Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1995

I. volební období

1765

Návrh

poslance Jiřího Payna

na schválení jednacího řádu

Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

Návrh

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 31. schůze ...... května 1995

K návrhu na schválení jednacího řádu Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky /sněmovní tisk 1765/

Poslanecká sněmovna

schvaluje na základě článků 110 - 112 Evropské dohody, publikované sdělením Ministerstva zahraničních věcí pod č. 7/1995 Sb. a čl. 155 odst. 4 jednacího řádu Evropského parlamentu jednací řád Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky.

JEDNACÍ ŘÁD

Parlamentního výboru přidružení Evropské unie a České republiky

(- schválený předsednictvem Evropského parlamentu dne ...)

(- schválený Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne ...)

Pravidlo 1

Parlamentní výbor přidružení Evropské unie a České republiky

(dále uváděný jako "Smíšený parlamentní výbor") je ustaven na základě rezoluce Evropského parlamentu ze dne...... a rezoluce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze dne... a na základě Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou a Evropskou unií.

Pravidlo 2

Úlohou Smíšeného parlamentního výboru Evropské unie a České republiky je posuzovat všechny aspekty vztahů mezi Evropskou unií a Českou republikou, zejména uplatňování Evropské dohody, žádost České republiky o členství v Evropské unii a proces jednání mezi Evropskou unií a Českou republikou.

Pravidlo 3

Smíšený parlamentní výbor Evropské unie a České republiky se skládá ze stejného počtu poslanců delegovaných Evropským parlamentem a Parlamentem České republiky.

Volební období členů delegací je v souladu s pravidly a zvyklostmi Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky.

Pravidlo 4

Předsednictvo Smíšeného parlamentního výboru Evropské unie a České republiky se skládá z předsedy delegace Evropského parlamentu, předsedy delegace Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a dvou místopředsedů každé delegace.

Předsednictví střídavě vykonávají předseda delegace Evropského parlamentu a předseda delegace Parlamentu České republiky.

Úřadující předseda je v případě potřeby nahrazen prvním, nebo druhým místopředsedou své delegace.

Pravidlo 5

Na návrh předsednictva Smíšeného parlamentního výboru lze předkládat doporučení Evropskému parlamentu a Parlamentu České republiky.

Doporučení jsou považována za přijatá, jestliže je podpoří většina členů delegace Evropského parlamentu a delegace Parlamentu České republiky.

Pravidlo 6

Smíšený parlamentní výbor Evropské unie a České republiky se schází dvakrát ročně, střídavě v jednom ze sídel Evropského parlamentu a v České republice.

Návrh programu jednání, který předkládá předsednictvo, se zpravidla rozesílá členům dva týdny před zasedáním.

Setkání nejsou veřejná, pokud Smíšený parlamentní výbor nerozhodne jinak.

Pravidlo 7

Členové Rady přidružení, Rady ministrů Evropská unie, členové Evropské komise a další osoby se mohou na základě rozhodnutí předsednictva účastnit jednání a může jim být uděleno slovo.

Pravidlo 8

Sekretariát Smíšeného parlamentního výboru Evropské unie a České republiky je zajišťován sekretariátem Evropského parlamentu, ve spolupráci s úředníky jmenovanými Parlamentem České republiky.

Z každého zasedání Smíšeného parlamentního výboru Evropské unie a České republiky se pořídí zápis, který se schválí při zahájení následujícího jednání.

Pravidlo 9

Členové mohou na setkáních Smíšeného parlamentního výboru používat jakýkoli oficiální jazyk Evropské unie nebo České republiky. Tlumočení a překlad jsou zajišťovány na základě rozhodnutí předsednictva Smíšeného parlamentního výboru v souladu s vnitřními pravidly Evropského parlamentu.

Pravidlo 10

Cestovní náklady a další výlohy členů a pracovníků výboru jsou hrazeny příslušným parlamentem.

Jiné výlohy vzniklé v souvislosti s konáním zasedáni a činností výboru nesou rovnoměrně Evropský parlament a Parlament České republiky.

Pravidlo 11

Změny tohoto jednacího řádu navržené Smíšeným parlamentním výborem je třeba předložit předsednictví Evropského parlamentu a Parlamentu České republiky.

Důvodová zpráva

Dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podpisem Závěrečného aktu přijata Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé.

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky na schůzi Poslanecké sněmovny usnesením č. 279 dne 8. 12. 1993, prezident republiky ji ratifikoval dne 10. ledna 1994 a dne 7. února 1994 byla dohoda v depozitáři Evropské unie notifikována. Je publikována ve Sbírce zákonů pod číslem 7/1995 Sb.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 123

[Čl. 123

Tato dohoda bude schválena smluvními stranami podle jejich vlastních postupů.

Tato dohoda vstoupí v platnost prvního dne druhého měsíce následujícího po dni, kdy si smluvní strany vzájemně oznámí, že postupy uvedené v prvním odstavci byly završeny. Svým vstupem v platnost tato dohoda nahradí Dohodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropský m hospodářským společenstvím a Evropský m společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, podepsanou v Bruselu 7. května 1990 a Protokol mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropským společenstvím uhlí a oceli, parafovaný v Bruselu 28. června 1991 před jeho vstupem v platnost.]dnem 1. února 1995.

Podle článků 110 - 112 Evropské dohody

[Čl. 110

Tímto se vytváří Parlamentní výbor přidružení. Bude fórem pro členy Parlamentu ČR a členy Evropského parlamentu ke schůzkám a výměně názorů. Bude se scházet v intervalech, které si sám stanoví.

Čl. 111

1. Parlamentní výbor přidruženi bude sestávat ze členů Parlamentu ČR na jedné straně a členů Evropského parlamentu na straně druhé.

2. Parlamentní výbor přidružení si stanoví jednací řád.

3. V předsednictví Parlamentního výboru přidružení se bude střídat Parlament ČR a Evropský parlament v souladu s ustanoveními zakotvenými v jeho jednacím řádu.

Čl. 112

Parlamentní výbor přidružení může požadovat příslušné informace o provádění této dohody od Rady přidružení, která pak Výboru tyto požadované informace poskytne.

Parlamentní výbor přidružení bude informován o rozhodnutích Rady přidružení. Parlamentní výbor přidružení může podávat doporučení Radě přidružení.] se jako jeden z orgánů přidružení vytváří Parlamentní výbor přidružení.

Jednací řád Parlamentního výboru přidružení podléhá podle článku 155 odst. 4 [Smíšené parlamentní výbory si stanoví jednací řád a předloží jej předsednictvu Evropského parlamentu a partnerskému parlamentu ke schválení. (Čl. 155 odst. 4. Jednacího řádu Evropského parlamentu)] Jednacího řádu Evropského parlamentu schválení předsednictva Evropského parlamentu a parlamentu přidruženého státu.

Stálá delegace Poslanecké sněmovny návrh jednacího řádu na své schůzi dne 16. 3. 1995 doporučila bez připomínek ke schválení.

Z formálního hlediska pověření dosavadní Stálé delegace Poslanecké sněmovny pro spolupráci s Evropským parlamentem ustavit Parlamentní výbor přidružení a schválení jeho jednacího řádu podléhá schválení Parlamentu České republiky.

V Praze 22. 5. 1995
 
Jiří Payne, v.r.
 
předseda zahraničního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP