Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1761

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu zákona poslanců F. Kozla

a J. Pavlíkové, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb.,

o rozhlasových a televizních poplatcích

(tisk 1589)

Rozpočový výbor a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu projednaly na svých schůzích návrh zákona poslanců F. Kozla a J. Pavlíkové, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích.

Uvedené výbory d o p o r u č u j í Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s návrhem zákona souhlas v tomto znění:

"ZÁKON

ze dne .1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových

a televizních poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

V § 1 odst. 4 se v písm. d) tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písm. e), které včetně poznámek č. 2a), 2b), a 2c) zní:

"e) rozhlasové a televizní přijímače, které slouží školám,2a) školským zařízením2b) a vysokým školám2c) jako součásti technických zařízení používaných výhradně k výuce.

-------------------------

2a) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2b) Zákon ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

2c) Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 16. května 1995

Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Ing. Robert KOLÁŘ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
PhDr. František KOZEL v.r.
PhDr. Martin PŘIBÁŇ v.r.
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu


Nezařazená připomínka k tisku 1589

"Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních

poplatcích

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, se mění a doplňuje takto:

V § 3 se vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky č. 9a) zní:

"(4) Školy, které jsou součástí výchovně vzdělávací soustavy9a) platí rozhlasový poplatek nejvýše z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek nejvýše z jednoho televizního přijímače, pokud je vlastní.

-----------------------------

9a) Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

(rozpočtový výbor)

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP