PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1173

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 325/1993 Sb. a č. 136/1994 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se za ustanovení písmene d) vkládá nové ustanovení písmene e), které zní:

"e) výrobou vybraných výrobků proces, při kterém vybraný výrobek vznikne nebo dozná změn ve své podstatě či ve vnější úpravě, ".

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h).

2. V § 2 písm. g) se vypouští slovo "skutečná" a na konci se připojují tato slova:

"nebo částka, o kterou byl neoprávněně zvýšen nárok na vrácení daně podle § 12,".

3. V § 2 písm. h) bodě 8 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 9, který včetně poznámky pod čarou zní:

"9. fyzické vydání vybraných výrobků plátcem daně z prostor, kde jsou vyráběny nebo skladovány, pro účely splnění komisionářské smlouvy8a),

-----------------

8a)§ 577 až 590 zákona č. 513/1991 Sb.".

4. V § 5 odst. 1 písm. d) se za slovy "§ 12 odst. 1" vypouštějí slova "písm. b)".

5. V § 8 odst. 1 písm. a) se vypouštějí body 1, 2 a 7 včetně poznámek pod čarou č. 1Oa), 1Ob) a 13). Zároveň se z bodu 3 vypouštějí slova "pokud nejsou darovány,".

Dosavadní body č. 3, 4, 5 a 6 se označují jako body 1, 2, 3 a 4.

Poznámky pod čarou č.10 a 1Oc) znějí:

"10) § 55, 191 a 237 zákona ČNR č. 13/1993 Sb.

1Oc) § 80 až § 84 vyhlášky č. 93/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Poznámka pod čarou č. 1Od) se vypouští.

6. § 9 zní:

"§ 9

Nárok na osvobození od daně, včetně odkazu na ustanovení zákona, podle kterého se tento nárok uplatňuje, musí u vybraných výrobků, na které se vztahují ustanovení § 8 odst. 1 písm. b), § 23 a § 29 odst. 1 písm. a) až d), nabyvatel uplatnit u plátce písemně nejpozději před vyhotovením dokladu o jejich vyskladnění od tuzemského výrobce nebo u celního orgánu při podání písemného celního prohlášení16) v případě jejich dovozu. Neučiní-li tak, nárok zaniká.".

7. § 10 odst.1 písm b) zní:

" b) obchodní jméno, sídlo a daňové identifikační číslo u právnických osob, jméno a příjmení, obchodní jméno, bydliště a daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno) u fyzických osob, kterým byly vybrané výrobky vyskladněny podle § 2 písm. h),".

8. V § 10 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se ustanovení písmen f) a g), která znějí:

"f) datum vystavení daňového dokladu,

g) pořadové číslo daňového dokladu.".

9. V § 10 odst.3 se slovo "kupujícím" nahrazuje slovy " osobě podle odstavce 1 písm. b)".

10. V § 10 se odstavec 6 vypouští.

11. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) V případech podle § 26 písm. a) až c) plátci při tuzemské výrobě daňový doklad nevystavují.".

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

12. V § 10 odst. 5 se na konci vypouští tečka a připojuje se tento text:

"odst. 1 písm. a) až d). Při vyskladnění vybraných výrobků osvobozených od daně podle § 29 odst. 1 písm. e) a odst. 2 se daňový doklad nevystavuje.".

13. § 10 odst.9 zní:

"(9) Plátci jsou povinni vystavit daňový doklad ve dvojím vyhotovení. První vyhotovení jsou plátci povinni vydat osobě uvedené v odstavci 1 písm. b). Druhé vyhotovení a všechny další doklady rozhodné pro určení výše daně jsou plátci povinni uchovávat po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém vznikla daňová povinnost.".

14. V § 12 odst. 1 písm. a) se na konci vypouští čárka a připojuje se tento text:

"nebo potvrzení celním orgánem o propuštění zdaněných vybraných výrobků do režimu vývozu s celně schváleným určením umístění vybraných výrobků do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu v rámci podnikatelské činnosti8), nárok na vrácení daně může být uplatněn pouze tehdy, pokud tyto vybrané výrobky fyzicky vystoupí do zahraničí, do svobodného celního pásma nebo do svobodného celního skladu.".

15. V § 12 odst. 1 písm. e) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se ustanovení písmen f), g) a h), která znějí:

"f) vzniku skutečnosti podle § 42a,

g) převzetí na sklad plátce zdaněných vybraných výrobků, vrácených komisionářem8a)zpět plátci,

h) zamítnutí žádosti o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí při ukončení činnosti v případě, že daňová povinnost vznikla podle § 26 písm. e).".

16. § 12 odst. 2 zní:

"(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 uplatní plátci u vybraných výrobků v daňovém přiznání podle § 13, nejpozději však do 6 měsíců od posledního dne měsíce, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Lhůta pro uplatnění nároku na vrácení daně však zaniká dnem vyskladnění vybraného výrobku plátcem, který nárok na vrácení daně neuplatnil. Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 mohou však plátci uplatnit pouze do výše daně vypočtené sazbou daně platné v den jeho dovozu nebo vyskladnění, při kterém vznikla daňová povinnost.".

17. V § 12 odst. 4 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno c), které zní:

"c) k prodeji vybraných výrobků za ceny bez daně členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky.".

18. § 12 odst. 5 zní:

"(5) Ministertvo financí stanoví vyhláškou podmínky udělování licencí a prodeje vybraných výrobků za ceny bez daně fyzickým osobám při přestupu státních hranic České republiky přes celní přechod, v tranzitním prostoru českých celních letišť, na palubách letadel zahraničních linek a členům posádek letadel zahraničních linek při odletu z České republiky.".

19. V § 12 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní:

"(7) Pokud plátci neuplatní nárok na vrácení daně, ačkoliv tak podle § 12 odst. 1 mohli učinit, pohlíží se při vzniku daňové povinnosti podle § 5 na vybrané výrobky, u kterých podle § 12 odst. 1 mohl být uplatněn nárok na vrácení daně tak, jako by tento nárok byl uplatněn.".

20. V § 13 odst. 5 se na konci připojuje text, který zní:

"Nedodržením lhůty nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.".

21. § 14 se doplňuje novým odstavcem 12, který včetně poznámky pod čarou zní:

"(12) Přesáhne-li ve zdaňovacím období částka nároku na vrácení daně částku daňové povinnosti, postupuje se při vypořádání rozdílu mezi těmito částkami obdobně, jako při vypořádání daňového přeplatku.19a

-----------------

19a§ 64 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".

Dosavadní odstavce 12 až 15 se označují jako 13 až 16.

22. § 15 odst. 1 zní:

"(1) Plátci, kterým vznikne daňová povinnost podle § 5, § 20, § 26 písm. d) a e) a § 34a, s výjimkou § 5 odst.1 písm. b), jsou povinni se registrovat jako plátci spotřební daně u příslušného finančního orgánu nejpozději do vzniku první daňové povinnosti. Plátci, kterým vznikne nárok na vrácení daně podle § 12 odst. 1, jsou povinni se registrovat jako plátci spotřební daně u příslušného finančního orgánu nejpozději do dne podání první žádosti o vrácení daně, pokud již nejsou jako plátci spotřební daně registrováni. Způsob registrace stanoví zvláštní předpis17).".

23. § 16 včetně nadpisu zní:

"§ 16

Příslušenství daně

(1) Výši a způsob vyměření příslušenství daně a jeho vymáhání, s výjimkou dovozu vybraných výrobků, stanoví zvláštní předpis.17)

(2) Při dovozu vybraných výrobků výši pokut a penále a způsob jejich ukládání a vymáhání stanoví celní zákon.20)".

24. V § 18 odst. 1 se slova "uvedená v § 23 odst. 3" nahrazují slovy "od výrobce do státních hmotných rezerv.2Oa)".

25. § 18 odst. 2 zní:

"(2) Plátci jsou také všechny právnické a fyzické osoby, které získají směsi paliv a maziv, ropné destiláty z primární destilace nebo krakování ropné suroviny, upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy, zkapalněné plyny nebo stlačené plyny bez daně a použijí je jako pohonnou hmotu nebo je prodají s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej, případně je prodají i bez takového označení prokazatelně jako pohonnou hmotu.".

26. Do § 19 odst. 1 se za slova "motorové nafty (s výjimkou bionafty)," vkládají slova "lehké topné oleje," a slova "(s výjimkou směsi s benzinem)" se nahrazují slovy "(s výjimkou směsí benzinů s jinými palivy a mazivy kromě směsí benzinů podle § 19 odst. 4)".

27. § 19 odst. 3 zní:

"(3) Bionaftou se pro účely tohoto zákona rozumí paliva a maziva biologicky odbouratelná minimálně z 90% za 21 dní podle mezinárodního testu CEC L-33-T-82, tvořená metylestery kyselin obsažených v různých tucích nebo plně odbouratelnými alifatickými uhlovodíky nebo oběma těmito složkami současně.".

28. V § 19 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Za výrobu benzinu se považuje rovněž smíchání dvou či více druhů benzinů.".

29. § 20 písm. b) zní:

"b) dnem použití nezdaněných paliv a maziv uvedených v § 18 odst. 2 jako pohonných hmot nebo dnem jejich prodeje s označením automobilový benzin, letecká pohonná hmota, motorová nafta nebo petrolej, případně dnem jejich prodeje i bez takového označení prokazatelně jako pohonné hmoty.".

30. § 22 včetně nadpisu zní:

" § 22

Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný kód nomenklatury celního sazebníku textSazba daně
2710automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) s obsahem olova do 0,013g/l 10 160 Kč/t
automobilové benziny a letecké pohonné hmoty (s výjimkou leteckých petrolejů) s obsahem olova nad 0,013 g/l 11 570 Kč/t
technické benziny 0 Kč/t
směsi benzinů podle § 19 odst. 4 11 570 Kč/t
motorové nafty (s výjimkou bionafty) a petroleje 8 340 Kč/t
lehké topné oleje 2 200 Kč/t
směsi paliv a maziv používané jako pohonná hmota (s výjimkou směsí benzinů s jinými palivy a mazivy kromě směsí benzinů podle § 19 odst. 4) 8 340 Kč/t

ropné destiláty z primární destilace nebo krakované ropné suroviny používané jako pohonná hmota
8 340 Kč/t
upravené uhlovodíkové produkty získané jako vedlejší produkt při těžbě zemního plynu nebo ropy používané jako pohonná hmota 8 340 Kč/t
automobilové a letecké motorové a převodové oleje a automobilová plastická maziva 0 Kč/t
2711zkapalněné plyny používané jako pohonná hmota s výjimkou bioplynu 2 370 Kč/t
stlačené plyny používané jako pohonná hmota 0 Kč/m3
3403směsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst.3 8 340 Kč/t
3823směsi paliv a maziv obsahující méně než 70% minerálních olejů používané jako pohonná hmota, vyjma bionafty ve smyslu § 19 odst. 3 8 340 Kč/t".


31. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24

Plátci

Plátci jsou také

a) právnické osoby, které nakoupí líh uvedený v § 29 odst. 1 písm. b),

b) právnické a fyzické osoby, překročí-li při výrobě a oběhu lihu stanovené normy ztrát lihu,21)

c) právnické a fyzické osoby, které nakoupí nebo dovezou líh osvobozený od daně podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 29 odst. 1 písm. a), c) a d).".

32. § 25 odst. 1 zní:

"(1) Předmětem daně je líh obsažený v jakýchkoliv směsích s jinými látkami.".

33. V § 25 odst. 3 a 4 zní:

"(3) Předmětem daně není líh, pokud jeho podíl ve směsích s jinými látkami, nejde-li o nápoje, činí nejvýše 15% absolutního alkoholu v objemu všech látek ve směsi obsažených.

(4) Předmětem daně není líh, pokud jeho podíl v nápojích

s výjimkou piva podle § 31 a vína podle § 35 činí nejvýše

0,6% hmotnostních alkoholu.".

34. V § 26 písm. d) se slova "odst. 1" nahrazují slovy "písm. a)".

35. V § 26 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se ustanovení písmene e), které včetně poznámek pod čarou zní:

"e) podání žádosti o vydání písemného souhlasu správce daně s výmazem z obchodního rejstříku nebo jiných evidencí21e při ukončení činnosti nebo oznámení správci daně o ukončení činnosti,21f pro kterou byl líh osvobozený od daně podle § 8 odst. 1 písm. b) nebo § 29 odst. 1 písm. a), c) a d) nakoupen nebo dovezen, a to u nezdaněného lihu, který má plátce na zásobách s výjimkou nezdaněného lihu osvobozeného od daně podle § 29 odst. 1 písm. e) a lihu obecně denaturovaného.

-------------------

21e§ 35 odst. 2 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21f§ 33 odst. 7 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

36. § 28 včetně nadpisu zní:

"§ 28

Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný kód nomenklatury celního sazebníku TextSazba daně
2207líh 195 Kč/1 1.a.
2208destiláty ovocné z pěstitelského pálení22) 95 Kč/1 1.a.
lihoviny, destiláty 195 Kč/1 1.a.".


37. V § 29 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se ustanovení písmene e), které zní:

"e) líh obsažený ve směsích s jinými látkami, přesahuje-li obsah absolutního alkoholu 15% objemu všech látek ve směsi obsažených, pokud jsou tyto směsi produktem výroby výrobků uvedených pod písmenem a) a nejsou uvedeny pod položkami 2207 a 2208 číselného kódu nomenklatury celního sazebníku.".

38. V § 29 odst. 2 se na konci ustanovení písmene b) čárka nahrazuje tečkou a dále se vypouští ustanovení písmene c).

39. § 33 včetně nadpisu zní:

"§ 33

Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný kód nomenklatury celního sazebníku TextSazba daně
2203u piva do 10% původní stupňovitosti včetně 157 Kč/hl
u piva více než 10% do 12% původní stupňovitosti včetně 320 Kč/hl
u piva více než 12% původní stupňovitosti 430 Kč/hl


40. V § 34 odst. 3 se vypouštějí slova ", pokud o to správce daně požádá".

41. V § 35 odst. 1. úvodní větě se za slovo "jsou" vkládají slova "vína, která obsahují více než 0,6% hmotnostních alkoholu, a to:".

42. V § 35 odst. 1 písm. b) se za slovo "dosahují" vkládají slova "při teplotě 2Oo C".

43. § 37 včetně nadpisu zní:

"§ 37

Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný kód nomenklaturycelního sazebníku TextSazba daně
2204révová vína podle § 35 odst.1 písm. a) a odst.2 6,10 Kč/litr
šumivá vína podle § 35 odst.1 písm. b) a odst. 3 23,40 Kč/litr
2205desertní a desertní kořeněná vína podle § 35 odst.1 písm. c) 16,40 Kč/litr
2206ostatní nápoje podle § 35 odst.1, písm. d) 5,10 Kč/litr
směsi ostatních nápojů podle § 35 odst. 1 písm. d) s révovými víny podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 6,10 Kč/litr
směsi ostatních nápojů podle § 35 odst. 1 písm. d) s révovými víny podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst. 2 dosycované C02, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 2Oo C přetlak menší než 0,3 MPa 6,10 Kč/litr
směsi ostatních nápojů podle § 35 odst. 1 písm. d) s révovými víny podle § 35 odst. 1 písm. a) a odst.2 dosycované C02, které při uzavřeném obsahu dosahují při teplotě 2Oo C přetlak nejméně 0,3 MPa 23,40 Kč/litr
směsi ostatních nápojů podle § 35 odst. 1 písm. d) s révovými víny podle § 35 odst. 1 písm. a) a odstavce 2 šumivé 23,40 Kč/litr"


44. § 40 včetně nadpisu zní:

"§ 40

Sazby daně

Sazby daně jsou stanoveny takto:

Číselný kód nomenklaturycelního sazebníku TextSazba daně
2402cigarety filtrové délky nad 70 mm 0,51 Kč/kus
cigarety provazcové a cigarety filtrové délky do 70 mm včetně 0,41 Kč/kus
doutníky, cigarilos 0,46 Kč/kus
2403cigaretový tabák nařezaný pro ruční výrobu cigaret 475 Kč/kg
tabákové vložky z cigaretového tabáku pro ruční výrobu cigaret 0,51 Kč/kus
lulkové,dýmkové,šňupavé a žvýkací tabáky 35 Kč/kg".


45. V § 4Oa odst. 7 se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "5".

46. V § 4Ob odst. 13 se slovo "předložení" nahrazuje slovem "převzetí".

47. § 4Od odst. 1 zní:

"(1) Výrobce nebo dovozce cigaret je povinen vrátit celnímu orgánu poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky. U poškozených tabákových nálepek musí jejich nepoškozená část činit alespoň 60% celkové plochy tabákové nálepky. U znečištěných tabákových nálepek, pokud nejsou poškozeny, musí být prokazatelné, že jde o tabákové nálepky nabyté v souladu s právními předpisy. U znečištěných tabákových nálepek, které jsou také poškozeny musí být splněny obě podmínky. Za poškozené nebo znečištěné tabákové nálepky vydá celní orgán bezplatně tabákové nálepky nepoškozené. Je-li poškozená nebo znečištěná tabáková nálepka složená z více částí, lze ji vyměnit za nepoškozenou pouze tehdy, nejsou-li pochybnosti o tom, že jednotlivé části patří k sobě. Celní orgán vrácené poškozené a znečištěné tabákové nálepky zničí za účasti pověřeného pracovníka Ministerstva financí. Zúčastněné osoby o zničení vrácených poškozených a znečištěných tabákových nálepek pořídí písemný protokol.".

48. V § 4Oe se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nepoužijí, pokud počet chybějících tabákových nálepek nepřekročí 0,8% tabákových nálepek přijatých za období mezi dvěma inventurami podle § 4Oc odst. 2. Při překročení 0,8% se ustanovení odstavců 1 a 2 použije pouze na počet tabákových nálepek, který uvedené množství překračuje.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 4 až 9.

Čl. II

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se

zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č. 199/1993 Sb., č. 325/1993 Sb. a č. 136/1994 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995.

Důvodová zpráva

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národnírady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákonů č.199/1993 Sb.,č. 325/1993 Sb. a č. 136/1994 Sb.

I. Obecná část

Novela zákona o spotřebních daních je vyvolána skutečnostmi, které se objevily při uplatňování tohoto zákona v r.1994. Kromě některých změn, které zpřesňují postupy při správě daní tak, aby se zjednodušila administrativní náročnost jak u plátců, tak u správců daně, jde především o změny, které mají zabránit novým formám daňových úniků.

V novele zákona se dále navrhují úpravy sazeb u většiny vybraných výrobků podléhajících těmto daním. Potřeba úpravy sazeb byla vyvolána navrženým snížením sazby daně z přidané hodnoty z 23% na 22%. Výrobky podléhající spotřebním daním jsou takového charakteru, u kterého není vhodné snížením daňového zatížení stimulovat zvýšení jeho spotřeby na úkor státního rozpočtu.

Navrhované změny nevyžadují zvýšení výdajů státního rozpočtu na správu daně, z větší části znamenají snížení administrativní náročnosti. Další změny směřující k omezení daňových úniků by měly znamenat určité zvýšení příjmu státního rozpočtu, které však nelze vyčíslit vzhledem k nemožnosti zjištění přesné výše daňových úniků. Zvýšení sazeb se v bilanci státního rozpočtu neprojeví, neboť částka 600 000 000 Kč ročně, o kterou by se měl výnos spotřebních daní zvýšit, nahrazuje výpadek stejné částky vyvolané snížením sazby daně z přidané hodnoty o jeden bod.

II. K jednotlivým bodům

K bodu 1

Definice jednoznačně vymezuje pojem "výroba". Toto vymezení umožní lepší orientaci plátců daně i správců daně, kdy je nutno rozhodnout zejména o vrácení daně podle § 12 odst. 1 písm b).

K bodu 2 a 23

Ustanovení o daňové povinnosti a o sankcích je upraveno v souladu se změnou zákona o dani z přidané hodnoty. Z jednorázových sankcí se přechází na časové penále ve smyslu novely zákona o správě daní a poplatků. Zároveň se upouští od stanovení pokut odlišných od zákona o správě daní a poplatků.

K bodu 3

Za vyskladnění se bude od 1.l.1995 považovat i vydání vybraných výrobků pro komisionářský prodej (§ 2 písm.g, nový bod 9). Tím se uzavřou všechny možnosti, kdy je možné vyskladnit vybrané výrobky pro splnění smluvního závazku (prodej, darování, smlouva o dílo, smlouva o provedení práce, komisionářská smlouva).

K bodu 4

Zde se rozšiřuje vznik daňové povinnosti při zneužití vrácení daně na všechny skutečnosti, při kterých lze o vrácení daně žádat.

K bodu 5

Ustanovení o vypuštění bodů 1,2 a 7 se stanoví v souvislosti s obdobnou změnou, která je navrhována do zákona o dani z přidané hodnoty. Změna bodu 3 je motivována snahou o zabránění daňovým únikům v souvislosti s možným zneužíváním dovozu motorové nafty osvobozené od spotřební daně. Úpravy poznámek pod čarou jsou v souladu s dikcí celního zákona.

K bodu 6

Nové znění § 9 obsahuje (kromě stylistické změny, která toto ustanovení zjednoznačňuje) jednak rozšíření povinnosti upozorňovat na objednání vybraných výrobků osvobozených od daně předem na případy nákupu vybraných výrobků osvobozených od daně podle § 8 odst.l písm.b), jednak z této povinnosti vypouští případy uvedené v původním § 29 odst. 2, kdy je to zbytečné, protože zde nemůže dojít k objednávání lihu osvobozeného od daně.

Rozšíření uvedené povinnosti má zabránit možnému zneužití osvobození od daně, její zúžení naopak zjednodušuje pozici kupujících tam, kde daňové úniky nehrozí.

K bodu 7 a 9

Nahrazuje se termín "kupující" termínem " (osoby ), kterým byly vybrané výrobky vyskladněny .". Jedná se o to, že k vyskladnění může dojít nejen při prodeji, ale i v jiných případech. Termín "kupující" všechny tyto případy nevystihuje.

K bodu 8

Jde o opatření, které zjednoduší kontrolu plnění povinnosti vystavovat daňové doklady nejpozději první pracovní den po dni vyskladnění.

K bodu 10 a 13

Podle zákona existuje více možností, kdy se musí prokázat,

že byly nakoupeny zdaněné vybrané výrobky. Proto se pro plátce zavádí povinnost vydat při vyskladnění daňový doklad. Proto se také pro plátce zavádí povinnost vystavovat daňový doklad ve dvojím vyhotovení.

K bodu 11

Nové ustanovení odpovídá praxi, neboť v uvedených případech dochází ke vzniku daňové povinnosti až při kontrolním zjištění.

K bodu 12

Změna koresponduje s novým zněním § 29 (viz body 37 a 38).

K bodu 14

Ustanovení v souladu s vymezením pojmů tuzemsko a zahraničí (§ 2) respektuje nutnost vracet daň i v případě dodávek do svobodných celních pásem nebo skladů. Zároveň pro zamezení daňových úniků byla pro vrácení daně při vývozu doplněna podmínka fyzického přechodu vybraných výrobků z tuzemska. Tato podmínka sice nemůže být potvrzena žádným dokladem a správce daně tedy daň vrátí již při předložení potvrzeného celního prohlášení, ale v případě zjištění prodeje údajně vyvezeného vybraného výrobku v tuzemsku lze u vývozce doměřit daň včetně stanovení příslušných sankcí. Dosavadní úprava toto doměření neumožňovala.

K bodu 15

Zde jsou uvedeny v souladu se změnami zákona nové skutkové podstaty, na jejichž základě vzniká nárok na vrácení daně.

K bodu 16

Nové znění tohoto ustanovení jednak zpřesňuje lhůtu pro uplatnění nároku na vrácení daně, jednak znemožňuje uplatnit si nárok na vrácení daně vyšší částkou, než byla skutečně zaplacená daň (např. při změně sazeb).

K bodům 17 a 18

Legislativní úprava dodávek vybraných výrobků ve zvláštních případech (tzv. DUTY/TAX FREE obchody, prodejny pro diplomaty, paluby letadel zahraničních linek a pod.) musí být řešeny stejně jako u daně z přidané hodnoty.

K bodu 19

Toto ustanovení, které zjednodušuje kontrolu daně, je srovnatelné s již platným ustanovením § 8 odst. 3.

K bodu 20

Nová úprava znemožňuje obcházení lhůty stanovené pro možné předložení dodatečného daňového přiznání, které opravuje původní daňové přiznání ve prospěch plátce daně.

K bodu 21

Nové ustanovení precizuje postup při vypořádání záporného rozdílu mezi daňovou povinností a nárokem na vrácení daně tak, aby tento postup byl v souladu s předpisy o správě daní.

K bodu 22

Kromě zpřesnění v souvislosti se změnou § 26 se umožňuje plátcům, kteří žádají o vrácení daně podle § 12 odst.l, využít šestiměsíční lhůty pro uplatnění této žádosti (§ 12 odst. 2).

K bodu 24

Nové znění dává tento odstavec do souladu s § 23.

K bodům 25 a 29

Novelou zákona o spotřebních daních č. 199/1993 Sb., byl zajištěn odvod spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv v případě užití těchto paliv a maziv jako pohonné hmoty. Další novelou uvedenou v zákoně č.136/1994 Sb. byl zajištěn odvod spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv u distributorů, kteří zaměňují nezdaněná paliva a maziva za motorovou naftu a pod. Navrhovaná novela pak zajišťuje odvod spotřebích daní v případě, kdy dochází k prodeji nezdaněných zkapalněných plynů pro pohon motorových vozidel.

K bodu 26

Předmět daně se u uhlovodíkových paliv a maziv rozšiřuje na lehké topné oleje, kde bude sazba daně činit 2 200 Kč/t, t.j. 2 Kč/l (viz i doplnění § 22 zákona o spotřebních daních). Toto opatření sníží zainteresovanost na zneužívání nezdaněného lehkého topného oleje jako pohonné hmoty. Jedná se o opatření, které by mělo působit komplexně v souvislosti se zákonem č.136/1994 Sb. o barvení a značkování ropných produktů. Dopady tohoto opatření na uživatele lehkých topných olejů se odhadují celkově na 550 mil. Kč ročně, z toho na 350 mil. ročně v zemědělství.

K bodu 27

Nové znění respektuje skutečnost, že plná (tedy stoprocentní) odbouratelnost ve skutečnosti neexistuje. Definice odbouratelnosti nyní odpovídá platným technickým podmínkám.

K bodu 28

Toto ustanovení by mělo omezit daňové úniky při zneužívání technického nebo bezolovnatého benzinu tím, že míchání různých druhů benzinu se bude považovat za výrobu. Tak bude každá právnická nebo fyzická osoba, která bude tuto činnost provádět, výrobcem a tedy i plátcem daně (§ 3 odst. l).To konec konců odpovídá skutečnosti, neboť smícháním dvou či více druhů benzinu vznikne benzin jiný, tedy nový výrobek. Takový nový výrobek bude zdaněn stejnou sazbou spotřební daně která platí pro olovnaté benziny.

K bodům 30, 36, 39, 43 a 44

Zvýšení sazeb spotřební daně nahrazuje snížení příjmů do státního rozpočtu v důsledku navrhovaného snížení základní sazby daně z přidané hodnoty z 23% na 22%.

K bodům 31 a 35

Novelou se řeší situace, kdy odběratel nezdaněného lihu

§ 8 odst.l písm. b) a § 29 odst.l písm. a) a c) - přestane vykonávat podnikatelskou činnost, pro kterou nezdaněný líh nakupoval, a přitom mu zásoba nezdaněného lihu zůstane. V takovém případě bude muset být nezdaněný líh dodaněn.

K bodu 32

Upravuje se definice tak, aby technicky lépe odpovídala skutečnosti (samotný stoprocentní líh neexistuje).

K bodu 33

Jde o stylistické zpřesnění ve smyslu jednoznačnosti textu.

K bodu 34

Úprava je vyvolána úpravou § 24 (viz bod 31 ).

K bodům 37 a 38

Dosavadní ustanovení § 29 odst. 2 písm. c) se převádí do odst.l jako nové písm. e), protože věcně do tohoto odstavce patří. Zároveň došlo ke stylistické úpravě v souladu se správnou terminologií.

K bodu 40

Povinnost předložení daňového dokladu při kontrole správcem daně musí být automatická.

K bodu 41

Ustanovení dává do souladu definici vína s definicemi piva a nápojů obsahujících líh, kdy také tyto nápoje nepodléhají spotřební dani, pokud obsahují méně, než 0,6% hmotnostních alkoholu.

K bodu 42

Jde o zpřesnění, které toto ustanovení dává do souladu s technickou normou.

K bodu 45

Zde se přesněji definuje, co se rozumí pod pojmem "značení cigaret".

K bodu 46

Změna má zajistit celnímu orgánu možnost kontroly, zda doklad o zaplacení nebyl fingován.

K bodu 47

Nové znění přesně rozlišuje rozdíl mezi poškozenou a znečištěnou tabákovou nálepkou s tím, že také nově definuje podmínky pro výměnu tabákových nálepek za nálepky nepoškozené.

K bodu 48

Toto ustanovení respektuje skutečnost, že při lepení tabákových nálepek dochází k tzv. technologickým ztrátám. Tyto ztráty se u vybraných výrobků nezdaňují (viz § 5 odst. 2) a není správné, aby v tomto případě byly postihovány. Procento vychází z průměru údajů hlavních výrobců a dovozců.

V Praze dne 31. srpna 1994

předseda vlády

Doc. Ing. Václav K l a u s, CSc.

místopředseda vlády a ministr financí

Ing. Ivan K o č á r n í k, CSc.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP