Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

1110

INTERPELACE

poslance Zdeňka Vorlíčka

na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

ve věci vydávání akcií beze zbytku vyprodaných firem ještě před koncem II. vlny kupónové privatizace

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslance Zdeňka Vorlíčka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka a ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 19. srpna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

1110

INTERPELACE

na místopředsedu vlády ČR a ministra financí ing.. Ivana a ministra pro správu nár. majetku a jeho privatisaci ing. Jiřího Skalického

ve věci

vydávání akcií beze zbytku vyprodaných firem ještě před koncem II.vlny kupónové privatisace.
 V Praze dne 15.VIII.199

Vážení páni ministři!

Ještě před startem II.vlny kupónové privatisace, vyhlásil pan ministr Skalický, že akcie vyprodaných firem v této vlně budou vydávány vždy po skončení příslušného kola, a také prosadil odpovídající změnu zákona.

To odpovídalo duchu programového prohlášení české vlády, které mluví o tom, že II.vlna privatisace musí mít "transparentní a rychlý průběh". Dále hovoří, že: "...privatisační proces musí být dokončen co nejdříve, nebo období předprivatisační nejistoty a neujasněnosti vlastnických vztahů ochromuje investiční a podnikatelskou aktivitu a racionální ekonomické chování podnikové sféry. Každý měsíc,ve kterém přetrvává takový stav,představuje pro národní hospodářství, a tím i pro nás všechny, nenahraditelné ztráty". Postup pana ministra Skalického byl tedy zcela logickým vyústěním zmíněných závěrů české vlády.

K všeobecnému překvapení však po skončení 1.kola II.vlny, kdy se vyprodalo jen 15 podniků, smetli přestavitelé Centra kupónové privatisace záměry vlády a ministra Skalického ze stolu a prohlásili vydávání akcií za těchto podmínek za luxus.

Po 2. kole přibylo dalších 59 podniků včetně obřího SPT Telecom, změnili představitelé CKP

argumentaci a svedli vše na technické potíže s evidováním akcií, které by se měly vydat.

Po 3 kole, kdy jsou vyprodány akcie 134 firem pak náměstek ministra financí Vladimír Rudlovčák přišel s argumenty zcela bizarními, totiž že vlastně není nijak nutné, aby ve firmách ihned nastoupili noví vlastníci!

Jako člen Hospodářského výboru PS P ČR o tom, jak se "hospodaří" v předprivatisační fázi v mnoha státních podnicích, a jak je "kontrolují" ministerští úředníci, vím své. Potvrzují mi to i opakované závěry zpráv NKÚ, a tak mne tento argument naplňuje údivem! Jestliže vzápětí pan náměstek Rudlovčák hovoří o tom, že se uvažuje o vydávání akcií až po vyprodání poloviny nabízených firem a délce II. vlny 5 až 8 měsíců, tak vlastně říká investorům, že musí počkat až na konec II. vlny privatisace a s akciemi budou moci nakládat možná až po 1. lednu 1995!

Považuji dosavadní přístupy cenové komise, CKP a ministerstva financí ve věci vydávání akcií beze zbytku vyprodaných firem ještě před koncem II. vlny kupónové privatisace:

- Za porušení závazné hospodářské politiky vlády, obsažené v jejím vládním prohlášení.

- Za porušení záměrů ministerstva pro správu nár. majetku a jeho privatisaci stanovených před započetím II.vlny kupónové privatisace.

- Za neoprávněný zásah do vlastnických práv DIKů a jejich ekonomické poškozování.

- Za spoluvinu i na šoku, který může vzniknout na kapitálovém trhu začátkem roku 1995, kdy se tento trh bude muset naráz vyrovnat s přílivem více než 800 druhů podnikových akcií.

- Za ekonomické poškozování národního hospodářství, protože nadřazování zájmů CKP tzv. úsporami za náklady s předčasným vydáváním akcií povede podle mého mínění k podstatně vyšším globálním ztrátám z neujasněnosti hospodářské strategie podniků ve II. vlně prodloužením jejich předprivatisační fáze zhoršením jejich možnosti přístupu k úvěrům a kapitálu, možností rychleji řešit technickou modernisaci a pod.

Celý postup cenové komise pro stanovení kupónových kursů, argumentace CKP a ministerstva financí ČR mne naplňuje podezřením, že v této záležitosti hrají roli důvody zcela jiné, než jsou oficiálně uváděny.

Právem se mohu domnívat, že jde o vlivy osobní, např. proto,že předávání pravomocí akcionářům v podnicích může vést k personálním změnám v managementu, popř. že jde o důvody politické, protože předání pravomocí v podnicích bude spojeno s restrukturalisací a "zeštíhlováním" podniků a sociálními dopady, což se vládní koalici před komunálními volbami příliš nehodí atp.

Aby se předešlo výše zmíněným hospodářským ztrátám, obracím se proto na Vás, vážení páni ministři, abyste buď předložili Hospodářskému výboru PS P ČR ekonomickou analýzu, kdy pádnými argumenty vyvrátíte má tvrzení. že jde o akt politický a protiekonomický, nebo abyste neprodleně rozhodli akcie DIKům a fondům před skončením II. vlny kupónové privatisace u vyprodaných podniků vydat.


 Zdeněk Vorlíček
 člen Hospodářského výboru
 Poslanecké sněmovny P ČRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP