Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1260

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o Rejstříku trestů

(tisk 1174)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích vládní návrh zákona o Rejstříku trestů.

Uvedené výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby s předloženým návrhem zákona vyslovila souhlas s těmito připomínkami:

K § 3 odst. 3

§ 3 odst. 3 zní:

"(3) Trestním listem se pro účely tohoto zákona rozumí oznámení soudu, které obsahuje údaje o

a) osobě odsouzeného, aby nebyl zaměnitelný s jinou osobou,

b) soudu a spisové značce trestní věci,

c) rozhodnutí o vině, trestu a o ochranném opatření a o jejich výkonu,

d) rozhodnutí soudu při podmíněném odsouzení nebo podmíněném propuštění z výkonu trestu nebo upuštění od výkonu jeho zbytku,

e) udělení milosti,

f) účasti odsouzeného na amnestii,

g) zahlazení odsouzení.".

K § 10 odst. 1

§ 10 odst. 1 zní:

"(1) Pro potřeby trestního řízení se vydává opis z evidence Rejstříku trestů (dále jen "opis") orgánům činným v trestním řízení3) a Ministerstvu spravedlnosti na jejich žádost. Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis týkající se osoby, ohledně níž provádí řízení o

a) stížnosti pro porušení zákona,

b) aplikaci rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii,

c) žádosti o milost,

d) upuštění od výkonu trestu odnětí svobody nebo jeho zbytku v případě, kdy odsouzený má být vydán do ciziny nebo vyhoštěn,

e) přípustnosti vydání obviněného k trestnímu stíhání do ciziny.

Ministerstvo spravedlnosti může vyžadovat opis i při provádění jiných úkonů trestního řízení, pokud je k nim příslušné podle zvláštního zákona nebo vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána.".

V Praze dne 21. října 1994

JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r
JUDr. Jiří VYVADIL v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
JUDr. Miroslav ČAPEK v.r.
předseda branného
zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru
a bezpečnostního výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
JUDr. Jaroslav ORTMAN, CSc. v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP