PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1995

I. volební období

1129

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1995,

o působnosti vyšších územních samosprávných celků

Parlament České republiky se usnesl na tomto ústavním zákoně:

Část první

Základní působnost

Čl. 1

(1) Vyšší územní samosprávný celek vykonává ve svém územním obvodu samostatnou působnost stanovenou zákonem.

(2) Při výkonu samostatné působnosti se vyšší územní samosprávný celek řídí zákony a právními předpisy vydanými k jejich provedení.

Čl. 2

Vyšší územní samosprávný celek zřizuje své orgány; způsob jejich vzniku, působnost, pravomoc a vztahy mezi nimi upraví zvláštní zákon.

Čl. 3

Vyšší územní samosprávný celek

a) schvaluje vlastní rozpočet a hospodaří podle něj;hospodaření s rozpočtovými prostředky upraví zvláštní zákon,

b) schvaluje vyúčtování svého hospodaření za uplynulý kalendářní rok,

c) kontroluje finanční hospodaření právnických osob a zařízení,

jichž je zřizovatelem;

d) přiděluje dotace z vlastních rozpočtových prostředků a kontroluje jejich použití.

Čl. 4

Vyšší územní samosprávný celek může vstupovat do mezinárodních sdružení místních orgánů a spolupracovat se samosprávnými regiony jiných států. Činí tak jen v souladu s mezivládními dohodami a po předchozím souhlasu Ministerstva zahraničních věcí.

Čl. 5

Vyšší územní samosprávný celek může stanovit své symboly (znak a prapor) a způsob jejich užívání.

Čl. 6

Zajišťování veřejných služeb

Vyšší územní samosprávný celek se pro potřeby rozvoje svého územního obvodu podílí na zajišťování veřejných služeb v oblasti sociální péče, zdravotnictví, dopravy, školství a kultury, zejména zřizováním právnických osob a zařízení podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů.

Část druhá

Čl. 7

Přechod působnosti ze státu

Pravomoc zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení uvedené v příloze k tomuto ústavnímu zákonu, vykonávaná dosud ministerstvy, okresními úřady a školskými úřady, přechází na vyšší územní samosprávné celky, v jejichž územním obvodu mají tyto právnické osoby a zařízení sídlo. Dnem přechodu je první den kalendářního měsíce následujícího po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.

Část třetí

Doplnění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.

Čl. 8

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě se doplňuje takto:

1. V § 19 odst. 2 se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšším územním samosprávným celkem".

2. V § 19 odst. 4 se v první větě za slovo "obec" vkládají slova "vyšší územní samosprávný celek". Ve druhé větě se za slovo "obcí" vkládají slova "vyšších územních samosprávných celků".

Část čtvrtá

Doplnění a změna zákona ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

Čl. 9

Zákon ČNR č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství se doplňuje a mění takto:

1. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: "vyšší územní samosprávný celek,".

Dosavadní písmeno b) se označuje jako písmeno c).

2. V § 12 odst. 3 písmeno a) se slova "střední školy" vypouštějí.

3. V § 12 se za odst. 3 vkládá odstavec 4, který zní:

"(4) Ministerstvo může zřizovat a rušit střední odborné školy a gymnázia.".

4. V § 12 dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

5. V § 12 dosavadní odstavec 4 se doplňuje o písmeno f), které zní:

"f) přiděluje vyššímu územnímu samosprávnému celku prostředky na neinvestiční výdaje hrazené státem.".

6. Nadpis nad § 15a zní:

"Působnost vyššího územního samosprávného celku".

7. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který zní:

"§ 15a

(1) Vyšší územní samosprávný celek zřizuje a ruší střední odborné školy a gymnázia.

(2) Vyšší územní samosprávný celek může zřizovat a rušit

a) speciální školy s výjimkou těchto škol při zdravotnických zařízeních, a školská zařízení těmto školám sloužící,

b) základní umělecké školy a školská zařízení těmto školám sloužící,

c) domovy mládeže,

d) dětské domovy,

e) stálé školy v přírodě,

f) pedagogicko-psychologické poradny.".

8. Za § 15a se vkládá § 15b, který zní:

"§ 15b

Vyšší územní samosprávný celek

a) spravuje školy a školská zařízení uvedená v § 15a zejména tím, že zabezpečuje investiční výdaje a neinvestiční výdaje kromě mzdových prostředků, popřípadě jiných výdajů hrazených státem,

b) jmenuje a odvolává ředitele škol a školských zařízení uvedených v § 15a. Při jmenování vychází z výsledků konkursního řízení a stanoviska ministerstva a při odvolávání ze stanoviska ministerstva.".

9. V § 23 odst. 1 text první věty za slovy ".uvedené v." se nahrazuje slovy:

"§ 12 odst. 4 a odst. 5 písm. a) až d) a písm. f) a odst. 6 písm. a) a c) a v § 14 odst. 5.".

10. Poslední věta § 24 se doplňuje těmito slovy:

"pokud nejde o školy a školská zařízení zřizovaná vyšším územním samosprávným celkem.".

Část pátá

Doplnění zákona č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.

Čl. 10

Zákon č. 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, se doplňuje takto:

V § 10 se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Muzea a galerie může zřizovat a rušit i vyšší územní samosprávný celek.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Část šestá

Doplnění zákona ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon),ve znění zákona ČNR č. 122/1989 Sb. a zákona ČNR č. 165/1992 Sb.

Čl. 11

Zákon ČNR č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon) se doplňuje takto:

V § 5 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Divadla může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

Část sedmá

Doplnění zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.

Čl. 12

Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon), se doplňuje takto:

1. Dosavadní text § 2 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Součástí jednotné soustavy knihoven jsou rovněž knihovny zřizované vyššími územními samosprávnými celky.".

2. V § 6 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Lidové knihovny může zřizovat a rušit rovněž vyšší územní samosprávný celek.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

Část osmá

Doplnění zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č.425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb., zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 293/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

Čl. 13

Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení se doplňuje takto:

1. V § 1 odst.2 se za slovo "obce" připojují slova "a vyšší územní samosprávné celky".

2. Nadpis § 4a zní:

"Obce, okresní úřady a vyšší územní samosprávné celky".

3. V § 4a se za odstavec 3 připojuje nový odstavec 4, který zní:

"(4) Vyšší územní samosprávné celky se podílejí na poskytování sociální péče.".

4. V § 44 odst. 1 písm. a) se za slovo "obcemi" vkládají slova "anebo vyššími územními samosprávnými celky".

5. V § 46 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojuje se věta:

"zařízení uvedená v § 45 písm. a) a b) mohou ve svém územním obvodu zřizovat též vyšší územní samosprávné celky."

6. V § 48 se v první větě za slovo "obcemi" vkládají slova "nebo vyššími územními samosprávnými celky."

Část devátá

Doplnění zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 548/1991 Sb., zákona ČNR č. 550/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č.15/1993 Sb., zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

Čl. 14

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se doplňuje takto:

V § 39 odst. 1 se za první větu vkládá věta, která zní:

"Zdravotnická zařízení může zřizovat rovněž vyšší územní samosprávný celek.".

Část desátá

Doplnění a změna zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona ČNR č. 137/1982 Sb., zákona č. 103/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona č. 262/1992 Sb. a zákona č. 43/1994 Sb.

Čl. 15

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) se doplňuje a mění takto:

Ustanovení § 26 odst. 1 zní:

"(1) Územní plány a územní projekty velkých územních celků schvalují vyšší územní samosprávné celky.".

Část jedenáctá

Čl. 16

Účinnost

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků.

V Praze dne 24. srpna 1994

předseda vlády:

K l a u s v.r.

místopředseda vlády pověřený řízením Úřadu pro legislativu

a veřejnou správu:

K a l v o d a v.r.

P ř í l o h a

k vládnímu návrhu ústavního zákona o působnosti

vyšších územních samosprávných celků (čl. 7)

Přechod působnosti zřizovat a rušit právnické osoby a zařízení na vyšší územní samosprávné celky k již zřízeným právnickým osobám a zařízením

_________________________________________________________________

oblast

__________

dosavadní

zřizovatel právnické osoby a zařízení

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

silniční

hospodářství

_________________________________________________________________

Ministerstvo

dopravy Správy a údržby silnic stanovené

zvláštním zákonem

_________________________________________________________________

kultura

_________________________________________________________________

Ministerstvo

kultury státní vědecké knihovny:

Hradec Králové, České Budějovice, Kladno, Liberec, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem, Moravská zemská knihovna v Brně

galerie a muzea:

Galerie Klatovy/Klenová

Galerie Hradec Králové

Galerie výtvarných umění Olomouc

Horácká Galerie

Oblastní galerie Vysočiny

Oblastní galerie Liberec

Orlická galerie Rychnov n/Kněžnou

Státní galerie Zlín

České muzeum výtvarných umění Východočeská galerie Pardubice

Západočeská galerie Plzeň

Alšova jihočeská galerie

Galerie výtvarných umění Ostrava

Galerie výtvarných umění Náchod

Galerie výtvarných umění Litoměřice

Oblastní galerie v Roudnici n/Labem

Galerie výtvarných umění Havlíčkův Brod

Galerie výtvarných umění Cheb

Galerie B.Rejta v Lounech

Galerie výtvarných umění Hodonín

Jihočeské muzeum České Budějovice

Muzeum J.A.Komenského

Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Muzeum Východních Čech Hradec Králové

Regionální muzeum Teplice

Severočeské muzeum Liberec

Středočeské muzeum Roztoky

Technické muzeum Brno

Valašské muzeum v přírodě

Vlastivědné muzeum Olomouc

Východočeské muzeum Pardubice

Západočeské muzeum Plzeň

Průmyslové muzeum Ostrava

právnické osoby pro správu hradů, zámků a jiných památkových objektů:

Státní zámek Sychrov

_______________________________________________________________

Okresní úřady divadla:

Krušnohorské divadlo Teplice

Horácké divadlo Jihlava

Slovácké divadlo Uherské Hradiště

Těšínské divadlo Český Těšín

galerie a muzea:

Okresní muzeum Beroun

Okresní muzeum Plzeň-jih, Blovice

Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs n.L.

St.Boleslav

Muzeum v Bruntále, Bruntál

Okresní vlastivědné muzeum, Česká Lípa

Okresní muzeum Český Krumlov

Muzeum Těšínska, Český Těšín

Okresní muzeum, Děčín IV

Muzeum Chodska, Domažlice

Muzeum Beskyd, Frýdek-Místek

Okresní vlastivědné muzeum, Havlíčkův Brod

Muzeum Hodonínska, Hodonín

Chebské muzeum, Cheb

Okresní muzeum Chomutov

Okresní muzeum Chrudim

Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n.Nisou

Okresní muzeum a galerie Jičín

Muzeum Vysočiny v Jihlavě, Jihlava

Regionální muzeum Jílové u Prahy

Okresní muzeum Jindřichův Hradec

Galerie umění Karlovy Vary

Karlovarské muzeum, Karlovy Vary

Okresní muzeum Kladno

Okresní muzeum Klatovy

Regionální muzeum Kolín

Muzeum okresu Plzeň-sever, Kralovice

Muzeum Kroměřížska, Kroměříž

Okresní muzeum Kutná Hora

Okresní vlastivědné muzeum Litoměřice

Okresní muzeum Louny

Okresní muzeum Mělník

Regionální muzeum Mikulov

Okresní muzeum Mladá Boleslav

Okresní muzeum Most

Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín

Okresní muzeum Náchod

Okresní muzeum Pelhřimov

Prácheňské muzeum v Písku, Písek

Polabské muzeum, Poděbrady

Okresní muzeum Prachatice

Muzeum Prostějovska, Prostějov

Okresní muzeum Brno-venkov, Předklášteří

Okresní vlastivědné muzeum, Přerov

Okresní muzeum v Příbrami

Okresní muzeum Rakovník

Rabasova galerie, Rakovník

Muzeum dr. B. Horáka, Rokycany

Okresní muzeum Orlických hor, Rychnov nad Kněžnou

Okresní muzeum Sokolov

Muzeum středního Pootaví, Strakonice

Muzeum Šumavy, Sušice

Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk

Muzeum husitského revolučního hnutí, Tábor

Okresní muzeum Tachov

Muzeum Podkrkonoší, Trutnov

Západomoravské muzeum, Třebíč-Podklášteří

Okresní muzeum Českého ráje, Turnov

Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Muzeum Podblanicka, Vlašim

Okresní vlastivědné muzeum Vsetín

Okresní muzeum Vysoké Mýto

Muzeum Vyškovska, Vyškov

Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín

Jihomoravské muzeum, Znojmo

právnické osoby pro správu hradů, zámků a

jiných památkových objektů:

Státní hrad Bouzov

Státní zámek Frýdlant

Správa památkových objektů okresu Litoměřice

(Libochovice, Ploskovice, Házmburk)

Památková správa okresu Uh. Hradiště

(Buchlov, Buchlovice)

Státní zámek Náměšť n/O.

Státní zámek Hradec n/Moravicí

(Hradec n/M., Raduň)

hvězdárny a planetária:

Hvězdárna a planetárium České Budějovice

Hvězdárna a planerárium Hradec Králové

Lidová hvězdárna Prostějov

Hvězdárna Rokycany

Hvězdárna Úpice

Hvězdárna Valašské Meziřičí

Hvězdárna Vsetín

__________________________________________________________________

školství

__________________________________________________________________

Ministerstvo

školství, mládeže

a tělovýchovy střední odborné školy a gymnázia s výjimkou zdravotnických škol, speciální základní školy, a školská zařízení těmto školám sloužící; dětské domovy.

____________________

Ministerstvo

hospodářství střední odborná učiliště stanovená zvláštním zákonem

____________________

Školské úřady speciální základní školy při zdravotnickýchzařízeních, základní umělecké školy a školská

zařízení těmto školám sloužící; domovy mládeže, stálé školy v přírodě a pedagogicko-psychologické poradny.

_________________________________________________________________

Důvodová zpráva

Obecná část

Navrhovaný ústavní zákon o působnosti vyšších územních samosprávných celků patří, spolu s ústavním zákonem o jejich vytvoření, k základním právním předpisům, kterými je realizována reforma územní správy v České republice.

Návrh zásad ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků schválený usnesením vlády ČR č. 219 z 27. dubna 1994 byl projednán výbory Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konkrétně ústavně-právním výborem, výborem pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výborem petičním, pro lidská práva a národnosti, výborem pro sociální politiku a zdravotnictví, branným a bezpečnostním výborem, zahraničním výborem, zemědělským výborem, hospodářským výborem a rozpočtovým výborem. V předkládaném návrhu bylo přihlédnuto k doporučení použít pro vymezení povinnosti zřizovat právnické osoby a zařízení formulaci "zřizuje" a stanovenímožnosti zřizovat právnické osoby a zařízení vyjádřit obratem "může zřizovat" (zásada č. 11 - 16, tj. čl. 9 - 14 návrhu ústavního zákona).

V návrhu ústavního zákona není uváděna působnost vyšších územních samosprávných celků, která je zakotvena v Ústavě a v dalších zákonech:

- rozhodnout o názvu vyššího územního samosprávného celku (čl.103 Ústavy),

- podávat návrhy zákonů Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (čl.41 odst. 2 Ústavy),

- vydávat obecně závazné vyhlášky (čl. 104 odst. 3 Ústavy),

- předkládat Ústavnímu soudu návrhy týkající se nezákonnostiprávních předpisů a kompetenčních sporů mezi státema samosprávnými celky navzájem (zákon č. 182/1993 Sb.,o Ústavním soudu - § 64 odst. 2 písm. e), odst. 3 a § 120).

Ústavní zákon neřeší soustavu orgánů, které budou výkon působností svěřených těmto celkům zajišťovat. O tomto zúženém pojetí právní úpravy rozhodla vláda na svém jednání dne 13. dubna (bod 2 a/aa/ Záznamu z jednání schůze vlády ČR z 13.dubna 1994). Podle Seznamu základních doprovodných legislativních dokumentů, které bude nutné vydat v souvislosti s vytvořením vyšších územních samosprávných celků (schváleného vládou usnesením č. 384 4.července 1994), se předpokládá vydání samostatného zákona o orgánech vyšších územních samosprávných celků a jejich působnosti ve státní správě.

Navrhovaný ústavní zákon se předkládá za situace, kdy dosud neexistují dvě důležité související právní normy, a to ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků. Vládní návrh cit. ústavního zákona byl předložen Parlamentu ČR 30.června 1994 a k jeho projednávání dosud nedošlo. Návrh zákona, jímž bude vymezen majetek vyšších územních samosprávných celků, připraví Ministerstvo financí v souladu s cit. Seznamem základních doprovodných legislativních dokumentů.

Předkládaný návrh ústavního zákona stanoví vyššímu územnímu samosprávnému celku působnost dosud nezajišťovanou jiným subjektem, jako je schvalování vlastního rozpočtu, účast na mezinárodních sdruženích apod. Vedle této působnosti vymezuje ústavní zákon další působnost, která přechází na vyšší územní samosprávné celky ze státu, resp. z příslušných orgánů státní správy. S decentralizací této působnosti souvisejí i změny a doplnění právních předpisů, které jsou uvedeny ve druhé části předloženého návrhu a v příloze k tomuto ústavnímu zákonu.

Přijetí navrhovaného ústavního zákona nevyvolá nároky na zvýšení celkového objemu souhrnu státního rozpočtu a rozpočtů místních. Přesun působností z centra na vyšší územní samosprávné celky bude provázen přesunem prostředků do jejich rozpočtů v objemu nezbytně nutném na výkon této působnosti. Prostředky rozpočtu vyšších územních samosprávných celků tedy nebudou získány zavedením nových daní nebo zvýšením sazeb existujících daní ve prospěch vyšších územních samosprávných celků.

Zvláštní část

Část první

Čl. 1

Ústavní zákon upravuje pouze samostatnou působnost vyšších územních samosprávných celků, kterou vykonávají ve svých územních obvodech. Při výkonu stanovených působností jsou vyšší územní samosprávné celky povinny řídit se pouze zákony a právními předpisy, které byly vydány k jejich provedení.

Čl. 2

Vyššímu územnímu samosprávnému celku se svěřuje působnost vytvářet si orgány pro zajištění svých úkolů. Soustavu orgánů vyššího územního samosprávného celku, způsob jejich vytváření, jejich působnost a pravomoc, jakož i vztahy mezi nimi však tento návrh ústavního zákona neupravuje a budou řešeny zvláštním zákonem.

Čl. 3

Vymezuje se působnost vyššího územního samosprávného celku na úseku rozpočtového hospodaření. Tvorbu a funkci rozpočtu vyššího územního samosprávného celku, vyúčtování hospodaření, jakož i příjmy a výdaje tohoto rozpočtu stanoví zvláštní zákon.

Příjmy vyšších územních samosprávných celků budou tvořit zejména vlastní příjmy, jako jsou podíly na daních stanovené zvláštním zákonem, příjmy vyplývající z majetkové účasti vyššího územního samosprávného celku na podnikání jiných právnických osob, příjmy z hospodaření s vlastním majetkem, půjčky, dary a dotace ze státního rozpočtu.

Výdaje vyššího územního samosprávného celku budou tvořit zejména výdaje spojené se zabezpečováním úkolů plynoucích z působností vyššího územního samosprávného celku, poskytování příspěvků např. jiným nestátním provozovatelům sociálních služeb, příspěvků na rozvoj zásobování pitnou vodou, na rozvoj čištění a odvádění odpadních vod, na protipovodňová a protierozní opatření, příspěvků obcím na kulturní akce zajišťované obcemi či jinými subjekty v případech, kdy obce nemají dostatečné finanční zdroje, a dotace poskytované z vlastních prostředků.

Čl. 4

Návrh umožňuje, aby vyšší územní samosprávné celky, obdobně jako je tomu u obcí, působily jako členové v mezinárodních sdruženích místních orgánů. Může jít např. o Pracovní sdružení evropských příhraničních regionů, Stálou konferenci evropských

obcí a regionů při Radě Evropy, příp. jiná sdružení.

Vzhledem k tomu, že jde o vztahy překračující hranice státu, a tedy součást zahraniční politiky státu, je nezbytné, aby při této spolupráci bylo zajištěno respektování státních zájmů České republiky. Proto se vyžaduje soulad s příslušnými mezivládními dohodami uzavíranými v této oblasti a souhlas Ministerstva zahraničních věcí před navázáním spolupráce.

Čl. 5

Umožňuje se, aby si vyšší územní samosprávné celky mohly stanovit vlastní symboly (znak, prapor) a určit způsob jejich užívání. Důvodem je snaha posílit vědomí sounáležitosti občanů k určitému vyššímu územnímu samosprávnému celku.

Čl. 6

Vymezují se oblasti, v nichž se vyšší územní samosprávný celek podílí na zajišťování veřejných služeb. Pro plnění tohoto úkolu se zakládá možnost vyššího územního samosprávného celku podle tohoto ústavního zákona a podle zvláštních zákonů zřizovat (rušit) potřebné právnické osoby a zařízení, jako jsou ústavy sociální péče, zdravotnická zařízení, některé druhy škol, právnické osoby ke správě a údržbě silnic, které budou ve vlastnictví vyššího územního samosprávného celku, muzea, galerie, divadla a jiná kulturní zařízení. V oblastech, kde je vyšším územním samosprávným celkům dána možnost zřizovat právnické osoby a zařízení, je zachována primární odpovědnost státu za zajišťování těchto veřejných služeb.

Část druhá

Čl. 7

Tímto ústavním zákonem se převádí z orgánů státu na vyšší územní samosprávné celky zřizovatelská funkce k právnickým osobám a zařízením, poskytujícím veřejné služby, které napříště mají spadat do působnosti vyšších územních samosprávných celků. Tyto právnické osoby a zařízení jsou uvedeny v příloze k návrhu ústavního zákona, která je nedílnou součástí tohoto ústavního zákona.

Navrhuje se, aby působnost přešla na vyšší územní samosprávné celky po uplynutí šesti měsíců od jejich vzniku. Umožňuje se tím, aby se mohly na převzetí této působnosti připravit.

V souvislosti s převedením zřizovatelské funkce se předpokládá i převedení majetku, k němuž mají tyto právnické osoby a zařízení právo hospodaření. Převedení majetku upraví zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků.

Část třetí

Čl. 8

Oprávnění vyššího územního samosprávného celku uzavírat dohodu s dopravcem v linkové osobní dopravě se zakládá novelou zákona o silniční dopravě. Účelem úpravy je umožnit vznik závazků veřejné služby mezi vyšším územním samosprávným celkem a právnickými osobami veřejného i soukromého sektoru (závazky provozní, přepravní a tarifní) ve prospěch pohybu obyvatelstva daného regionu.

Část čtvrtá až devátá

Čl. 9 - 14

Upřesňuje se, jaké právnické osoby a zařízení v příslušných oblastech veřejné správy vyšší územní samosprávné celky mohou zřizovat (rušit) tak, aby mohly v rámci svého územního obvodu zajišťovat veřejné služby. Zároveň s tím se navrhují změny zákonů upravujících dotčené oblasti veřejné správy.

Část čtvrtá

Čl. 9

Bod 3

Zřizování (rušení) středních odborných škol a gymnázií se vyšším územním samosprávným celkům stanoví jako povinnost. Zřizovatelskou funkci k nim nebude nadále povinně zajišťovat stát; stejně je tomu u základních škol. Státu se však ponechává v těchto případech možnost takové školy zřizovat s ohledem na jeho povinnost zajišťovat právo na vzdělání.

Podle vlastního uvážení mohou vyšší územní samosprávné celky zakládat jiné školy a školská zařízení, které jsou uvedeny v § 15a odst. 2 zákona ČNR č. 564/1990 Sb. (čl. 9 bod 3 tohoto návrhu ústavního zákona).

Část pátá až sedmá

Čl. 10, 11 a 12

V oblasti kultury se vyšší územní samosprávný celek bude podílet na kulturním rozvoji svého území; v rámci svých možností a potřeb daného územního obvodu může zřizovat (rušit) kulturní zařízení, např. divadla, muzea a galerie.

Část osmá

Čl. 13

Zakládá se oprávnění vyšších územních samosprávných celků zřizovat podle svého uvážení zařízení sociální péče, např. domovy důchodců, ústavy sociální péče pro zdravotně postižené občany pro poskytování speciálních poradenských služeb a jiná zařízení podle § 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení (ve znění pozdějších předpisů). Půjde zejména o taková zařízení, jejichž zřízení přesahuje kapacitní možnosti jednotlivé obce.

Pro poskytování specializovaných poradenských služeb mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat další zařízení, např. manželské a předmanželské poradny (§ 45 zákona ČNR č.114/1988 Sb.).

Část devátá

Čl. 14

V rozsahu stanoveném zvláštním zákonem mohou vyšší územní samosprávné celky zřizovat zdravotnická zařízení.

Část desátá

Čl. 15

Důležitým nástrojem pro zajištění rozvoje vyššího územního celku je územně plánovací dokumentace velkých územních celků, která řeší funkční využití území a stanoví zásady jeho rozvoje. Územně plánovací dokumentace zahrne i řešení využití rozvoje regionálních zdrojů zásobování pitnou vodou a regionálních systémů odpadních vod.

Podle navrhovaného ústavního zákona přísluší vyššímu územnímu samosprávnému celku schvalování územně plánovací dokumentace velkého územního celku. Pořizování této územně plánovací dokumentace zůstává v působnosti státní správy. Toto řešení zajišťuje ochranu zájmů státu při využívání území.

Příloha k návrhu ústavního zákona o působnosti vyšších územních samosprávných celků (čl. 7)

Příloha obsahuje výčet již existujících právnických osob a zařízení, k nimž se převádí zřizovatelská funkce z dosavadních zřizovatelů na vyšší územní samosprávné celky.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP