Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 5

I. volební období

1636

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, o státní statistické službě

(tisk 1526)

Ústavně právní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, o státní statistické službě.

Uvedené výbory d o p o r u č u j í Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s těmito úpravami:

K § 2

Vložit nový odst. 8 tohoto znění:

"(8) Identifikační číslo je číselný pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů.".

K § 3 odst. 2

Slova "orgány státní správy" nahradit slovy "správní úřady".

K § 4 odst. 2

Na konci písmene d) tečku nahradit čárkou a vložit nové písmeno e) následujícího znění:

"e) zajišťuje vývoj nových statistických metod.".

K § 5

§ 5 zní:

"§ 5

Záruky nestrannosti státní statistické služby

Český statistický úřad

a) při výkonu státní statistické služby se řídí zákony a ostatními právními předpisy, uplatňuje odborná hlediska, požadavky na praktické využití a profesionální etiku a používá vědecké metody statistické práce,

b) je nezávislý při určování statistických ukazatelů. Při získávání, zpracování a vyhodnocování statistických informací postupuje tak, aby nebyla narušena objektivita informací a nebyly omezeny nebo zkresleny zveřejňované informace.".

K § 9

Vložit nový odst. 6, který zní:

"(6) Ministerstva a jiné správní úřady jsou poviny sdělit Českému statistickému úřadu, které údaje získávají na základě zvláštních zákonů,4) nebo které se u nich shromažďují.".

K § 21 odst. 1

Začátek odstavce 1 upravit takto:

"(1) Identifikační číslo se používá pro vedení celostátních .".

K § 25:

§ 25 zní:

"§ 25

(1) Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem, pokud nejde o trestný čin. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 200.000 Kč.

(2) Přestupek projedná okresní úřad, místně příslušný podle místa pravidelného pracoviště pracovníka orgánu, vykonávajícího státní statistickou službu, v ostatních případech podle místa trvalého pobytu osoby, která povinnost mlčenlivosti porušila.".

Za § 25 vložit nový § 26, který včetně poznámky č. 14 zní:

"§ 26

(1) Za porušení povinností uložených tímto zákonem lze zpravodajské jednotce uložit pokutu

a) až do výše 100.000 Kč, jestliže neposkytne údaje na základě programu statistických zjišťování nebo je poskytne opožděně nebo nesprávně,

b) až do výše 50.000 Kč za porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem.

(2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy porušení povinnosti bylo zjištěno, nejdéle však do tří let od doby, kdy k porušení povinnosti došlo. K uložení pokuty, k jejímu vymáhání a vybírání je příslušný Český statistický úřad nebo ministerstvo, vůči kterému má zpravodajská jednotka zpravodajskou povinnost.

(3) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu, na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení13) a na vybírání a vymáhání pokut se vztahují předpisy o správě daní a poplatků.14)

-------------------

14) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

Ostatní paragrafy přečíslovat.

K dosavadnímu § 30:

§ 30 zní:

"§ 30

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. června 1995.".

V Praze dne 6. dubna 1995


JUDr. Anna RÖSCHOVÁ
JUDr. František KAČENKA
místopředsedkyně ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právní výboru
Ing. Josef PAVELA
JUDr. Jaroslav ORTMAN, CSc.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc.
Ing. Miloš SKOČOVSKÝ, CSc.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ
Ing. Vlastimil VLČEK
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP