Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1637

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k návrhu poslance J. Janečka

na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození

(tisk 1475)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a a tělovýchovu a zahraniční výbor projednaly návrh poslance J. Janečka na vydání zákona o ocenění národního boje za osvobození.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému návrhu zákona žádné usnesení.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor nedoporučují Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem zákona souhlas.

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor a rozpočtový výbor doporučují Poslanecké sněmovně vyslovit s předloženým návrhem zákona souhlas v tomto znění:

"ZÁKON

ze dne dubna 1995

o ocenění některých účastníků národního boje za osvobození

v souvislosti s 50. výročím ukončení druhé světové války

Pro připomenutí a ocenění hrdinné účasti našich občanů v boji za osvobození vlasti v zahraničí, s vědomím, že sama idea národního boje za osvobození byla v uplynulých desetiletích záměrně podceňována a zásluhy jeho účastníků přehlíženy,

nezapomínaje na to, že řada z nich byla pro své postoje a dokonce i pro svou účast v národním boji za osvobození komunistickým režimem perzekvována,

v tiché vzpomínce na ty, kdo se dnešních dnů nedožili,

využívaje nadcházejícího 50. výročí skončení II. světové války

se Parlament usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Řádovým dnem pro propůjčování a udělování vyznamenání podle zvláštního zákona [Zákon č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky.] je také 8. 5. 1995.

§ 2

Účastník národního boje za osvobození (dále jen "účastník") je pro účely tohoto zákona občan, který se zúčastnil národního boje za osvobození v období od 15. 3. 1939 do 9. 5. 1945 mimo území Československé republiky v hranicích z roku 1937 (dále jen "v zahraničí") a je držitelem osvědčení nebo potvrzení účastníka národního boje za osvobození buď podle § 1 odst. 1 bod 1 písm. a) zvláštního zákona [Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a některých jiných účastnících národního boje za osvobození.] nebo podle § 1 odst. 1 bod 1 písm. b) a e) zvláštního zákona.2)

§ 3

Osobou oprávněnou je

a) účastník,

b) vdovec nebo vdova po účastníkovi, pokud jejich manželství trvalo do smrti účastníka nebo zemřel-li účastník před uplynutím lhůty pro uplatnění nároku podle § 7 odst. 2 tohoto zákona a pokud jejich manželství existovalo v době jeho účasti v zahraničním boji za osvobození,

c) vdovec nebo vdova po účastníkovi, zemřel-li účastník po podání žádosti podle § 7 odst. 2 tohoto zákona, jestliže jejich manželství existovalo v době jeho účasti v zahraničním boji za osvobození. Úmrtím účastníka po podání žádosti jeho nárok zaniká.

§ 4

(1) Za účastníka se pro účely tohoto zákona nepovažuje občan, který se aktivně podílel na potlačování demokratických principů v Československu.

(2) Za účastníka pro účely tohoto zákona se dále nepovažuje občan, který v období od 25.2.1948 do 17.11.1989 byl

a) příslušníkem Sboru národní bezpečnosti zařazeným ve složce Státní bezpečnosti,

b) evidován v materiálech Státní bezpečnosti jako rezident, agent, držitel propůjčeného bytu, držitel konspiračního bytu, informátor nebo ideový spolupracovník Státní bezpečnosti,

c) příslušníkem Lidových milicí,

d) členem akčního výboru Národní fronty nebo prověrkových a normalizačních komisí po 21.8.1968,

e) studentem na Vysoké škole Felixe Edmundoviče Dzeržinského při Radě ministrů Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Státní bezpečnosti, Vysoké škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik pro příslušníky Veřejné bezpečnosti, Vyšší politické škole ministerstva vnitra Svazu sovětských socialistických republik, nebo vědeckým aspirantem, anebo účastníkem kursů delších než tři měsíce na těchto školách.

§ 5

(1) Skutečnosti uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) a b) dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR. [Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.]

(2) Ostatní skutečnosti uvedené v § 4 odst. 1 a § 4 odst. 2 písm. c), d), e) dokládá občan čestým prohlášením.

§ 6

(1) Osoby uvedené v § 3 písm. a) mají nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 100 000 Kč.

(2) Osoby uvedené v § 3 písm. b), c) mají nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky ve výši 50 000 Kč.

(3) O poskytnutí jednorázové peněžní částky rozhoduje a jednorázovou peněžní částku vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, a v případech, kdy účastník je nebo byl poživatelem důchodu nebo osoba uvedená v § 3 je nebo byla použivatelem pozůstalostního důchodu z důchodového zabezpečení, který vyplácí orgán sociálního zabezpečení příslušníků ozbrojených sil, [§ 9 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a prováděcí sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.] tento orgán.

§ 7

(1) Řízení o poskytnutí jednorázové peněžní částky (dále jen "řízení") se zahajuje na návrh oprávněné osoby.

(2) Nárok na jednorázovou peněžní částku uplatní osoba oprávněná podle § 3 písm. a), b) písemnou žádostí podanou u plátce do 31. prosince 1995, jinak nárok zaniká. Osoba oprávněná podle § 3 písm. c) uplatní nárok písemnou žádostí podanou u plátce do dvou měsíců ode dne úmrtí účastníka, jinak nárok zaniká.

(3) Dnem podání žádosti je den, kdy žádost byla předána plátci nebo veřenému přepravci. K žádosti přiloží osoba oprávněná doklady osvědčující skutečnosti rozhodné pro vznik nároku.

(4) Za včasné uplatnění nároku se považuje i žádost, která v době podání není doložena potřebnými doklady. Na výzvu plátce je oprávněná osoba povinna předložit chybějící doklady.

§ 8

Nárok na jednorázovou peněžní částku podle § 6 prokáže oprávněná osoba

a) osvědčením o účasti na národním boji za osvobození podle § 8 zvláštního zákona,2)

b) potvrzením o účasti na odboru vydaným vdově (vdovci) po účastníkovi Ministerstvem obrany,

c) potvrzením o účasti na odboji vydaným Ministerstvem obrany účastníkovi žijícímu v zahraničí,

d) dalšími důkazními prostředky, kterými prokáže svou totožnost a splnění podmínek vzniku nároku.

§ 9

(1) Nestanoví-li tento zákon jinak, použije se na řízení správní řád. [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).]

(2) Řízení podle tohoto zákona je osvobozeno od poplatků.

(3) Proti rozhodnutí plátce lze podat opravný prostředek k vrchnímu soudu. [§ 250l a násl. občanského soudního řádu.]

§ 10

(1) Nárok na jednorázovou peněžní částku není dotčen plněním podle předpisů upravujících finanční nebo sociální zabezpečení oprávněných osob.

(2) Peněžitá částka nepodléhá dani z příjmů fyzických osob, nezahrnuje se do vyměřovacího základu pro pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, ani do příjmu rozhodného pro nárok na dávky sociální péče nebo státní dávky.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 7. dubna 1995


JUDr. Miloslav VÝBORNÝ
Ing. Viktor DOBAL
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN
Ing. Jiří MACHÁČEK
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA
Doc. Ing. Zdeněk TROJAN, CSc.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK
Ing. Jan VRANÝ
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Leopold ZUBEK
Mgr. Pavel SEIFER
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
MUDr. Martin SYKA
PhDr. Andrej GJURIČ
předseda výboru pro sociální politiku
zpravodaj výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví
a zdravotnictví
PhDr. František KOZEL
Martin CHUDOBA
předseda výboru pro vědu,
zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
RNDr. Jiří PAYNE
Ing. Tomáš ŠTĚRBA
předseda zahraničního výboru
zpravodaj zahraničního výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP