Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1917

Společná zpráva

k návrhu poslanců T. Fejfara a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

(tisk 1864)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích návrh poslanců T. Fejfara a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti nepřijal k předloženému návrhu zákona stanovisko.

Ústavně právní výbor a branný a bezpečnostní výbor doporučují Poslanecké sněmovně předložený návrh schválit v tomto znění:

"Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., se mění takto:

V § 23 se slova "pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1996" nahrazují slovy "pozbývá platnosti dnem 31. prosince 2000".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 14. září 1995

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
Ing. Ivan MAŠEK v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
předseda a zpravodaj
branného a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
PhDr. Václav TROJAN v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP