PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1562

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 69/1967 Sb., zákona č. 29/1968 Sb., zákona č. 175/1968 Sb., zákona ČNR č. 40/1969 Sb., zákona ČNR č. 41/1969 Sb., zákonného opatření předsednictva ČNR č. 126/1971 Sb. a č. 248/1990 Sb. a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

V § 10 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:

"3. Okres Jeseník".

Dosavadní body 3 až 10 se označují jako body 4 až 11

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 1996.

Důvodová zpráva

Předložený návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů, reaguje pouze na usnesení vlády České republiky ze dne 23. 11 1994 č. 658, kterým bylo po posouzení všech uplatněných žádostí schváleno vytvoření nového okresu Jeseník. Jeho existenci již předvídal návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, který vláda ČR předložila Poslanecké sněmovně.

S komplexním posouzením právní úpravy územního členění státu se počítá až v návaznosti na vytvoření vyšších územních samosprávných celků a po celkovém řešení reformy veřejné správy.

Účinnost novely zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů se navrhuje od 1. 1. 1996. Důvodem je poskytnout dostatečný časový prostor k vytvoření všech potřebných podmínek pro ustavení orgánů s okresní působností.

Usnesením č. 694 ze dne 7. 12. 1994 vláda schválila Harmonogram prací nutných ke vzniku okresu Jeseník, kterým byly uloženy Ministerstvu vnitra i ostatním resortům úkoly k zabezpečení vytvoření nového okresu. Jde zejména o kvantifikaci prostorových potřeb pro sídla úřadů s okresní působností a jejich lokalizaci s tím, že specifikované požadavky předloží resorty ministrovi vnitra, který následně, po schválení zákona Parlamentem ČR, uplatní u Ministerstva financí potřebnou částku pro rok 1995 na materiální zajištění tvorby nových úřadů s okresní působností, včetně objemu osobních a věcných výdajů. Konkrétní požadavky na dislokaci objektů ve městě Jeseník pro potřeby okresních orgánů bude třeba koordinovat v místě tak, aby bylo zajištěno optimální využití budov, kde sídlí stávající detašovaná pracoviště a budov nabízených pro tyto účely ke koupi, popř. pronájmu. Gescí za uvedené úkoly bude pověřen Okresní úřad Šumperk.

Okres Jeseník bude vytvořen z 23 obcí, z toho 22 obcí patří v současné době do okresu Šumperk a 1 obec do okresu Bruntál, jejichž výčet stanovila vláda ČR svým usnesením. Seznam obcí, tvořících nový okres Jeseník, bude publikován v Ústředním věstníku České republiky Ministerstvem vnitra jako opatření tohoto ministerstva, kterým se vyhlašuje přehled změn v územní organizaci a v názvech obcí a jejich částí a v matričních obvodech. K tomuto opatření je Ministerstvo vnitra zmocněno § 17 zák. č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů. Pro ilustraci se k důvodové zprávě připojuje mapová příloha.

Pokud jde o územní obvody pověřených obecních úřadů budou na území nového okresu Jeseník 3 pověřené obecní úřady, a to Zlaté Hory, Jeseník a Javorník. Do okresu Jeseník přejdou i všechny obce, zahrnuté okresními úřady do územních obvodů uvedených pověřených obecních úřadů. Výjimkou je obec Heřmanovice, patřící do územního obvodu pověřeného Obecního úřadu Zlaté Hory, která zůstává v okrese Bruntál. Bude proto úkolem Okresního úřadu Bruntál, aby tuto obec zařadil do územního obvodu pověřeného obecního úřadu; z hlediska spádovosti se doporučuje Vrbno pod Pradědem.

Vytvoření nového okresu Jeseník si vyžádá vyčlenění značných prostředků ze státního rozpočtu ve formě jednorázového výdaje na zřízení úřadů s okresní působností a na zakreslení nového okresu do mapových děl. Uplatněny byly požadavky v celkové výši cca 450 mil. Kč. Každoročně bude muset státní rozpočet vyčlenit částku cca 196 mil. Kč na provoz úřadů s okresní působností (věcné a osobní výdaje).

V zájmu zajištění činnosti nového Okresního úřadu Jeseník bude nutné, aby Okresní úřad Šumperk již v průběhu roku 1995 rozšířil detašované pracoviště v Jeseníku, které by bylo základem pro vytvoření nového okresního úřadu. Bude proto nutné, aby Okresnímu úřadu v Šumperku byl zvýšen limit osobních výdajů pro cca 25 pracovníků a v odpovídajícím rozsahu i limit věcných výdajů a poskytnuty tomu odpovídající finanční prostředky. Obdobně budou řešit zahájení činnosti okresu ostatní resorty.

Pokud jde o občany a právnické osoby, lze počítat s jejich určitým finančním zatížením při změnách evidence motorových vozidel a státních poznávacích značek, evidence občanských průkazů, živnostenských oprávnění, změny dokumentů a bankovního spojení právnických osob apod. Lze rovněž předpokládat přechodné problémy s kvalitou výkonu státní správy novými úřady v okrese Jeseník do doby jejich personální a materiální stabilizace.

V Praze 27. února 1995

Předseda vlády

České republiky

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc. v. r.

Ministr vnitra

České republiky

Jan Ruml v. r.


Zeměměřický úřad

Kartografická sekce

OKRES JESENÍK

Navrhovaný okres Jeseník tvoří

- z dosavadního okresu Šumperk:

Bělá pod Pradědem

Bernartice

Bílá Voda

Černá Voda

Česká Ves

Hradec - Nová Ves

Javorník

Jeseník

Lipová - Lázně

Mikulovice

Ostružná

Písečná

Skorošice

Stará Červená Voda

Supíkovice

Uhelná

Vápenná

Velká Kraš

Velké Kunětice

Vidnava

Vlčice

Žulová

- z dosavadního okresu Bruntál:

Zlaté Hory
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP