PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1621

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb.,

o příspěvku na nájemné

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.I

Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který včetně poznámky č. 14 zní:

"(2) Za nájemce podle odstavce 1 písm.a) se považuje též nový nájemce bytu, který nebude po 30.červnu 1995 plátcem nájemného podle zvláštního předpisu.14)

14) § 2 odst. 2 vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.".

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8.

2. V § 2 odst.6 se slova "v odstavcích 1 a 2" nahrazují slovy "v odstavcích 1 až 3".

3. V § 2 odst.7 se slova "v odstavci 3 písm.a)" nahrazují slovy

"v odstavci 4 písm.a)".

4. V § 6 odst.1 se za slova "V § 2 odst.1 písm.a)" vkládají slova

"a v § 2 odst.2".

5. V § 6 odst.3 se nahrazují částka "170 Kč" částkou "200 Kč", částka "210 Kč" částkou "260 Kč" a částka "250 Kč" částkou "350 Kč".

6. V § 7 se za slova "v § 2 odst.1 písm.a)" vkládají slova " a v § 2 odst.2".

7. V § 8 odst.1 se nahrazují částka "85 Kč" částkou "100 Kč", částka "105 Kč" částkou

"130 Kč" a částka "125 Kč" částkou "175 Kč".

8. V § 11 odst.1 písm.f) se za slova "v § 2 odst.1 písm.a)" vkládají slova "a v § 2 odst.2".

9. Přílohy 1 a 2 znějí:

" Příloha č.1 k zákonu č. 319/1993 Sb.

Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 7 (v Kč/měs.)

1. Výše příspěvku, užívá-li byt jedna osoba

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993

(v Kč/měs.)

Výše příjmu ve vztahu k částkám žiovtního minima v násobcích
1,001

-1,05

1,051

-1,10

1,101

-1,15

1,151

-1,20

1,201

-1,25

1,251

-1,30

50 - 69
500 00 00
70 - 89
7066 570 00
90 - 109
9084 7362 510
110 - 129
110103 8976 620
130 - 149
130122 10689 7357
150 - 169
150141 122103 8466
170 - 189
170159 138117 9674
190 a více
190178 154131 10783


2. Výše příspěvku, užívají-li byt dvě osoby

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993

(v Kč/měs.)

Výše příjmu ve vztahu k částkám žiovtního minima v násobcích
1,001

-1,05

1,051

-1,10

1,101

-1,15

1,151

-1,20

1,201

-1,25

1,251

-1,30

50 - 69
500 00 00
70 - 89
7066 570 00
90 - 109
9084 7362 510
110 - 129
110103 8976 620
130 - 149
130122 10689 7357
150 - 169
150141 122103 8466
170 - 189
170159 138117 9674
190 - 209
190178 154131 10783
210 - 229
210197 171144 11892
230 - 249
230216 187158 129101
250 a více
250235 203170 140110


3. Výše příspěvku , užívají-li byt tři nebo více osob

Rozdíl mezi sjednaným hrubým nájemným a hrubým nájemným roku 1993 (v Kč/měs.)
Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima

(v násobcích)
1,001

-1,05

1,051

-1,10

1,101

-1,15

1,151

-1,20

1,201

-1,25

1,251

-1,30

50 - 69
500 00 00
70 - 89
7066 570 00
90 - 109
9084 7362 510
110 - 129
110103 8976 620
130 - 149
130122 10689 7357
150 - 169
150141 122103 8466
170 - 189
170159 138117 9674
190 - 209
190178 154131 10783
210 - 229
210197 171144 11892
230 - 249
230216 187158 129101
250 - 269
250235 203170 140110
270 - 289
270254 219184 151119
290 - 309
290273 235197 162128
310 - 329
310291 251211 174136
330 a více
330309 267225 185145


Příloha č.2 k zákonu č. 319/1993 Sb.

Výše příspěvku nájemce uvedeného v § 8 odst. 2 (v Kč/měs.)

Počet osob užívající byt
Výše příjmu ve vztahu k částkám životního minima

(v násobcích)
1,001

-1,05

1,051

-1,10

1,101

-1,15

1,151

-1,20

1,201

-1,25

1,251

-1,30

1
9589 7766 54-
2
118116 10285 7055
3 a více
165155 134113 9373


Čl.II.

Přechodné ustanovení

Pro nárok na příspěvek na druhé pololetí roku 1995 se za částky životního minima platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, na které se příspěvek uplatňuje, považují pro účely stanovení součtu částek životního minima nájemce a osob s ním společně posuzovaných částky životního minima platné k 1.srpnu 1995.

Čl.III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.července 1995.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část:

Zákon č.319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, který umožňuje od 1. ledna 1994 poskytování státní dávky domácnostem s nízkými příjmy (do 1,3 násobku životního minima) k částečné kompenzaci zvýšených nákladů na úhradu hrubého nájemného, zohledňuje růst nájemného (v průměru o 40%) podle vyhlášky Ministerstva financí č.176/1993 Sb., k němuž došlo po 31. prosinci 1993.

Návrh na úpravu zákona č.319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, se předkládá v souvislosti s deregulací nájemného, k níž dochází od 1.července 1995 podle vyhlášky Ministerstva financí č.30/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu. Na základě této vyhlášky je možné od 1. července 1995 každoročně zvyšovat základní nájemné v závislosti na výši inflace a diferencovaně podle velikosti obce. Vyhláška rozšiřuje rovněž působnost věcně usměrňovaného nájemného a umožňuje sjednání volného nájemného s novým nájemcem. Vzhledem k tomu, že při stanovení výše příspěvku se vychází z rozdílu mezi nájemným v prosinci 1993 a nájemným stanoveným na pololetí, na které se nárok uplatňuje, docházelo by bez zvýšení dosavadních maximálních částek příspěvku u některých nájemců z tohoto důvodu k omezení výše dávky. Proto se navrhuje zvýšit dosavadní maximální částky příspěvku na nájemné a dále rozšířit dosavadní okruh oprávněných osob o nové nájemce bytů, v nichž po 30.červnu 1995 nebude regulováno nájemné.

Návrh na zvýšení příspěvku na nájemné vychází z rozboru předpokládaného přírůstku hrubého nájemného ve II. pololetí roku 1995 oproti zákonem stanovenému výchozímu období konce roku 1993. Maximální příspěvky pro domácnosti s příjmy do úrovně životního minima jsou odvozeny z údajů o nájemních bytech s regulovaným nájemným v Praze, kde lze předpokládat od 1. července 1995 podle propočtového vzorce (s nejvyšším koeficientem podle velikosti obce) vyhlášky Ministerstva financí č.30/1995 Sb. nejvyšší růst základního nájemného (o cca 30%).

Hrubé nájemné zahrnující vedle nájemného z bytu i náklady na domovní služby vzroste v Praze v bytech I.kategorie s regulovaným nájemným za celé (pro příspěvek na nájemné rozhodné) období, t.j. od 1. prosince 1993, v průměru o cca 82%. Navrhuje se proto zvýšení maximálních příspěvků na nájemné v bytech s regulovaným nájemným (i pro nové nájemce bytů s volným nájemným) u domácností s příjmem nepřesahujícím částky životního minima pro jednočlenné domácnosti na 200 Kč, t.j. o 30 Kč měsíčně, pro dvoučlenné domácnosti na 260 Kč, t.j. o 50 Kč měsíčně, a pro tří a vícečlenné domácnosti na 350 Kč, t.j. o 100 Kč měsíčně.

V družstevních bytech a v zařízeních určených k trvalému bydlení (tzv. svobodárny) se navrhuje zvýšení ve výši poloviny částek navržených u příspěvku v nájemních bytech s regulovaným nájemným (zachovává se tím dosavadní konstrukce příspěvku u těchto bytů).

Navržené zvýšení se promítá přiměřeně též do výše příspěvků poskytovaných nájemcům s příjmy nad úrovní životního minima (právní úprava je obsažena v přílohách 1 a 2 zákona).

V návrhu na zvýšení příspěvku na nájemné se nepřihlíží k možnému zvýšení hrubého nájemného z titulu tzv. polohové renty podle atraktivnosti bytu v obci (např. v obcích nad 50 tis. obyvatel až o 20%) a k vyššímu smluvnímu nájemnému. V těch případech, kdy nájemce takového bytu s nízkými příjmy nebude mít možnost jiného přiměřeného bydlení, lze situaci při splnění podmínek sociální potřebnosti řešit po individuálním posouzení doplňující dávkou sociální péče podle zákona o sociální potřebnosti.

Ekonomický dopad:

Se zvýšením základního nájemného od 1. července 1995 vzroste rozdíl mezi nájemným stanoveným k tomuto datu a hrubým nájemným v prosinci 1993. V důsledku toho a při zvýšených maximálních sazbách příspěvku na nájemné lze uvažovat se zvýšením průměrné výše příspěvku ze 108 Kč ve II. pololetí 1994 na 157 až 165 Kč měsíčně ve II. pololetí 1995. Zároveň je třeba počítat s přírůstkem počtu občanů, kterým nově vznikne nárok na příspěvek a podají žádost o příspěvek, a to z 20 000 ve II. pololetí 1994 na 30 - 35 000 ve II. pololetí 1995.

Zvýšením příspěvku a růstem počtu žadatelů vzroste objem vyplácených příspěvků měsíčně o 2,6 - 3,6 mil. Kč, t.j. za II. pololetí 1995 o 16 - 22 mil. Kč, včetně nákladů spojených s výplatou příspěvku celkem o 17 - 23 mil. Kč. Z uvedených částek bude hrazena z prostředků na rok 1995 jen polovina (8 - 11 mil.resp. 8,5 - 11,5 mil.Kč), neboť výplata příspěvku za IV.čtvrtletí 1995 se uskuteční v lednu 1996 z prostředků rozpočtovaných pro rok 1996. Přestože v účelové dotaci státního rozpočtu na rok 1995 určené pro územní orgány na sociální dávky není s tímto dopadem uvažováno, lze předpokládat, že zvýšené výdaje na příspěvek na nájemné bude možno v jejím rámci pokrýt. Případný nedostatek prostředků by byl řešen při finančním vypořádání.

Zvláštní část:

K Čl. I:

K bodu 1:

Podle § 2 odst.2 písm.b) vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., bude od 1.července 1995 uplatňováno volné neregulované nájemné v bytech, v nichž bude po 30.červnu 1995 sjednávána nová nájemní smlova. Navrhované doplnění § 2 novým odstavcem 2 umožňuje získání nároku na příspěvek pro nové nájemce bytů s neregulovaným nájemným s nízkými příjmy. Bez této úpravy by se příspěvek vztahoval jen na domácnosti v nájemních bytech s regulovaným nájemným, v družstevních bytech a v zařízeních určených k trvalému bydlení (tzv. svobodárny).

K bodům 2 až 4, 6 a 8:

Vzhledem k doplnění okruhu nájemců s nárokem na příspěvek na nájemné o nové nájemce, s nimiž bude nájemní smlouva uzavírána po 30.červnu 1995, je třeba doplnit odkazy v příslušných ustanoveních.

K bodu 5:

Maximální výše příspěvku na nájemné diferencované podle počtu osob jsou stanoveny na úrovni předpokládaných nejvyšších rozdílů průměrného hrubého nájemného v bytech s regulovaným nájemným ve II.pololetí roku 1995, zvýšeného oproti roku 1993 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č.30/1995 Sb., bez uplatnění polohové renty podle atraktivnosti bytu. Dosavadní maximální výše příspěvků, které mohou získat domácnosti s příjmem nepřesahujícím částky životního minima, se navrhuje u jednočlenných domácností zvýšit o 30 Kč měsíčně, u dvoučlenných domácností o 50 Kč měsíčně a u tří a vícečlenných domácností o 100 Kč měsíčně.

K bodu 7:

Nájemci užívajícímu družstevní byt nebo byt v zařízení určeném k trvalému bydlení (tzv. svobodnárny) se příspěvek vzhledem ke značné obtížnosti zjišťování nediferencuje podle nárůstu nákladů. Je podílem na limitovaných částkách přiznávaných nájemcům užívajícím byt s regulovaným nájemným. Tento podíl vychází ze vztahu mezi hrubým nájemným a odpovídajícími náklady na bydlení v těchto bytech; dosahuje přibližně úrovně 50% nákladů na hrubé nájemné v bytech s regulovaným nájemným. Tento princip se i při zvýšení částek příspěvku zachovává.

K bodu 9:

Nové znění přílohy č. 1 zákona č.319/1993 Sb. odpovídá zvýšenému rozdílu nájemného. V jednotlivých příjmových pásmech (podle násobků životního minima) jsou diferencovaně stanoveny vyšší příspěvky na nájemné pro domácnosti s příjmem nad úrovní životního minima. Upravená příloha č.2 zákona č.319/1993 Sb. obsahuje zvýšené pevné částky příspěvků diferencované podle počtu osob a výše příjmů nad úrovní životního minima. Příspěvky jsou odvozeny od maximálních hodnot příspěvků z rozšířené přílohy č.1.

K čl. II:

Pro přiznání příspěvku na nájemné a jeho výši jsou důležité částky životního minima. S ohledem na předpoklad, že k další valorizaci částek životního minima by mělo dojít na počátku II.pololetí roku 1995 (novela zákona o životním minimu, která by měla nabýt účinnosti od 1.července 1995, a v níž se navrhuje stanovit povinnost valorizace částek životního minima při nárůstu souhrnného indexu spotřebitelských cen o 5% ,je již projednávána ve výborech Parlamentu), se v přechodném ustanovení návrhu zákona upravuje odchylka od obecné úpravy, podle níž by jinak pro nárok na příspěvek na II.pololetí byly rozhodné částky životního minima platné k 1.červenci 1995.

K čl. III:

Účinnost navrhovaných úprav od 1.července 1995 je v souladu s termínem pro zvýšení nájemného podle vyhlášky Ministerstva financí č. 30/1995 Sb.

V Praze dne 15.března

Předseda vlády

doc. ing. Václav K l a u s , CSc. , v.r.

Ministr práce a sociálních věcí

ing. Jindřich V o d i č k a , v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP