Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

I. volební období

1932/1

Usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí č. 324 ze dne 28. února 1996


Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1996

I. volební období

výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí

USNESENÍ č.324

ze dne 28. února 1996

k vládnímu návrhu zákona o vyhlášení Národního parku České Švýcarsko a o změně a doplnění zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (sněmovní tisk 1932)

druhé čtení

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí po odůvodnění náměstkem ministra MŽP JUDr. Pavlem Dvořákem a zpravodajské zprávě poslance RNDr. Radima Špačka a po rozpravě:

I.

doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu projednat a schválit tisk 1932 s těmito připomínkami:

II.

1) Poznámka č. 1) zní: "Výnos Ministerstva kultury ČSR ze dne 27. června 1972 čj.

4946/1972-II/2 o zřízení chráněné krajinné oblasti "Labské pískovce" (registrován v částce 22/1972 Sb.), a příloha k zákonu ČNR č. 114/192 Sb., o ochraně přírody a krajiny."

2) Poznámka č. 4) zní: "Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění zákonného opatření Předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)."

3) § 2 zní:

"§ 2

Poslání národního parku

Posláním národního parku je uchování a zlepšení jeho přírodního prostředí, zejména ochrana či obnova samořídících funkcí přírodních systémů, přísná ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, zachování typického vzhledu krajiny, naplňování vědeckých a výchovných cílů, jakož i využití území národního parku k ekologicky únosné turistice a rekreaci nezhoršující životní prostředí."

4) V § 6, odst. 1, písm. g) se slovo "ovlivnit" nahrazuje textem "podstatně změnit".

5) V § 8, odst. 2 se vypouští text "o přednostním zpracování nahodilé těžby a o odvozu vytěžené dřevní hmoty."

f) Poznámka č. 9) zní: "§ 31 odst. 6, § 33 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb."

7) Poznámka č. 11) zní: "Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, § 21 zákona ČNR č. 114/1992 Sb."

8) Nadpis pod § 10 zní: "Změna a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů".

9) Návětí v § 10 zní: "Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), se mění a doplňuje takto:".

10) V § 10 vypustit bod 1 a ostatní body přečíslovat.

11) V § 10 bodě 2 návětí zní: "V § 87 odst. 3 písm. m) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se za písmeno n), které zní:".

12) V § 10 bodě 3 návětí zní: "V § 88 odst. 2 písm. m) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:".

13) V § 11 se účinnost zákona stanoví ke dni 1. července 1996.

14) Příloha č. 1 k zákonu zní:

Příloha 1.

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ (popis hranic)

NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Hranice NP vede od hraničního kamene č. 14 ve Hřensku okrajem lesa nad křižovatkou silnic 235 a 258 a dále okrajem lesa k parkovišti nad hotelem Klepáč. Odtud po druhé straně silnice na most na silnici Hřensko - Janov. Po této silnici až k průseku elektrovodu pod Janovem, dále po průseku k cestě zvané Múhlweg, po ní k vodárně v Janově a dále stále po okraji lesa až narazí na elektrovod. Po jeho průseku pokračuje hranice NP SV až na cíp polností u Kamenické Stráně. Tuto ves obchází ze severu (nad soutěskami) po okraji lesa až k bývalému hřbitovu u státní silnice Kamenická Stráň - Růžová. Pak pokračuje po této silnici směrem na Růžovou až k jejímu vyústění z lesa. Zde změní směr K JV a vede po okraji lesa až k lesní cestě "od bunkrů", kterou sleduje 150 m směrem do Růžové. Zde před ohybem silnice prudce zahýbá JV směrem a dále sleduje lesní cestu na úpatí Růžovského vrchu (v délce přibližně 2 km). Poté, co vyjde z lesa, obchází hranice NP Srbskou Kamenici po východním svahu Růžovského vrchu až k elektrovodu nad soutokem Chřibské Kamenice a Kamenice. Po tomto průseku ke Kamenici, k ústí Soutěsek, po okraji lesa východním směrem na cestu ze samoty Přední Folga do Všemil. Po této cestě vzhůru, po okraji lesa okolo Předních Folg k sedlu mezi Předními a Zadními Folgy. Zde po polní cestě nejkratší spojnicí opět na okraj lesa. Dále okrajem lesa k elektrovodu Všemily - Jetřichovice, po tomto elektrovodním průseku k Malé Bělé, po jejím toku do Jetřichovického mlýna přes silnici Jetřichovice - Vysoká Lípa, opět okrajem lesa okolo Jetřichovic přes křižovatku na Staré České silnici až na silnici z Jetřichovic do Rynartic. Po této silnici vzhůru až k elektrovodnímu průseku, po něm do Rynartic. Okolo Rynartic až k jejich východnímu okraji k vyústění lesní cesty k osadě Na Potokách. Poté po silnici Rynartice - Na Potokách -- Dolní Chřibská. V Dolní Chřibské u mostku přes Chřibskou Kamenici schází hranice na Chřibskou Kamenici a pokračuje dále východně proti jejímu proudu k soutoku s Doubickým potokem, po okraji lesa u domu čp. 245 v Dolní Chřibské ku Staré pile, okrajem lesa pod Český vrch, okrajem lesa východním směrem k Výsluní, po silnici k hájence Na Saule, od mostku po proud Doubického potoka k okraji lesa u soutoku Doubického potoka a Pstružného potoka. Odtud po okraji lesa západně od vrchu Spravedlnost do Doubic a na silnici Doubice - Kyjov. Po této silnici do Kyjova, okolo Kyjovské přehrady okrajem lesa a Kyjovským potokem ke Křinici, 100 m po jejím proudu, přes tok a severovýchodně a severně okolo Kyjova na Vlčí Horu. Z Vlčí Hory k místu Hohle Dutte a dále západně až severozápadně krajem lesa okolo Brtníků a Kopec k bývalé Zimmerově pile. Okolo jejího pozemku opět okrajem lesa jižně od Horních Mikulášovic na lesní cestu a po ní ke státní hranici v místě zvaném Saské studně. Zde se napojuje na státní hranici a po ní se vrací do Hřenska.

RNDr. Radim Špaček v. r.
Jaroslav Žižka v. r.
zpravodaj
ověřovatel


Ing. Leopold Zubek v. r.

předseda výboru


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP