PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna 1994

I. volební období

1124

Vládní návrh

Zákon

ze dne 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Státní energetická inspekce (dále jen "inspekce") je orgánem státní správy podřízeným ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Člení se na ústřední inspektorát a územní inspektoráty.

(2) V čele ústředního inspektorátu je ústřední ředitel inspekce, kterého jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu České republiky. V čele inspektorátu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ústřední ředitel.

(3) Sídla inspektorátů stanoví ústřední ředitel.

(4) Inspekce je rozpočtovou organizací se sídlem v Praze."

2. § 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

Působnost inspekce

(1) Inspekce kontroluje, zda fyzické či právnické osoby, které mají autorizaci k podnikání v energetických odvětvích, dodržují ustanovení zvláštního zákona upravujícího podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích (dále jen "zákon") a předpisů jej provádějících.

(2) Inspekce kontroluje, zda fyzické či právnické osoby, které mají postavení odběratele podle zákona, dodržují povinnosti uložené zákonem.

(3) Inspekce kontroluje, zda ostatní fyzické či právnické osoby dodržují zákazy a omezení v ochranných a bezpečnostních pásmech podle zákona."

3. § 3 až § 9 se vypouští.

4. § 10 včetně nadpisu zní:

§ 10

Pokuty

(1) Inspekce může ukládat kontrolovaným osobám podle § 2

odstavec 1 pokuty až do výše 50 mil. Kč za:

a) podnikání bez autorizace ,

b) porušení povinnosti zajistit výkon autorizované činnosti prostřednictvím osob s odbornou způsobilostí

podle § 9 odst. 1 zákona,

c) porušení povinnosti uzavřít smlouvu o dodávkách energie podle § 9 odst. 3 zákona,

d) překročení povolených omezení nebo přerušení dodávekenergie podle § 9 odst. 4 zákona,

e) porušení povinnosti obnovit dodávku bezprostředně poodstranění příčin, které vedly k jejímu omezení nebopřerušení podle § 9 odst. 6 zákona,

f) porušení povinnosti poskytovat informace nezbytné provýkon práv a povinností ministerstva podle § 9 odst.7 zákona,

g) porušení povinnosti podřídit se omezení spotřeby podle § 9 odst. 4 zákona a při stavech nouze podle § 12 odst. 2 zákona,

h) porušování pravidel dispečerského řízení podle § 13odst. 8 zákona,

i) porušení povinnosti podle § 15 odst. 1, § 23 odst. 1 a § 30 odst. 1 zákona,

j) porušení povinnosti vykupovat elektřinu podle § 18 odst. 1 a teplo podle § 33 odst. 1 zákona,

k) porušení zákazu provádět v ochranném a bezpečnostním pásmu činnosti uvedené v § 19, 26, 27 a 34 zákona.

(2) Kontrolovaným osobám podle předchozího odstavce, které podnikají s instalovaným výkonem elektřiny do 2 MW nebo tepla do 3 MW, lze uložit pokutu až do l mil. Kč.

(3) Inspekce může ukládat kontrolovaným osobám podle § 2 odstavec 2 pokuty až do výše 50 mil. Kč za:

a) porušení povinnosti podřídit se omezení spotřeby podle § 9 odst. 4 zákona a při stavech nouze podle § 12odst. 2 zákona,

b) porušování pravidel dispečerského řízení podle § 13 odst. 8 zákona,

c) porušení povinnosti podle § 15 odst. 4 zákona,

d) porušení zákazu zasahovat do měřícího zařízení bezsouhlasu jeho vlastníka podle § 17 odst. 4 zákona , doplynoměru podle § 25 odst. 4 zákona a měřidla tepla podle § 32 odst. 4 zákona,

e) porušení zákazu provádět v ochranném a bezpečnostním pásmu činnosti uvedené v § 19, 26, 27 a 34 zákona,

f) neoprávněný odběr až do výše dvojnásobné ceny průměrného odběratelova ročního odběru elektřiny, plynu nebo tepla.

(4) V případě, že jde o odběratele, který nemá uzavřenou smlouvu s dodavatelem a nemá měřící zařízení, lze uložit pokutu až do 5 mil. Kč.

(5) V případě, že je odběratelem fyzická osoba, která nepodniká podle tohoto zákona ani jiných právních předpisů, lze podle odst. 3 uložit pokutu až do výše 100 tis.Kč.

(6) Inspekce může ukládat kontrolovaným osobám podle § 2 odst. 3 pokuty za porušení zákazu provádět v ochranném a bezpečnostním pásmu činnosti uvedené v § 19, 26, 27 a 34 zákona do výše 50 mil. Kč.

(7) Kopie rozhodnutí o uložení pokuty s doložkou vykonatelnosti zašle inspekce místně příslušnému finančnímu úřadu."

5. V § 11 v odst. 1 se vypouští text: "podle § 10 odst. 1,2 a 3". Text odstavce 2 se vypouští.

6. V § 12 se prvá věta nahrazuje větou: "Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu."

Z druhé věty se vypouští slova "Státní energetická" a část věty "pro Českou socialistickou republiku a Státní energetická inspekce pro Slovenskou socialistickou republiku."

7. § 13 zní:

§ 13

Výkon kontroly podle § 2 odst. 2 a 3 v objektech a zařízeních v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Ministerstva spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby provádí tyto orgány v rozsahu a způsobem dohodnutým s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky."

8. V § 14 se nahrazují slova "krajským inspektorem" slovy "ředitelem inspektorátu" a slova "hlavní inspektor" slovy "ústřední ředitel",

vypouští se slova "paliv a energetiky Československé socialistické republiky"

a připojují se slova "průmyslu a obchodu České republiky"

9. Text § 15 se vypouští.

Čl. II

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 92/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona č. 88/1987 Sb., o státní energetické inspekci, jak vyplývá ze zákona jej měnícího a doplňujícího.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Novela zákona o státní energetické inspekci vychází z nutnosti přizpůsobit výkon jejích pravomocí novému zákonu o podnikání v energetice. Jako státní orgán zůstává zachována, mění se však věcný obsah a náplň její činnosti. Zákon o podnikání v energetice neupravuje spotřebu energie, s výjimkou jejího tomezení ve stavech nouze - a v případech uvedených v § 9 odst. 4 - proto nyní odpadá potřeba kontrolovat spotřebu v organizacích, zejména ve vazbě na státem bilancované příděly paliv apod. Kontrola provádění státní energetické inspekce se soustřeďuje na dodržování podmínek podnikání ve vztahu k autorizovaným osobám, ve vztahu k odběratelům a jiným fyzickým či právnickým osobám se omezuje na poruchové a nouzové stavy, neoprávněný odběr a ochranná a bezpečnostní pásma.

K čl. I

K bodu 1

Ustanovení upravuje příslušné pojmy ve vztahu ke změnám vycházejícím z ukončení federace a z náplně činností, které bude nově inspekce zajišťovat ve vztahu ke zrušení stávajících předpisů v oblasti energetiky a jejich nahražením zákonem o podnikání v energetice.

K bodu 2

Působnost inspekce vychází ze zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a jeho prováděcích předpisů. Rozsah kontroly, kterou bude inspekce provádět, je vymezen ve třech směrech - týká se jednak autorizovaných osob v postavení dodavatelů, fyzických a právnických osob v postavení odběratelů a ostatních fyzických právnických osob ne v postavení odběratelů.

K bodu 3

Vypouští se nadbytečná ustanovení § 3 - § 9.

K bodu 4

Zásadně se mění ustanovení upravující pokuty a jejich výši, sankční postihy se soustřeďují na porušení nejdůležitějších povinností formulovaných zákonem pro držitele autorizace s důrazem na zabezpečení kontinuálních a bezpečných dodávek energie, přičemž se diferencuje v horní hranici pokut podle instalovaného výkonu.V případech, kdy je odběratelem fyzická osoba, která není podnikatelem ve smyslu tohoto ani jiných zákonů, lze uložit pokutu do výše 100 tis. Kč.

K bodu 5 a 6

Jedná se o technické úpravy textu.

K bodu 7

Počítá se s tím, že výkon kontroly podle § 2 odst. 2 a 3 ve specializovaných objektech a zařízeních Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Ministerstva spravedlnosti a Bezpečnostní informační služby budou provádět tyto orgány v rozsahu a způsobem dohodnutým s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

K bodu 8

Jedná se o technickou úpravu textu.

K bodu 9

Text § 15 se vypouští.

K čl. II

Technické ustanovení zrušuje prováděcí vyhlášku č. 92/ 1988 Sb.,kterou se provádí zákon o státní energetické inspekci.

K čl. III

Z důvodu přehlednosti je zde obsaženo zmocnění k vyhlášení úplného znění zákona.

K čl. IV

Počítá se s účinností shodně s nabytím účinnosti zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích.

V Praze dne 3. srpna 1994

předseda vlády

ministr průmyslu a obchodu

Související odkazy



Přihlásit/registrovat se do ISP