PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1590

Návrh

poslance Jaroslava Ortmana a dalších

ze dne 1995,

na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

V § 5 odst. 2 zák. č. 217/1994 o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, se slova " do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona " nahrazují slovy " do 31. prosince 1995".

Odůvodnění

Smyslem zákona č. 217/1994 Sb., je aspoň částečně odčinit historické bezpráví, které bylo způsobeno obětem nacistické perzekuce.

Postižení občané, jejich vdovy, vdovci a sirotci mají nárok na poskytnutí jednorázové peněžní částky, jestliže prokážou, že postižená osoba byla politickým vězněm. Doklady o této skutečnosti vydává orgán příslušný podle zákona č. 255/1946 Sb.

Dosavadní zkušenosti z realizace zákona č. 217/1994 Sb. ukazují, že příslušný orgán z administrativnětechnických důvodů nestačí vyřídit podané žádosti o vydání potřebného dokladu tak, aby všechny oprávněné osoby poté mohly svůj nárok včas. t.j. do 1. června 1995, uplatnit u České správy sociálního zabezpečení nebo u orgánu, který vyplácí pozůstalostní důchody.

Protože hrozí nebezpečí, že by mohlo dojít ke zmaření humanitárního cíle zákona u části oprávněných osob, navrhuje se prodloužení lhůty k podání žádosti.

S přijetím navrhované novely nebudou spojeny dodatečné nároky na prostředky ze státního rozpočtu.

V Praze dne 27. února 1995


J. Ortman v.r.
V. Kuchař v.r.
A. Váchalová v.r.
S. Bumbová v.r.
H. Lagová v.r.
Z. Vlček v.r.
V. Čechák v.r.
J. Maryt v.r.
Z. Vorlíček v.r.
V. Čundrle v.r.
J. Matějka v.r.
J. Žižka v.r.
J. Hájek v.r.
J. Palas v.r.
A. Hrazdíra v.r.
T. Sojka v.r.
J. Hurta v.r.
J. Soural v.r.
M. Chudoba v.r.
M. Stiborová v.r.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP