Prováděcí předpisy k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

I. Prováděcí předpis k § 19 návrhu novely zákona

Novela zákona č. 138/73 Sb. obsahuje v § 19 odst. 3 zmocnění ústředního vodohospodářského orgánu k "možnosti upravit bližší podmínky pro stanovení, popřípadě změny ochranných pásem vyhláškou".

Novela vodního zákona by měla vytvořit kvalitativně novou situaci ve vyhlašování nových, popřípadě změn stávajících ochranných pásem vodních zdrojů. Novela vodního zákona zrušuje Směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 Sb., Hygienické předpisy, která upravuje rozsáhlé paušální zákazy a omezení činností a užívání nemovitostí v ochranných pásmech vodních zdrojů bez ohledu na individuální potřeby ochrany jednotlivých vodních zdrojů.

Nová ochranná pásma, popřípadě změny stávajících ochranných pásem vodních zdrojů budou stanovovány příslušnými vodohospodářskými orgány na základě návrhu správce nebo uživatele vodního zdroje podle projektu ochranných pásem, respektujícího individuální potřeby ochrany konkrétního vodního zdroje. Odpovědnost správců a uživatelů vodních zdrojů za kvalitu a zdravotní nezávadnost následně vyrobené pitné vody je dnes jednoznačně stanovena. Tito správci a uživatelé jsou rovněž nejlépe informováni o potřebách ochrany každého vodního zdroje. Proto budou navrhovat jen takové zákazy a omezení v ochranných pásmech vodních zdrojů, které by skutečně mohly mít vliv nebo se projevit v kvalitě vody s tím, že ponesou i příslušné náklady na úhradu stanovených omezení a nákladů.

Potřeba vydání nové podrobné úpravy stanovování a režimu ochranných pásem bude posouzena na základě vyhodnocení zkušeností při vyhlašování nových, popřípadě změn stávajících ochranných pásem vodních zdrojů, a proto zmocnění v § 19 odst. 6 je fakultativní, tzn. je dána možnost, a nikoli povinnost vydání prováděcího předpisu.

V současné době se nepředpokládá, že toto fakultativní zmocnění bude využito. Bude-li nezbytné vyhlášku vydat, zejména pokud by se ukázalo, že vodohospodářské orgány postupují nejednotně, bližší podmínky pro stanovení, případně změny ochranných pásem by obsahovaly :

- výčet potřebných podkladů pro vyhlášení ochranného pásma,

- obecné požadavky pro vyhlášení ochranného pásma 1. stupně, např. požadavky na vymezení jeho rozsahu a specifikace nejnutnějších zákazů a omezení,

- obecné požadavky pro vyhlášení ochranného pásma 2. stupně, např. vymezení jednotlivých zón hydrologického povodí, popř. hydrogeologického rajonu,

- event. doporučení potřebných režimů hospodaření na pozemcích v jednotlivých stupních ochranného pásma.

II. Prováděcí předpis k § 32 návrhu novely zákona

Podle § 32 odst. 3 novely vodního zákona stanoví seznam vodohospodářsky významných a hraničních vodních toků tvořících státní hranice ústřední vodohospodářský orgán vyhláškou. V současné době platná vyhláška MLVH ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků, bude doplněna o seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice. Jednotlivé seznamy hraničních vodních toků tvořících státní hranice jsou jednoznačně dány a jsou obsaženy v příslušných hraničních dokumentárních dílech v jednotlivých úsecích státních hranic České republiky se sousedními státy. V případě státních hranic se Slovenskou republikou je hraniční dokumentární dílo přílohou Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích, která byla podepsána dne 4. ledna 1996 a která ještě nebyla ratifikována.

Určité korekce bude třeba provést i v současných seznamech vodárenských a vodohospodářsky významných vodních toků.

Pro snadnější orientaci se připojuje formou příloh současné platné znění vyhlášky č. 28/1975 Sb. (příloha č. 1) a seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice (příloha č. 2).

Příloha č. 1

28

VYHLÁŠKA

ministerstva lesního a vodního hospodářství

České socialistické republiky

ze dne 28. března 1975,

kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam

vodohospodářsky významných vodních toků

Ministerstvo lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky po projednání s dotčenými orgány státní správy a krajskými národními výbory stanoví podle § 20 odst. 2 a § 32 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):

ČÁST PRVNÍ

Vodárenské toky a jejich povodí

§ 1

Vodárenskými toky jsou úseky vodních toků určené jako zdroj vody k hromadnému zásobování obyvatelstva vodou, uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Počátek vodárenského toku je určen pramenem vodního toku. Pokud však na témže vodním toku je určen další jeho úsek za vodárenský tok, je jeho počátek vyznačen lokalitou uvedenou v příloze č. 1 této vyhlášky. Konec vodárenského toku tvoří příčný profil vodního toku v místě odběru vody pro hromadné zásobování obyvatelstva vodou a odebírá-li se voda vzdutá, tvoří konec vodárenského toku profil hráze nebo jezu, jímž se odebíraná voda vzdouvá; poloha těchto profilů je vyznačena v příloze č. 1 této vyhlášky názvem přilehlé lokality.

§ 2

Povodím vodárenského toku je území, ze kterého povrchové vody přirozeně stékají do vodního toku, k profilu vymezujícímu ukončení vodárenského toku, jakož i území, ze kterého jsou povrchové vody do povodí vodárenského toku uměle převáděny.

§ 3

Kromě staveb, zařízení, popřípadě činností uvedených již v § 13 vodního zákona, je třeba v povodí vodárenského toku souhlasu příslušného vodohospodářského orgánu pro tyto stavby, zařízení nebo činnosti:

a) velkokapacitní stavby pro živočišnou výrobu, za které se považují

1. stavby pro chov skotu, a to stavby pro dojnice o celkové kapacitě od 400 kusů, stavby pro telata od 800 kusů, odchovny mladého skotu od 500 kusů, stájové objekty pro chov dobytka na žír od 500 kusů,

2. stavby pro chov prasat, a to stavby pro výkrm prasat o celkové kapacitě zástavu od 5000 kusů a porodny prasnic a odchovny prasat v předvýkrmu o celkové kapacitě od 700 kusů,

b) zemní sila a objekty silážních zařízení,

c) stavby nemocnic, léčebny a jiná zařízení a provozy, s nimiž souvisí možnost vzniku nebezpečí infekčních onemocnění,

d) těžbu, úpravu a použití radioaktivních látek, popřípadě jedů, [Vládní nařízení č. 56/1967 Sb., o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví.]

e) leteckou aplikaci hnojiv a chemických látek pro ochranu rostlin,

f) objekty pro skladování a manipulaci s ropnými látkami a objekty pro skladování umělých hnojiv a postřikových ochranných látek.

ČÁST DRUHÁ

Vodohospodářsky významné vodní toky

§ 4

Vodními toky vodohospodářsky významnými jsou vodní toky, popřípadě jejich vodohospodářsky ucelené úseky uvedené v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 5

Ustanoveními této části nejsou dotčeny předpisy upravující výkon státní správy na úseku vodního hospodářství ve vyhrazených prostorách Československé lidové armády a ozbrojených bezpečnostních sborů. [Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.]

ČÁST TŘETÍ

Ustanovení závěrečná

§ 6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1975 s výjimkou části druhé, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1976.

Ministr:

Ing. Hruzík v.r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 28/1975 Sb.

Seznam vodárenských toků

Poř. č.Název toku Číslo hydrologického Ukončující profil
toku(lokalita určující počátek) pořadí* (název lokality)
123 4
1.Labe1-01-01-005 Labská
2.Úpa1-01-02-008 Lata
3.Metuje1-01-03-013 Petrovice
4.Divoká Orlice 1-02-01-009Klášterec nad Ohří
5.Zdobnice1-02-01-045 Pěčín
6. Chrudimka 1-03-03-031 Práčov
7. Klejnárka 1-04-01-008 Březí
8.Vrchlice 1-04-01-031 Vrchlice
9.Kamenice 1-05-01-060 Josefův Důl
10.Černá Desná 1-05-01-065 Souš
11.Jizera 1-05-02-023 Příšovice
12. Jizera (od Benátek nad Jizerou) 1-05-03-013 až 015 Sojovice
13. Malše 1-06-02-039 Římov
14. Blanice 1-06-03-027 Husinec
15. Hamerský potok 1-07-03-048 Jindřiš
16.Ostružná 1-08-01-069 Čachrov
17. Brzina 1-08-05-036 Hrachov
18. Strž 1-09-01-004 Žďár nad Sázavou
19. Staviště 1-09-01-006 Staviště
20. Borovský potok 1-09-01-032 Stříbrné Hory
21.Želivka 1-09-02-109 Želivka
22. Mže 1-10-01-012 Lučina
23. Radbuza 1-10-02-015 Štítary
24.Úhlava 1-10-03-088 Plzeň
25. Střela 1-11-02-019 Žlutice
26. Klíčava 1-11-03-049 Klíčava
27. Stroupínský potok 1-11-04-043 Hředle
28. Lomnický potok 1-13-01-030 Stanovice
29. Libocký potok 1-13-01-080 Horka
30. Libava 1-13-01-084 Libavské Údolí
31. Rolava 1-13-01-157 Chaloupky
32. Teplá 1-13-02-001 Podhora
33. Pramenský potok 1-13-02-008 Mnichov
34. Křímovský potok 1-13-03-111 Křímov
35. Bílina 1-14-01-003 Jirkov
36. Loupnice 1-14-01-017 Janov
37. Bílý potok 1-14-01-020 Šumná
38. Chřibská Kamenice 1-14-05-014 Chřibská
39. Rybný potok (Gottleuba) 1-15-02-020 státní hranice
40. Přísečnice 1-15-03-017 Kryštofovy Hamry
41. Černá Voda 1-15-03-021 Černý Potok
42. Flájský potok 1-15-03-029 Fláje
43. Černá 1-15-04-005 Mysliny
44. Moravice 2-02-02-002 Kružberk
45. Ostravice 2-03-01-015 Šance
46. Morávka 2-02-01-042 Morávka
47. Lomná 2-03-03-08 Horní Lomná
48. Černý potok 2-04-04-056 Velký Kraš
49. Černá Nisa 2-04-07-016 Bedřichov
50. Kouba 4-02-01-010 státní hranice
51. Morava 4-10-01-027 Hanušovice
52. Desná 4-10-01-065 pod Hučivou Desnou
53. Nemilka 4-10-02-047 Nemilka
54. Oslava 4-10-03-051 Dlouhá Loučka
55. Stanovnica 4-11-01-018 Karolinka
56. Juhyně 4-11-02-010 Rajnochovice
57. Velička 4-11-02-042 Olšovce
58. Velká Haná 4-12-02-003 Hamiltony
59. Malá Haná 4-12-02-008 Opatovice
60. Fryštácký potok 4-13-01-008 Fryšták
61. Dřevnice 4-13-01-015 Slušovice
62. Kolelač 4-13-01-087 Bojkovice
63. Lutkovický potok 4-13-01-106 Lutkovice
64. Velička 4-13-02-031 Javorník
65. Ochoz 4-14-01-030 Nová Říše
66. Pstruhový potok 4-14-01-065 Lantštejn
67. Svratka 4-15-01-037 Vír
68. Bělá 4-15-02-050 Boskovice
69. Maršovský potok 4-16-01-028 Hubenov
70. Brtnice 4-16-01-072 Střížov
71. Oslava 4-16-02-093 Čučice
72. Kyjovka 4-17-01-065 Koryčany
73. Vlára 4-21-08-028 Vlachovice


* [Číslo hydrologického pořadí detailní plošky povodí podle publikace "Hydrologické poměry ČSSR" Hydrometeorologického ústavu, Praha 1965, ve které je situován vodárenský odběr, hráz vodárenské nádrže nebo převod vody určený k vodárenskému využití.]

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP