PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1526

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

o státní statistické službě

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Č á s t p r v n í

§ 1

Státní statistická služba

(1) Státní statistická služba shromažďuje statistické informace o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky a jejích jednotlivých částí, zajišťuje jejich srovnatelnost, obstarává statistické informace pro potřeby státních orgánů a orgánů územní samosprávy a zveřejňováním statistických informací přispívá k uspokojování práva občanů na informace.

(2) Součástí státní statistické služby není shromažďování nebo vyžadování informací a podkladů prováděné na základě zvláštních zákonů [Např.zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech,zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, zákon ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance,zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.] k jiným než statistickým účelům.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Individuálním údajem se pro účely tohoto zákona rozumí údaj týkající se jednotlivé právnické nebo fyzické osoby, získaný pro statistické účely podle tohoto zákona, nebo informace, ze které lze údaj o jednotlivé osobě zjistit bez vynaložení mimořádných nákladů a práce.

(2) Statistická informace je informace sociálního, ekonomického nebo ekologického charakteru, která vznikla agregací individuálních údajů.

(3) Statistický účel je užití pro číselný nebo slovní popis hromadných jevů a procesů ve společnosti, národním hospodářství a životním prostředí pomocí statistických informací, charakterizujících celek nebo jeho části.

(4) Statistické zjišťování je získávání údajů od zpravodajských jednotek pro statistické účely podle tohoto zákona.

(5) Zpravodajská jednotka je právnická nebo fyzická osoba a státní orgán, od nichž se požaduje poskytnutí údajů ve statistickém zjišťování podle tohoto zákona.

(6) Zpravodajská povinnost je povinnost zpravodajské jednotky poskytnout úplně, správně, pravdivě a včas požadované údaje pro všechna statistická zjišťování uvedená v programu statistických zjišťování.

(7) Ekonomický subjekt je každá právnická osoba a dále fyzická osoba, která má podle zvláštního předpisu postavení podnikatele [§ 2 odst. 2 obchodního zákoníku. ].

§ 3

Orgány vykonávající státní statistickou službu

(1) Státní statistickou službu vykonává Český statistický úřad.

(2) Za podmínek a v rozsahu stanovených tímto zákonem mohou státní statistickou službu vykonávat ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy (dále jen "ministerstva").

(3) Orgány vykonávající státní statistickou službu

jsou povinny zajistit ochranu individuálních údajů způsobem stanoveným tímto zákonem.

§ 4

Působnost Českého statistického úřadu

(1) Český statistický úřad zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely a poskytuje statistické informace státním orgánům, orgánům územní samosprávy a veřejnosti. Zajišťuje vzájemnou srovnatelnost statistických informací ve vnitrostátním i mezinárodním měřítku. K tomu:

a) stanovuje metodiku statistických zjišťování, jejich zpracování a využití a obsahové vymezení statistických ukazatelů potřebné pro posuzování sociální, ekonomické a ekologické úrovně České republiky a jejích jednotlivých částí a pro posuzování jejího vývoje,

b) sestavuje program statistických zjišťování,

c) provádí statistická zjišťování,

d) sestavuje souhrnné statistické charakteristiky vývoje národního hospodářství a jeho jednotlivých odvětví,

e) sestavuje národní účty a stanoví jejich metodiku,

f) vypracovává analýzy, popřípadě prognózy vybraných charakteristik sociálního, ekonomického a ekologického vývoje České republiky a jejích jednotlivých částí,

g) sestavuje statistiky stavu a pohybu obyvatelstva (dále jen "statistika obyvatelstva") a zpracovává analýzy a prognózy populačního vývoje,

h) provádí konjunkturální průzkumy a průzkumy kupní síly osob žijících ve společné domácnosti,

i) vydává, zveřejňuje a poskytuje statistické informace, včetně metodiky jejich zjišťování, informuje veřejnost o sociálním, ekonomickém a ekologickém vývoji České republiky i jednotlivých správních celků,

j) sleduje dodržování povinností v oblasti státní statistické služby a ukládá sankce za jejich porušení,

k) vytváří a spravuje statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry a poskytuje z nich informace,

1) zajišťuje identifikační čísla pro ekonomické subjekty a v případech stanovených tímto zákonem je přiděluje.

(2) Český statistický úřad dále

a) shromažďuje zahraniční statistické informace, zejména pro účely porovnání úrovně sociálního, ekonomického a ekologického vývoje státu se zahraničím; získané informace i výsledky porovnání poskytuje státním orgánům i veřejnosti,

b) poskytuje statistické informace do zahraničí a spolupracuje s mezinárodními organizacemi při sjednocování mezinárodních doporučení a standardů v oblasti statistiky,

c) vydává Statistickou ročenku České republiky,

d) zajišťuje technické zpracování výsledků voleb a referenda.

(3) Český statistický úřad koordinuje státní statistickou službu, kterou zajišťují ministerstva. K tomu:

a) vede přehled o činnostech, které ministerstva v oblasti státní statistické služby vykonávají, a působí k tomu, aby dodržovala opatření stanovená tímto zákonem k ochraně individuálních údajů,

b) spolupracuje s ministerstvy při přípravě programu statistických zjišťování a dbá, aby nedocházelo k duplicitnímu zjišťování údajů,

c) sjednocuje metodické postupy při obsahovém vymezení statistických ukazatelů pro statistická zjišťování prováděná ministerstvy a poskytuje jim při zajišťování úkolů státní statistické služby metodickou pomoc.

§ 5

Záruky nestrannosti státní statistické služby

Český statistický úřad se při výkonu státní statistické služby řídí zákony a ostatními právními předpisy, uplatňuje odborná hlediska, požadavky na praktické využití a profesionální etiku a používá vědecké metody statistické práce.

§ 6

Česká statistická rada

(1) Český statistický úřad zřizuje jako svůj poradní orgán Českou statistickou radu (dále jen "rada").

(2) V čele rady je předseda Českého statistického úřadu. Členy rady jmenuje a odvolává předseda Českého statistického úřadu z řad odborníků statistické teorie a praxe. Rada má nejméně 11 a nejvíce 21 členů.

(3) Rada projednává program statistických zjišťování. Další úkoly a způsob práce rady upraví její statut, který vydá předseda Českého statistického úřadu.

§ 7

Působnost ministerstev

(1) Ministerstva vykonávají státní statistickou službu v rozsahu, který pro ně vyplývá z programu statistických zjišťování, a dále v rozsahu , který vyplývá ze statistických zjišťování prováděných ministerstvy mimo program statistických zjišťování.

(2) Do programu statistických zjišťování Český statistický úřad zahrne ministerstva po dohodě s nimi.

(3) Ministerstva mohou provádět statistická zjišťování mimo program statistických zjišťování pouze v oboru své působnosti a po předchozím projednání s Českým statistickým úřadem.

§ 8

Statistická zjišťování u fyzických osob

(1) Ve statistických zjišťováních, při nichž mají fyzické osoby zpravodajskou povinnost, se mohou zjišťovat pouze údaje

o:

a) jménu a příjmení, rodném čísle, trvalém pobytu, popřípadě místě podnikání osoby, která údaje poskytuje,

b) podnikatelské činnosti [§ 2 odst. 1 obchodního zákoníku.],

c) nemovitostech, které fyzická osoba vlastní nebo které má pronajaty, a o výnosech z nich,

d) druhu a počtu hospodářských zvířat fyzickou osobou chovaných,

e) výměrách pěstovaných zemědělských plodin.

§ 9

Využití administrativních zdrojů údajů

(1) Český statistický úřad využívá pro zajištění státní statistické služby údaje, které ministerstva a jiné správní úřady získávají na základě zvláštních zákonů [Např. zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů, zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.] nebo které se u nich shromažďují. Ministerstva a jiné správní úřady jsou povinny potřebné údaje Českému statistickému úřadu na jeho žádost včas a bezplatně poskytnout. Z údajů získaných v daňovém řízení může Český statistický úřad požadovat pouze údaje pro vedení statistických registrů a zobecněné informace stanovené zvláštním

zákonem [§ 24 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., a zákona č. 255/1994 Sb.].

(2) Orgány územní samosprávy jsou povinny pro statistické účely poskytnout Českému statistickému úřadu bezplatně údaje ze svých informačních systémů.

(3) Pokud se podle ustanovení odstavců 1 a 2 poskytují a využívají individuální údaje, je Český statistický úřad povinen chránit tyto údaje stejně jako údaje získávané pro statistické účely přímo od jednotlivých zpravodajských jednotek.

(4) Údaje podle odstavce 1 a 2 se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení fyzické nebo právnické osoby, které se týkají, pokud tím nebude zmařen účel, pro který se tyto údaje poskytují.

(5) Pro využití ke statistickým účelům je možné sdružovat údaje a informační systémy sloužící k rozdílným účelům.

§ 10

Program statistických zjišťování

(1) Program statistických zjišťování vypracovává každoročně Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy, popř. jinými zainteresovanými orgány. Program se uveřejňuje ve Sbírce zákonů uveřejněním jeho plného znění, a to nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku. Ve Sbírce zákonů se uveřejňují také změny a doplňky tohoto programu, a to vždy alespoň 30 dnů přede dnem, kdy mají zpravodajské jednotky poskytnout údaje, jichž se změny nebo doplňky týkají.

(2) V programu se u každého statistického zjišťování uvádí:

a) účel statistického zjišťování a jeho obsah,

b) okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost,

c) způsob statistického zjišťování,

d) periodicita a lhůty k poskytnutí údajů,

e) orgán provádějící statistické zjišťování.

(3) U statistických zjišťování uvedených v programu statistických zjišťování mají zpravodajské jednotky zpravodajskou povinnost.

§ 11

Statistická zjišťování bez zpravodajské povinnosti

Jiná statistická zjišťování než ta, která jsou uvedena v programu statistických zjišťování, mohou být prováděna jen bez zpravodajské povinnosti na základě dobrovolného bezplatného poskytování údajů.

§ 12

Statistika obyvatelstva a sčítání lidu, domů a bytů

(1) Ve statistice obyvatelstva se vedou statistické informace o narození dětí, úmrtí, uzavření manželství, rozvodech a změnách bydliště. Pro vytváření těchto informací jsou státní orgány nebo zdravotnická zařízení povinny poskytovat Českému statistickému úřadu individuální údaje o rodném čísle, místě trvalého pobytu, státním občanství, porodní charakteristice narozeného dítěte, rodinném stavu, nejvyšším vzdělání, pořadí manželství (rozvodu), počtu nezletilých dětí v rozvádějících se manželstvích, příčině rozvratu manželství, příčině smrti, délce života zemřelého kojence, důvodu stěhování, místě a čase sledované události.

(2) Sčítání lidu, domů a bytů se provádí nejméně jedenkrát za 10 let na základě zvláštního zákona.

§ 13

Zemědělské soupisy

(1) Zemědělské soupisy provádí Český statistický úřad nebo ministerstvo zemědělství v součinnosti s obcemi. Obce zajišťují zejména sběr požadovaných údajů na formulářích, které obdrží od orgánu, který soupis provádí; tento orgán hradí obcím náklady, které jim s touto činností vzniknou.

(2) Osoby, které obec zajištěním prací při zemědělských soupisech pověří, jsou oprávněny seznamovat se s individuálními údaji potřebnými ke splnění jim uložených prací; tyto údaje nesmějí zveřejňovat, ani nikomu sdělovat, a mohou je poskytnout pouze zaměstnancům orgánu, který zemědělský soupis provádí.

§ 14

Součinnost obcí

Orgánům provádějícím statistická zjišťování u fyzických osob poskytují obce v dohodnutém rozsahu a za náhradu vzniklých nákladů potřebnou pomoc.

§ 15

Podmínky plnění zpravodajské povinnosti

(1) Náklady spojené se splněním zpravodajské povinnosti, které vzniknou zpravodajské jednotce, nese tato jednotka sama.

(2) Český statistický úřad nebo ministerstva, která provádějí statistické zjišťování, jsou povinny zaslat zpravodajské jednotce bezplatně formuláře statistických zjišťování a poskytnout jí potřebnou metodickou pomoc.

(3) Splnění zpravodajské povinnosti nelze odmítnout s odvoláním na ustanovení zvláštních předpisů o dodržování obchodního tajemství.

§ 16

Ochrana individuálních údajů

(1) Individuální údaje nesmějí zaměstnanci Českého statistického úřadu a zaměstnanci, kteří vykonávají státní statistickou službu na ministerstvech (dále jen "zaměstnanci státní statistické služby"), zveřejňovat, ani komukoliv sdělovat a tyto údaje nesmějí použít pro jiné než statistické účely.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jestliže

a) jde o individuální údaj, který lze získat z veřejně dostupných zdrojů (adresáře, seznamy, katalogy),

b) individuální údaje si předávají pro statistické účely zaměstnanci státní statistické služby,

c) zaměstnanec státní statistické služby předává individuální údaje jiné osobě, která výjimečně na základě smlouvy zajišťuje jejich zpracování pro statistické účely. V tomto případě lze individuální údaj předat jen, složí-li fyzická osoba, která bude mít k individuálním údajům přístup, slib mlčenlivosti,

d) individuální údaje si vyžádá Český statistický úřad při výkonu své působnosti podle § 4 odst. 1 písm. j),

e) individuální údaje si vyžádá soud při přezkoumání rozhodnutí o uložení pokuty podle tohoto zákona,

f) individuální údaje si vyžádá orgán činný v trestním řízení, pokud je vedeno trestní řízení pro trestný čin podle § 178 trestního zákona.

(3) Ve výjimečných případech může být individuální údaj uveřejněn, poskytnut či využit k jinému než statistickému účelu, jestliže osoba, jíž se tento údaj týká, dala k takovému zveřejnění, poskytnutí či využití souhlas. Souhlas musí mít písemnou formu a musí z něho být zřejmé, o jaký individuální údaj jde, jak a kým má být využit. Osoba, jíž se údaj týká, může souhlas kdykoliv odvolat, odvolání nemůže mít zpětnou účinnost.

(4) Individuální údaje mohou být poskytnuty pro účely vědeckých prací vysoké škole nebo jiné právnické osobě, jejímž základním posláním je vědecký výzkum, jestliže právnická osoba, které budou individuální údaje poskytnuty, vytvoří podmínky stanovené právními předpisy pro ochranu těchto údajů a jestliže všechny fyzické osoby, které se budou s těmito údaji seznamovat, složí slib mlčenlivosti podle tohoto zákona. Údaje se předávají ve formě, která neumožňuje přímé určení osoby, jíž se předávané údaje týkají.

(5) Nelze-li v určitém souboru stanoveném metodikou statistického zjišťování více než jeden údaj získat, může Český statistický úřad nebo ministerstva vykonávající státní statistickou službu zveřejnit nebo poskytnout i údaj, týkající se jediného případu, pokud s přihlédnutím k okolnostem nelze určit nebo zjistit, které osoby se tento údaj týká.

(6) Využití údajů získaných k jiným než statistickým účelům orgánem státní správy nebo orgánem územní samosprávy, který je získal, není tímto zákonem dotčeno.

(7) Český statistický úřad a ministerstva, vykonávající státní statistickou službu, jsou povinny zajistit ochranu individuálních údajů a přijmout veškerá organizační a technická opatření k zabezpečení individuálních údajů před zneužitím a zabezpečit, aby s těmito údaji pracovali jen zaměstnanci, kteří složili slib mlčenlivosti.

(8 ) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahuje se na ochranu individuálních údajů o fyzických osobách zvláštní zákon [Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech.].

§ 17

Povinnost mlčenlivosti

(1) Zaměstnanci státní statistické služby a jiné fyzické osoby, zajišťující zpracování statistických zjišťování nebo sběr údajů pro zemědělské soupisy, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o individuálních údajích, se kterými se seznámí při výkonu svého zaměstnání; povinnost mlčenlivosti mají i fyzické osoby, které se seznámí s individuálními údaji poskytnutými pro účely vědeckých prací. Za tím účelem jsou povinni při nástupu do zaměstnání nebo před zahájením příslušných prací složit slib mlčenlivosti.

(2) Slib mlčenlivosti se skládá do rukou vedoucího příslušného ministerstva nebo osoby jím pověřené.

(3) Slib je složen, jestliže po jeho přečtení prohlásí ten, kdo slib skládá "tak slibuji" a stvrdí složení slibu vlastnoručním podpisem na příslušné listině. Na listině musí být uvedeno též datum složení slibu.

(4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací.

(5) Osobám, které nesloží slib mlčenlivosti, nesmějí orgány vykonávající státní statistickou službu umožnit seznámit se s individuálními údaji, které jsou podle § 16 chráněny.

§ 18

Poskytování statistických informací

(1) Český statistický úřad seznamuje veřejnost s výsledky statistických zjišťování prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, vlastních publikací i jiných médií a dále

a) poskytuje vytvořené statistické informace bezplatně Parlamentu, presidentu republiky, vládě, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, ministerstvům a jiným správním úřadům, soudům, České národní bance, Bezpečnostní informační službě a orgánům územní samosprávy,

b) poskytuje vytvořené statistické informace každému, kdo o to požádá, a to za úplatu ve výši nutných nákladů souvisejících s pořízením kopií a s odesláním vytvořených statistických informací,

c) může vypracovat a poskytnout další statistické informace, a to na základě smlouvy za cenu stanovenou dohodou.

(2) Do zahraničí se poskytují statistické informace bezplatně jen, je-li zajištěna vzájemnost nebo pokud tak stanoví mezinárodní smlouva nebo ujednání. Jinak platí pro poskytování statistických informací do zahraničí ustanovení odstavce 1 o poskytování statistických informací za úplatu.

(3) Statistické informace zveřejňuje Český statistický úřad ve lhůtách, v rozsahu a způsobem, který předem oznámí ve sdělovacích prostředcích.

(4) Ustanovení odstavců 1 a 2 platí obdobně i pro zveřejňování a poskytování statistických informací ministerstvy, která vykonávají státní statistickou službu.

(5) Ustanoveními o poskytování statistických informací nejsou dotčena ustanovení o ochraně individuálních údajů a ustanovení zvláštních předpisů o ochraně státního, hospodářského, služebního a bankovního tajemství [Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení vlády ČSFR č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.

Nařízení vlády ČSFR č. 148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění pozdějších předpisů.].

§ 19

Statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické

registry

(1) Český statistický úřad ve spolupráci s ministerstvy vytváří statistické klasifikace, statistické číselníky a statistické registry (dále jen "klasifikace") a poskytuje z nich informace.

(2) Vydání klasifikace oznamuje Český statistický úřad ve Sbírce zákonů s uvedením místa, kde jsou klasifikace k dispozici.

(3) Klasifikace jsou závazné pro orgány vykonávající státní

statistickou službu a pro zpravodajské jednotky při poskytování údajů pro statistická zjišťování, při jejich zpracování a dále v těch případech, kdy tak stanoví zvláštní právní předpis [Např. zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.].

(4) Český statistický úřad může povolit výjimku ze závaznosti klasifikací při poskytování údajů zpravodajskou jednotkou, pokud tím nebude zmařen účel statistického zjišťování, pro které je údaj poskytován.

(5) Zařazení jevů a činností podle klasifikací provádí zpravodajská jednotka sama. Nepovažuje-li Český statistický úřad zařazení provedené zpravodajskou jednotkou pro statistické účely za správné, oznámí to zpravodajské jednotce spolu se správným zařazením příslušného jevu nebo činnosti; zpravodajská jednotka je na základě toho povinna používat zařazení stanovené Českým statistickým úřadem.

§ 20

Registr ekonomických subjektů

(1) Český statistický úřad vede registr ekonomických subjektů. V rozsahu stanoveném tímto zákonem je registr veřejným seznamem.

(2) Český statistický úřad zapíše ekonomický subjekt do registru ekonomických subjektů na základě údajů, které získal podle zvláštních zákonů [Např.§ 48 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání,§ 33 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 26 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.§ 12c odst. 1 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.] nebo podle tohoto zákona. Zápis do registru má pouze evidenční význam.

(3) Do registru ekonomických subjektů se zapisují tyto údaje:

a) identifikační číslo,

b) obchodní jméno (název),

c) u právnických osob sídlo, u fyzických osob místo podnikání,

d) územní identifikace sídla a místa podnikání, poštovní adresa, popřípadě číslo telefonu a faxu,

e) předmět podnikání nebo jiné činnosti,

f) právní forma právnické osoby,

g) datum vzniku právnické osoby; u fyzické osoby datum vydání povolení nebo dokladu o registraci nebo zápisu opravňujícího ji k podnikání,

h) datum a příčinu zániku právnické osoby; u fyzické osoby datum a příčinu zániku oprávnění podnikat,

i) kategorie velikosti ekonomického subjektu,

j) sektor pro národní účty (zařazení do klasifikace),

k) u fyzické osoby rodné číslo.

(4) Do registru ekonomických subjektů se zapisují také vnitřní jednotky ekonomického subjektu. Vnitřní jednotkou se pro účely tohoto zákona rozumí místo nebo charakter činnosti určité části ekonomického subjektu. Údaje potřebné pro zápis vnitřní jednotky do registru je ekonomický subjekt povinen sdělit, pokud ho o to Český statistický úřad požádá.

(5) Český statistický úřad registr ekonomických subjektů průběžně aktualizuje. Za tím účelem je oprávněn jednou do roka požádat ekonomický subjekt o sdělení potřebných údajů. Ekonomický subjekt je povinen jeho žádosti ve stanovené lhůtě vyhovět.

(6) Pro vedení registru ekonomických subjektů může Český statistický úřad využívat a slučovat údaje získané z jiných rejstříků a seznamů.

(7) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. a) až j) jsou veřejné údaje a je možno je poskytnout každému, kdo o to požádá. Orgánům uvedeným v § 18 odst. 1 písm. a) se tyto údaje poskytují bezplatně, ostatním žadatelům za sjednanou cenu podle cenových předpisů.

(8) Údaje uvedené v odstavci 3 písm. k) a odstavci 4 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvu, které zajišťuje státní statistickou službu a dále jinému státnímu orgánu, nebo orgánu územní samosprávy, jestliže tento orgán bude k získání požadovaného údaje oprávněn podle zvláštního zákona a nepůjde-li o údaj získaný pro statistické účely.

Identifikační číslo a identifikační kód

§ 21

(1) Identifikační číslo je číselný pořadový kód, který slouží k jednoznačné identifikaci ekonomických subjektů. Používá se pro vedení celostátních registrů, při získávání údajů ve statistickém zjišťování a v případech, kdy tak stanoví zvláštní zákon nebo kdy je to účelné. Způsob jeho tvorby stanoví Český statistický úřad.

(2) Identifikační číslo se přiděluje každému ekonomickému subjektu. Identifikační číslo, které bylo přiděleno určitému

ekonomickému subjektu, nesmí být přiděleno jinému, a to ani v případě, že ekonomický subjekt, kterému bylo přiděleno, zanikl.

(3) Každému ekonomickému subjektu může být přiděleno pouze jedno identifikační číslo. Ekonomický subjekt, kterému bylo v souvislostí s jeho podnikatelskou činností přiděleno identifikační číslo a který hodlá provozovat další podnikatelskou činnost, je povinen uvádět přidělené identifikační číslo v každém úředním styku s orgánem, který je oprávněn vydat doklad o oprávnění k provozování této další činnosti.

§ 22

(1) Identifikační čísla přiděluje

a) právnickým osobám zapsaným do obchodního rejstříku rejstříkový soud [§ 27 odst.3 a § 28 odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.],

b) fyzickým osobám provozujícím živnost živnostenský úřad [§ 47 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.],

c) ostatním ekonomickým subjektům Český statistický úřad [Např.§ 12c odst.2 zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb.].

(2) Dojde-li k přidělení nesprávného identifikačního čísla, zajistí nápravu ten orgán, který nesprávné číslo přidělil.

(3) Identifikační čísla pro potřeby rejstříkových soudů a živnostenských úřadů zajišťuje Český statistický úřad.

(4) Právnické osoby, které se nezapisují do obchodního rejstříku, jsou povinny ohlásit svůj vznik, jakož i další údaje nezbytné k přidělení identifikačního čísla a zapsání do registru Českému statistickému úřadu, a to do 10 dnů po svém vzniku. Obdobnou povinnost mají, pokud jde o změnu nebo zánik uvedených

skutečností.

(5) Povinnost stanovenou v odstavci 4 může za právnickou osobu splnit její zřizovatel nebo zakladatel.

(6) Fyzickým osobám, které provozují podnikatelskou činnost, která není živností, přidělí Český statistický úřad identifikační číslo na základě údajů získaných od právnických osob nebo správních úřadů, které podle zvláštních právních předpisů vydávají doklady o oprávnění k takové činnosti; tyto subjekty jsou povinny požadované údaje Českému statistickému úřadu poskytnout.

(7) Příslušné identifikační číslo sdělí Český statistický úřad právnické osobě (odstavec 4) nebo fyzické osobě (odstavec 6) do 10 dnů po obdržení údajů uvedených v odstavcích 4 a 6.

§ 23

Vnitřní jednotce přidělí Český statistický úřad identifikační kód. Identifikační kód přidělený vnitřní jednotce sdělí Český statistický úřad příslušnému ekonomickému subjektu do 10 dnů po obdržení údajů podle § 20 odst. 4 tohoto zákona.

§ 24

Na přidělování identifikačního čísla a identifikačního kódu podle tohoto zákona se nevztahují obecné předpisy o správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).].

§ 25

Sankce

1) Porušení povinnosti mlčenlivosti je přestupkem, pokud nejde o trestný čin. Za tento přestupek lze uložit pokutu podle závažnosti přestupku až do výše 200 000 Kč. Přestupek projedná okresní úřad, příslušný podle místa pravidelného pracoviště zaměstnance státní statistické služby, v ostatních případech podle místa trvalého pobytu osoby, která povinnost mlčenlivosti porušila.

(2) Zpravodajské jednotce lze uložit pokutu

a) až do výše 100 000 Kč, jestliže neposkytne údaje na základě programu statistických zjišťování nebo je poskytne opožděně nebo nesprávně,

b) až do výše 50 000 Kč za porušení jiné povinnosti stanovené tímto zákonem.

(3) Pokutu podle odstavce 2 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy porušení povinnosti bylo zjištěno, nejdéle však do tří let od doby, kdy k porušení povinnosti došlo. K uložení pokuty, k jejímu vymáhání a vybírání je příslušný Český statistický úřad nebo ministerstvo, vůči kterému má zpravodajská jednotka zpravodajskou povinnost.

(4) Pokuty podle odstavce 2 jsou příjmem státního rozpočtu; na řízení o uložení pokut se vztahují obecné předpisy o správním řízení13) a na vybírání a vymáhání pokut se vztahují předpisy o správě daní a poplatků [Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.].

Zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 26

Český statistický úřad vyhláškou stanoví :

a) postup při přípravě programu statistických zjišťování (§ 10),

b) bližší podmínky ochrany individuálních údajů (§ 16),

c) podrobnosti vedení registru ekonomických subjektů (§ 20) a změn údajů v něm,

d) postup při přidělování identifikačních čísel a identifikačních kódů Českým statistickým úřadem (§ 21 až 24).

§ 27

(1) Krajská statistická správa pro kraj Středočeský a Městská statistická správa pro hlavní město Prahu zanikají ke dni 1. července 1995 . Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 30. června 1995 na Český statistický úřad.

(2) Krajské statistické správy pro kraj Jihočeský, Západočeský, Severočeský, Východočeský, Jihomoravský a Severomoravský zanikají ke dni 1. ledna 1996. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců těchto správ, jakož i hmotný majetek a majetková práva včetně závazků souvisejících s tímto majetkem, jakož i jiná práva a závazky přecházejí dnem 31. prosince 1995 na Český statistický úřad.

(3) Ode dne účinnosti tohoto zákona do dne zániku stanoveného v odstavcích 1 a 2 použijí se na činnost krajských statistických správ a Městské statistické správy pro hlavní město Prahu dosavadní předpisy, včetně ustanovení § 6 až 8 zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice.

(4) Ustanovení tohoto zákona o ochraně individuálních údajů se vztahují i na údaje získané pro statistické účely před účinností tohoto zákona.

(5) Statistická zjišťování započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů.

(6) Jednotné označování a kódování měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin zavedené výnosem Federálního statistického úřadu č.j. 671/1980 03 a statistické klasifikace a číselníky vyhlášené Českým statistickým úřadem podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považují za statistické klasifikace a číselníky vytvořené podle tohoto zákona.

(7) Registr zpravodajských jednotek vytvořený podle zákona České národní rady č. 278/1992 Sb., o státní statistice, se považuje za registr ekonomických subjektů podle tohoto zákona.

(8) Identifikační čísla, která byla ekonomickým subjektům přidělena podle právních předpisů, platných před účinností tohoto zákona, se považují za identifikační čísla přidělená podle tohoto zákona.

(9) Ekonomický subjekt, kterému bylo před účinností tohoto zákona přiděleno více identifikačních čísel oznámí do 6 měsíců po dni účinnosti tohoto zákona Českému statistickému úřadu, která identifikační čísla mu byla přidělena a který orgán je přidělil. Český statistický úřad do 60 dnů po obdržení tohoto oznámení sdělí ekonomickému subjektu, které identifikační číslo je oprávněn nadále užívat. Toto oznámení zašle všem orgánům, které identifikační čísla přidělily. Obdobně postupuje Český statistický úřad i v případě, že sám zjistí, že jednomu ekonomickému subjektu bylo přiděleno více identifikačních čísel.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP