Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

1. volební období

1988

Návrh zdravotně pojistných plánů na rok 1996

Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a

resortních, oborových, podnikových a dalších

zdravotních pojišťoven.

Důvodová zpráva

Ministerstvo zdravotnictví po dohodě s Ministerstvem financí stanovilo Všeobecné zdravotní pojišťovně a ostatním zdravotním pojišťovnám datum 20. září 1995 jako závazný termín pro předložení návrhů zdravotně pojistných plánů na rok 1996. Všechny zdravotní pojišťovny předložily své zdravotní pojistné plány ve stanoveném termínu, a od tohoto data probíhalo na Ministerstvu zdravotnictví jejich hodnocení z hlediska kompletnosti a zabezpečení zdravotní péče na základě uzavíraných smluv o jejím poskytování a úhradě. Hodnocení bylo schváleno Ministerstvem zdravotnictví 10. října 995 a poté odesláno Ministerstvu financí k posouzení ekonomické části pojistných plánů.

Stanovisko Ministerstva financí bylo Ministerstvu zdravotnictví předáno dne. listopadu 1995. Při společném projednávání provedeného hodnocení zdravotně pojistných plánů bylo konstatováno, že názory obou ministerstev na doporuční ke schválení či neschválení pojistných plánů zdravotních pojišťoven jsou shodné.

Za základ vyhodnocování zdravotně pojistných plánů bylo vzato ustanovení § 15, odstavec 4 zákona č. 280/1992 Sb. o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení zdravotně pojistný plán zaměstnanecké pojišťovny obsahuje:

plán příjmů a výdajů včetně členění podle jednotlivých fondů

předpokládaný vývoj struktur pojištěnců

plán provozních nákladů

rozsah zdravotní péče hrazené Zaměstnaneckou pojišťovnou

způsob zajištění dostupnosti služeb nabízených; zaměstnaneckou pojišťovnou

předpokládanou soustavu zdravotnických zařízeni, se kterými zaměstnanecká pojišťovna uzavírá smlouvu o úhradě zdravotní péče.

Protože i zákonu č. 551/1999; Sb. o všeobecné zdravotní pojišťovně ČR ve znění pozdějších předpisů. není obsah, zdravotně pojistného plánu uveden. byla prevence" bude možno po delším období vyhodnocovat i poměr mezi léčebnou péčí a prevencí.

Důvodem pro návrh na neschválení některých zdravotně pojistných plánů je zejména skutečnost, že přestože finanční bilance hospodaření zdravotních pojišťoven je k 31.12.1996 předkládaná jako vyrovnaná, existuje v současné době značná nerovnováha v hospodaření zdravotních pojišťoven. Finanční závazky těchto zdravotních pojišťoven činí v některých případech až čtyřnásobek měsíční platby za zdravotní péči. Dalšími důvody návrtu pro neschválení je plánované vyšší čerpání provozních nákladů včetně investic než 7% a nereálnost zdravotně pojistného plánu, který je u části zdravotních pojišťoven postaven na nárůstu stavu pojištěnců o několik tisíc procent.

Stanovisko k pojistným plánům zpracovávalo Ministerstvo financí v zásadě podle stejných kritérií i v minulých létech. Toto stanovisko bylo předkládáno prostřednictvím MPSV ČR ke schválení Poslanecké sněmovně. Ve smyslu novely zákona o zdravotních pojišťovnách je v současné době hodnocena Ministerstvem zdravotnictví i zdravotní část zdravotně pojistných plánů.

V návrhu usnesení vlády v bodě 1112 je uložen úkol ministru financí, který vyplývá ze značně vysokého záporného salda pohledávek a závazků zdravotních pojišťoven a dále je částečným vyústěním bodu A/ a 2 Krátkodobého programu Ministerstva zdravotnictví, podle něhož má Ministerstvo zdravotnictví společně s Ministerstvem financí zintensivnit mj. svůj vliv na hospodaření zdravotních pojišťoven.

Hodnocení zdravotně pojistných plánů jednotlivých pojišťoven

111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna

A/ Úvod

Pojišťovna byla založena dne 1.1.1992 na základě zákona č. 55111991 Sb. Podle tohoto předpisu je Pojišťovna povinna sestavit a realizovat svůj rozpočet tak, aby v příslušném rozpočtovém roce výdaje nepřevýšily její příjmy. Pojistný plán je proto vypracován jako bilančně rovnovážná sestava příjmů a výdajů a je založen na předpokladech o makroekonomických ukazatelích ČR v roce 1996, zejména pak na odhadech vývoje mezd a platů, cen, míry inflace a míry nezaměstnanosti. Dá(e jeho podkladem byl odhad trendu vývoje počtu pojištěnců a jejich věkové struktury, výpočet pravděpodobných objemů jednotlivých druhů věcných dávek zdravotní péči, stanovení pravděpodobných podílů jednotlivých druhů zdravotnických zařízeni a zhodnocení hustoty a vývoje sítě smluvních zdravotnických zařízení v jednotlivých okresech.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Pojišťovna má pobočky ve všech okresech, poměr počtu smluvních zařízení k počtu poboček i počtu pojištěnců je úměrný. Touto sítí je umožněna dostupnost zdravotní péče pro všechny její pojištěnce. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů a činí 93,1% celkových příjmů Pojišťovny po přerozdělení. Je sledován vývoj nákladů v požadovaných; položkách dle odborností, věkové struktury pojištěnci i z hlediska vysoce nákladných činností ve zdravotní péči. Poskytování zdravotní péče je bezproblémově zajištěno.

C/ Základní ekonomické údaje:

Počty pojištěnců:

1993 - 9.356 tis.

1994 - 7.734 tis.

k 1.10.1995 - 6.692 tis.

plán k 31.12.1996 - 6.800 tis,

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,53 Kč, plán na rok 1996 0,50 - 0,55 Kč.

Finanční bilance je vyrovnaná, celkové příjmy (výdaje) činí 55.590.000 tis.Kč.

Plán provozních nákladů činí 3,4%, včetně investic 4,02% z celkových nákladů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků jsou závazky ve výši 2.846 mil. Kč, což představuje cca dvě třetiny výdajů na zdravotní péči za jeden měsíc. Předpokládaná výše úvěru je 147 mil. Kč.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje schválit.

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena dne 18.12.1992 jako resortní zdravotní pojišťovna. Počet pojištěnců této pojišťovny má po celou dobu její existence stále vzrůstající tendenci, protože pojišťovna si získala pověst solidního partnera jak mezi pojištěnci tak zdravotnickými zařízeními. Z této skutečnosti vychází i předpokládaný nárůst pojištěnců o 35% v roce 1996. Pojištěnci jsou však v odlišné věkové struktuře než jsou ve většině ostatních zdravotních pojišťoven. Jde o to, že tato zdravotní pojišťovna pojišťuje žáky vojenských škol připravujících se na službu vojáka z povolání a vojáky v základní službě. Jde tedy o věkovou skupinu v rozmezí od 15 do 24 let, která představuje 40% pojištěnců. Zdravotní pojišťovna v současné době hradí svým pojištěncům náklady za zdravotní péči hrazenou ze všeobecného zdravotního pojištění a dále úhrady rozšířené zdravotní péče hrazené z prostředků fondu prevence a upevňování zdraví, které však činí pouze 0,4% výdajů na zdravotní péči.,

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Zdravotní pojišťovna má své pobočky v sedmi okresních městech v adekvátním poměru k počtu smluvních zdravotnických zařízení i k počtu pojištěnců. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů a činí 92,6% z celkových příjmů po přerozdělení.Je sledován vývoj nákladů v požadovaných položkách dle odborností, věkové struktury pojištěnců i z hlediska vysoce nákladných činností ve zdravotní péči. Poskytování zdravotní péče je bezproblémově zajištěno.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 142 tis.

1994 - 323 tis.

k 1.10.1995 - 427 tis.

plán k 31.12.1996 - 577 tis., tj. nárůst o 35%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná s tím, že rozdíl výdajů a příjmů cca 38 mil. Kč bude hrazen účelovou dotací z fondu prevence a upevňování zdraví vytvořeného v předchozích létech. Příjmy celkem činí 3.676 mil. Kč, výdaje 3.714 mil. Kč.

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,53 Kč, plán na r. 1996 - 0,53 Kč.

Plán provozních nákladů činí 5,1%, včetně investic 7,6% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků je nulové.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit.

202 - Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena dne 1.10.1992. Z důvodu její již více jak rok stále klesající ekonomické efektivnosti doprovázené prudce narůstající zadlužeností vůči smluvní zdravotnickým zařízením, dochází u této pojišťovny i k rychlému úbytku pojištěnců. Nepříznivý ekonomický stav byl důvodem provedení kontroly hospodaření této pojišťovny v červenci t.r. Ministerstvem financí, jejímž výsledkem bylo u(ožení zpracování konsolidačního programu. Podle údajů HZZP činí zadluženost této zdravotní pojišťovny k 25.9.1995 949 mil. Kč.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Zdravotní pojišťovna neuvádí ve svém zdravotně pojistném plánu požadovanou soustavu smluvních zařízení a poboček po okresech ani po oblastech, nelze hodnotit její poměr a dostupnost zdravotní péče. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů, ale činí pouze 89,5% z celkových příjmů po přerozdělení.Je sledován vývoj nákladů v požadovaných položkách dle odborností, věkové struktury pojištěnců i z hlediska vysoce nákladných činností ve zdravotní péči. Plánovaná hodnota bodu zůstává ve stejné výši, ale platby poskytovatelům zdravotní péče jsou výrazně zpožďovány, čímž není umožněn bezproblémový chod zdravotnických zařízení a následně bezproblémové poskytování zdravotní péče.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 167 tis.

1994 - 624 tis.

k 1.10.1995 - 475 tis.

plán k 31.12.1996 - 380 tis., tj. pokles o 20%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná. Příjmy celkem (výdaje) činí 2.720 mil. Kč.

Řešení současné zadluženosti pojišťovna předpokládá - dotaci ze strany státu

- přiznání návratné půjčky za zvlášť stanovených podmínek

- připsání akcií z II. vlny kupónové privatizace.

Hodnota bodu na listopad - 0,53 Kč, plán na r. 1996 - 0,53 Kč.

Plán provozních nákladů činí 6,5%, včetně investic 7,8% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků k 31.12.1996, tj. včetně závazků za předchozí roky, činí závazky ve výši 711 mil. Kč.

D/ Závěr

Pojistný plán pojišťovny se navrhuje neschválit zejména z těchto důvodů:

- závazky pojišťovny představují 3,5 násobek měsíčních plateb za zdravotní péči,

- podle Protokolu z revize hospodaření v HZZP provedené MF ČR mají závazky zdravotní pojišťovny stále vzrůstající tendenci (o 60 mil. měsíčně), rovněž stále vzrůstají provozní náklady a existují komerční aktivity v neúměrném rozsahu. Tyto aktivity jsou ztrátové a dlouhodobě vážou značné finanční prostředky, které měly být využity k úhradě zdravotní péče (např. uzavírání ručitelských dohod za úvěry poskytované obchodním společnostem, pořizování nerovností, které nejsou nezbytné pro chod pojišťovny aj.).

203 - Železniční zdravotní pojišťovna GRÁL

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena dne 15.9.1992. Jde o zdravotní pojišťovnu, která za dobu své existence zaznamenává stálý nárůst počtu pojištěnců. Celý zdravotně pojistný plán je zpracován pouze v tabulkovém přehledu bez bližších komentářů. Nejsou uvedena žádná vlastní předpokládaná regulační opatření ke snížení vlastních nákladů.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Zdravotní pojišťovna neuvádí ve svém zdravotně pojistném plánu požadovanou soustavu smluvních zařízení a poboček po okresech ani po oblastech, nelze hodnotit její poměr a dostupnost zdravotní péče. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů a činí 89,9% z celkových příjmů po přerozdělení. Vývoj nákladů je sledován v požadovaných položkách. Plánovaná hodnota bodu se nemění a platby zdravotnickým zařízením jsou poskytovány bez větší časové prodlevy, čímž je umožněno bezproblémové zajišťování poskytování zdravotní péče.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 127 tis.

1994 - 230 tis.

k 1.10.1995 - 317 tis.

plán k 31.12.1996 - 324 tis., tj. nárůst o 2,2%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná. Příjmy celkem (výdaje) činí 2.150 mil. Kč.

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,50 Kč pro nesmluvní zdravotnická zařízení

0,53 Kč pro smluvní zdravotnická zařízení

plán na rok 1996 - 0,53 Kč.

Plán provozních nákladů činí 7%, včetně investic 8,2% z celkových příjmů pro přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků je nulové, závazky z roku 1995 ve výši dvou třetin měsíční platby budou vyrovnány v průběhu roku 1996.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic.

204-Zdravotní pojišťovna GARANT - HOSPITAL

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založen dne 15.10.1992. Ve svých smlouvách sjednává pojišťovna 30 denní lhůtu splatnosti od doručení vyúčtování ze zdravotnického zařízení. Během této lhůty pojišťovna provádí základní revize účtů před jejich proplacením. Lhůta je jednotná pro všechny typy zdravotnických zařízení, výjimkou jsou smlouvy s lékárnami, kde jde o lhůtu 20 pracovních dní. Zdravotní pojišťovna nevykazuje vůči zdravotnickým zařízením dlouhodobě neuhrazené závazky, např. závazky k 31.12.19994 byly uhrazeny v 1. čtvrtletí roku 1995. V pojistném plánu se konstatuje přijetí vlastních regulačních opatření ke snížení nákladů, ale bez jejich konkretizace.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Zdravotní pojišťovna má pobočky v devíti okresech, navíc má 53 kontaktních míst, vzhledem k počtu smluvních zařízení v uvedených okresech považujeme tento počet za nadměrný.Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů a činí 91% z celkových příjmů po přerozdělení. Vývoj nákladů je sledován v požadovaných položkách. Plánovaná hodnota bodu se nemění a platby zdravotnickým zařízením jsou poskytovány bez větší časové prodlevy, čímž je umožněno bezproblémové zajišťování poskytování zdravotní péče.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 35 tis.

1994 - 191 tis.

k 1.10.1995 - 274 tis.

plán k 31.12.1996 - 295 tis., tj. nárůst o 7,7%.

Finanční bilance je sestavena s přebytkem ve výši 15 mil. Kč. Příjmy činí 1.948

mil. Kč, výdaje 1.933 mil. Kč.

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,55 Kč, plán na r. 1996 - 0,55 Kč.

Plán provozních nákladů činí 5,9%, včetně investic 8,2 % z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků jsou závazky ve výši 20 mil. Kč, což je na úrovni

několikadenní platby za poskytnutou zdravotní péči.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic.

205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena dne 1.10.1992. Jde o jednu z největších regionálně působících zaměstnaneckých pojišťoven. Pojištěnci jsou převážně zaměstnanci (a rodinní příslušníci) organizací, které požádaly o zřízení této zdravotní pojišťovny. Při zpracování zdravotně pojistného plánu byly brány v úvahu zejména tyto vlivy:

- vývojové trendy v oblasti mezd a platů - vývoj inflace a cenových nárůstů

- vývoj počtu a struktury pojištěnců a smluvních zdravotnických zařízení - vývoj nákladů na jednotlivé druhy zdravotní péče.

U této zdravotní pojišťovny dochází k menšímu poklesu stavu pojištěnců, který je podle názoru pojišťovny způsobený mj. záměnou loga pojišťoven HZP (Hutnická zdravotní pojišťovna) a HZZP (Hornická zaměstnanecká zdravotní pojišťovna).

Zdravotní pojišťovna bude stejně jako v předchozích létech provádět dvoustupňovou kontrolu vykazované zdravotní péče:

- prostřednictvím automatizovaného informačního systému a kontrolních pracovníků při vstupní validaci dokladů a při likvidaci faktur za vykázanou zdravotní péči

- prostřednictvím revizních lékařů pojišťovny.

Celkový ekonomický efekt těchto kontrol znamená vyřazení dokladů ve výši 10 - 15% z objemu finančních prostředků nárokovaných poskytovateli zdravotní péče.

Zdravotní pojišťovna v plánu předpokládá minimalizaci výše provozních nákladů optimalizací vlastní organizační struktury.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Zdravotní pojišťovna je dle soustavy poboček regionální, s odpovídajícím počtem pojištěnců. Zdravotní péče je hrazena v souladu se Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů a činí 92% z celkových příjmů po přerozdělení. Vývoj nákladů v požadovaných položkách je sledován. Poskytování zdravotní péče pojištěncům není ohroženo.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 183 tis.

1994 - 280 tis.

k 1.10.1995 - 283 tis.

plán k 31.12.1996 - 280 tis., tj. pokles o 1%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná. Příjmy celkem (výdaje) činí 2.035 mil. Kč.

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,53 Kč, plán na r. 1996 - 0,55 Kč.

Plán provozních nákladů činí 5,7%, včetně investic 6,9% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků jsou závazky ve výši 36 mil. Kč, což činí jednu pětinu měsíční platby za zdravotní péči.

D/ Závěr

Předložený zdravotně pojistný plán se navrhuje schválit.

206 - Moravská zdravotní pojišťovna

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena dne 1.10.1992. V zdravotně pojistném plánu se předpokládá mírný pokles stavu pojištěnců vzhledem ke skutečnosti ve II. pololetí roku 1995. Zdravotní pojišťovnou uznané nevyrovnané závazky vůči smluvním partnerům činily k 30.6.1995 39 mil. Kč. Tyto závazky budou do konce roku 1995 uhrazeny prostřednictvím kontokorentního úvěru. V platebních podmínkách pro úhradu poskytnuté zdravotní péče má zdravotní pojišťovna uvedenou 30 denní lhůtu od předání vyúčtování zdravotnickým zařízením. Vlastní regulační opatření ke snížení provozních nákladů nejsou v plánu uvedena.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Zdravotní pojišťovna neuvádí požadovanou soustavu smluvních zdravotnických zařízení po okresech v poměru k počtu poboček, pokud jde o počet pojištěnců k počtu poboček (11) a expozitur (24) je nutné ho považovat za neúměrně vysoký. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu a činí 90,1% z celkových příjmů zdravotní pojišťovny po přerozdělení. Vývoj nákladů v požadovaných položkách je sledován. Poskytování zdravotní péče není ohroženo.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 34 tis.

1994 - 111 tis.

k 1.10.1995 - 152 tis.

plán k 31.12.1996 - 150 tis., tj. pokles o 1%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná.

Plán příjmů (i výdajů) činí 854 mil. Kč

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,53 Kč, plán na r. 1996 - 0,53 Kč.

Plán provozních nákladů činí 6,9%, včetně investic 8,1% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků jsou závazky ve výši 35 mil. Kč, což činí jednu polovinu měsíční platby za poskytnutou zdravotní péči.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic.

207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena ke dni 15.9.1992. Návrh zdravotně pojistného plánu zdravotní pojišťovny vychází ze základního předpokladu, že v roce 1996 nebudou výrazně zvýšeny náklady na zdravotní péči a že ze strany Ministerstva zdravotnictví budou přijata regulační opatření, která pomohou zmínit prudký nárůst nákladů na zdravotní péči hrazenou z prostředků zdravotního pojištění. Vlastní regulační opatření nejsou v plánu uvedena.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Zdravotní pojišťovna neuvádí požadovanou strukturu poboček a soustavu smluvních zdravotnických zařízení po okresech, nelze hodnotit poměr počtu pojištěnců k počtu poboček. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu a činí 89,9% z celkových příjmů zdravotní pojišťovny při přerozdělení. Vývoj nákladů v požadovaných položkách je sledován. Poskytování zdravotní péče není ohroženo.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 62 tis.

1994 - 120 tis.

k 1.10.1995 - 200 tis.

plán k 31.12.1996 - 234 tis., tj. nárůst o 17%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná. Plán příjmů celkem (výdajů) činí

1.735 mil. Kč.

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,53 Kč - nesmluvní zdravotnická zřízení

0,56 Kč - smluvní zdravotnická zařízení

plán na r. 1996 - 0,55 Kč.

Plán provozních nákladů činí 6,8%, včetně investic 7,7% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků jsou závazky ve výši 37 mil. Kč, což činí jednu třetinu měsíční platby za zdravotní péči.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu plánované výše čerpání provozních nákladů včetně investic.

208 -Zaměstnanecká zdravotní pojišťovna ATLAS

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena dne 15.10.1992. Jde o typickou regionální pojišťovnu. Údaje uvedené ve zdravotně pojistném plánu jsou zpracovány s ohledem na regionální působení zdravotní pojišťovny, tzn., že jsou zahrnuty údaje z okresu Zlín, Uherské Hradiště. Hodonín, Vsetín a Kroměříž, což představuje cca 95% pojištěnců z celkového počtu evidovaných pojištěnců u této pojišťovny. Počet smluvních zdravotnických partnerů v těchto pěti okresech činí 80% z celkového počtu smluvních partnerů. Úhrada zdravotní péče je prováděna ve lhůtě 30 dní, u lékáren, výrobců a dodavatelů činí 21 dní.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Soustava smluvních zařízení k počtu poboček je uvedena a s plánovaným nárůstem počtu pojištěnců je adekvátní. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů a činí 88,2% z celkových příjmů po přerozdělení. Vývoj nákladů je sledován v požadovaných položkách. Plánovaná hodnota bodu se nemění a platby zdravotnickým zařízením jsou poskytovány bez větší časové prodlevy. Poskytování zdravotní péče není ohroženo.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 60 tis.

1994 - 84 tis.

k 1.10.1995 - 94 tis.

plán k 31.12.1996 - 112 tis., tj. nárůst o 19%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná. Příjmy celkem (výdaje) činí 643 mil. Kč

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,52 Kč - nesmluvní zdravotnická zařízení

0,54 Kč - smluvní zdravotnická zařízení

plán na r. 1996 - 0,54 Kč.

Plán provozních nákladů činí 6,1%, včetně investic 7,7% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků jsou závazky ve výši 40 mil. Kč, tj. ve výši měsíční platby, jde o mírný nárůst zadluženosti proti I. pololetí roku 1995.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu plánované vyše čerpání provozních nákladů včetně investic.

209 - Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založena dne 15.10.1992. Závěrečný komentář ani vlastní regulační opatření zdravotně pojistný plán neobsahuje. Jeho součástí je pouze tabulková část s ekonomickými údaji a rozsahu plánované zdravotní péče, kterou bude pojišťovna uhrazovat.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Soustava smluvních zařízení k počtu poboček na okrese není uvedena a počet zaměstnanců zdravotní pojišťovny (70) odpovídá plánovanému počtu pojištěnců. Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným

Seznamem výkonů a činí 93,4% z celkových příjmů po přerozdělení. Vývoj nákladů je sledován v požadovaných položkách. Plánovaná hodnota bodu se proti roku 1995 nemění a platby zdravotnickým zařízením jsou poskytovány bez větší časové prodlevy. Poskytování zdravotní péče není ohroženo.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 42 tis.

1994 - 68 tis.

k 1.10.1996 - 83 tis.

plán k 31.12.1996 - 105 tis., tj. nárůst o 26%.

Finanční bilance je sestavena jako vyrovnaná. Příjmy celkem (výdaje) činí 638 mil. Kč.

Hodnota bodu na listopad 1995 - 0,55 Kč, plán na rok 1996 - 0,55 Kč.

Plán provozních nákladů činí 5,5%, včetně investic 5,8% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků jsou závazky ve výši 20 mil. Kč, tj. ve výši jedné třetiny měsíční platby za zdravotní péči.

D/ Závěr

Předložený zdravotně pojistný plán se navrhuje schválit.

210 - Zdravotní pokladna Škodováků

A/ Úvod

Zdravotní pojišťovna byla založen ke dni 1.10.1992. Původně byla zamýšlená jako vyhraněně podniková zdravotní pojišťovna s uvažovaným počtem pojištěnců v počtu cca 30 tis. osob - zaměstnanců ŠKODA a.s. V současně době jde o regionální pojišťovnu. Cílem pojistného plánu na r. 1996 je zejména konsolidace finanční situace a vytvoření podmínek pro snižování zadluženosti.

B/ Hodnocení zdravotní části plánu

Jde o oborovou zdravotní pojišťovnu s koncentrací zaměstnanců v jednom okrese, tomu odpovídá i počet jedné pobočky ústředí pro všechna smluvním zařízení.Zdravotní péče je hrazena v plném rozsahu daném Zdravotním řádem a platným Seznamem výkonů a činí 92 a/° z celkových příjmů po přerozdělení. Vývoj nákladů je sledován v požadovaných položkách. Plánovaná hodnota bodu je snížena a platby jsou poskytovatelům herny až s tříměsíční časovou prodlevou. Tyto dva faktory velmi ohrožují bezproblémový chod smluvních zdravotnických zařízení a poskytování zdravotní péče v těchto zařízeních.

C/ Základní ekonomické údaje

Počty pojištěnců: 1993 - 32 tis.

1994 - 49 tis.

k 1.10.1995 - 52 tis.

plán k 31.12.1996 - 53 tis., tj. nárůst o 3%.

Finanční bilance příjmů a výdajů je vyrovnaná. Příjmy celkem (výdaje) činí 391 mil. Kč.

Hodnota bodu na listopad 1995 - O, 55 Kč, plán na r. 1996 - 0,50 Kč.

Plán provozních nákladů činí 6,6%, včetně investic 6,9% z celkových příjmů po přerozdělení.

Saldo pohledávek a závazků činí závazky ve výši 6 mil. Kč.

D/ Závěr

Zdravotně pojistný plán se navrhuje neschválit z důvodu vysoké zadluženosti pojišťovny, která činí trojnásobek měsíční platby za poskytnutou zdravotní péči.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP