorčí rady nebo zaměstnancem anebo prokuristou obchodníka s cennými papíry,

c) členem představenstva nebo dozorčí rady nebo prokuristou banky, která pro tuto investiční společnost nebo tento investiční fond vykonává funkci depozitáře,

d) statutárním orgánem nebo jeho členem, členem dozorčí rady, zaměstnancem nebo prokuristou jiné investiční společnosti nebo jiného investičního fondu anebo penzijního fondu.

(2) Investiční společnost a investiční fond nebo jejich zakladatelé jsou povinni vyžádat si čestné prohlášení osob uvedených v odstavci 1 o tom, že splňují podmínky odstavce 1 ještě před zvolením či jmenováním do funkce anebo vznikem pracovního poměru.

(3) Statutárním orgánem, členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady, zaměstnancem a prokuristou investiční společnosti a investičního fondu nesmí být osoba, jíž bylo odejmuto povolení k obchodování s cennými papíry nebo k výkonu činnosti makléře.5)

(4) Osoby, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo dozorčí rady, prokuristou nebo zaměstnancem investiční společnosti nebo investičního fondu a osoby jim blízké5a) nesmějí kupovat nemovitosti, movité věci a cenné papíry, které tvoří majetek investiční společnosti nebo investičního fondu nebo majetek v podílovém fondu, anebo investiční společnosti nebo investičnímu fondu nemovitosti, movité věci a cenné papíry prodávat.

(5) Ustanovení obchodního zákoníku o volbě členů dozorčí rady zaměstnanci se na investiční společnosti a investiční fondy nevztahuje5b.

5) § 86 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb.

5a) § 116 zákona č. 40/1964 Sb.

5b) § 200 zákona č. 513/1991 Sb.".

37. § 30 včetně nadpisu a odkazu zní:

"§ 30

Depozitářská smlouva

(1) Depozitářskou smlouvou se zavazuje banka vykonávat pro investiční společnost nebo investiční fond činnost depozitáře a investiční společnost nebo investiční fond se zavazuje zaplatit jí za výkon této činnosti úplatu.

(2) Depozitářská smlouva musí obsahovat vymezení činnosti depozitáře nejméně v rozsahu uvedeném v § 31 až § 33b a výši úplaty za výkon těchto činností nebo způsob jejího určení.

(3) Depozitářská smlouva může být uzavřena pouze na dobu neurčitou a může jí kterákoliv ze stran vypovědět. Výpovědní lhůta činí šest měsíců, pokud ve smlouvě nebyla dohodnuta výpovědní lhůta kratší.

(4) Povinnou náležitostí depozitářské smlouvy je ujednání o tom, že smlouva zaniká dnem, kdy nabyde právní moci rozhodnutí, jímž Česká národní banky po dohodě s ministerstvem 6a):

a) odnímá depozitáři povolení působit jako banka,

b) zavádí u depozitáře nucenou správu,

c) mění depozitáři povolení působit jako banka vyloučením nebo omezením některých činností, které jsou pro výkon činnosti depozitáře nezbytné.

(5) Pokud investiční společnost nebo investiční fond do jednoho měsíce ode dne zániku depozitářské smlouvy neuzavře novou depozitářskou smlovu, ministerstvo této investiční společnosti nebo tomuto investičnímu fondu odejme povolení podle § 8.

6a) Zákon č. 21/1992 Sb.,o bankách, ve znění pozdějších předpisů.".

38. § 31 včetně nadpisu a odkazu zní:

"§ 31

Vedení běžného účtu

(1) Investiční společnost otevře u svého depozitáře jeden samostatný běžný účet vedený v tuzemské měně pro sebe a po jednom i pro každý jí obhospodařovaný podílový fond. Investiční fond otevře u svého depozitáře jeden běžný účet vedený v tuzemské měně.

(2) Na běžných účtech podle odstavce 1 musí být evidován pohyb peněžních prostředků, které:

a) jsou majetkem investiční společnosti,

b) tvoří součást majetku v podílovém fondu,

c) jsou majetkem investičního fondu.

(3) Ustanovení odstavce 2 se vztahuje i na peněžní prostředky:

a) ukládané na vkladových účtech,

b) převáděné na účty osob organizujících veřejné trhy cenných papírů6b), obchodníků s cennými papíry (§ 33 odst. 3) nebo osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry.

(4) Peněžní prostředky získáné vydáváním akcií a podílových listů je investiční společnost nebo investiční fond povinnen neprodleně uložit na běžný účet podle odstavce 1.

6b) § 8 odst. 3 zákona č. 591/1992 Sb.".

39. § 32 včetně nadpisu zní:

"§ 32

Kontrolní funkce depozitáře

(1) Depozitář je při výkonu své funkce povinen kontrolovat hospodaření investiční společnosti a hospodaření s majetkem investičního fondu, a to zejména:

a) zda cenné papíry v majetku podílového fondu nebo majetku investičního fondu, práva z opčních a termínových obchodů, nemovité a movité věci v majetku investičního fondu, které jsou předmětem kolektivního investování, jsou pořizovány a zcizovány a oceňovány v souladu s tímto zákonem a statutem fondu,

b) zda smlouvy o tichém společenství jsou uzavírány v souladu se zákonem a statutem investičního fondu a zda je ověřována účetní závěrka a oceňován majetek podnikatele v souladu s tímto zákonem a statutem investičního fondu,

c) zda vydávání akcií a vydávání a vracení podílových listů probíhá v souladu se zákonem a statutem fondu,

d) zda jsou do podílových fondů a majetku investičního fondu pořizovány pouze majetkové hodnoty stanovené tímto zákonem a statutem fondu a zda je dodržováno omezení a rozložení rizika stanovené tímto zákonem a statutem fondu,

e) zda je úplata za obhospodařování investičního fondu nebo podílového fondu vypočítávána a hrazena v souladu se zákonem a se statutem fondu.

(2) Pokud pokyn investiční společnosti nebo investičního fondu odporuje zákonu, statutu fondu nebo obhospodařovatelské smlouvě, depozitář jej neprovede a o důvodech neprovedení pokynu neprodleně informuje investiční společnost nebo investiční fond a současně též ministerstvo.

(3) Pokud depozitář zjistí při výkonu své kontrolní činnosti nedostatky v hospodaření investiční společnosti nebo investičního fondu nebo porušení zákona nebo statutu fondu, oznámí to neprodleně ministertstvu.

(4) Při výkonu své činnosti je depozitář oprávněn požadovat od investiční společnosti a od investičního fondu informace a listiny obsahující údaje o jejich činnosti nezbytné pro výkon své funkce.

(5) Depozitář odpovídá podle obchodního zákoníku za škodu, kterou způsobí porušením své povinnosti depozitáře podílníkům podílového fondu a akcionářům investičního fondu, pro něž vykonává funkci depozitáře."

40. § 33 včetně nadpisu zní:

"§ 33

Cenné papíry

(1) Listinné cenné papíry, které tvoří součást majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu, musí být svěřeny do úschovy depozitáři.

(2) Pokud jsou součástí majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu zaknihované cenné papíry, je depozitář oprávněn požadovat na Středisku cenných papírů výpisy z účtů majitelů cenných papírů, které toto středisko pro podílový fond nebo investiční fond vede.

(3) Investiční společnost a investiční fond používají k obstarání emise jimi vydávaných cenných papírů, jejich vracení a prodeji služeb depozitáře. V případě použití služeb jiného obchodníka s cennými papíry jsou povinny informovat depozitáře o vydání, prodeji a vracení jimi emitovaných podílových listů a akcií.".

41. Za § 33 se vkládají nové § 33a a § 33b, které včetně nadpisů znějí:

"§ 33a

Nemovité a movité věci

(1) Investiční fond je povinen ve lhůtě stanovené depozitářskou smlouvou informovat depozitáře o zamýšlené koupi nebo prodeji movitých a nemovitých věcí poskytujících záruku spolehlivého investování a o záměru uzavřít smlouvu o tichém společenství a bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy nebo smlouvy o tichém společenství tuto smlouvu depozitáři předložit.

(2) Investiční fond je povinen předložit depozitáři před uzavřením smluv podle odstavce 1 ocenění movité nebo nemovité věci podle § 18 odst. 2 a zprávu auditora podle § 19.

(3) Investiční fond je povinen předkládat depozitáři průběžná ocenění, účetní závěrky a zprávy uvedené v § 18 odst. 2 a v § 19.

§ 33b

Informování depozitáře

(1) Pokud investiční fond nepoužívá služeb depozitáře je povinnen ve lhůtách stanovených depozitářskou smlouvou informovat depozitáře o:

a) koupi nebo prodeji cenných papírů,

b) uzavření opčních a termínových obchodů nebo jejich plnění,

c) koupi a prodeji nemovitých a movitých věcí,

d) uzavření smlouvy o tichém společenství.

(2) Informační povinnost podle odstavce 1 písm.a) a b) má i investiční společnost, pokud jde o úkony vztahující se k podílovým fondům, které obhospodařuje.".

42. Označení části osmé zní:

"ZRUŠENÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI,

INVESTIČNÍHO FONDU A PODÍLOVÉHO FONDU"

43. § 34 včetně nadpisu zní:

"§ 34

Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu s likvidací

(1) Zrušení a likvidace investiční společnosti a investičního fondu se řídí obchodním zákoníkem, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(2) Stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady, jímž se zrušuje investiční společnost nebo investiční fond s likvidací, je statutární orgán povinen ihned po jeho vyhotovení doručit na ministerstvo.

(3) Likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu jmenuje a odvolává ministerstvo na návrh nebo z vlastního podnětu. Návrh na jmenování likvidátora podává statutární orgán investiční společnosti nebo investičního fondu na základě usnesení valné hromady. Návrh musí obsahovat jméno, příjmení a bydliště navrhovaného likvidátora a doklad prokazující, že splňuje předpoklady vyžadované tímto zákonem.

(4) Ministerstvo návrh na jmenování likvidátora zamítne, pokud zjistí, že osoba navrhovaná za likvidátora nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem. Účastníkem řízení je zrušená investiční společnost nebo zrušený investiční fond a osoba navrhovaná do funkce likvidátora.

(5) Ministerstvo jmenuje likvidátora z vlastního podnětu, pokud:

a) nebude doručen návrh podle odstavce 3 do 30 dnů ode dne, kdy valná hromada investiční společnosti nebo investičního fondu rozhodla o zrušení s likvidací nebo

b) zamítá návrh na jmenování likvidátora podle odstavce 4 nebo

c) se likvidátor vzdá své funkce podle odstavce 8.

(6) V rozhodnutí, jímž se jmenuje likvidátor, musí být uvedeno:

a) jméno a příjmení likvidátora a jeho bydliště,

b) výše odměny, která mu náleží za výkon funkce, včetně její splatnosti,

c) den, k němuž má jmenování likvidátora nabýt účinnosti.

(7) Opravné prostředky proti rozhodnutí ministerstva podle odstavců 3 až 5 nemají odkladný účinek.

(8) Likvidátor se může vzdát své funkce písemným oznámením, které musí být doručeno ministerstvu nejpozději 30 dnů předem.

(9) Návrh na povolení zápisu osoby likvidátora do obchodního rejstříku a na výmaz osoby likvidátora podává likvidátor jmenovaný ministerstvem.".

44. § 35 včetně nadpisu zní:

"§ 35

Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu soudem

(1) Pokud dojde ke zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu soudem, jmenuje a odvolává likvidátora soud na návrh ministerstva.

(2) Ustanovení odstavce 1 se použije obdobně i v dalších případech, kdy je likvidátor jmenován soudem.

(3) Soud zruší investiční společnost nebo investiční fond též na návrh ministerstva, jestliže jim bude odňato povolení, na základě něhož vznikly."

45. § 35 se vkládají nové § 35a až 35i, které včetně nadpisů a odkazů znějí:

"§ 35a

Odnětí povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu

(1) Ministerstvo odejme povolení, na základě něhož investiční společnost nebo investiční fond vznikly:

a) v případě, že na majetek investiční společnosti nebo investičního fondu byl prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo bylo zahájeno vyrovnávací řízení,6c)

d) na žádost inestiční společnosti nebo investičního fondu,

e) v jiných případech stanovených tímto zákonem.

(2) Účastníkem řízení je investiční společnost nebo investiční fond, k jejichž vzniku bylo povolení vydáno.

(3) V rozhodnutí, jímž je odebráno povolení, na základě něhož vznikla investiční společnost, musí ministerstvo, v případě, že investiční společnost obhospodařuje podílový fond, rozhodnout i o převodu obhospodařování tohoto podílového fondu na jinou investiční společnost (§ 37c).

§ 35b

Zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu bez likvidace

(1) Ke zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu bez likvidace je zapotřebí povolení ministerstva.

(2) Žádost o vydání povolení podle odstavce 1 podává investiční společnost nebo investiční fond, k jejichž zrušení má dojít. K žádosti je zapotřebí přiložit stejnopis notářského zápisu o usnesení valné hromady, jímž se obchodní společnost zrušuje bez likvidace.

(3) Pokud má být zrušena investiční společnost sloučením s jinou investiční společností, je nutno přiložit zápis z usnesení valné hromady přejímající společnosti, v němž bude uveden souhlas se sloučením a návrh dohody o sloučení.

(4) Pokud má zaniknout investiční společnost splynutím, je nutno přiložit návrh stanov, kterými se bude řídit nově vzniklá investiční společnost a návrh dohody o sloučení schválené valnými hromadami.

(5) Pokud má zaniknout investiční společnost rozdělením, je nutno přiložit návrh stanov, jimiž se budou řídit nově vzniklé investiční společnosti. V žádosti o povolení k rozdělení investiční společnosti je nutné uvést návrh rozdělení práv a závazků, které z nově vzniklých investičních společností budou obhospodařovat podílové fondy nebo majetek investičních fondů anebo majetek penzijních fondů, který obhospodařovala investiční společnost, jež rozdělením zaniká.

(6) Ustanovení odstavců 3 až 5 se použijí přiměřeně i na investiční fond. K žádosti je nutno připojit i návrh změn statutu přejímajícího investičního fondu nebo nové návrhy statutů nově vznikajících investičních fondů.

§ 35c

(1) Při rozdělení nebo splynutí investičních společností mohou vzniknout pouze investiční společnosti podle tohoto zákona. Při rozdělení nebo splynutí investičních fondů mohou vzniknout pouze investiční fondy podle tohoto zákona.

(2) Sloučit lze pouze investiční společnost s jinou investiční společností a investiční fond s jiným investičním fondem.

(3) Na řízení o udělení povolení ke zrušení investiční společnosti nebo investičního fondu se přiměřeně použijí ustanovení § 8.

§ 35d

Zrušení podílového fondu

(1) Ke zrušení podílového fondu dojde:

a) uzavřením hospodaření podílového fondu a výplatou podílů na podílovém fondu podílníkům v případech stanovených tímto zákonem,

b) splynutím podílových fondů,

c) přeměnou uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond.

(2) Investiční společnost je povinna uzavřít hospodaření podílového fondu a vyplatit podílníkům jejich podíly, jestliže jí ministerstvo odňalo povolení, na jehož základě byl podílový fond vytvořen.

(3) Na základě rozhodnutí ministerstva je investiční společnost povinna uzavřít hospodaření otevřeného podílového fondu a vyplatit podílníkům jejich podíly, jestliže počet podílových listů se snížil o více než 50% v porovnání se stavem před šesti měsíci.

(4) Byl-li na majetek investiční společnosti prohlášen konkurs, zajistí uzavření hospodaření podílového fondu a výplatu podílů podílníkům správce konkursní podstaty. Pokud bylo soudem povoleno vyrovnání, zajistí uzavření hospodaření podílového fondu a výplatu podílu podílníkům vyrovnací správce, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(5) Součástí konkursní podstaty investiční společnosti není majetek v podílovém fondu. Podílový fond nelze ani použít k vyrovnání s věřiteli podle zvláštního zákona.6c)

(6) Dojde-li ke zrušení investiční společnosti s likvidací, zajistí uzavření hospodaření podílových fondů obhospodařovaných zrušenou investiční společností a výplatu podílů podílníkům depozitář, pokud tento zákon nestanoví jinak.

(7) Je-li to v zájmu podílníků a umožňují-li to výsledky hospodaření podílových fondů, může ministerstvo v případech uvedených v odstavcích 4 a 6 rozhodnout, že se hospodaření podílových fondů neuzavírá a že se převádějí do obhospodařování jiné investiční společnosti (§ 37c).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP