ČÁST PÁTÁ

Pokuty

Zásada č. 25

Pokutu do výše 500 000 Kč uloží zkušební ústav a v případ dovozu celní orgán osobě, jež vyrábí, zpracovává, přepravuje, skladuje, označuje, balí, dováží nebo uvádí na trh rozmnožovací materiál, která

a) uvede na trh po uplynutí lhůty tří let rozmnožovací materiál odrůdy, jejíž registrace nebyla prodloužena, nebo byla ukončena z důvodů uvedených v zásadě č. 9 odst. 1 písm. c), d) a g)'

b) pěstuje odrůdy nebo druhy, jejichž pěstování bylo zakázána z důvodů ohrožení životního prostředí, zdraví lidí, zdraví zvířat, anebo rostlin,

c) uvede na trh rozmnožovací materiál druhů uvedených v druhovém seznamu, a to jako obchodní rozmnožovací materiál, není-li takové uvedení na trh povoleno podle zásady č. 15 odst. 2,

d) uvede na trh obchodní rozmnožovací materiál, který nesplňuje požadavky podle zásady č. 15 odst. 1,

e) uvede na trh rozmnožovací materiál ve směsi, aniž t o tento zákon a právní předpisy vydané na jeho základě dovolují,

f) pěstuje stanovené druhy mimo uzavřené pěstební oblasti,

g) neuchovává zápisy podle zásady č. 14 nebo neuchovává vzorky každé partie standardního rozmnožovacího materiálu pro účely následné kontroly po dobu stanovenou v zásadě č. 14,

h) uvede na trh obchodní rozmnožovací materiál, který nesplňuje požadavky stanovené na jeho vlastnosti,

i) dováží rozmnožovací materiál směsí odrůd, aniž byly splněny požadavky stanovené v zásadě č. 18,

j) uvede na trh obchodní rozmnožovací materiál s označením odrůdy, aniž byly splněny požadavky uvedené v zásadě č. 19 odst. 3,

k) nesplní ohlašovací povinnost podle zásady č. 22 nebo nevede záznamy o získaném a prodaném rozmnožovacím materiálu, anebo neuchovává tyto záznamy po dobu 6 let,

l) nevede po dobu platnosti registrace odrůdy záznamy o udržovacím šlechtění a neuchovává je po dobu stanovenou v zásadě č. 7,

m) pěstuje v uzavřené oblasti, vymezené vyhláškou pro výrobu rozmnožovacího materiálu, plodiny pro tuto oblast nepovolené,

n) ztěžuje nebo maří výkon odborné kontroly.

Pokutu až do výše 1 000 000,- Kč uloží zkušební ústav a v případě dovozu celní orgán osobě uvedené v odstavci 1, která

a) uvede na trh osivo odrůdy, jejíž registrace byla ukončena z důvodů uvedených v zásadě č. 9 odst. 1 písm, a), b), e) a f),

b) uvede na trh rozmnožovací materiál odrůdy nebo druhu, jehož pěstování bylo zakázáno z důvodů ohrožení životního prostřed, zdraví lidí, zdraví zvířat anebo rostlin,

c) uvede na trh základní nebo certifikovaný rozmnožovací materiál, který nesplňuje požadavky odrůdové čistoty nebo zdravotního stavu,

d) uvede na trh jako standardní rozmnožovací materiál rostlinný materiál, který nemá vlastnosti standardního a bylo nařízeno jeho sažení z trhu nebo zničení anebo odevzdání označení,

e) dováží rozmnožovací materiál, který: nesplňuje požadavky stanovené v zásadě č. 18 nebo rozmnožovací materiál, jehož dovoz je z důvodů kvality zemědělské produkce anebo ochrany životního prostředí zakázán,

f) uvede na trh rozmnožovací materiál bez označení nebo ani by jeho balení bylo opatřeno stanovenými údaji,

g) uvede na trh rozmnožovací materiál s údaji, které jsou nepravdivé, neúplné, přehnané nebo jinak klamající, anebo v obalu vzbuzujícím nesprávné představy o jeho obsahu,

h) uvede na trh jako rozmnožovací materiál rostlinný materiál, který není rozmnožovacím materiálem podle tohoto zákona a právních předpisů vydaných na jeho základě,

i) nesplní povinnost uloženou rozhodnutím podle zásady č. 24,

j) poruší povinnost uvedenou v odstavci 1 opětovně.

Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se osoba, která. vyrábí, zpracovává, přepravuje, skladuje, označuje, balí, dováží nebo uvádí na trh rozmnožovací materiál, dopustí v době do jednoho roku od právní moci rozhodnutí, jímž jí byla uložena pokuta za předchozí poruše ní povinnosti podle tohoto zákona.

Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

Pokutu lze uložit nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

Výnos pokut je příjmem státního rozpočtu České republiky.

Odůvodnění:

Smyslem navrhovaných sankcí je zajistit důsledné plnění účelu zákona. Při výši sankcí je přihlíženo k závaznosti skutkové podstaty. Obdobné sankce jsou obvyklé i v zemích ES.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat

Zásada č. 26

Zákon č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, se mění takto:

2 písm. a) zní:

"a) odrůdou soubor jedinců nejnižší kategorie botanického systému, náležejících určitému genotypu nebo skupině genotypů definovatelný projevem genetických znaků, které si při reprodukci zachovává a odlišující se alespoň jedním ze znaků nebo jejich kombinací od jiných souborů rostlin"

Odůvodnění:

Navrhovaná definice odrůdy je analogická nejnovější definici odrůdy podle konvence UPOV a roku 1991 (dokument UPOV č. 4912/VI/92-EN čl. 5). Na rozdíl od dřívějších definicí vychází z genotypové charakteristiky odrůdy, nikoliv jen z vnějších znaků.

Vzhledem k tomu, že pojem "odrůda" definovaný v původním znění 2 písm. a) zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat neodpovídá současnému stavu poznatků, a že ČR přistoupí ke konvenci UPOV z roku 1991, bylo nutno tento rozpor řešit novelizací příslušného ustanovení zákona č. 132/1989 Sb.

ČÁST SEDMÁ

Ustanovení přechodná a závěrečná

Zásada č. 27

Přechodná ustanovení

Odrůda zapsaná ve Státní odrůdové knize před nabytím účinnosti tohoto zákona může být registrována ve Státní odrůdové knize i nadále, požádá-li přihlašovatel nejdéle do jednoho roku od nabytí účinnosti tohoto zákona o prodloužení registrace.

Odůvodnění:

Přechodná ustanovení mají umožnit prodloužení registrace i u odrůd registrovaných před vstoupením nového zákona v účinnost. Lhůta pro podání žádost i o prodIoužení registrace je volena tak, aby zkušební ústav mohl provést. potřebné zkoušky pro rozhodnutí o prodloužení registrace.

Zásada č. 28

Výjimky z působnosti zákona

Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na rozmnožovací materiál používaný pro výzkumné a pokusné účely nebo pro šlechtění nových odrůd.

Rozmnožovací materiál takto deklarovaný nesmí být použit, k jiným účelům než k účelům uvedeným v odstavci 1, ani uveden na trh.

Odůvodnění:

Tyto výjimky jsou nutné, jinak by zákon zakazoval šlechtiteli získání vhodného výchozího materiálu pro křížení ze zahraničí, výzkumníkům srovnávání našich odrůd s neregistrovanými zahraničními odrůdami apod. Obdobné výjimky jsou všeobecně zavedeny i v právu jiných zemí.

Zásada č. 29

Vztah ke správnímu řádu

Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, vztahují se na rozhodování správních orgánů podle tohoto zákona obecné předpisy o správním řízení [Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)].

O odvolání proti rozhodnutí zkušebního ústavu rozhoduje ministerstvo.

Zásada č. 30

Závěrečná ustanovení

Zrušují se

a) část prvá a část druhá zákona č. 61/ 1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,

b) § 31 písm. a), b) a ch) a 32 písm. a) zákona č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby,

c) část prvá vyhlášky č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby.

Zásada č. 31

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1995,

Odvodnění:

Ochrana pěstitele, spotřebitele i životního prostředí vyžaduje, aby nová právní úprava nabyla účinnosti co nejdříve. Dosavadní právní úprava zákonem č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, a právními předpisy vydanými na jeho základě je již zcela nevyhovující a zároveň neslučitelná s právními předpisy zemí Evropského společenství.

Zásada byla zařazena na základě stanoviska předsedy legislativní rady vlády.

V Praze dne 4. května 1994

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.
 
Místopředseda vlády a ministr
 
zemědělství
 
Ing. Josef Lux, v.r.

EKONOMICKÝ A PRÁVNÍ ROZBOR

k vládnímu návrhu zásad zákona

o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

Společenské vztahy vznikající při výrobě rozmnožovacího materiálu a jeho uvádění do oběhu jsou v současné době právně upraveny zákonem č. 61/1964 Sb., o rozvoji rostlinné výroby, a jeho prováděcími vyhláškami. Tyto právní normy jsou zastaralé a byly vytvořeny pro potřeby socialistické zemědělské velkovýroby zejména tím, že zakotvovaly monopolní postavení státních šlechtitelských, semenářských a nákupních podniků. Tato právní úprava je zcela neslučitelná s odrůdovým právem zemí Evropského společenství a směrnicemi komise ES na tomto úseku. Závažnou skutečností je též, že platná právní úprava nejen nerespektuje základní principy tržní ekonomiky, ale brání i jejímu uplatňování v praxi.

Navrhovaná právní úprava vychází a tradice československého odrůdového práva první republiky, zejména zákona č. 128/1921 Sb., který byl nejmodernější právní úpravou v Evropě a na jehož úroveň se v řadě právních instiitutů v současné době dostává odrůdové právo ES. Některé z těchto institutů byly též přejaty do navrhované právní úpravy.

Při přípravě návrhu zásad zákona bylo využíváno též zkušeností, jak pozitivních tak negativních, s aplikací analogických právních předpisů zemí s vyspělým zemědělstvím, zejména Nizozemí, Francie, Německa, Spojeného království a Rakouska. Pracovní verze návrhu zásad zákona byla konzultována i s experty komise ES, Spolkového ústavu pro pěstování rostlin v Rakousku a Spolkového odrůdového úřadu v Německu, na základě jejichž doporučení byla zařazena ustanovení upravující nakládání s produkty nových genových technologií, upřesněny právní definice některých důležitých pojmů a zavedeny nové právní kategorie rozmnožovacího materiálu, zejména kategorie certifikovaného a standardního rozmnožovacího materiálu.

Základní koncepce návrhu zásad zákona vychází zejména z omezení reglementace uvádění rozmnožovacího materiálu na trh na druhy hospodářsky významné, kde by přílišná liberalizace vedla k vážnému poškození pěstitelů a spotřebitelů, a z nového pojetí odpovědnosti šlechtitele a výrobce rozmnožovacího materiálu za vlastnosti odrůd resp. kvalitu, zejména za klíčivost a zdravotní stav rozmnožovacího materiálu.

Jedním ze základních institutů navrhovaných zásad je seznam rostlinných druhů, v němž budou zahrnuty druhy, které jsou z hlediska národního hospodářství tak významné, že stát u nich zabezpečuje úroveň a kvalitu produktu, a to v zájmu ochrany pěstitele, spotřebitele i životního prostředí. Základním důsledkem uvedení určitého druhu v seznamu je, že rozmnožovací materiál odrůd těchto druhů smí být prodáván na státním území jen, náleží-li k odrůdě registrované ve Státní odrůdové knize a je-li tento materiál uznán, popř, kontrolován v následných zkouškách příslušným orgánem státní správy.

Nově se též zavádí právní kategorie obchodního rozmnožovacího materiálu pro druhy neuvedené v seznamu, který nepodléhá. uznávacímu řízení a u kterého postačuje druhová: čistota. Ovšem i ten to rozmnožovací materiál lze dobrovolně přihlásit k registraci a následně vyrábět, uznaný rozmnožovací materiál vyšší kvality.

Návrh zásad zákona recipuje ze zákona č. 128/1921 Sb. též Seznam doporučených odrůd, jehož důležitost je v posledních letech zdůrazňována i v zemích ES, a to v důsledku existence velkého množství obchodovatelných odrůd v hospodářském prostoru přesahujícím hranice jednotlivých států. Do seznamu jsou z obchodovatelných odrůd zařazovány odrůdy, jejichž pěstitelské a hospodářské vlastnosti jsou nejlepší a tím je pěstiteli umožněna volba odrůdy nejvhodnější pro dané půdní a klimatické podmínky a zamýšlený způsob využití.

Ochrana pěstitele, spotřebitele i životního prostředí vyžaduje, aby dodržování zákonem stanovených přísných požadavků na vlastnosti odrůd a rozmnožovacího materiálu bylo pod důslednou odbornou kontrolou příslušného orgánu státní správy. Proto návrh zásad upravuje též výkon odborné kontroly Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ), oprávnění jejích pracovníků, a tomu odpovídající povinnosti osob, které vyrábějí a uvádějí na trh rozmnožovací materiál. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je ve smyslu zákona č. 61/1964 Sb. právnickou osobou pověřenou výkonem státní správy na úseku odrůdového zkušebnictví a uznáváni rozmnožovacího materiálu. Návrh též upravuje systém sankci, kterými lze postihnout porušení stanovených povinností.

Z povahy upravované věci plyne, že i návrh zásad musí být, propracován poměrně do zdánlivých právních detailů. Je to objektivně dáno skutečností, že tato oblast právní úpravy upravuje společenské vztahy, které jsou neoddělitelně od právní úpravy speciálního objektu, kterým je biologický materiál. Právní kvalifikace těchto objektů je nemyslitelná bez značného stupně konkrétnosti, co se obráží i v zásadách. Jinak by totiž návrh zásad netvořil spolehlivý a úplný Podklad k posouzení, jak ukládá článek 1 Legislativních pravidel vlády. Navrhovaná právní úprava v důsledku odstranění reglementace u hospodářsky nevýznamných druhů výhledově umožňuje snížení nároků na státní rozpočet.

Základní principy prováděcích právních předpisů

Zásada č. 1

Seznam rostlinných druhů, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvádět, na trh jen, náleží-li k odrůdě registrované ve Státní odrůdové knize - druhový seznam

OBILNINY

Ječmen setý Hordeum vulgare L.
Kukuřice setá Zea mays L.
Oves setýAvena sativa L.
Pohanka obecnáFagopyrum.esculentum Moench.
Pšenice obecnáTriticum aestivum L.
Pšenice tvrdáTriticum durum Desf.
TritikaleTriticosecale Wittm.
Žito seté Secale cereale L.

LUSKOVINY

Čočka jedlá Lens culinaris Medicus
Bob obecnýVicia faba L.
Fazol obecnýPhaseolus vulgaris L.
Hrách setýPisum sativum L. convar. sativum

OLEJNINY

Hořčice bílá Sinapis alba L.
Len setýLinum usitatissimum L.
Lnička setá Camelina sativa CL.) Cranta
Mák setýPapaver somniferum L.
Řepka olejná Brassica napus L. var. napus
Slunečnice Heliantus annuus L.
SojaGlycine max. (L.) Merr.

PŘADNÉ A TECHNICKÉ ROSTLINY

Len setýLinum usitatissimum L.

JETELOVINY

Čičorka pestrá Coronilla varia L.
Jetel luční Trifolium pratense L.
Jetel nachový (inkarát)Trifolium incarnatum L.
Jetel perskýTrifolium resupinatum L.
Jetel plazivý (bílý) Trifolium repens L.
Jetel zvrhlý (švédský) Trifolium hybridum L.
Štírovník růžkatý Lotus corniculatus L.
Vlčenec Onobrychis viciifolia Scop.
Vojtěška Medicago sensu lato L.

TRÁVY

Mezidruhové a mezirodové hybridy

Bojínek luční Phleum pratense L.
Bojínek CibulkatýPhleum bertolonii DC.
Jílek mnohokvětý Lolium multiflorum Lam.
Jílek vytrvalý,(anglický) Lolium perenne L.
Kostřava červená Festuca rubra L.
Kostřava luční Festuca pratensis Huds.
Kostřava ovčí Festuca ovina L.
Kostřava rákosovitá Festuca arundinacea Schreb.
Lipnice hajníPoa nemoralis L.
Lipnice luční Poa pratensís L.
Lipnice bahenníPoa palustris L.
Lipnice smáčnutá Poa compressa L.
Metlice trsnatáDeschampsia cespitosa (L.) P. Beauv.
Ovsík vyvýšený Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv.
Poháňka hřebenitá Cynosurus cristatus L.
Psárka luční Alopecurus pratensis L.
Psineček tenký Agrostis tenuis Sibth.
Psineček výběžkatý Agrostis stolonifera L.
Srha AschersonovaDactylis aschersoniana Graebn.
Srha říznačka Dactylis glomerata L.
Trojštět žlutavý Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.

JEDNOLETÉ PÍCNINY

Mezidruhové hybridy křížatých druhů

Čirok obecný 5) Sorghum bicolor (L.) Moench
Hořčice sareptská Brassica juncea (L.) Cyernj. et Cossen
Hořčice bílá Sinapis alba L.
Hrách setýPisum sativum L.
Kapusta krmnáBrassica oleracea L. convar. acephala
 (DC.) Alef. var.medullosa Thell.
Ředkev olejná Raphanus sativus L, var. oleiformis
 Pers.
Řepka olejná Brassica napus L. var. napus
Slez přeslenitý Malva verticillata L.
Sudanská trávaSorghum sudanense (Piper) Stapf
Svazenka vratičolistá Phacelia tanacetifolia Benth.
Vikev huňatá Vicia villosa Roth
Vikev panonskáVicia pannonica Crantz
Vikev setáVicia sativa L.

OKOPANINY

BramborSolanum tuberosum L.
CukrovkaBeta vulgaris L. ssp. vulgaris
 var, altissima Doell.
Čekanka obecná Cichorium int,ybus L. var. sativum DC.
Mrkev obecnáDaucus carota L.
Řepa krmná Beta vulgaris L. ssp. vulgaris
 var.crassa Alef.

ZELENINY A KOŘENINOVÉ ROSTLINY

Brukev zelnáBrassica oleracea L. convar.acephala
 (DC.) Alef. var.gongylodes L.
Celer bulvovýApium gzaveolens L. var, rapaceum
 (M i 11.) Gaud.
Cibule kuchyňská Allium cepa L.
Česnek kuchyňský Allium sativum L.
Fazol zahradní 1)Phaseolus vulgaris L.
Hrách setý 2)Pisum sativum L.
Kapusta hlávkováBrassíca oleracea L.convar. capitata
 (L.) Alef. var. sabauda L.
Kapusta růžičková Brassica oleracea L.convar. oleracea
 var. gemmifera DC.
Kmín kořenný Carum carvi L.
Kukuřice setá 5) Zea aays L.
Květák Brassica oleracea L.convar. botrytis
 CL.) Alef. var. botrytis L.
Mrkev obecnáDaucus carota L.
Okurka setáCucumis sativus L.
Paprika roční Capsicum annuum L.
Petržel zahradní 3) Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex
 A.W.Hill
Pór pravýAllium porrum L.
Rajče Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst.
 ex FarWell
Ředkvička Raphanus sativus L. var. sativus
Řepa salátová Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var.
 conditiva Alef.
Salát hlávkovýLactuca sativa L. var. capitata Alef.
Špenát setýSpinacia oleracea L.
Zelí hlávkovéBrassica oleracea L. convar. capitata
 (L.). Alef. var. capitata tL.) Alef.
Zelí čínské Brassica pekinensis tLour.) Rupr.

SPECIÁLNÍ PLODINY

Chmel otáčivý Humulus lupulus L.
TabákNicotiana tabacum L.

LÉČIVÉ ROSTLINY

Bazalka praváOcimum basilicum L.
Heřmánek pravý Matricária recutita L.
Levandule lékařská Lavandula angustifolia Miller
Mák listenatýPapaver bracteatum L.
Máta peprnáMentha.x piperita L.
Medvědice léčivá Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.
Měsíček lékařský Calendula officinalis L.
Náprstník červený Digitalis purpurea L.
Náprstník vlnatýDigitalis lanata Ehrh.
Ostropestřec mariánský Silybum marianum (L.> Gaertn.
Proskurník lékařský Althaea officinalis L.
PupalkaOenothera sp.
Reveň dlanitá Rheum palmatum L.
Řebříček chlumní Achillea collina Becker
Šalvěj lékařská Salvia officinalis L.
Třezalka skvrnitá Hypericum maculatum Crantz
Třezalka tečkovaná Hypericum perforatum L.

OVOCE a RÉVA VINNÁ

Angrešt Ribes uva-crispa L.
Broskvoň obecná Prunus persica (L.) Batsch
Broskvomandloň 4) Prunus x amygdalo-persica (Weston)
Hrušeň obecná Pyrus communis L.
Jabloň domácí Malus domestica Borkh.
JahodníkFragaria L.
Kdouloň podlouhlá 4) Cydonia oblonga Mill.
Líska obecnáCorylus avellana L.
Mahalebka 4)Prunus mahaleb L.
MaliníkRubus idaeus L.
Mandloň obecná Prunus amygdalus Bartock
Meruňka obecná Prunus armeniaca L.
Ostružník Rubus fruticosus L.
Ořešák vlašský Juglans regia L.
RybízRibes L.
Slivoň Prunus domestica L.
Třešeň Prunus avium L.
Višeň Prunus cerasus L.
Réva vinnáVitis vinifera L.
Réva 4)Vitis sp.

U vyznačených druhů se seznam vztahuje jen na rozmnožovací materiál odrůd následujících typů:

1) jen forma keříčková

2) jen dřeňové odrůdy

3) jen kořenové odrůdy

4) jen odrůdy určené jako podnože

5) jen odrůdy cukrové

Ve vyhlášce budou vyznačeny druhy,u nich je dovoleno uvádět na trh standardní osivo (zásada č. 12).

Latinské názvy druhů byly převzaty podle ISTA List of Stabilizet Plant Names (3rd Edition), Zurich 1988 a podle dokumentů UPOV.

Zásada č. 3

Náležitosti žádosti na zahájení řízení o registraci Budou požadovány tyto náležitosti:

jméno a bydliště, resp. název a sídlo přihlašovatele,

jméno a bydliště, resp. název a sídlo vlastníka, popř. udržovat odrůdy,

a další náležitost i uvedené ve vzoru přihlášky, která bude tvořit přílohu vyhlášky, které se mohou lišit podle jednotlivých plodin,

Zásada č. 5

Údaje obsažené v zápisu ve Státní odrůdové knize

Název odrůdy, botanického druhu a plodiny,

jméno a bydliště, resp. název a sídlo přihlašovatele,

datum podání přihlášky,

datum zápisu přihlášky,

údaje o vlastníku, popř. udržovateli odrůdy,

stručná charakteristika odrůdy.

Zásada č. 10

Seznam plodin,pro které bude vydáván seznam doporučených odrůd

Seznam bude zahrnovat:

okopaniny,

hlavní obiloviny,

vinnou révu,

důležité ovocné dřeviny,

řepku,

a to výčtem plodin s uvedením příslušnosti k botanickému druhu.

Zásada č. 12

Vyhláška bude obsahovat

jmenovité uvedení plodin s uvedením příslušnosti k botanickému druhu a stanovení

doby použitelnosti rozmnožovacího materiálu,

požadavky na čistotu, zdravotní stav, klíčivost, fyzikální nebo chemické ošetření a kalibraci rozmnožovacího materiálu, popřípadě jednotlivých stupňů ploidie.

Zásada č. 13 a 14

Vyhláška bude obsahovat výčet vlastností, které musí porost dané plodiny splňovat " má-li být uznán, v členění

plodina s uvedením botanického názvu,

ochranné vzdálenosti od jiných porostů,

příměs jiných odrůd a plevele,

počet rostlin napadených vymezenými chorobami,

celkový stav porostu

s uvedením mezních hodnot, které nesmí být překročeny.

Dále budou stanoveny další vlastnosti, které musí být. splněny u rozmnožovacího materiálu vyrobeného uznaných porostů, zejména

mechanická čistota,

odrůdová čistota,

klíčivost,

počet rostlin napadených specifickými chorobami,

výskyt škůdců ve vzorku

s uvedením mezních hodnot u jednotlivých plodin.

Zásada č. 14

Způsob následné kontroly

Bude stanoveno u jednotlivých plodin nebo skupin plodin, jakým způsobem budou odebírány vzorky, jakým způsobem budou vzorky pěstovány a jakým způsobem budou u rostlin vypěstovaných ze vzorků zjišťovány jejich vlastnosti.

Zásada č. 15

Požadavky na vlastnosti obchodního rozmnožovacího materiálu

Bude upraven způsob odebírání vzorků tohoto materiálu, požadavky na jeho vlastnosti, zejména klíčivost; a způsob následné kontroly podle jednotlivých plodin, resp. druhů plodin.

Zásada č. 17

Stanovení rozmnožovacího materiálu, který smí být uváděn na trh ve směsi, stanovení způsobu označování podílu směsi a způsob zkoušení úředně odebraných vzorků

Ve vyhlášce budou stanoveny botanické druhy, které lze uvádět na trh ve směsi, popř. které lze dovážet jako směs. Půjde zejména o druhy trav, ekologická společenstva rostlin a rozmnožovací materiál okrasných porostů. Označování bude obsahovat zejména

určení směsi,

druhové složení a jedná-li se o druhy uvedené v druhovém seznamu též složení odrůdové ve váhových procentech,

prohlášení, e směs splňuje požadavky zákona,

jedná-li se o uznaný rozmnožovací materiál též číslo uznávacího listu, u obchodního číslo povolení, u standardního dodací číslo a u dovezeného uznávající instituci.

Způsob zkoušení vzorku bude upraven takto

způsob odebírání a velikost odebíraného vzorku,

způsob výsevu,

způsob hodnocení při zkoušení.

Zásada č. 19

Malé balení a způsob označování obalů a balení rozmnožovacího materiálu

U jednotlivých plodin s uvedením příslušnosti k botanickému druhu bude uvedena maximální hmotnost, popř. maximální počet kasů, které smí obsahovat malé balení.

Bude upraven seznam povinných údajů, jimiž musí být balení určité plodiny nebo skupiny plodin označeno, materiály které smí být použity k uzavírání a plombování, způsob jakým obal musí být opatřen plombou a jaká jsou učiněna opatření proti neoprávněnému otevření obalu.

Zásada č. 22

Požadavky na vedeni záznamů o získaném a prodaném rozmnožovacím materiálu

Budou stanoveny tyto náležitosti

datum k němu byl rozmnožovací materiál převzat,

označení dodavatele,

datum výdeje rozmnožovacího materiálu,

označení příjemce nebo místa uchovávání rozmnožovacího materiálu,

hmotnost, nebo počet balení rozmnožovacího materiálu a jejích obsah,

druh, kategorii a odrůdu,

u uznaného rozmnožovacího materiálu číslo uznávacího listu, v případě zpracování rozmnožovacího materiálu jeho hmotnost před a po zpracování,

způsob zpracováni nebo ošetření, číslo uzávěru,

specifické údaje, které je nutno uvádět u směsí a malých baleni.

Zásada č. 23

Oprávnění ministerstva v mimořádných případech

Ve vyhláškách budou upravena nejúčelnější řešení za okolností vyžadujících zvláštní opatření.

Zásada č. 25

Výše úhrady zkušebních nákladů

Výše úhrady bude stanovena pro jednotlivé skupiny plodin podle náročnosti prováděných úkonů a podle hospodářského významu jednotlivých skupin plodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP