PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1990

Návrh

poslanců Josefa Janečka a dalších

na vydání zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

ZÁKON

ze dne .1996,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře se mění a doplňuje takto:

Čl.I

1. V § 12 písm. a) se na konci připojuje text:" za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině,pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,"

2. V § 28 odst. 2 se připojuje nové písmeno d) tohoto znění:

"d) studující v cizině [§12 písm.a)] má nárok na proplacení 60% prokázaného jednosměrného jízdného jednou za šest kalendářních měsíců,nebo 120% prokázaného jednosměrného jízdného jednou za dvanáct kalendářních měsíců."

Čl.II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem

Josef Janeček, v.r.

Eva Nováková, v.r.

Jan Vraný, v.r.

Josef Kubiš, v.r.

Josef Krupík, v.r.

Vladimír Koronthály, v.r.

D ů v o d o v á z p r á v a

Obecná část:

Přijetím zákona č. 155/1995 Sb o důchodovém pojištění se za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje také příprava na středních a vysokých školách v cizině, pokud podle Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice.Tento jistě správný záměr, který je jednoznačnou podporou vzdělanosti našich studentů, však není obsažen v zákoně o státní sociální podpoře. Vznikají zde tedy dva právní režimy, kdy podle zákona o důchodovém pojištění se studium na takových školách za soustavnou přípravu na budoucí povolání považuje, podle zákona o státní sociální podpoře však nikoliv. Vzhledem k tomu, že je velmi žádoucí umožnit studium na zahraničních středních a vysokých školách co nejširšímu počtu studentů, aby se tak podpořila nejen celková vzdělanost, ale aby se vytvářel i konkurenční tlak na naše vysoké a střední školy, navrhuje se, aby se i z pohledu dávek státní sociální podpory hledělo na studenta studujícího na Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy schválených vysokých a středních školách v zahraničí, jako na studenta studujícího na domácích vysokých a středních školách, aby i on mohl být příjemcem dávek státní sociální podpory.

Vzhledem k tomu, že je třeba obdobně jako u studentů studujících na domácích školách přispět k cestovnému, navrhuje se příspěvek ve výši 60% jednotlivého jízdného, neboli 30% pro cestu tam i zpět jednou za šest měsíců. Nebo příspěvek v dvojnásobné výši jednou za dvanáct měsíců, aby se tak umožnil alespoň minimální kontakt s rodinou.

Náklady spojené s přijetím tohoto návrhu by v žádném případě neměly překročit řádově miliony Kč,spíše by se měly pohybovat v řádu statisíců Kč.

Zvláštní část:

K bodu 1.

Upravuje se stejný režim pro zákon o státní sociální podpoře, jako je v zákoně o důchodovém pojištění, aby studenti na vyjmenovaných zahraničních školách mohli být příjemci dávek státní sociální podpory.

K bodu 2.

Upravuje se dávka pro příspěvek na dopravné zahraničním studentům tak,

aby přispěla k návštěvě rodiny alespoň dvakrát ročně, nebo jednou ročně, kdy je příspěvek dvojnásobný. Dávka je v obdobné výši jako u studentů na školách v České republice.

Upravené znění:

§ 12

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje

a) studium na středních a vysokých školách v České republice,10) s výjimkou studia při zaměstnání a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno v rozsahu uvedeném v § 10 nebo pobírá-li hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil,za studium na středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a vysokých školách v cizině,pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,

b) příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností a ve speciálních školách.

10) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.

Původni znění:

§ 12

Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje

a) studium na středních a vysokých školách v České republice,10) s výjimkou studia při zaměstnání a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno v rozsahu uvedeném v § 10 nebo pobírá-li hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil,

b) příprava pro pracovní uplatnění ve výcvikových zařízeních pro občany se změněnou pracovní schopností a ve speciálních školách.

10) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb.

§ 28

(1) Dojíždí-li dítě do místa sídla školy denně, činí výše příspěvku na dopravu za kalendářní měsíc z částky stanovené podle § 29

a) 30%, jde-li o dítě, které plní povinnou školní docházku, nebo

b) 50%, jde-li o dítě, které se připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole [§ 12 písm. a)] nebo se připravuje pro pracovní uplatnění způsobem uvedeným v § 12 písm. b).

(2) Nedojíždí-li dítě do místa sídla školy denně, činí výše příspěvku na dopravu na kalendářní měsíc z částky stanovené podle § 29

a) 6%, jde-li o dítě, které plní povinnou školní docházku,

b) 10%, jde-li o dítě, které se připravuje na budoucí povolání na střední škole [§ 12 písm. a)] nebo se připravuje pro pracovní uplatnění způsobem uvedeným v § 12 písm. b), nebo

c) 5%, jde-li o dítě, které se připravuje na budoucí povolání na vysoké škole [§ 12 písm. a)].

d) studující v cizině [§12 písm.a)] má nárok na proplacení 60% prokázaného jednosměrného jízdného jednou za šest kalendářních měsíců,nebo 120% prokázaného jednosměrného jízdného jednou za dvanáct kalendářních měsíců.

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb.

§ 28

(1) Dojíždí-li dítě do místa sídla školy denně, činí výše příspěvku na dopravu za kalendářní měsíc z částky stanovené podle § 29

a) 30%, jde-li o dítě, které plní povinnou školní docházku, nebo

b) 50%, jde-li o dítě, které se připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké škole [§ 12 písm. a)] nebo se připravuje pro pracovní uplatnění způsobem uvedeným v § 12 písm. b).

(2) Nedojíždí-li dítě do místa sídla školy denně, činí výše příspěvku na dopravu na kalendářní měsíc z částky stanovené podle § 29

a) 6%, jde-li o dítě, které plní povinnou školní docházku,

b) 10%, jde-li o dítě, které se připravuje na budoucí povolání na střední škole [§ 12 písm. a)] nebo se připravuje pro pracovní uplatnění způsobem uvedeným v § 12 písm. b), nebo

c) 5%, jde-li o dítě, které se připravuje na budoucí povolání na vysoké škole [§ 12 písm. a)].

(3) Dojíždí-li dítě uvedené v odstavci 1 písm. a) do místa sídla školy vzdáleného od místa trvalého bydliště dítěte více než 30 km, náleží dítěti příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 30 km, a dojíždí-li dítě uvedené v odstavci 1 písm. b) do místa travlého bydliště dítěte více než 60 km, náleží mu příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 60 km.

(4) Tarifní vzdálenost dojíždění se určí podle platných jízdních řádů nejpoužívanějších autobusových spojů příslušné autobusové linky, nebo pokud existuje jen železniční spojení, podle platných jízdních řádů této dopravy.

(5) Pro výplatu příspěvku na dopravu platí § 19 obdobně.

(3) Dojíždí-li dítě uvedené v odstavci 1 písm. a) do místa sídla školy vzdáleného od místa trvalého bydliště dítěte více než 30 km, náleží dítěti příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 30 km, a dojíždí-li dítě uvedené v odstavci 1 písm. b) do místa sídla školy vzdáleného od místa trvalého bydliště dítěte více než 60 km, náleží mu příspěvek na dopravu odpovídající vzdálenosti 60 km.

(4) Tarifní vzdálenost dojíždění se určí podle platných jízdních řádů nejpoužívanějších autobusových spojů příslušné autobusové linky, nebo pokud existuje jen železniční spojení, podle platných jízdních řádů této dopravy.

(5) Pro výplatu příspěvku na dopravu platí § 19 obdobně.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP