PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1977

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, se mění a doplňuje takto:

1. § 7 zní:

"§ 7

(1) Služební byty jsou:

a) byty v domech a jiných objektech pronajímatelem určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které jsou těmito osobami určeny k ubytování jejich zaměstnanců a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, které jsou těmito osobami určeny k ubytování jejich zaměstnanců,

c) byty ozbrojených složek, za něž se považují všechny byty nacházející, se v samostatných domech nebo v jejich částech se samostatným vchodem (sekce domu) získaných ze státní bytové výstavby podle dřívějších předpisů, případně vystavěných z účelových prostředků resortů ozbrojených složek, které jsou ve vlastnictví státu nebo obcí, určené výhradně pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců vojenskésprávy, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky.

(2) Smlouvu o nájmu služebního bytu uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) lze uzavřít, jestliže se nájemce zavázal vykonávat práce pro pronajímatele.

(3) Pronajímatel vypoví nájem bytu ozbrojených složek nebo podá návrh na vyklizení takového bytu, jestliže to navrhne orgán ozbrojených složek nebo ministerstvo uvedené v odstavci 1 písm. c) a jsou-li splněny podmínky pro tento úkon.

2. § 8 zní:

"§ 8

Byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, které získaly orgány a ministerstvo uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) ze státní bytové výstavby pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců vojenské správy, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní a informační služby a Vězeňské služby České republiky, jestliže jsou uvedenými osobami užívány ke dni účinnosti tohoto zákona; tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být osobou zde uvedenou nebo jestliže se nájemcem stala jiná osoba.

3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který zní:

" § 8a

Smlouvu onájmu bytu ozbrojených složek a smlouvu o nájmu bytu, který má přechodně charakter služebního bytu, lze uzavřít jen na základě písemného doporučení orgánů ozbrojených složek a ministerstva uvedených v § 7 odst. 1 písm. c)a v § 8 tohoto zákona.".

4. § 9 včetně poznámky pod čarou č. 4a zní:

"§ 9

(1) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Okresní úřad,v jehož územním obvodu je dům, prohlásí byt v tomto domě za byt zvláštního určení, na návrh toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel. Při prohlášení bytu za byt zvláštního určení se nepostupuje podle obecných předpisů o správním řízení.4a)

(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě písemného souhlasu okresního úřadu.".

_______________________

4a) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

5. § 10 odst. 2 zní:

"(2) Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě písemného souhlasu okresního úřadu.".

6. Za § 10 se vkládá nový § 1Oa, který zní:

"§ 1Oa

(1) Obec vede seznam bytů služebních - ozbrojených složek podle § 7 odst. 1 písm. c) a § 8. Okresní úřad vede seznam bytů zvláštního určení podle § 9 odst. 1 a bytů v domech zvláštního určení podle § 10 odst. 1.

(2) Je-li pronajímatelem bytů uvedených v odstavci 1 jiná osoba než obec, sdělí tento pronajímatel obci na její vyžádání potřebné údaje pro vedení seznamu, jde-li o byty podle § 7 odst. 1 písm. c) a § 8. Jde-li o byty podle § 10 odst. 1, sdělí pronajímatel potřebné údaje o těchto bytech okresnímu úřadu na jeho vyžádání.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1996.

Důvodová zpráva

Obecná část

5.března 1992 nabyl účinnosti zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník. V oblasti právní úpravy nájmu bytů tento zákon provádí tato ustanovení občanského zákoníku:

- § 685 odst. 3, podle něhož zákon stanoví, co se rozumí služebním bytem, bytem zvláštního určení a bytem v domech zvláštního určení a za jakých podmínek lze sjednat smlouvu o nájmu těchto bytů;

-§ 879 odst. 2, podle něhož zákon stanoví, kdo a jakým způsobem zajišťuje bytové náhrady (náhradní byty a náhradní ubytování).

15. prosince 1994 Parlament České republiky přijal zákon č. 267/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje občanský zákoník. Tento zákon obsahuje změny v dosavadní právní úpravě nájemních vztahů, především v obsahu a formě smlouvy o nájmu bytu, výpovědi nájmu služebních bytů a poskytování bytových náhrad.

Vzhledem k provedeným změnám občanského zákoníku a potřebě zpřesnit pojem služebních bytů včetně jejich evidence je nezbytné provést i odpovídající změny v zákoně ČNR č. 102/1992 Sb.

Navrhovaný zákon nebude mít dopad na státní rozpočet.

Nové vymezení pojmu služebních bytů posílí postavení vlastníků domů a příznivě ovlivní podnikatelskou sféru.

K jednotlivým ustanovením

K čl. I.

K bodu 1

§ 7 odst. 1 písm. a) - zpřesňuje se dosavadní vyhovující úprava.

§ 7 odst. 1 písm. b)

Pojem služebního bytu vymezený v § 7 odst. 1 písm. b) zákona ČNR č. 102/1992 Sb. tak, že jde o byt, který slouží k ubytování pracovníků pronajímatele, je do značné míry vágní a vyvolává řadu nejasností a sporů. Pokud by rozhodoval faktický stav, že ve služebním bytě bydlí pracovník pronajímatele, pak by byt ztratil charakter služebního bytu, jestliže pracovník přestal pro pronajímatele pracovat. Povaha služebního bytu by neměla být závislá na tom, zda určitý byt právě slouží k ubytování pracovníků, ale zda je k ubytování těchto pracovníků určen, a to pronajímatelem těchto bytů. V odstavci 1 písm. b) byla proto navržena přesnější a výstižnější dikce.

§ 7 odst. 1 písm. c)

Dosavadní znění § 7 odst. 1 písm. c) vede k nejasnostem, zda jde o dům vyhrazený pro ubytování příslušníků ozbrojených složek a zaměstnanců těchto složek, jestliže některé byty v domě byly dříve přiděleny i jiným osobám. Bylo proto nutné v tomto ustanovení jednoznačněji než dosud vyjádřit, že jde o všechny byty, a to v domech nebo i v jejich samostatných částech, jimiž se rozumějí také vchody nebo sekce. Tak bylo dříve totiž postupováno při tzv. uživatelském rozvrhu pro resorty ozbrojených složek. Pojem domu jako samostatné nemovitosti se zde nemůže proto použít. V tomto ustanovení bylo dále nutno zpřesnit výčet ozbrojených složek tak, aby odpovídal změnám provedeným v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní republiky a vznikem České republiky.

§ 7 odst. 2

V odstavci 2 je provedena úprava formulace ve vazbě na novelu občanského zákoníku provedenou zákonem č. 267/1994 Sb. Uvedený zákon totiž výpovědní důvod u služebního bytu podmínil tím, že nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele a pronajímatel potřebuje byt pro jiného nájemce, který pro něho bude pracovat. Dosavadní dikce "práce, ke které je nájem služebního bytu vázán" vedla k tomu, že při sjednávání nájemní smlouvy musí být určen konkrétní druh práce. To je na místě, jestliže je užívání bytu skutečně spojeno s výkonem práce pro příslušný objekt a nájemce v něm musí bydlet ze služebních důvodů, protože jinak by byl provoz objektu ohrožen (byty domovnické, byty v provozních objektech, jako např. školy, přehrady, hájovny apod.). Naproti tomu však u jiných služebních bytů (dříve označovaných jako podnikové) není třeba užívání bytu vázat na určitý druh práce. Potřeba pronajímatele se může v průběhu doby měnit vzhledem ke změnám charakteru provozu. Rozhodující by měla být potřeba pracovníka pro pronajímatele. V § 7 odst. 2 se proto v souladu se změnou občanského zákoníku upravují podmínky, za nichž může být uzavřena smlouva o nájmu služebního bytu.

§ 7 odst. 3

Doplňuje se nový odstavec, podle něhož pronajímatel (bude jím zpravidla obec) bude mít povinnost vypovědět nájem služebního bytu ozbrojených složek, jestliže to navrhne orgán uvedený v § 7 odst. 1 písm. c). Bude to samozřejmě v případech, kdy bude splněn některý z výpovědních důvodů uvedených v § 711 odst. 1 občanského zákoníku. Stejně tak bude pronajímatel povinen podat žalobu na vyklizení takového bytu na návrh příslušného orgánu, a to zejména uplyne-li doba určitá, na kterou byl nájem bytu sjednán nebo dojde-li k protiprávnímu obsazení bytu. Založení této povinnosti v zákoně odpovídá zvláštní povaze bytů ozbrojených složek a potřebě účelného využití těchto bytů.

K bodu 2

Znění § 8 bylo nutné upravit jednak z důvodu potřeby sjednotit okruh osob uvedený v § 7 odst. 1 písm. c) s okruhem osob, které jsou nájemci bytů s přechodným charakterem bytu služebního; dále bylo třeba pro charakter těchto bytů vyjádřit jednoznačně, že pro určení jejich povahy je rozhodující den, kdy nabude účinnosti navrhovaná novela zákona ČNR č. 102/1992 Sb.

K bodu 3

§ 8a

V tomto samostatném paragrafu se doplňuje ustanovení o písemném doporučení k uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu ozbrojených složek a bytu, který má přechodný charakter služebního bytu ozbrojených složek, a to v souladu s výčtem orgánů ozbrojených složek a ministerstva uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) a v § 8.

K bodům 4 a 5

Podle § 9 odst. 2 zákona ČNR č. 102/1994 Sb. lze smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení, pokud byl tento byt zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, uzavřít jen na základě doporučení okresního úřadu, který si předtím má vyžádat vyjádření Vládního výboru pro zdravotně postižené občany České republiky. Tento proces je těžkopádný a administrativně náročný. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany není schopen prověřovat oprávněnost konkrétních případů; to může vhodněji provést příslušný orgán státní správy, tedy okresní úřad. Navrhovaná úprava § 9 tuto skutečnost respektuje. Na druhé straně nahrazuje neurčitý pojem "doporučení" vhodnějším pojmem "písemný souhlas", což umožní jednoznačný výklad. To obdobně platí i pro navrhovanou úpravu § 10 odst. 2 zákona. Při prohlášení okresního úřadu, kterým se stanoví charakter bytu zvláštního určení, se současně vylučuje použití obecných předpisů o správním řízení (správního řádu).

K bodu 6

Praxe potvrdila, že pro zajištění řádného procesu schvalování dispozice s byty služebními - ozbrojených složek, s byty zvláštního určení a s byty v domech zvláštního určení je zapotřebí vést řádnou evidenci těchto bytů. Tuto povinnost se navrhuje uložit obcím, pokud jde o byty ozbrojených složek a dále okresním úřadům, pokud jde o byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení. Současně je pamatováno na případy, kdy pronajímatelem bytu je jiná osoba než obec. Tomuto pronajímateli se navrhuje uložit povinnost sdělit obci údaje potřebné pro vedení seznamu. Obdobně je stanovena povinnost sdělit potřebné údaje okresnímu úřadu, jde-li o byty zvláštního určení a o byty v domech zvláštního určení.

K čl. II

Předpokládá se účinnost zákona k 1.lednu 1996

V Praze dne 9. srpna 1995

Předseda vlády

prof. ing. Václav Klaus, CSc, v.r.

Ministr hospodářství

doc. ing. Karel Dyba, CSc., v.r.

Příloha

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník.

Platné znění části zákona, které se dotýká navrhovaná novelizace, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. Platné znění zákona je vytištěno proloženě v závorkách, navrhované znění je vytištěno tučně podtrženě.

ČÁST DRUHÁ

Služební byty, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení

§ 7

(1) Služební byty jsou:

a) byty v domech a jiných objektech určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků, a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které slouží k ubytování jejich pracovníků,

c) byty ozbrojených složek, za něž se považují byty v domech výhradně určených pro ubytování vojáků z povolání a občanských pracovníků vojenské správy, pracovníků federálního ministerstva vnitra, ministerstva vnitra České republiky a příslušníků Federálního policejního sboru, vojsk federálního ministerstva vnitra, Federální bezpečnostní informační služby, Sboru hradní policie, Policie České republiky a Sboru nápravné výchovy České republiky.

(2) Smlouvu o nájmu služebního bytu uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) lze uzavřít, jestliže se nájemce zavázal zajišťovat práce, na které je nájem tohoto bytu vázán.

(3) Smlouvu o nájmu bytu ozbrojených složek lze uzavřít jen na základě písemného doporučení orgánů ozbrojených složek a ministerstev uvedených v odstavci 1 písm.c) a v § 8 tohoto zákona.)

§ 7

(1) Služební byty jsou:

a) byty v domech a jiných objektech pronajímatelem určené pro ubytování osob, které mají v těchto bytech bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů nebo znemožněn výkon jejich zaměstnání,

b) byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických a fyzických osob, které jsou těmito osobami určeny k ubytování jejich zaměstnanců a rovněž byty v domech ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, které jsou těmito osobami určeny k ubytování jejich zaměstnanců,

c) byty ozbrojených složek, za něž se považují všechny byty nacházející se v samostatných domech nebo v jejich částech se samostatným vchodem (sekce domu) získaných ze státní bytové výstavby podle dřívějších předpisů, případně vystavěných z účelových prostředků resortů ozbrojených složek, které jsou ve vlastnictví státu nebo obcí, určené výhradně pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců vojenské správy, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby a Vězeňské služby České republiky.

(2) Smlouvu o nájmu služebního bytu uvedeného v odstavci 1 písm. a) a b) lze uzavřít, jestliže se nájemce zavázal vykonávat práce pro pronajímatele.

(3) Pronajímatel vypoví nájem bytu ozbrojených složek nebo podá návrh na vyklizení takového bytu, jestliže to navrhne orgán ozbrojených složek nebo ministerstvo uvedené v odstavci 1 písm. c) a jsou-li splněny podmínky pro tento úkon.

§ 8

Byty ,které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, které získaly federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra, Federální bezpečnostní informační služba, Sbor hradní policie, ministerstvo vnitra České republiky a ministerstvo spravedlnosti České republiky ze státní bytové výstavby pro ubytování vojáků z povolání a příslušníků ozbrojených složek uvedených v § 7 odst. 1 písm.c) tohoto zákona, jestliže jsou jimi užívány ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona: tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být vojákem z povolání nebo příslušníkem ozbrojené složky nebo jestliže nájemcem se stala jiná osoba.)

§ 8

Byty, které mají přechodně charakter služebních bytů, jsou jednotlivé byty v domech ve vlastnictví obce nebo státu, které získaly orgány a ministerstvo uvedené v § 7 odst. 1 písm. c) ze státní bytové výstavby pro ubytování vojáků z povolání, občanských zaměstnanců vojenské správy, zaměstnanců Ministerstva vnitra, zaměstnanců a příslušníků Policie České republiky, Bezpečnostní a informační služby a Vězeňské služby České republiky, jestliže jsou uvedenými osobami užívány ke dni účinnosti tohoto zákona; tyto byty pozbudou své povahy, jestliže nájemce není nebo přestal být osobou zde uvedenou nebo jestliže se nájemcem stala jiná osoba.

§ 8a

Smlouvu o nájmu bytu ozbrojených složek a smlouvu o nájmu bytu, který má přechodně charakter služebního bytu, lze uzavřít jen na základě písemného doporučení orgánů ozbrojených složek a ministerstva uvedených v § 7 odst. 1 písm. c) a v § 8 tohoto zákona.

"§ 9

(1) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Podrobnosti stanoví obecně závazný právní předpis.

(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, pokud si to vyhradil. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení okresního úřadu, který si před vydáním doporučení vyžádá vyjádření Vládního výboru pro zdravotně postižené občany České republiky.)

§ 9

(1) Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Okresní úřad v jehož územním obvodu je dům, prohlásí byt v tomto domě za byt zvláštního určení na návrh toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel. Při prohlášení bytu za byt zvláštního určení se nepostupuje podle obecných předpisů o správním řízení.

(2) Smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel. Pokud byl byt zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě písemného souhlasu okresního úřadu.

§ 10

(1) Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany.

(2) Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného doporučení toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na doporučení okresního úřadu.)

§ 10 odst. 2

(2) Smlouvu o nájmu bytu v domě zvláštního určení může pronajímatel uzavřít jen na základě písemného souhlasu toho, kdo takový byt svým nákladem zřídil nebo se na jeho zřízení podílel, nebo jeho právního nástupce. Pokud byl byt v domě zvláštního určení zřízen ze státních prostředků nebo stát na jeho zřízení přispěl, lze tuto smlouvu uzavřít jen na základě písemného souhlasu okresního úřadu.

§ 1Oa

(1) Obec vede seznam bytů služebních - ozbrojených složek podle § 7 odst. 1 písm. c) a § 8. Okresní úřad vede seznam bytů zvláštního určení podle § 9 odst. 1 a bytů v domech zvláštního určení podle § 10 odst.1.

(2) Je-li pronajímatelem bytů uvedených v odstavci 1 jiná osoba než obec, sdělí tento pronajímatel obci na její vyžádání potřebné údaje pro vedení seznamu, jde-li o byty podle § 7 odst. 1 písm. c) a § 8. Jde-li o byty podle § 10 odst. 1, sdělí pronajímatel potřebné údaje o těchto bytech okresnímu úřadu na jeho vyžádání.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP