Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

1166

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu poslanců R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 1047)

Branný a bezpečnostní výbor, ústavně právní výbor, zahraniční výbor a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti projednaly na svých schůzích v září 1994 návrh poslanců R. Koláře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon Federálního shromáždění ČSFR č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky.

Výbor petiční, pro lidská práva a národnosti návrh projednal a vzal jej na vědomí ve znění uvedeném ve svém usnesení č. 140 ze dne 14. září 1994.

Branný a bezpečnostní výbor, ústavně právní výbor a zahraniční výbor doporučují Poslanecké sněmovně, aby s návrhem vyslovila souhlas v tomto znění:

"Z Á K O N

ze dne 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb.,

o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Cizinec je povinen při překročení státních hranic České republiky podrobit se kontrole Ministerstva vnitra. Jestliže jde o překročení státních hranic České republiky za účelem krátkodobého pobytu (§ 4), pro který se nevyžaduje udělení víza, je cizinec při kontrole povinen na požádání kontrolního orgánu předložit

a) peněžní částku ve výši nezbytných nákladů na svůj pobyt na území České republiky a na vycestování do státu, jehož cestovním dokladem se prokázal, nebo

b) doklady potvrzující zajištění peněžní částky podle písmena a), anebo

c) pozvání ověřené Ministerstvem vnitra obsahující údaje k osobě zvaného a zvoucího a době, na kterou se zve nepřesahující dobu stanovenou příslušnou mezinárodní smlouvou (§ 2 odst. 1), kterým se potvrzuje, že ten, kdo cizince na území České republiky pozval, zajistí prostředky k jeho pobytu a uhradí náklady spojené s jeho vycestováním.".

2. V § 2 se za odstavec 4 připojuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Cizinci, u něhož se ke vstupu na území České republiky nevyžaduje vízum, může Ministerstvo vnitra vstup na území České republiky odepřít z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. b), d) a e), a vztahuje-li se na něho povinnost stanovená v odstavci 3, též z důvodu nesplnění této povinnosti.".

3. V § 13 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a připojuje se nový odstavec 2, který zní:

"(2) Oprávnění cizince k dlouhodobému pobytu zaniká též tehdy, jestliže pominul účel nebo zanikly podmínky, za kterých byl dlouhodobý pobyt povolen.".

4. V § 26 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) ten, kdo cizince pozval na území České republiky pozváním ověřeným Ministerstvem vnitra,".

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).

5. V § 33 se za odstavec 3 připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Pozvání podle § 2 odst. 3 písm. c) se podává na úředním tiskopisu. Vzor tiskopisu stanoví Ministerstvo vnitra.".

6. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

"§ 34a

Ministerstvo vnitra stanoví právním předpisem výši peněžní částky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a).".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.".

V Praze dne 16. září 1994


Ing. Vladimír ŠUMAN v.r.
MUDr. Milada KADLECOVÁ v.r.
předseda branného a bezpečnostního
zpravodajka branného a bezpečnostního výboru
výboru
JUDr. Miloslav VÝBORNÝ v.r.
JUDr. Hana MARVANOVÁ v.r.
předseda ústavně právního výboru
zpravodajka ústavně právního výboru
RNDr. Jiří PAYNE v.r.
PhDr. Jaromír KALUS v.r.
předseda zahraničního výboru
zpravodaj zahraničního výboru
Ing. Josef PAVELA v.r.
Doc., Ing. Zdeněk TROJAN, CSc. v.r.
předseda výboru petičního,
zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti
pro lidská práva a národnosti


Připomínky výborů nezařazené do společné zprávy k tisku 1047

Vložit nový článek II ve znění:

"Čl. II

Kde se v zákoně č. 123/1992 Sb. užívá pojmu

a/ "Česká a Slovenská Federativní Republika", rozumí se tím Česká republika,

b/ "československý", rozumí se tím český,

c/ "federální ministerstvo vnitra", rozumí se tím Ministerstvo vnitra.".

Čl. II přečíslovat na čl. III.

(branný a bezpečnostní výbor)

(zahraniční výbor).

K § 26

V § 26 vložit za písmeno b) nové písmeno c), které zní:

"c) ten, kdo cizince pozval na území České republiky úředně ověřeným pozváním,".

(ústavně právní výbor)

(branný a bezpečnostní výbor).

K § 34

Za § 34 vložit nový § 34a, který zní:

"§ 34a

Ministerstvo vnitra stanoví opatřením výši peněžní částky uvedené v § 2 odst. 3 písm. a).".

(branný a bezpečnostní výbor).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP