Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1264

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník (tisk 1125)

Ústavně právní výbor, rozpočtový výbor a hospodářský výbor projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby schválila předložený vládní návrh s těmito úpravami:

K čl. I

vložit nový bod 1 tohoto znění:

"1. V § 33b odst. 5 slova "vůči němu" nahradit slovy "vůči ní".".

ostatní body přečíslovat

k dosavadním bodům 4, 5 a 6

vypustit

ostatní body přečíslovat

za dosavadní bod 8 vložit nový bod tohoto znění:

"V § 706 odst. 1 v první větě za slova "snacha, kteří" vložit slova "prokáží, že" a v druhé větě za slova "výživou, jestliže" vložit slova "prokáží, že",

za dosavadní bod 11 vložit nový bod tohoto znění:

v § 711 odst. 1 písm. h) na konci doplnit slova "a nebo ho bez závažných důvodů užívá jen občas,".

k dosavadnímu bodu 13

dosavadní bod 13 zní:

"13. § 712 odst. 1, 2, 3, 4 a 5 znějí:

(1) Bytovými náhradami jsou náhradní byt a náhradní ubytování.

(2) Náhradním bytem je byt, který podle velikosti a vybavení zajišťuje lidsky důstojné ubytování nájemce a členů jeho domácnosti. Skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů podle § 711 odst. 1 písm. a), b), e), f) a i), má nájemce právo na náhradní byt, který je podle místních podmínek zásadně rovnocenný bytu, který má vyklidit (přiměřený náhradní byt). Soud může z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodnout, že nájemce má právo na náhradní byt o menší podlahové ploše než vyklizovaný byt. Skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele z důvodů podle § 711 odst. 1 písm. b) a nájemce přestal vykonávat práci pro pronajímatele bez vážných důvodů, stačí při vyklizení poskytnout přístřeší; soud může rozhodnout, že z důvodů zvláštního zřetele hodných má nájemce právo na náhradní byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt, nebo právo na náhradní ubytování.

(3) V případech podle § 705 odst. 2 věty prvé postačí rozvedenému manželovi, který je povinen byt vyklidit, poskytnout náhradní ubytování; soud však z důvodů zvláštního zřetele hodných rozhodne, že rozvedený manžel má právo na náhradní byt. V případech podle § 705 odst. 1 a odst. 2 věta druhá má rozvedený manžel právo na náhradní byt; soud může, jsou-li proto důvody zvláštního zřetele hodné, rozhodnout, že rozvedený manžel má právo jen na náhradní ubytování.

(4) Náhradním ubytováním se rozumí byt o jedné místnosti nebo pokoj ve svobodárně nebo podnájem v zařízené nebo nezařízené části bytu jiného nájemce.

(5) Skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele podle § 711 odst. 1 písm. c), d), g) a h) stačí při vyklizení poskytnout přístřeší. Jde-li o rodinu s nezletilými dětmi a skončil-li nájemní poměr výpovědí pronajímatele podle § 711 odst. 1 písm. c) a d), může soud, jsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, rozhodnout, že má nájemce právo na náhradní ubytování, popřípadě na náhradní byt. Přístřeším se rozumí provizorium do doby než si nájemce opatří řádné ubytování a prostor k uskladnění jeho bytového zařízení a ostatních věcí domácí a osobní potřeby.".

k dosavadnímu bodu 14

dosavadní bod 14 zní:

"14. V § 712 odst. 6 se věta druhá vypouští.".

k dosavadnímu bodu 15

slova "uživatel bytu" nahradit slovy "a osoba, jejíž nájemní poměr skončil".

k dosavadnímu bodu 16 - § 713 odst. 1

poslední věta zní: "V odůvodněných případech soud může rozhodnout o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybavený, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt nebo náhradní ubytování.".

k čl. II

vypustit,

dosavadní čl. III označit jako čl. II,

V Praze dne 17. listopadu 1994

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodajka ústavně právního výboru
Ing. Tomáš JEŽEK, CSc. v.r.
Mgr. Věnceslav LUKÁŠ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ota FEJFAR v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboruSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP