PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1932

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

O VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO

A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky :

§ 1

NÁRODNÍ PARK ČESKÉ ŠVÝCARSKO

(1) K zajištění ochrany přírody a krajiny v nejcennější části Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce1) se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko2) (dále jen "Národní park"). Územní vymezení Národního parku je obsaženo v příloze č. 1 tohoto zákona, grafické znázornění je obsaženo v příloze č. 2 tohoto zákona.

(2) Základní mapa, v níž je zakresleno území Národního parku v měřítku 1 : 25 000, je uložena na Ministerstvu životního prostředí (dále jen "ministerstvo"), mapy z ní odvozené jsou uloženy na okresních úřadech a na obecních úřadech obcí, na jejichž území se Národní park rozkládá, na Správě Národního parku a na příslušných katastrálních úřadech.3)

___________________________________________________

1) Výnos MK ČSR č.j. 4946/1972, reg. v částce 22/1972 Sb.

a příloha k zákonu ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny .

2) § 15 odst. 3 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

3) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

č. 78/1993 Sb., kterou se stanoví sídla a územní

působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů

a katastrálních úřadů.

(3) Podmínky ochrany přírody a krajiny v Národním parku jsou stanoveny zvláštním zákonem4) a tímto zákonem.

§ 2

POSLÁNÍ NÁRODNÍHO PARKU

Posláním Národního parku je uchování a zlepšení přírodního prostředí, ochrana jedinečných geomorfologických hodnot, planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů a zachování typického vzhledu krajiny.

§ 3

SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU

(1) Zřizuje se územní správní úřad Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen "Správa") se sídlem v Děčíně, který je podřízen ministerstvu.

(2) V čele Správy stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr životního prostředí.

(3) Správa mimo působnost stanovenou zvláštním zákonem5) a tímto zákonem vykonává též působnost Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce1).

________________________________________________________________

4) Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,

ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 347/1992 Sb.

5) § 78 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

§ 4

ČLENĚNÍ NÁRODNÍHO PARKU DO ZÓN OCHRANY PŘÍRODY

(1) Území Národního parku se člení do tří zón ochrany přírody6) (dále jen "zóna").

(2) Pro zařazení do jednotlivých zón7) jsou rozhodná tato kritéria:

a) do první zóny se zařazuje území s nejvýznamnějšími přírodními hodnotami, zejména geomorfologicky nejhodnotnější části území a přirozené a málo pozměněné ekosystémy vhodné pro rychlou obnovu samořídících funkcí,

b) do druhé zóny se zařazuje území s významnými přírodními hodnotami, člověkem pozměněné lesní ekosystémy vhodné pro omezené, přírodě blízké a šetrné lesnické využívání,

c) do třetí zóny se zařazuje ostatní území.

OCHRANNÉ PODMÍNKY

§ 5

(1) Na celém území Národního parku je zakázáno:

a) odstraňovat skalní útvary a poškozovat skalní tvary z jiných důvodů než je přímé ohrožení lidského života a majetku,

b) používat hospodářských zvířat k tahu a jezdit na nich mimo silnice a místní komunikace a místa vyhrazená Správou;

tento zákaz se nevztahuje na vlastníky a nájemce pozemků

při jejich využívání,

__________________

6) § 17 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

7) § 17 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

c) bivakovat mimo místa vyhrazená Správou,

d) provozovat motorové letecké modely a létat vzdušnými motorovými dopravními a sportovními prostředky ve výškách do 1000 m, kromě vzdušných prostředků záchranné zdravotní služby, policie, protipožární ochrany, obrany státu a ochrany státních hranic,

e) používat biologicky neodbouratelné hydraulické kapaliny a mazací oleje při hospodaření v lesích.

(2) Na území první zóny je dále zakázáno skladování pohonných hmot a chemických přípravků.

(3) Na území první a druhé zóny je dále zakázáno volné pobíhání domácích zvířat.

§ 6

(1) Na celém území Národního parku lze jen s předchozím souhlasem Správy:

a) zřizovat nové turistické cesty, nové vyhlídky a zpřístupňovat skalní útvary schodišti a žebříky nebo tato zařízení

odstraňovat,

b) zřizovat nové hraniční přechody,

c) stavět nové lesní cesty a svážnice,

d) provádět průzkumné a výzkumné práce, zejména vrty a sondy,

e) umísťovat reklamní zařízení,

f) otevírat zemníky,

g) provádět stavební úpravy a udržovací práce na stavbách, jejichž provedení by mohlo ovlivnit jejich vzhled,

h) provádět drobné stavby a terénní úpravy.

(2) Na území druhé a třetí zóny lze provádět změny kultur8)

jen s předchozím souhlasem Správy.

§ 7

VÝJIMKY ZE ZÁKAZŮ

Výjimky ze zákazů stanovených v § 5 odst. 1 a 2 tohoto zákona může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit ministerstvo.

§ 8

PÉČE O LES

(1) Vlastníci a uživatelé lesa jsou povinni hospodařit v lesích Národního parku tak, aby bylo dosaženo:

a) na území první zóny přirozených lesních ekosystémů, odpovída jících růstovým podmínkám s maximálním omezením lidských zá sahů,

b) na území druhé a třetí zóny přirozené skladby porostů, odpovídající danému stanovišti.

(2) Při hospodaření v lesích v první zóně Národního parku se nepoužijí ustanovení zvláštního předpisů o lhůtách k zalesnění lesních holin a o zajištění lesních porostů na nich, o přednostním zpracování nahodilé těžby a o odvozu vytěžené dřevní hmoty 9).

____________________________________

8) Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního

fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.

9) § 8 odst. 4, § 10 odst. 2 a § 11 odst. 3 zákona ČNR č.

96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního

hospodářství.

§ 9

MYSLIVOST A RYBÁŘSTVÍ

Výkon práva myslivosti 10) a rybářského práva 11) v Národním parku nesmí narušit přírodní rovnováhu mezi stavem zvěře, ryb a prostředím.

§ 10

ZMĚNA A DOPLNĚNÍ ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Č. 114/1992 Sb., O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY

Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření ČNR č. 347/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 4 odst. 4 se slova "není povoleno" nahrazují

slovy " je možné jen se souhlasem orgánu ochrany přírody".

2. V § 87 odst. 3 se za písmenem m) tečka mění v čárku a vkládá

se nové písmeno n), které zní: "n) vykonává ve zvláště

chráněných územích činnost zakázanou nebo činnost, pro kterou

je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, vykonává bez tohoto souhlasu.".

3. V § 88 odst. 2 se za písmenem m) tečka mění v čárku a vkládá

se nové písmeno n), které zní: "n) vykonává ve zvláště

chráněných územích činnost zakázanou nebo činnost, pro kterou

je vyžadován souhlas orgánu ochrany přírody, vykonává bez tohoto souhlasu.".

_________________________________________________________________

10) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších

předpisů (úplné znění č. 512/1992 Sb.), § 21 zákona ČNR č.

114/1992 Sb.

11) Zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, § 21 zákona ČNR

č. 114/1992 Sb.

§ 11

ÚČINNOST

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.

V Praze dne 23. srpna 1995

Předseda vlády

Ministr životního prostředí

Důvodová zpráva

OBECNÁ ČÁST

Území navrhovaného Národního parku České Švýcarsko (dále jen "Národní park") patří po stránce geomorfologické k nejcennějším oblastem České republiky, ale i k nejcennějším geomorfologickým lokalitám z hlediska mezinárodního. Je tvořeno druhohorními pískovci, které byly během třetihor vyzdvihnuty tektonickými pohyby při alpinském vrásnění ze dna křídového moře a následovně rozlámány na menší kry. Během dalších geologických dob, hlavně starších čtvrtohor, nabyly působením vodní a větrné eroze a chemickým zvětráváním podobu pískovcových skalních měst, kaňonů, roklí, stěn, věží a nejrůznějších mikrotvarů.

Území navrhovaného Národního parku je učebnicovou ukázkou unikátní geomorfologie na relativně velké ploše. Většina území je pokryta lesem. Les je sám o sobě velmi důležitým faktorem ochrany tohoto území, neboť zabraňuje nadměrné erozi a tím postupnému nadměrnému rozrušování pískovců. Na ploše navrhovaného národního parku zůstaly do dnešní doby zachovány části původních ekosystémů. Zejména tomu tak je v nejméně přístupných oblastech zahrnutých do 1. zóny, v ostatních dvou zónách jsou rozptýleny v malých plochách mezi druhotnými smrkovými monokulturami. I zde je však možné pozorovat pozvolný návrat původních prvků na místa jim vyhovující. Tento proces je nutné podpořit vhodnými a velmi citlivými lesnickými zásahy.

Navrhovaný Národní park bude partnerem Národnímu parku Saské Švýcarsko ve Spolkové Republice Německo, vyhlášenému v roce 1990, jak co do důvodů ochrany, tak pokud jde o globální strategii ochrany přírody a krajiny. Mezinárodní spolupráce při ochraně tohoto území byla zakotvena v dohodě ze dne 18.11.1991 mezi Ministerstvem životního prostředí a rozvoje území Svobodného státu Sasko a Ministerstvem životního prostředí České republiky o spolupráci v záležitostech ochrany přírody v příhraničním území obou zemí.

Předkládaný zákon navrhuje vytvořit Národní park z nejcennější oblasti současné Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Celková plocha navrhovaného Národního parku je 5482 ha.

Celá oblast je využívána hlavně lesnicky, náklady na hospodaření podřízené ekonomickým cílům jsou zde velmi vysoké, hlavně vzhledem k celkové nepřístupnosti a odlehlosti území.

K zajištění výkonu státní správy a odborné správy na území Národního parku bude vytvořena Správa Národního parku (dále jen "Správa") na základě již existující Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Pracovníci a finanční prostředky dnešní Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce budou na nově vzniklou Správu delimitováni.

SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ VYHODNOCENÍ VLIVŮ VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍHO PARKU V DANÉM ÚZEMÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ

Na území Národního parku není zemědělsky využívaná půda a v současné době je v útlumu i zemědělská výroba mimo území Národního parku. Pole ani louky nejsou převážně obhospodařovány, předpokládá se jejich zatravnění formou trvalých travních porostů. Jako perspektivní se jeví možnost agroturistiky.

LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Záměrem ochrany přírody na území Národního parku je podpora přirozených ekosystémů a lesních společenstev formou hospodářských opatření, docílení v budoucnu přírodě blízkému stavu. Význam území je umocněn ochrannou funkcí (protierozní) a vodohospodářskou, neboť se z části jedná o území chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Na území Národního parku je les převážně ve vlastnictví státu a restituční nároky jsou minimální (celkem 83.199 m2). Nepředpokládá se výkup pozemků, není tedy potřeba finačních prostředků na jejich výkup. V lesním hospodářství lze počítat s mírným nárůstem pracovních míst v důsledku změny způsobu hospodaření a použití technologií šetřící přírodní prostředí.

TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN

V zájmovém území se těžba neprovádí; tato potřeba se nepředpokládá ani v budoucnosti, což je dáno geologickým složením území.

PRŮMYSL

Území Národního parku nebylo v minulosti dotčené průmyslem, ani v přilehlé části Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (dále jen "CHKO") není v současné době žádná průmyslová činnost a ani se v budoucnu nepředpokládá. Obce se na území Národního parku nanalézají.

STAVEBNICTVÍ

Správa bude společně se stavebními úřady dbát na zachování lidové architektury. Nové stavby na území budou stavěny na původních stavebních parcelách ve stylu místního stavebního rázu s maximálním začleněním do krajiny.

BYDLENÍ

Jedná se převážně o využití území pro rekreační účely.

REKREACE A CESTOVNÍ RUCH

Vyhlášení Národního parku přispěje k rozvoji turistického ruchu (zejména oblast Pravčická brána) a ke zvýšení atraktivity území, což bude přínos pro hospodářské oživení tohoto kraje bez průmyslového zázemí.

Rekreační komerční aktivity budou směřovány především do obcí v CHKO, aby byl co nejlépe využit jejich jedinečný ráz, podpořen jejich rozvoj a místní zaměstnanost. V úzké spolupráci s obecními úřady budou propagovány vhodné formy rekreačních a turistických aktivit, jako např. vymezení tras naučných a cyklistických stezek a turistických cest v území, využití rozptýlených památkových objektů, poskytování základních informací apod. Cílem bude poskytovat stále kvalitnější služby za přijatelné ceny a zajistit fungující infrastrukturu.

DOPRAVA

Nepředpokládají se zásadní změny ve stávající struktuře dopravní sítě. Komunikační spojení se sousedním Německem bude vhodně doplněno hraničním turistickým přechodem pro pěší a cyklistiku v Zadní Doubici a v Mikulášovicích.

VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Území Národního parku a CHKO je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod (CHOPAV). V území Hřenska se tyto zdroje využívají pro zásobování vodou na Děčínsku, současný stav čerpání bude i nadále umožněn. Vyhlášení Národního parku zkvalitní péči o tento neobnovitelný zdroj spodní vody. Územím protékají říčky Kamenice a Křinice, u kterých je zapotřebí realizovat revitalizační opatření výstavbou čističek odpadních vod pro města Krásná Lípa a Česká Kamenice.

ENERGETIKA

Jednoznačně bude v území preferována elektrifikace objektů.

ODPAD

Odpadové hospodářství bude vycházet z koncepce odpadového hospodářství okresu s využitím řízených velkokapacitních skládek mimo území Národního parku.

EKONOMICKÝ DOPAD NA STÁTNÍ ROZPOČET

POŽADAVEK FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ PRO VYHLÁŠENÍ NÁRODNÍHO PARKU

Vytvoření organizační struktury

Při začlenění Správy CHKO, která je součástí Správy chráněných krajinných oblastí České republiky, do Správy Národního parku, která bude spravovat území Národního parku i CHKO (administrativní zabezpečení, financování, účetnictví, majetkoprávní agenda atd.), bude celkový nárůst pracovníků ze současných 12,5 osob ve Správě CHKO o 15 osob, tj. na 27,5 pracovníků - 3 pracovníci pro ochranu přírody a 12 pracovníků pro zajištění hospodaření v lesích. Právo hospodaření v lesích přechází na zřizovaný Národní park podle § 22 zákona ČNR č. 114/1992 Sb.

I. JEDNORÁZOVÉ NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ NÁRODNÍHO PARKU

SPOJENÉ S PŘEVODEM PRÁVA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH:

Za předpokladu účinnosti zákona ode dne 1.ledna 1996 bude z vládní rozpočtové rezervy uvolněna částka 6.429 tis. Kč valorizovaná Ministerstvem financí dle přípravy státního rozpočtu na rok 1996 pro příspěvkové organizace.

1. Provozní budovy, stavby a zařízení:

Provozní budovy a zařízení na území Národního parku budou delimitací (bezúplatným převodem práva hospodaření) od Lesů České republiky s.p. (Pozemkového fondu ČR) převedeny do Správy Národního parku - předpoklad 2 budovy.

Bezúplatným převodem práva hospodaření (delimitací) bude proveden převod staveb lesních cest, svážnic a dalšího hmotného majetku od Lesů České republiky s.p. na Správu Národního parku (včetně technické dokumentace).

2. Základní vybavení a ostatní náklady:

Provozní Investice

náklady

Ostatní provozní zařízení a bytový fond

potřebný pro provoz Národního parku

- nákup 2 bytových jednotek - 2 200 000,

Kancelářský nábytek a zařízení 70 000,-

PPS 50 000,-

Stejnokroje, ochranné oděvy 120 000,-

Úhrnem náklady na zřízení Národního

parku spojené s převodem práva

hospodaření v lesích

- provozní 240 000,- Kč

- investice 2 200 000,- Kč

II. JEDNORÁZOVÉ NÁKLADY NA ZŘÍZENÍ NÁRODNÍHO PARKU SPOJENÉ

SE ZAJIŠTĚNÍM OCHRANY PŘÍRODY:

1. Provozní budovy, stavby a zařízení:

Provozní budova - informační středisko (Chřibská) - investice 1 500 000,- Kč

2. Základní vybavení a ostatní náklady:

Provozní Investice

náklady

Označení hranic Národního parku a objektů

(budovy a stavby, naučné stezky

a informační střediska, zon) tabulemi 100 000,-

Provedení základních inventarizací

přírodních hodnot a zpracování plánu

péče o Národní park 100 000,-

Kancelářský nábytek a zařízení 200 000,-

Stejnokroje, ochranné oděvy 24 000,-

Úhrnem náklady na zřízení

Národního parku spojené

se zajištěním ochrany přírody

- provozní 424 000,- Kč

- investiční 1 500 000,-Kč

Jednorázový požadavek na státní

rozpočet pro vyhlášení Národního parku

- provozní výdaje664 000,- Kč

- investice3 700 000,- Kč

III. ROZPOČET PROVOZU SPRÁVY NÁRODNÍHO PARKU V ROCE 1995:

1. Tržby:

a) Hospodaření v lesích

Druh těžby Upravený bilanc. Realizační cena Celková tržba

roční etát z LHP po odpočtu výr. za dříví

m3 nákladů Kč/m3 Kč.

Obnovní 6 200 800,- 4 960 000,

Výchovná 2 800 120,- 336 000,

Předmýtní N. 1 500 50 75 000,

Mýtní Nahod. 800 650 520 000,

Úhrnem 11 300 5 891 000,

============

Myslivost 150 000,

Ostatní příjmy (sponzoři, pokuty) 20 000,

Úhrnem příjmy z hospodaření v lesích 6 061 000,

b) Ochrana přírody

Úhrnem příjmy z delimitace Správy CHKO ČR

Celkem tržby Národního parku 6 061 000,

2. Náklady a výdaje:

a) Hospodaření v lesích

Výkon Množství Průměrné výrobní náklady Celkové náklady

techn. j. Kč/t. j. Kč.

Obnova lesa 17 ha 63 000 1 071 000,

Přir. zmlazení 5 ha - 0,

Ochrana kultur:

- ožínání 90 ha 4 800 432 000,

- nátěr proti

okusu zvěří 90 ha 4 800 432 000,

Oplocení kultur 3 km 90 000 270 000,

Prořezávky 64 ha 4 275 274 000,

Opravy oplocenek Kč - 50 000,

Úklid klestu 10 ha 14 000 140 000,

Ochrana porostů

proti loupání 15 ha 12 000 180 000,

Ochrana lesa:

- kůrovec Kč - 100 000,

- ost. ochr. lesa Kč - 50 000,

Ostat. pěst. činn. Kč - 100 000,

Příp. půdy pro

přir. zmlazení 5 ha 5 000 25 000,

Sběr semen Kč. - 30 000,

Údržba hraničního

průseku ČR/SRN Kč - 10 000,

Úhrnem pěstební činnost 3 164 000,

Opravy a údržba celkem 1 500 000,

Z toho:

- cest (49,2 km) 500 000,

- svážnic (200,1 km) 500 000,

- provozních budov a staveb 150 000,

Ostat. výrob. režie (energie, spoje atd.) 200 000,

Správní režie (mzdy, soc. zabezpečení ap.) celkem 1 630 000,

Z toho:

12 pracovníků LH - mzdy 964 000,

- 25% příplatek 241 000,

- 35,25% soc. příspěv. 425 000,

Jízdné a cestovné 250 000,

Odpisy ZP 200 000,

Úhrn nákladů na hospodaření v lesích 6 594 000,

Příspěvek na činnost ze stát. rozpočtu ČR 533 000,

na hospodaření v lesích

b) Ochrana přírody

Opravy a údržba celkem 260 000,

Z toho:

- turist. a nauč. stezek 50 000,

- provozních budov a staveb 150 000,

- kulturních památek 20 000,

- označení hranic a inform. tabulí 40 000,

Propagace a provoz inform. středisek 150 000,

Ostat. výrob. režie (energie, spoje atd.) 160 000,

Správní režie (mzdy, soc. zabezpečení ap.) celkem 2 104 000,

Z toho:

15,5 pracovníků OP - mzdy 1 245 000,

- 25% příplatek 311 000,

- 35,25% soc. příspěv. 548 000,

Jízdné a cestovné 150 000,

Odpisy ZP 300 000,

Úhrn nákladů na ochranu přírody 3 124 000,

Příspěvek na činnost ze stát. rozpočtu ČR 3 124 000,

na ochranu přírody

Rekapitulace požadovaných prostředků pro Národní park na rok 1995

(údaje v tis. Kč)

lesní hosp. ochr. přírody Celkem

A) PROVOZ:

Tržby celkem 6 061 - 6 061

Náklady celkem 6 594 3 124 9 718

Z toho:

- mzdové 1 205 1 556 2 761

- příspěvek na SZP 425 548 973

- odpisy 200 300 500

Příspěvek na činnost 533 3 124 3 657

Delimitace z rozpočtu 1995 rozpoč.

organ. Správy CHKO ČR - -1 592 -1 592

z toho: věcné výdaje - 345 - 345

mzdové nákl. - 909 - 909

náklady SZP - 320 - 320

FKSP - 18 - 18

Požadavek na SR ČR 533 1 532 2 065

Jednorázové náklady

na zřízení Národního 240 424 664

parku 1995

Požadavek na zvýšení

rozpoč. kap. 315-MŽP ČR

v roce 1995 celkem 773 1 956 2 729

B) Systémová dotace

na IV 2 200 1 500 3 700

ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K § 1 - 2

Území Národního parku jedinečné po stránce geomorfologické v národním i mezinárodním měřítku. Značnou část území zaujímají lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy (především území 1. zóny). Mimořádný vědecký a výchovný význam mají zejména druhohorní pískovce v podobě pískovcových skalních útvarů. Tímto je naplněno ustanovení § 15 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Z vymezení poslání a náplně Národního parku je zřejmé, že navrhovaná právní úprava respektuje mezinárodní definice národních parků z roku 1969 (New Delhi) a z roku 1990 (Peruggia), které obecně vylučují intenzivní hospodářskou činnost na území národních parků.

Jelikož území Národního parku podléhá zvláštnímu režimu, je nutné jeho přesné vymezení. Území je vymezeno slovním popisem hranice, který tvoří přílohu č. 1 zákona a grafickým zákresem v mapě obsaženým v příloze č. 2 zákona. Pro tento účel bylo zvoleno měřítko map 1:25 000. Mapy jsou uloženy u orgánů a institucí zákonem stanovených.

K § 3

Pro zajištění státní správy na území Národního parku se zřizuje Správa. Státní správu na území Národního parku a přilehlém území Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce zajišťuje jediný správní orgán, to znamená, že Správa bude vykonávat též působnost Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Touto úpravou dojde k nižším nárokům na státní rozpočet, než kdyby existovaly dva samostatné orgány státní správy.

Správa Národního parku bude sídlit v Děčíně. Tato úprava

nevylučuje v případě potřeby možnost zřízení vlastních detašovaných pracovišť.

K § 4

Území Národního parku bude vzhledem k diferencovaným zájmům na intenzitě ochrany přírody rozděleno do tří zón. Každá ze zón je v tomto ustanovení charakterizována popisem.

Nejpřísnější ochrana je v zóně první, nejméně omezení platí pro zónu třetí.

K § 5 a 6

Omezení a zákazy činností v tomto ustanovení uvedené řeší specifika Národního parku a doplňují tak základní ochranné podmínky obsažené v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vymezují se bližší ochranné podmínky národního parku, tj. činnosti, ke kterým je nutný souhlas Správy.

K § 7

V odůvodněných případech může z některých ochranných podmínek uvedených v § 5 udělit ministerstvo výjimku.

K § 8

Lesnictví je nejvýznamnější plošnou hospodářskou aktivitou na území Národního parku. I v lesích zvláštního určení se předpokládá hospodaření, avšak se zřetelem k jejich zvláštnímu poslání mohou být prováděny jen zásahy, které zajistí udržení nebo obnovu samořídících schopností lesních ekosystémů.

Aplikace ustanovení o lhůtách k zalesnění lesních holin a zajištění lesních porostů na nich, ustanovení o přednostním zpracování těžby nahodilé a o odvozu vytěžené dřevní hmoty zákona č. 96/1977 Sb., není z hlediska záměrů ochrany přírody na území první zóny žádoucí.

K § 9

Myslivost a rybářství v Národním parku nemají charakter klasicky pojímaného mysliveckého a rybářského hospodaření, musí být podřízeny jeho poslání.

K § 10

Zákaz obsažený v § 4 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny bez možnosti udělení výjimky se v praxi ukázal jako nevyhovující. Zájmy chráněné tímto ustanovením budou dostatečně chráněny podřazením dosud zakázaných činností souhlasu orgánu ochrany přírody.

Navržená novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny úzce souvisí s právní úpravou národních parků, resp. všech zvláště chráněných území. Doposud bylo možné sankcí postihnout porušení základních a bližších ochranných podmínek až tehdy, došlo-li porušením ochranných podmínek k závažnému a pro přírodu škodlivému následku jednáním obsaženém v jiné skutkové podstatě. Novelizací zákona bude zmíněný problém vyřešen pro všechna zvláště chráněná území.

K § 11

Účinnost zákona se navrhuje od 1. ledna 1996.

Příloha č. 1

ÚZEMNÍ VYMEZENÍ (POPIS HRANIC) NÁRODNÍHO PARKU

ČESKÉ ŠVÝCARSKO

_______________________________________________________________

Hranice Národního parku České Švýcarsko (dále jen "Národnípark") vede od hraničního kamene č. 14 ve Hřensku okrajem lesa nad křižovatku silnic 235 a 258 a dále okrajem lesa nad náhonema potokem k propustu u "Zbytečné lávky" pod úpravnou vody. Od tohoto propustu vede po severní hranici parcel č. 348/1, 347a 341 k. ú. Hřensko a p. p. č. 351 k. ú. Mezná (silnice Hřensko- Mezní Louka) na okraj lesa u Gabrieliny stezky, po okraji lesa obchází enklávu Mezní Louka a pokračuje dále opět po severním okraji p. p. č. 351 k. ú. Mezná a p. p. č. 881 k. ú.Vysoká Lípa (silnice Mezní Louka - Vysoká Lípa) na okraj lesau obce Vysoká Lípa. Zemědělské pozemky ve Vysoké Lípě obchází po okraji lesa až k České silnici. Dále hranici Národního parku tvoří levý okraj p. p. č. 892/1 k. ú. Vysoká Lípa (Česká silnice) ve směru na Zadní Jetřichovice, až po křižovatku se živičnou lesní cestou ve směru na Tokáň. Na této křižovatce hranice Národního parku přechází Českou silnici a pokračuje po severním okraji lesní cesty na Tokáň. Na Tokáni přechází na severní okraj silnice Tokáň - Saula, odkud pokračuje po západním okraji silnice Chřibská - Doubice. Od okraje obce Doubice obchází zemědělské pozemky po okraji lesa západně od vrchu Spravedlnost do Doubic a na silnici Doubice - Kyjov. Potéto silnici do Kyjova, okolo Kyjovské přehrady okrajem lesa a Kyjovským potokem ke Křinici, 100 m po jejím proudu, přes toka severovýchodně a severně okolo Kyjova na Vlčí Horu. Z Vlčí Hory k místu Hohle Dütte a dále západně až severozápadně krajem lesa okolo Brtníků a Kopce k bývalé Zimmerově pile. Okolo jejího pozemku opět okrajem lesa jižně od Horních Mikulášovic na lesní cestu a po ní ke státní hranici v místě zvaném Saské studně. Zde se napojuje na státní hranici a po ní se vrací do Hřenska.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP