PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1213

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 302/1993 Sb., zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se slova "a odvodů s výjimkou odvodů příspěvkových organizací" nahrazují slovy, která včetně poznámky pod čarou znějí ", odvodů, záloh na tyto příjmy a částek neoprávněně použitých nebo zadržených rozpočtových prostředků1)".

Poznámka pod čarou č. 1) zní:

_____

"1) § 30 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů."

2. V § 1 odst. 2 se na konci připojuje nová věta, která včetně poznámky pod čarou zní: "Správce daně má způsobilost být účastníkem občanského soudního řízení ve věcech správy daní a v tomto rozsahu má i procesní způsobilost2).".

Poznámka pod čarou č. 2) zní:

_____

"2) § 19 a 20 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 240/1993 Sb.).".

3. V § 2 odst. 2 se slova "správného stanovení a vybrání daně" nahrazují slovy "stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy".

4. V § 3 odst. 1 se za druhou větu vkládá nová věta, která zní: "Správce daně může v odůvodněných případech upustit od toho, aby listinné důkazy byly opatřeny úředními překlady.".

5. § 4 odst. 2 zní:

"Místně příslušným správcem daně částek za porušení rozpočtové kázně je finanční úřad podle odstavce 1. U odvodů příspěvkových organizací postupuje pouze takto určený správce daně a to jen v případech ukládání odvodů za porušení rozpočtové kázně.".

6. § 4 odst. 8 zní:

"(8) Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku, je místně příslušným správcem daně finanční úřad, v obvodu jehož územní působnosti

a) měl zůstavitel bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval,

b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se současně též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch,

c) má bydliště nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,

d) má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny.".

7. V § 4 se odstavec 9 vypouští. Dosavadní odstavec 10 se označuje jako odstavec 9.

8. V § 4 odst. 9 se v první větě slova "považuje se tato organizační jednotka za plátcovu pokladnu" nahrazují slovy "je tato organizační jednotka plátcovou pokladnou".

9. § 4 odst. 10 včetně poznámky pod čarou zní:

"(10) U srážkové daně vybírané zvláštní sazbou daně5) prováděné bankami a pojišťovnami je místně příslušným správcem daně finanční úřad v sídle banky, pojišťovny nebo jejich pobočky či organizační jednotky, kde dochází k vybírání nebo srážení zvláštní sazbou daně, pokud jsou zde k dispozici veškeré doklady nutné pro provedení řádné srážky a její kontroly. Tyto pobočky či organizační jednotky jsou plátcovou pokladnou podle odstavce 9.".

Poznámka pod čarou č. 5) zní:

_____

"5) § 36 odst. 1 a 2 zákona č. 586/1992 Sb.".

10. V § 4 se dosavadní odstavce 12 až 16 označují jako odstavce 11 až 15.

11. V § 10 odst. 2 se vypouštějí slova "v cizině" a před poslední větu se vkládá nová věta, která zní "Správce daně ustanoví zástupce také právnické osobě, pokud vzniknou pochybnosti o tom, kdo je oprávněn jednat jejím jménem.".

12. V § 14 odst. 7 se poslední věta vypouští.

13. V § 14 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:

"(8) Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.".

Dosavadní odstavce 8 až 13 se označují jako odstavce 9 až 14.

14. V § 14 odst. 10 se za slova "v předešlý stav také u" vkládá slovo "řádných a".

15. V § 14 odst. 14 se vypouští slova "nebo záloh na daň".

16. V § 15 odst. 7 se na konci připojují tyto věty: "Pokud věci zajištěné podle ustanovení tohoto odstavce nelze vrátit jejich vlastníku nebo oprávněnému držiteli proto, že není znám nebo na výzvu si ve stanovené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet dnů, věci nepřevezme, správce daně zveřejní výzvu k převzetí věcí na úřední desce po dobu třiceti dnů. Po marném uplynutí této lhůty propadají věci státu.".

17. V § 19 odst. 1 se na konec připojuje nová věta, která zní: "Stejně se postupuje i v případě, že se adresát písemnosti na místě svého pobytu, sídla nebo adrese pro doručování, které ohlásil správci daně, nezdržuje.".

18. V § 21 odst. 7 se poslední věta nahrazuje touto větou "Pokud je den zahájení řízení buď dnem počátku běhu lhůty pro rozhodnutí správce daně v jeho jiném řízení nebo je od tohoto dne odvozován, běh lhůty se přerušuje a nová lhůta počne běžet až ode dne, kdy dojde správci daně opravené podání.".

19. V § 23 odst. 2 se na konci slovo "poplatníků" nahrazuje slovy "daňových subjektů" a připojují se tyto věty: "Není-li ohrožen zájem jiného daňového subjektu nebo jiných osob zúčastněných na daňovém řízení, může správce daně v odůvodněných případech nutných pro další průběh daňového řízení povolit nahlédnutí i do těchto písemností. Důvody tohoto nahlédnutí uvede vždy výslovně v úředním záznamu. Toto omezení při nahlížení do spisů platí přiměřeně i při zapůjčení spisů pro řízení před jinými orgány než orgány správce daně všech stupňů.".

20. V § 23 odst. 3 se za slova "lze nahlížet" vkládají slova "nebo kde to bylo povoleno" a za slovo "stejnopisy" se vkládají slova "či výpisy nebo potvrzení o skutečnostech tam obsažených".

21. V § 24 odst. 3 písm. b) se číslovka "8" nahrazuje číslovkou "11".

22. § 24 odst. 5 včetně poznámky pod čarou zní:

"(5) Povinnosti zachovávat mlčenlivost se nelze dovolávat vůči orgánům činným v trestním řízení ohledně trestného činu zkrácení daně,

a) pokud se plní oznamovací povinnost podle zvláštního předpisu9),

b) požádá-li o údaje získané v daňovém řízení státní zástupce se souhlasem soudce v přípravném řízení o tomto trestném činu.".

Poznámka pod čarou č. 9) zní:

_____

"9) § 8 odst. 1 věta druhá trestního řádu.".

23. V § 24 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 8, které včetně poznámek pod čarou znějí:

"(6) Pracovníci správce daně jsou povinni na dožádání poskytovat z informací získaných v daňovém řízení

a) orgánům sociálního zabezpečení10) seznam daňových subjektů v oboru daní z příjmů a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob, majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti,

b) zdravotním pojišťovnámll) seznam daňových subjektů v oboru daní z příjmů a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob, majících příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů,

c) úřadům práce údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých daňových subjektů,

d) statistickým orgánům údaje pro vedení statistických registrů a zobecněné informace stanovené zvláštním zákonem,

e) katastrálním úřadům identifikační údaje vlastníků a jiných osob oprávněných z právních vztahů k nemovitostem pro účely správy katastru nemovitostí České republiky.

Pracovníci těchto orgánů jsou přitom vázáni ohledně údajů poskytnutých jim z informací získaných v daňovém řízení, mlčenlivostí podle tohoto zákona pod sankcí podle § 25 tohoto zákona. Tyto orgány rovněž postupují podle odstavce 11.

Změny, k nimž došlo v údajích již poskytnutých, sdělují pracovníci správce daně oprávněným příjemcům těchto údajů vždy již bez jejich výslovného dožádání.

(7) Pracovníci správce daně jsou oprávněni uveřejnit seznam plátců daně z přidané hodnoty a spotřebních daní.

(8) Pracovníci správce daně jsou po skončení výkonu této funkce zavázáni povinností zachovávat mlčenlivost ve stejném rozsahu jako třetí osoby zúčastněné na daňovém řízení.".

Poznámky pod čarou č. 10) a 11) znějí:

_____

"10) § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. 11) § 12 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.".

Dosavadní odstavce 6 až 8 se označují jako odstavce 9 až 11.

24. V § 27 odst. 1 písm. e) se slova "nestanoví-li tento zákon jinak, a nebo jde-li o rozhodnutí prozatímní povahy (procesní)," nahrazují slovy "nejde-li o rozhodnutí prozatímní povahy (procesní),".

25. V § 27 odst. 1 písm. f) se tečka nahrazuje čárkou a za písmeno f) se doplňuje ustanovení písmene g), které zní:

"g) odpadl důvod řízení.".

26. V § 29 odst. 2 v první větě se za slovo "orgány" vkládají slova "Policie, obecní" a na konci věty se vypouští tečka a připojuje se text: "nebo příslušný inspektorát celní a finanční stráže.".

27. V § 30 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Zúčastní-li se podle odstavce 1 písm. a) a b) na výzvu správce daně daňového řízení právnická osoba, náleží jí odměna podle zvláštního předpisu. Není-li výše odměny právním předpisem stanovena, náleží jí náhrada účelně vynaložených nákladů, zejména hotových výdajů a mzdových prostředků.

(4) Je-li správcem daně ustanoven daňovému subjektu zástupce podle § 10 odst. 1 a 2, náleží mu náhrada hotových výdajů a ušlého výdělku nebo odměny podle zvláštních předpisů za úkony, které jako zástupce ve věci účelně vykonal. Nárok se uplatní u správce daně, který tohoto zástupce ustanovil a současně se předloží doklady o výši uplatňovaných nároků. Nárok se uplatňuje průběžně, nejpozději však do dvaceti pracovních dnů poté, kdy byl učiněn ve věci poslední úkon zástupcem, jinak tento nárok zaniká. Na předpokládané oprávněné nároky může správce daně na žádost zástupce poskytnout přiměřenou zálohu; proti rozhodnutí o poskytnutí zálohy se nelze odvolat.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 5 až 7.

28. V § 30 odst. 7 v první větě se za slova "odstavce 2" vkládají slova "až 4" a na konci se vypouští tečka a připojuje se text: "a uspokojit si je přímo z osobního účtu daňového subjektu.".

29. V § 32 odst. 4 se za slova "o opravných prostředcích" vkládají slova "nebo došlo k jejich záměně" a na konci odstavce se připojuje nová věta, která zní: "Stejné důsledky má i chybějící nebo vadné poučení o formě podání opravného prostředku nebo o jeho odkladném účinku.".

30. V § 32 odst. 11 se na konci odstavce tečka nahrazuje čárkou a připojuje se text, který zní: "pokud tento nebo zvláštní daňový zákon nestanoví jinak.".

31. V § 33 se za odstavec 13 vkládá nový odstavec 14, který zní:

"(14) Jestliže daňový subjekt změní sídlo nebo bydliště, popřípadě u něho dojde ke změně místní příslušnosti z jiného důvodu, oznámí tuto změnu svému dosavadnímu místně příslušnému správci daně, který vyznačí na osvědčení omezení doby jeho platnosti. Před skončením této doby je daňový subjekt povinen předložit toto osvědčení správci daně v místě svého nového sídla nebo bydliště, který mu vydá nové osvědčení o registraci s vyznačením dne platnosti přeregistrace. Tímto dnem přechází místní příslušnost na správce daně v místě nového sídla nebo bydliště daňového subjektu. Touto přeregistrací zůstává původní den účinnosti registrace k jednotlivým daním zachován.".

Dosavadní odstavce 14 a 15 se označují jako odstavce 15 a 16.

32. § 34 odst. 5 včetně poznámek pod čarou zní:

"(5) Právnické osoby a fyzické osoby mající příjmy z podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti14) nebo z pronájmu,15) které provádějí úhrady fyzickým osobám za jejich jinou samostatně výdělečnou činnost16) nebo za pronájem17) a z těchto úhrad nesrážejí daň, jsou povinny uskutečněné úhrady oznamovat svému místně příslušnému správci daně, pokud u jednotlivé fyzické osoby přesáhne úhrada částku 40 000 Kč za kalendářní rok. V oznámení se uvede jméno, bydliště, případně místo podnikání fyzické osoby, vyplacená částka, den a důvod úhrady. Oznámení se zašle nejpozději do 15. února po skončení kalendářního roku, v němž byla úhrada provedena.".

Poznámky pod čarou č. 14), 15), 16) a 17) znějí:

_____

"14) § 7 zákona č. 586/1992 Sb. 15) § 9 zákona č. 586/1992 Sb.

16) § 7 odst. 2 písm. b) zákona č. 586/1992 Sb.

17) § 9 a 10 zákona č. 586/1992 Sb.".

33. V § 34 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 až 10, které včetně poznámek pod čarou znějí:

"(6) Orgány sociálního zabezpečení,10) jsou povinny poskytnout správcům daně na jejich vyžádání seznam plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob, které tyto osoby uvedly v přehledu podle zvláštního zákona.18)

(7) Zdravotní pojišťovnyll) jsou povinny poskytnout správcům daně na jejich vyžádání seznam plátců pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a údaje o výši příjmů a výdajů jednotlivých osob, které tyto osoby uvedly v přehledu podle zvláštního zákona.19)

(8) Orgány sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny oznamují správcům daně na jejich vyžádání též i výši zaplaceného pojistného a vracení pojistného včetně data, kdy k těmto úhradám došlo.

(9) Úřady práce jsou povinny sdělovat správcům daně na jejich vyžádání částku hmotného zabezpečení vyplácenou jednotlivým uchazečům o zaměstnání včetně data, kdy byla vyplacena.

(10) Statistické orgány jsou povinny poskytovat správcům daně údaje potřebné k vedení registru daňových subjektů, nejde-li o tajné údaje.".

Poznámky pod čarou č. 18) a 19) zní:

_____

"18) § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

19) § 24 zákona ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 161/1993 Sb.".

Dosavadní odstavce 6 až 12 se označují jako odstavce 11 až 17.

34. V § 34 odst. 17 se za slovo "oznámit" vkládá slovo "neprodleně".

35. V § 37a odst. 1 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Není-li dosaženo souhlasu k blokovému řízení, lze v řízení podle § 37 uložit pokutu jen v rozsahu podle tohoto odstavce.".

36. V § 40 odst. 1 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Není-li v tomto nebo v jiném daňovém zákoně stanoveno jinak, daň je splatná ve lhůtě pro podání přiznání.".

37. V § 40 odst. 2 se ve třetí větě za slova "plní funkci daňového přiznání" vkládají slova "nebo hlášení".

38. V § 40 odst. 3 se slova "jemuž přiznání zpracovává" nahrazují slovy "jehož přiznání zpracovává a předkládá".

39. V § 40 odst. 4 se v první větě slovo "patnácti" nahrazuje slovem "dvacetipěti".

40. V § 40 odst. 5 se na konci připojují slova "nebo hlášení".

41. V § 40 odst. 7 v první větě se vypouštějí slova "za předchozí zdaňovací období" a slova "zemřelého poplatníka do tří měsíců po úmrtí poplatníka" se nahrazují slovy "zemřelý daňový subjekt do šesti měsíců po jeho úmrtí".

42. V § 40 odst. 8 se slovo "poplatník" nahrazuje slovy "daňový subjekt".

43. V § 40 odst. 9 se slovo "poplatník" nahrazuje slovy "daňový subjekt".

44. V § 40 odst. 10 se připojuje nová věta, která zní: "Fyzická osoba, která má bydliště nebo se obvykle zdržuje na území České republiky v průběhu zdaňovacího období a která zruší bydliště nebo ukončí pobyt, je povinna před opuštěním území České republiky podat daňové přiznání.".

45. V § 40 odst. 11 se slovo "poplatník" nahrazuje slovy "daňový subjekt" a na konci odstavce se připojuje nová věta, která včetně poznámky pod čarou zní: "Prohlášením konkursu se daňové řízení nepřerušuje.23)".

Poznámka po čarou č. 23) zní:

_____

"23) § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 328/1991 Sb.".

46. V § 40 odst. 12 se slovo "poplatník" nahrazuje slovy "daňový subjekt".

47. § 40 odst. 14 zní:

"(14) V průběhu konkurzu až do jeho skončení je plátce daně z přidané hodnoty a spotřebních daní povinen podávat daňová přiznání nebo hlášení vždy měsíčně ve lhůtě stanovené v odstavci 4 i v případech, kdy je dosud podával za delší než měsíční zdaňovací období.".

48. V § 40 se za odstavec 14 vkládá odstavec 15, který zní:

"(15) Subjektům jsou zachována práva a povinnosti ohledně daňové povinnosti po dobu stanovenou v § 47 pro vyměření daně a ohledně placení daně po dobu stanovenou v § 70 pro vymáhání daňových nedoplatků i v případech, že mezitím přestaly být daňovými subjekty.".

Dosavadní odstavce 15 a 16 se označují jako odstavce 16 a 17.

49. V § 41 odst. 1 se slova "jak jím byla přiznána nebo správcem daně vyměřena," nahrazují slovy "jeho poslední známá daňová povinnost," a za první větu se vkládá nová věta, která zní: "V dodatečném daňovém přiznání nebo hlášení uvede daňový subjekt i den zjištění důvodů pro jeho podání." Na konci odstavce se připojuje nový text, který zní: "Nestanoví-li tento nebo jiný daňový zákon jinak, dodatečné daňové přiznání nebo hlášení na daňovou povinnost nižší lze podat za podmínek stanovených v odstavci 4 a to ve stejné lhůtě, která je stanovena pro dodatečné daňové přiznání nebo hlášení na daňovou povinnost vyšší; účinky nastávají dnem uplynutí lhůty pro jeho podání. Při posuzování účinnosti se postupuje též podle § 21 odst. 7, § 43 odst. 3 a § 64 odst. 7. Poslední známou daňovou povinností je částka daně ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu, zda daň byla stanovena podle § 46 odst. 5, platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo rozhodnutím o opravném prostředku.".

50. V § 41 odst. 2 se za první větu vkládá nová věta, která zní: "Je-li na základě úkonu správce daně vydáno rozhodnutí o daňovém základu či dani, za dobu ukončení úkonu se považuje den, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.".

51. V § 41 odst. 4 se slova "než jak byla daňovým subjektem přiznána nebo správcem daně vyměřena," nahrazují slovy "proti poslední známé daňové povinnosti,".

52. V § 41 odst. 4 písm. b) se za slovo "příjmů" vkládají slova "či zdanitelných plnění" a za slovo "výdajů" vkládají slova "či odpočtů".

53. V § 41 odst. 5 se za slovo "pokut" vkládají slova "a zvýšení daně".

54. V § 41 odst. 6 se ve druhé větě slova "daňovému přiznání nebo hlášení původně podanému" nahrazují slovy "poslední známé daňové povinnosti".

55. § 42 se vypouští.

56. V § 43 odst. 1 se slovo "poplatníkem" nahrazuje slovy "daňovým subjektem" a slovo "poplatníkovi" se nahrazuje slovy "daňovému subjektu".

57. V § 43 odst. 2 se slovo "poplatníkovi" nahrazuje slovy "daňovému subjektu".

58. V § 43 se připojuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Pokud je den podání daňového přiznání nebo hlášení dnem počátku běhu lhůty pro rozhodnutí správce daně nebo pokud je počátek běhu lhůty od tohoto dne odvozován, běh lhůty se vydáním výzvy podle předchozích odstavců přerušuje a nová lhůta počne běžet až ode dne, kdy jsou odstraněny pochybnosti vytýkané správcem daně ve výzvě.".

59. V § 44 odst. 2 se slovo "poplatník" nahrazuje slovy "daňový subjekt".

60. V § 46 odst. 4 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Je-li takto vyměřená daň vyšší než daň vypočtená daňovým subjektem v daňovém přiznání či hlášení, je rozdíl splatný do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyměření daně.".

61. V § 46 odst. 5 ve druhé větě se za slova "za den doručení" vkládají slova "tohoto rozhodnutí" a vypouští se text "nebo jde-li o dodatečné přiznání nebo hlášení". Na konci odstavce se připojuje nová věta, která zní: "Stejně se při počítání lhůt postupuje i u dodatečného daňového přiznání nebo hlášení.".

62. V § 46 odst. 7 v poslední větě se nahrazuje číslovka "patnácti" číslovkou "třiceti" a na konci se připojuje text, který zní: "Tato náhradní lhůta splatnosti, jakož i náhradní lhůta splatnosti podle odstavce 4, nemá vliv na uplatnění penále podle § 63. Tento postup se uplatní přiměřeně i při vyměření daně nižší, než byla poslední známá daňová povinnost.".

63. V § 46a odst. 3 se slova "koeficientů a ukazatelů" nahrazují slovy "koeficientů, ukazatelů a výsledek přepočtu měny".

64. V § 48 odst. 2 v první větě se za slovo "předcházejí" vkládá slovo "pravomocnému".

65. V § 48 odst. 4 písm. c) se za slovo "výměru" vkládají slova "nebo jiná jednoznačná identifikace rozhodnutí,".

66. V § 48 odst. 5 ve druhé větě se slova "vrátí je správce daně odvolateli" nahrazují slovy "vyzve správce daně odvolatele" a za druhou větu se vkládá nová věta, která zní: "V případech, že odvolání lze zamítnout podle § 49 odst. 2, výzva se omezí jen na doplnění těch chybějících zákonných náležitostí, které jsou rozhodné pro posouzení odůvodněnosti zamítnutí, případně se od výzvy upustí.".

67. V § 48 odst. 8 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Dnem zpětvzetí odvolání nabývá rozhodnutí, vůči kterému byl tento úkon učiněn, právní moci.".

68. V § 48 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní:

"(9) Příjemce rozhodnutí se může vzdát svého práva na odvolání po celou dobu běhu odvolací lhůty; dnem vzdání se odvolání nabývá rozhodnutí, vůči kterému byl tento úkon učiněn, právní moci.".

Dosavadní odstavce 9 až 11 se označují jako odstavce 10 až 12.

69. § 49 odst. 2 písm. a) zní:

"a) je nepřípustné,".

70. § 49 odst. 3 zní:

"(3) Rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 musí být odůvodněno, pokud se v něm nevyhovuje odvolání v plném rozsahu. V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 1 se musí správce daně vypořádat se všemi důvody v odvolání uvedenými. V odůvodnění rozhodnutí podle odstavce 2 uvede správce daně jen důvody, pro které bylo odvolání zamítnuto a ostatními důvody ve věci samé se nezabývá.".

71. V § 50 odst. 3 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Zjistí-li odvolací orgán, že jsou splněny u správce daně prvního stupně podmínky pro rozhodnutí podle § 49 odst. 2, vrátí věc k rozhodnutí s odůvodněním a pokyny pro další řízení správci daně prvního stupně, který je právním názorem odvolacího orgánu vázán.".

72. V § 50 odst. 5 se na konci připojují nové věty, které znějí: "V opačném případě rozhodnutí změní nebo zruší. Zjistí-li, že jsou u správce daně prvního stupně podmínky pro rozhodnutí podle § 49 odst. 1, vrátí věc k rozhodnutí s odůvodněním a pokyny pro další řízení správci daně prvního stupně.".

73. V § 55a odst. 1 se na konci připojuje nová věta, která zní: "K tomuto prominutí může dojít v kterémkoliv stadiu daňového řízení.".

74. V § 55a se připojuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Odstavce 3 a 4 se použijí i na řízení o prominutí daně nebo jejího příslušenství vedená správci daně na základě obdobného zmocnění stanoveného zvláštním předpisem.".

75. V § 55b odst. 1 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Shledá-li správce daně po přezkoumání rozhodnutí, že podmínky pro povolení tohoto přezkoumání nebyly splněny, přezkoumávané rozhodnutí potvrdí.".

76. V § 56a se připojují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Rozhodl-li v řízení o řádných nebo mimořádných opravných prostředcích ministr nebo vedoucí ústředního orgánu státní správy, nelze toto rozhodnutí již dále přezkoumávat opravnými prostředky podle tohoto zákona.

(5) Ustanovení odstavců 1, 2 a 4 se nepoužijí při uplatnění § 55a.".

77. V § 58 se vypouští slovo "exekuční" a za slovo "náklady" se vkládají slova "daňového řízení". Na konci se připojuje nová věta, která zní: "Zvláštní zákon může stanovit u příslušenství daně jeho rozpočtové určení odchylně od rozpočtového určení daně, k němuž bylo vyměřeno.".

78. V § 59 odst. 1 se slovo "československé" nahrazuje slovem "české".

79. § 59 odst. 6 zní:

"(6) Úhrada daně se použije na úhradu daňových povinností v tomto pořadí

a) náklady řízení,

b) pokuty,

c) zvýšení daně,

d) nejstarší nedoplatky na dani,

e) běžné platby daní,

f) úrok,

g) penále.".

80. V § 60 odst. 4 se tečka na konci nahrazuje středníkem a připojuje se text, který zní: "uplatňovat současně penále podle § 63 a úrok podle odstavce 6 však není přípustné.".

81. V § 60 odst. 6 se na konci připojuje nová věta, která

zní: "Úrok se nepředepíše, činí-li méně než 50 Kč.".

82. V § 62 se připojuje nový odstavec 11, který zní:

"(11) Částky na zajištění úhrady na nesplatnou nebo dosud nestanovenou daň podle § 71 a částky vymožené podle § 73 odst. 6 písm. c) a d) se přijímají a evidují na zvláštním bezúročném depozitním účtu u správce daně.".

83. § 63 včetně nadpisu zní:

"§ 63

Daňové nedoplatky a penále

(1) Daňový dlužník je v prodlení, nezaplatí-li splatnou částku daně nejpozději v den její splatnosti.

(2) Penále se počítá za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně, a to ode dne původního dne splatnosti. Daňový dlužník je povinen zaplatit za každý den prodlení penále ve výši 0,1% z nedoplatku daně. Nedoplatky na poplatcích a příslušenství daně se nepenalizují.

(3) Z daně, doměřené podle dodatečného daňového přiznání nebo hlášení daňového dlužníka, se vypočte penále podle odstavce 2 poloviční sazbou. Tato sazba 0,05% penále z rozdílu mezi daní dosud nepravomocně vyměřenou a vyšší daní vyměřenou v odvolacím řízení proti tomuto vyměření se uplatní také v případech, kdy k tomuto rozdílu došlo v důsledku vyhovění návrhu daňového subjektu v odvolacím řízení. Poloviční sazba penále se uplatní také v případech, kdy plátce daně vybírané srážkou nesprávně sraženou a odvedenou daň nebo zálohu na ní srazí a odvede podle vlastního zjištění dodatečně ve správné výši a o této skutečnosti vyrozumí současně správce daně. Bylo-li zkrácení daně zjištěno správcem daně, penále se vypočte podle odstavce 2 dvojnásobnou sazbou, tj. ve výši 0,2%. Penalizace záloh končí dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení vztahujícího se ke zdaňovacímu období, které bylo zálohováno.

(4) Penále je splatné dnem, kdy byly splněny zákonem stanovené podmínky pro jeho uplatnění. Předpis penále sdělí správce daně daňovému dlužníkovi platebním výměrem. Proti platebnímu výměru se daňový dlužník může odvolat do třiceti dnů od jeho doručení. O tomto předpisu se daňový dlužník může vyrozumět kdykoliv, pokud to vyžaduje stav jeho účtu, zejména při daňové exekuci; o předpisu se daňový dlužník zpravidla vyrozumí do třiceti dnů po té, kdy daňový nedoplatek byl zcela vyrovnán, nejpozději však ve lhůtě, v níž se promlčuje vybrání daně. Penále uvedené v platebním výměru je splatné v náhradní lhůtě patnácti dnů ode dne doručení platebního výměru, pokud nebylo již uhrazeno.

(5) Byla-li rozhodnutím o odvolání proti stanovení daně nebo jiným rozhodnutím o daňové povinnosti předepsaná daň zcela nebo zčásti odepsána, odepíše se z úřední povinnosti také penále, které z odepsané daně bylo předepsáno, pokud v rozhodnutí není stanoveno jinak.

(6) Penále se nepředepíše, nepřesáhne-li v úhrnu u jedné daně částku 100 Kč za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní bez zdaňovacího období.

(7) Daňové nedoplatky, jejichž výše v úhrnu nepřesahuje u jednoho daňového dlužníka a jednoho správce daně 50 Kč, nelze vymáhat; dojde-li v důsledku toho k promlčení, nedoplatek se odepíše podle druhu daně kde byl evidován a to k tíži příjemce těchto prostředků.".

84. V § 64 odst. 1 se vypouštějí slova "a záloh na daň".

85. V § 64 odst. 2 se za první větu vkládá text, který zní: "Daňový přeplatek se použije i na úhradu daňového nedoplatku téhož daňového dlužníka u jiného správce daně, u něhož je nedoplatek evidován, požádá-li o to tento správce daně tak, aby tento požadavek došel správci daně, u něhož je evidován daňový přeplatek, ještě před jeho vrácením, nejpozději však do dne lhůty nároku na jeho vrácení. K požadavku se připojí vykonatelný výkaz nedoplatků, které mají být přeplatkem uhrazeny; pokud bude požadavek uplatněn prostřednictvím propojených automatizovaných daňových informačních systémů, stačí předložit vykonatelný výkaz nedoplatků dodatečně do deseti dnů od uplatnění požadavku na úhradu nedoplatků. Požadavku nelze vyhovět, neexistuje-li v době jeho uplatnění vratitelný přeplatek. Úhrada daňových nedoplatků evidovaných u správce daně, u něhož je evidován i daňový přeplatek, má přednost.".

86. V § 64 odst. 3 se slova ", kdy tato žádost došla správci daně" nahrazují slovy "vzniku přeplatku".

87. § 64 odst. 4 zní:

"(4) Požádá-li daňový dlužník o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50 Kč a nemá-li současně daňový dlužník nedoplatek na jiné dani u téhož správce daně, nebo neuplatnil-li podle odstavce 2 požadavek na úhradu nedoplatku jiný správce daně, a to do třiceti dnů od doručení žádosti, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak. Nemá-li daňový dlužník ke dni podání žádosti u správce daně vratitelný přeplatek, běží lhůta pro jeho vrácení až ode dne následujícího po jeho vzniku, pokud se tak stane nejdéle do šedesáti dnů ode dne podání žádosti. Nevznikle-li do této lhůty vratitelný přeplatek, žádost se zamítne. Za den vrácení přeplatku se považuje den, kdy došlo k odepsání z účtu správce daně. Žádost o vrácení přeplatku nebo jeho přeúčtování je od správních poplatků osvobozena. Vyhoví-li správce daně plně žádosti podle tohoto nebo předchozího odstavce, nemusí sdělovat daňovému dlužníkovi výsledek vyřízení jeho žádosti, pokud o to není v žádosti výslovně požádáno. Za den rozhodnutí o žádosti a současně za den jeho doručení daňovému dlužníkovi se považuje den, který následuje po dni doručení žádosti správci daně.".

88. V § 64 odst. 5 se slova "do tří let" nahrazují slovy "do šesti let".

89. V § 64 odst. 6 se na konci se připojuje text, který včetně poznámky pod čarou zní: "Je-li vracen přeplatek na žádost po lhůtě stanovené v odstavci 4 nebo nebyla-li dodržena zákonná lhůta pro vrácení u vratitelného přeplatku, který se podle daňového zákona vrací bez žádosti, aniž by zde při vzniku přeplatku bylo zavinění správce daně, náleží daňovému dlužníkovi úrok z přeplatku ve výši 140% diskontní úrokové sazby České národní banky platné první den kalendářního čtvrtletí. Úrok náleží v těchto případech ode dne následujícího po dni uplynutí zákonné lhůty pro jeho vrácení. Vznikl-li přeplatek zaviněním správce daně, běh zákonné lhůty počne dnem následujícím po původní lhůtě splatnosti daně a s účinností od počátku běhu této lhůty se tento přeplatek použije podle odstavců 2 a 3; pokud došlo ke vzniku přeplatku až po dni původní splatnosti daně, běh zákonné lhůty počne dnem následujícím po dni úhrady daně, v jejímž důsledku došlo ke vzniku přeplatku. Pokud by skutečná přiznaná škoda, způsobená daňovému dlužníkovi nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem správce daně24) byla vyšší než úrok přiznaný podle tohoto ustanovení, přiznaný úrok se na úhradu skutečné škody započítává. Úrok se nepřizná, činí-li méně než 50 Kč.".

Poznámka pod čarou č. 24) zní:

__________

"24) Zákon č. 58/1969 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem.".

90. V § 64 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:

"(7) U lhůt stanovených pro vrácení přeplatku se postupuje též podle § 21 odst. 7 a 43 odst. 3.".

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

91. V § 67 se připojují nové odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Závisí-li změna periodicity nebo výše záloh na poslední známé daňové povinnosti, účinnost změny poslední známé daňové povinnosti nastává následující měsíc po právní moci rozhodnutí o stanovení daně.

(5) V odůvodněných případech může správce daně stanovit zálohy jinak, popřípadě zrušit povinnost daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období. Novým daňovým subjektům může správce daně na základě jejich žádosti nebo z moci úřední stanovit zálohy s přihlédnutím k očekávané daňové povinnosti. Proti těmto rozhodnutím lze podat odvolání.".

92. V § 69 odst. 1 v první větě se slova "zálohu na daň" nahrazují slovem "úhradu na zajištění daně". Za druhou větu se vkládá věta, která zní: "Správce daně může v odůvodněných případech stanovit plátci daně lhůtu pro odvod sražené daně jinak; proti tomuto rozhodnutí je přípustné odvolání." V poslední větě se vypouštějí slova "(zálohy na daň)" a "(zálohu na daň)".

93. V § 70 se připojuje nový odstavec 6, který zní:

"(6) Při úspěšném uplatnění námitky promlčení u nedoplatků zajištěných zástavním právem na nemovitostech postupuje správce daně podle § 72 odst. 5.".

94. V § 71 odst. 1 se vypouštějí slova "za běžný kalendářní rok nebo léta minulá".

95. V § 71 odst. 3 na konci se připojuje nová věta, která zní: "Pro zajištění úhrady lze užít i přeplatku na jiné dani podle § 64 odst. 2.".

96. V § 71 se odstavce 5, 6 a 7 vypouštějí.

97. V § 72 odst. 1 v první větě se za slova "popřípadě pohledávkám" vkládají slova "nebo majetkovým právům (např. zaknihované cenné papíry)" a ve druhé větě se slovo "vztahuje" nahrazuje slovem "uplatňuje".

98. V § 72 odst. 2 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Současně se v rozhodnutí uvede den vzniku zákonného zástavního práva, jímž je

a) den doručení zajišťovacího příkazu nebo

b) den doručení rozhodnutí o vyměření daně nebo

c) den splatnosti zálohy na daň.".

99. § 72 odst. 3 včetně poznámky pod čarou zní:

"(3) Rozhodnutí o uplatnění rozsahu zástavního práva zašle správce daně současně podle povahy věci buď katastrálnímu úřadu, 25) v obvodu jehož územní působnosti se zastavená nemovitost nachází, nebo jinému příslušnému subjektu, popř. držiteli zástavy nebo poddlužníkovi. Den vzniku zákonného zástavního práva je dnem rozhodným pro stanovení pořadí záznamu.".

Poznámka pod čarou č. 25) zní:

_____

"25) § 7 odst. 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.".

100. V § 72 se připojují nové odstavce 4 až 9, které znějí:

"(4) Katastrální úřad vyznačí nejpozději následující pracovní den po doručení tohoto rozhodnutí na příslušném listu vlastnictví v katastru nemovitostí, že právní vztahy jsou dotčeny změnou. Od tohoto vyznačení nelze u předmětné nemovitosti platně provádět jakékoliv změny v majetkových dispozicích. Správce daně vyrozumí subjekty uvedené v předchozím odstavci o výsledku řízení a právní moci rozhodnutí. Katastrální úřad podle výsledku řízení provede záznam o zákonném zástavním právu. Při stanovení pořadí záznamu zákonného zástavního práva je závazný den uvedený v rozhodnutí podle odstavců 2 a 3.

(5) Pominou-li důvody pro zajištění daňové pohledávky včetně příslušenství, pro kterou bylo uplatněno, správce daně rozhodnutím tuto skutečnost osvědčí. V případě, že rozhodnutím správce daně je původní rozsah zástavního práva změněn nebo pokud je rozhodnutí o uplatnění rozsahu zástavního práva zrušeno, postupuje se přiměřeně podle předchozích odstavců.

(6) Poddlužníkovi je ode dne doručení rozhodnutí o vymezení rozsahu uplatnění zástavního práva zakázáno pohledávku či jiné majetkové právo, vůči kterému byla zástava uplatněna, zcizit nebo zatížit. Držiteli zástavy je stejně tak zakázáno zástavu vydat daňovému dlužníkovi nebo jiné osobě bez souhlasu správce daně. Poruší-li poddlužník nebo držitel tyto zákazy, ručí správci daně za úhradu daňové pohledávky až do výše hodnoty zástavy.

(7) Držitel zástavy je povinen strpět sepsání věcí, které mají být předmětem zástavního práva, případně jejich zabezpečení.

(8) Pomine-li u držitele zástavy právní důvod držby zástavy, je tuto skutečnost povinen oznámit správci daně s uvedením místa a doby, kdy lze zástavu převzít, a to ve lhůtě do tří dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl. Nepřevezme-li správce daně bez zavinění držitele zástavy od něho zástavu do třiceti dnů ode dne podání oznámení, má se za to, že zákaz podle odstavce 6 druhé věty marným uplynutím lhůty pominul.

(9) Při zabezpečení předmětu zástavního práva se použije přiměřeně ustanovení o vymáhání daňových nedoplatků.".

101. V § 73a odst. 2 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Hotové výdaje exekučních nákladů zálohuje ze svého rozpočtu správce daně a úhrada jejich náhrady daňovým dlužníkem se převede do rozpočtu správce daně.".

102. V § 73a odst. 9 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Správce daně, kterému svědčí náhrada hotových výdajů, je oprávněn zadržet si z výtěžku exekuce částku v jejich očekávané výši, kterou zúčtuje při rozhodnutí o jejich skutečné výši.".

103. V § 73a se připojuje nový odstavec 12, který zní:

"(12) Náhrada nákladů řízení se předepisuje na osobní účet daňového subjektu. Pokud správce daně zálohoval exekuční náklady ze svých rozpočtových prostředků, je oprávněn si tyto exekuční náklady uspokojit přímo z osobního účtu daňového subjektu.".

104. Hlava první - "§ 74 až 75a se zrušují".

105. Hlava třetí - "§ 77 až 88 se zrušují".

106. V § 96a odst. 2 se na konci připojuje nová věta, která zní: "Má-li příjemce těchto prostředků u správce daně dostatek dosud nepřevedených vlastních prostředků na kterémkoliv svém běžném daňovém příjmu, vrátí nebo převede správce daně přeplatek přímo z těchto prostředků a rozhodnutí k provedení úhrady příjemci nedoručuje.".

107. § 102 odst. 4 zní:

"(4) Ustanovením § 63 odst. 2 není dotčen dosavadní postup podle § 26 odst. 2 zákona ČNR č. 146/1984 Sb., o notářských poplatcích.".

108. Odkazy a poznámky pod čarou se mění takto:

a) v § 1 odst. 3 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 1 označuje jako 3),

b) v § 4 odst. 3 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 1a označuje jako 4),

c) v § 8 odst. 3 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 2 označuje jako 6),

d) v § 10 odst. 1 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 3 označuje jako 7),

e) v § 12 odst. 1 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 4 označuje jako 8),

f) v § 33 odst. 1 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 5 označuje jako 12),

g) v § 34 odst. 2 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 5a označuje jako 13),

h) v § 34 odst. 11 se odkazy a poznámky pod čarou označené jako č. 5d a 6 označují jako 20) a 21),

ch) v § 34 odst. 17 se odkaz označený jako č. 1a se označuje jako 4),

i) v § 40 odst. 1 se odkaz označený jako č. 6a označuje jako 22),

j) v § 40 odst. 11 se odkaz označený jako č. 6a označuje jako 22),

k) v § 96a odst. 1 se odkaz a poznámka pod čarou označený jako č. 15 označuje jako 26).

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených pozdějšími předpisy.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP