Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1968/1

Stanovisko vlády

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1968)

předložené dopisem předsedy vlády Václava Klause ze dne 7. prosince 1995 (čj. 3625 /95 - OVA)

Stanovisko

vlády k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 SB., o dani dědické, dani darovací a daní z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (tisk č. 1968)

Vláda na své schůzi dne 6. prosince 1995 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a vyjádřila s tímto návrhem zákona nesouhlas.

Zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí stanoví jednotné podmínky zdanění pro všechny poplatníky; to se týká i podmínek osvobození od daně. Z oblasti, které se předložený návrh zákona týká, stanoví zákon osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí pouze pro ty první převody či přechody vlastnického práva mezi osobami blízkými, které se týkají nemovitého majetku vydaného jako náhrada podle zákona o půdě. Uvedeným daním tedy podléhá i převod či přechod vlastnického práva k majetku, k němuž bylo obnoveno právo užívání, i převod či přechod práva na podíl na majetku družstva. S touto skutečností poplatníci počítají a řada uskutečněných převodů a přechodů majetku či práv byla již z velké části přiznána a zdaněna, popřípadě zpoplatněna notářskými poplatky. Vláda nepovažuje za vhodné, aby v případě kdy předmětné daně mají platit další poplatníci, byla následně přijata novela zákona, která je od daní osvobodí.

V zákoně o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí nejsou daňová osvobození konstruována jako forma odškodnění, až na výše uvedenou výjimku, která se týká prvních převodů náhrad podle zákona o půdě mezi osobami blízkými. Vláda nedoporučuje tento okruh výjimek rozšiřovat i proto že by to mohlo volat další, obdobným způsobem zdůvodněné požadavky jiných skupin osob na daňová osvobození prvních převodů majetku, jenž jim byl restituován podle jiných restitučních zákonů, s následným negativním dopadem na státní rozpočet.

K návrhu, aby od uvedených daní byly osvobozeny převody či přechody práv na podíly na majetku družstva, se dále uvádí, že tato práva mají povahu pohledávek a jejich daňové osvobození by znamenalo vytvoření nerovných podmínek v rámci zdaňování pohledávek nabytých děděním nebo darováním; to ovšem platí obdobně i pro zdaňování převodů či přechodů majetku, pokud by majetek, k němuž bylo obnoveno právo užívání, byl od daní osvobozen. Pokud se v důvodové zprávě k návrhu zákona namítá, že reálná hodnota podílů na majetku družstev klesá, upozorňuje se, že úměrně tomu bude nižší i základ daně. Nicméně vláda zároveň ohledně zdaňování převodů a přechodů majetkových podílů z transformace družstev uvádí, že posuzovala i argument, že k jejich vypořádání může dojít až po sedmi letech od schválení transformačního projektu a dospěla k závěru, že přes nesouhlas s předloženou poslaneckou iniciativou případné řešení této věci zváží.

K textu navrženého zákona vláda zároveň upozorňuje, že

a) v čl. II. obsažený návrh na zpětné prominutí daní je formulován tak široce, že umožňuje zpětně prominout daň dědickou daň darovací a daň z převodu nemovitostí ve všech případech, kdy vznikla daňová povinnost před nabytím účinnosti navrhovaného a zákona a nikoliv jen v případech, pro které je v čl. I navrhován osvobození od daní. Z navrženého textu není rovněž jednoznačně zřejmé, zda je možno podat i žádost o prominutí notářského poplatku a zda na kladné vyřízení žádostí by byl právní nárok, po případě, ve kterých případech by žádost měla být zamítnuta. Kromě toho se upozorňuje, že návrh na zpětné promíjení daní by vyvolal značné administrativní zatížení jak finančních orgánů, tak především soudů, které by musely předložit finančním orgánům spisy týkající se řízení o dědictví;

b) v textu navrženém v čl. I se věcně nesprávně stanoví podmínka pro daňové osvobození majetkového podílu; z návrhu vyplývá, že osvobození se nevztahuje na převod nebo přechod majetkového podílu, který je vkladem nebo majetkovou účastí na podnikání. Podíl na majetku družstva však je vkladem, popřípadě majetkovou účastí na podnikání ve smyslu obchodního zákoníku.

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona má mít navrhované osvobození od daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí dopad na státní rozpočet asi ve výši 10 mil. Kč. Vláda upozorňuje, že dopad navrhovaného daňového osvobození by byl podstatně vyšší, zhruba 25 mil. Kč, neboť navrhováno je osvobodit od daní i převody a přechody nemovitého majetku, u kterého bylo obnoveno právo užívání, jehož celková hodnota je značná.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP