3. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ FNM ČR K 31. 12. 1993

I.

SOUHRNNÁ BILANCE PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FNM ČR K 31. 12. 1993

1. VELKÁ PRIVATIZACE

Přehled peněžních příjmů a výdajů za rok 1993 a od počátku existence FNM - v Kč
 
Rok 1991+1992
Rok 1993
Celkem
Příjem z prodeje majetku a akcií
6 532 170 169
24 404 989 707
50 937 159 876
Ostatní příjmy
315 243 860
2 996 761 040
3 312 004 900
Příjem celkem
26 847 414 029
27 401 750 747
54 249 164 776
Výdaje celkem
23 930 316 332
19 005 644 070
42 935 960 402
Konečný zůstatek
X
X
11 313 204 374

Stav peněžních prostředků z velké privatizace k 1. 1. 1993 činil 2 917 097 697 Kč.

V průběhu roku 1993 činily celkové příjmy z velké privatizace 27 401 750 747 Kč.

Po odečtení výdajů za rek 1993 (19 005 644 070 Kč) vykazuje FNM k 31. 12. 1993 konečný zůstatek peněžních prostředků z velké privatizace 11 313 204 374 Kč.

Rozpis konečného zůstatku peněžních prostředků k 31. 12. 1993

- vázané peněžní prostředky na samostatných peněžních účtech = tvorba rezerv:

- účet životního prostředí dle usnesení vlády č. 455/92 2 500 000 000 Kč
  
- účet garancí (záruky FNM za úvěry a.s.) dle rozhodnutí prezidia FNM 2 500 000 000 Kč
  
- účet nedělitelného fondu zrušených výrobních a spotřebních družstev dle zákona č. 42/1992 Sb. 116 000 Kč

- termínované vkladové účty:

- ČSOB a.s., pětiletý bezúročný termínovaný vklad (do 31. 12. 1998) na řešení nesplacených pohledávek v zahraničí u subjektů, jejichž výběr bude proveden podle zásad MPO ČR (čj. 24761/93 - II z 31. 8. 1993); schváleno prezidiem FNM 3 000 000 000 Kč
  
- První Slezská, a.s. Opava,termínovaný vklad do 13. 7. 1994 (úrok 16,25 %). 150 000 000 Kč
  
- Podnikatelská banka, a.s. Praha, termínovaný vklad do 12. 7. 1994 (úrok 16,5 %) 400 000 000 Kč

Disponibilní peněžní prostředky FNM činí k 1. 1. 1994 2 763 088 374 Kč

a) Příjem z prodeje majetku a akcií v roce 1993 a od počátku existence, FNM dle jednotlivých druhů transformací - v Kč

 
Rok 1991 + 1992
Rok 1993
CELKEM
veřejná dražba 1 192 480 0001 346 325 546 2 538 805 546
veřejná soutěž 2 264 260 5994 631 806 947 6 896 067 546
přímý prodej majetku 8 441 707 9879 555 618 519 17 997 326 506
prodej akcií14 633 721 583 8 871 238 69523 504 960 278
Celkem26 532 170 169 24 404 989 70750 937 159 876

Za prodej majetku a akcií v roce 1993 FNM získal 24 404 989 707 Kč a od počátku existence FNM 50 937 159 876 Kč.

Vykázaný peněžní příjem FNM z velké privatizace je zkreslen poměrně vysokým stavem pohledávek, zejména po lhůtě splatnosti.

Přehled získaných peněžních prostředků od počátku existence FNM dle jednotlivých druhů transformací v rozčlenění tuzemsko a zahraničí - v Kč
Druh transformaceProdej TUZEMSKO Prodej ZAHRANIČÍ
veřejná dražba 2 452 305 54686 500 000
veřejná soutěž 6 895 567 546500 000
přímý prodej majetku 14 540 188 8913 457 137 616
prodej akcií4 678 383 797 18 826 576 480
Celkem28 566 445 780 22 370 714 096

Za prodej majetku a akcií do zahraničí získal FNM celkem 22 370 714 096 Kč., tj. 43,9 % příjmů z velké privatizace.

Z toho činily v roce 1993 příjmy ze zahraničí 8 466 547 149 Kč. Zbývajících 13 904 166 947 Kč bylo získáno za prodej v roce 1991 a 1992.

b) Položkový rozpis ostatních příjmů FNM za rok 1993 a od počátku existence FNM - v Kč

 
Rok 1991 + 1992
Rok 1993
Celkem
úroky z běžného účtu 202 227 766274 462 783 476 690 549
úroky z termínovaných vkladů 70 312 500447 767 694 518 080 194
úroky z podřízených vkladů -1 720 400 0001 720 400 000
úroky Celkem272 540 266 2 442 630 4772 715 170 743
poplatky z prodlení + úroky splátkový prodej 1 054 51742 459 064 43 513 581
propadlé dražební jistoty a ostatní sankce dražby 30 652 0005 106 697 35 758 697
propadlé záruky - 10 % kupní ceny -22 821 70022 821 700
výnosy z organizování veřejných soutěží 3 106 8746 081 341 9 188 215
dividendy-453 905 869 453 905 869
výnosy z prodeje majetku a.s, v souladu s priv. proj. 516 000-516 000
nájemné z pronájmu maj. FNM -287 245287 245
příjem z prodeje maj. správy FNM -50 38650 386
fakturace služeb FNM -709 290709 290
výnos z prodeje věcí od OÚ, dle zákona č. 162/1992 Sb. -16 589 72416 589 724
pokuty vyměřené OÚ, dle zákona č. 438/1991 Sb. 2 00016 40018 400
příjem z likvidace družstev, dle zákona č. 42/1992 Sb. -116 000116 000
kurzové rozdíly7 372 203 2 976 79610 348 999
haléřové vyrovnání -5151
neidentifikovaná platba z prosince 1993 (kupující neuvedl symboly platby) -3 010 0003 010 000
CELKEM315 243 860 2 996 761 0403 312 004 900

c) Položkový rozpis celkových výdajů FNM za rok 1993 a od počátku existence FNM - v Kč

 
Rok 1991+1992
Rok 1993
Celkem
náklady na tvorbu a realizaci privatizačních projektů 27 809 22721 220 959 49 030 186
převod peněžních prostředků na účet správy FNM (dotace rozpočtu FNM) 37 920 00095 801 563 133 721 563
náklady na organizování veřejných soutěží 463 5032 088 0072 551 510
splátka obligací na oddlužení podniků 21 200 000 0001 000 000 000 22 200 000 000
úhrada dle zákona ČNR č. 10/1993 Sb. celkem -8 448 000 0008 448 000 000
z toho:   
- majetková újma IB a.s. -948 000 000948 000 000
- podpora podnikání Českomoravské záruční a rozvojové banky -1 000 000 0001 000 000 000
- úhrada závazků ČSOB a.s. -6 500 000 0006 500 000 000
úroky z dluhopisů 1 500 178 5642 086 230 555 3 586 409 119
dotace rozpočtu Pozemkovému fondu 14 000 0001 420 651 156 1 434 651 156
dotace hospodaření zbytkových stát. podniků 39 500 000203 205 300 242 705 300
úhrada úvěru (záruka FNM) IB a.s. za státní podnik Škoda Mladá Boleslav (nástupnická organizace Prisko a.s.) 901 620 000-901 620 000
úhrada závazků privatizovaných subjektů celkem 105 457 9881 897 118 451 2 002 576 439
z toho:   
- ekologické závazky- 9 118 4519 118 451
- ostatní závazky dle privatizačních projektů a usnesení vlády 105 457 9881 888 000 000 1 993 457 988
nákup akcií (peněžní vklad a členské příspěvky) Burzy cenných papírů a.s. -2 511 4612 511 461
Nadace vzdělávacích programů (účelová dotace dle rozhodnutí prezidia FNM) 200 000-200 000
přechodné posílení zdrojů x) IB a.s. v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení -999 984 480999 984 480
nákup akcií, peněžní vklad do a.s.:    
- MERO ČR -1 200 000 0001 200 000 000
- IB-284 514 000 284 514 000
- ČSOB -1 000 000 0001 000 000 000
- RIF99 000 000300 000 000 399 000 000
úhrada nákladů soudních sporů -1 028 6081 028 608
bankovní poplatky1 292 065 7 952 5339 244 598
kurzové rozdíly1 352 990 36 858 98038 211 970
haléřové vyrovnání -1212
neoprávněné čerpání finančních prostředků - omyl SBČS 1 521 995- 1 521 995 -
CELKEM23 930 316 332 19 005 644 07042 935 960 402

x) Přechodné posílení zdrojů IB a.s. není svým charakterem "trvalý" výdej peněžních prostředků FNM. Po navrácení bude možno s těmito zdroji opět disponovat.

Všechny výdaje peněžních prostředků získaných z velké privatizace byly prováděny v souladu s příslušnými předpisy. V roce 1993 bylo z peněžních příjmů velké privatizace čerpáno 19 005 644 070 Kč. Od počátku existence FNM je vykazován úbytek peněžních prostředků z velké privatizace celkem 42 935 960 402 Kč.

Komentář k některým výdajovým položkám v roce 1993

Náklady na tvorbu a realizaci PP

V souladu s rozhodnutím prezidia FNM bylo uhrazeno MSNMP 19,120 mil. Kč a 2,100 mil. Kč Ministerstvu spravedlnosti.

Náklady na organizování veřejných soutěží

Vykázaný výdaj peněžních prostředků ve výši 2,088 mil. Kč nelze posuzovat samostatně. V ostatních příjmech z velké privatizace jsou vykázány výnosy z organizování veřejných soutěží ve výši 6,081 mil. Kč.

Úhrada dle zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

Ve smyslu uvedeného zákona měl FNM v roce 1993 uhradit do státního rozpočtu celkem 9,500 mld. Kč. Skutečnost k 31. 12. 1993 činila 8,448 mld. Kč. Zbývajících 1,052 mld. Kč nebylo uhrazeno České spořitelně a.s. Úhrada měla být provedena splacením obligace akciemi FNM. Vzhledem k tomu, že FNM neměl k dispozici akcie, které by mohl použít ke splacení obligace (původní záměr byl využít neprodaných zbytků akcií z I. vlny kupónové privatizace a akcie "prodej zprostředkovatelem", definitivní souhlas s tímto použitím dalo MSNMP až v lednu 1994), bylo dohodnuto s Českou spořitelnou a.s., že splacení obligace bude provedeno až v lednu 1994.

Úhrada závazků privatizovaných subjektů

1,888 mld. Kč v roce 1993 představuje úhradu úvěru za a.s. Škoda, koncern Plzeň, dle usnesení vlády ČR č. 596 ze dne 14. října 1992. Úhrada byla provedena v rámci prostředků, které FNM přislíbil použít v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení.

Přechodné posílení zdrojů Investiční banky a.s.

V souladu se zákonem č. 171/1991 Sb. provedl FNM posílení zdrojů IB a.s. s tím, že tyto zdroje poskytne IB a.s. jako bezúročnou půjčku a.s. PZÚ Hradec Králové pro uzavírání otevřených řetězců v 1, a 2. celostátním kole zápočtu pohledávek a závazků. Postupným splácením těchto půjček bude PZÚ a.s, vracet zdroje IB a.s, a následně FNM tento peněžní výdaj stornovávat. Tato operace byla provedena FNM v rámci prostředků, které FNM přislíbil použít v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení.

2. MALÁ PRIVATIZACE

Přehled peněžních příjmů a výdajů "zvláštního účtu" malá privatizace - v Kč
 
Rok 1991 + 1992
Rok 1993
Celkem
Příjem z malé privatizace 30 303 970 0861 468 610 500 31 772 580 586
Úroky708 524 660 3 604 879 4284 313 404 088
Příjem celkem 31 012 494 7465 073 489 928 36 085 984 674
Náklady na okresní privatizační komise 173 275 71472 053 665 245 329 379
Restituce148 028 274 365 521 826513 550 100
Náklady na likvidace stát. podniků 1 626 316 920393 296 366 2 019 613 286
Ostatní výdaje1 200 000 000 525 5211 200 525 521
Výdaje celkem3 147 620 908 831 397 3783 979 018 286
KONEČNÝ ZŮSTATEK
X
X
32 106 966 388

Z prodeje majetku v malé privatizaci bylo k 31. 12. 1993 získáno 31 772 580 586 Kč. Úroky zejména z termínovaných vkladů činily celkem 4 313 404 088 Kč. Z toho úroky pro privatizaci zdravotnictví 2 869 574 157 Kč.

Z peněžních prostředků zvláštního účtu "malá privatizace" bylo v souladu se zákonem č. 500/1990 Sb. uhrazeno:

- 245 329 379 Kč na výdaje OPK,

- 513 550 100 Kč na poskytování finančních náhrad oprávněným osobám podle zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd a zákona č. 42/1991 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech,

- 2 019 613 286 Kč v souvislosti s uspokojením pohledávek, které nebylo možno uspokojit z výtěžku likvidace státních podniků,

- 1 200 000 000 Kč na jednorázové posílení rozpočtu obcím dle zákona č. 282/1992 Sb., v souvislosti s uplatněním zákona o malé privatizaci,

- 525 521 Kč České spořitelně, a.s. - bankovní poplatky za vedení peněžního účtu.

Konečný zůstatek peněžních prostředků zvláštního účtu k 31. 12. 1993 činí 32 106 966 388 Kč.

Z těchto zdrojů je 20,0 mld. Kč uloženo na dlouhodobých termínovaných vkladech v České spořitelně a.s. (úrokový výnos bude použit na poskytování zvýhodněných úvěrů při privatizaci zdravotnictví) a 10,3 mld. Kč je uloženo v 19 peněžních ústavech na termínovaných vkladech (0,5 - 1 rok). Zbývající peněžní prostředky jsou uloženy na běžných peněžních účtech.

3. OSTATNÍ PENĚŽNÍ ZDROJE FNM

a) Peněžní prostředky Federálního fondu národního majetku v Kč.

 
Rok 1993
Převzetí z FFNM k 1. 1. 1993 636 567 764
Příjem z prodeje majetku a akcií (uhrazené pohledávky) 530 806 500
Ostatní příjmy (úroky) 18 139 705
Příjem celkem 1 185 513 969
Úhrada závazků zahrnutých v předávacím protokolu 423 102 000
Výdaje nezahrnuté v předávacím protokolu 143 193
Výdaje celkem423 245 193
KONEČNÝ ZŮSTATEK 762 268 776

Konečný zůstatek peněžních prostředků FFNM k 31. 12. 1993 činí 762 268 776 Kč.

b) Peněžní prostředky uložené na podřízeném vkladovém účtu

K 31. 12. 1993 vykazuje FNM na podřízeném vkladovém účtu 2 mld. Kč. Zdroje byly získány prodejem dluhopisů Investiční bance a.s. Finanční prostředky použije FNM na zpětné zaplacení vydaných dluhopisů.

c) Peněžní prostředky FNM získané prodejem dluhopisů

Ve dnech 29. - 30. 12. 1993 prodal FNM prostřednictvím ČNB krátkodobé diskontované dluhopisy v nominální hodnotě 16 mld. Kč. Výnos z prodeje ve výši 15,797 mld. Kč byl převeden 31. 12. 1993 státnímu peněžnímu ústavu Konsolidační banka Praha - posílení rezervního fondu v souvislosti s jejich činností v procesu konkurzního a vyrovnávacího řízení (schváleno usnesením vlády ČR č. 28 ze dne 19. 1. 1994 a č. 79 ze dne 16. 2. 1994).

II.

PŘEHLED O VYDANÝCH A SPLACENÝCH OBLIGACÍCH FNM k 31. 12. 1993
Rok
Poř. č.
Název dluhopisu
Hodnota (mld. Kč)
Způsob splácení
Úrok %
Splatnost
Splaceno FNM k 31. 12. 1993
    
hotově v Kč
akciemi
    
19911.Rekapitalizace bank
7,8
-
7,8
-
01.12.96
-
 2.Oddlužení podniků
22,2
22,2
-
*
01.12.96
22,2
19923.Odškodnění opráv. osob
1,0
-
1,0
-
30.09.93
1,0
 4.Vyrovnání zákl. jmění RIF a.s.
2,0
-
2,0
-
30.09.93
2,0
 5.Kapitálové posílení bank
23,2
23,2
-
11,0
31.12.97
21,2
19936.Kapitálové posílení Konsolidační banky
3,0
-
3,0
-
01.03.98
-
 7.Vyrovnání maj. újmy České spořitelně
1,052
v Kč nebo akciemi
-
31.12.93
-
 8.Posílení rezervního fondu Kons. bance
16,0
10,0
-
9,0
28.01.94
-
    
6,0
 
9,75
25.03.94
-
CELKEM
76,252
-
-
-
-
46,4

* průměrná diskontní sazba + 2 %

Z výše uvedeného přehledu vyplývá, že FNM vydal celkem obligace ve výši 76,252 mld. Kč. Z toho bylo k 31. 12. 1993 splaceno 46,4 mld. Kč. K 31. 12. 1993 vykazuje FNM 29,852 mld. Kč nesplacených obligací.

ad 1) Struktura obligací pro účely rekapitalizace peněžních ústavů

- Česká spořitelna, a.s. 3,8 mld. Kč
- ČSOB, a.s. 1,1 mld. Kč
- Komerční banka, a.s. 0,6 mld. Kč
- Investiční banka, a.s. 2,3 mld. Kč
CELKEM7,8 mld. Kč

Obligace byly vydány na základě závěrů Finanční rady vlády ČSFR ze dne 7. 10. 1991 a rozhodnutí prezidia FNM ze dne 24. 10. 1991.

ad 2) Struktura obligací pro oddlužení podniků

- Investiční banka, a.s. 2 649 900 tis. Kč
- ČSOB, a.s. 2 200 000 tis. Kč
- Komerční banka, a.s. 15 042 373 tis. Kč
- Konsolidační banka 2 307 727 tis. Kč
CELKEM22 200 000 tis. Kč

K 31. 12. 1993 jsou výše uvedené obligace FNM splaceny - obligace byly úročeny, proto je FNM splatil předčasně z volných peněžních zdrojů. Obligace byly vydány na základě závěrů Finanční rady vlády ČSFR ze dne 7. 10. 1991 a rozhodnutí prezidia FNM ze dne 24. 10. 1991.

ad 3,4) Obligace "Odškodnění oprávněných osob" a "Vyrovnání základního mění RIF, a.s." byly vydány v roce 1992 z důvodu navýšení základního jmění akciové společnosti RIF. Restituční investiční fond, a.s. byl založen FNM v lednu 1992 s cílem řešení restitučních nároků oprávněných osob dle zákona č. 87/1991 Sb.

Tyto obligace jsou k 31. 12. 1993 splaceny.

Obligace byly vydány na základě rozhodnutí výkonného výboru FNM ze dne 31. 9. 1992.

ad 5) Struktura obligací kapitálového posílení bank

- Investiční banka, a.s. 10,2 mld. Kč
- Komerční banka, a.s. 13,0 mld. Kč

Vydané obligace FNM peněžní ústavy odkoupily. Získané peněžní prostředky uložil FNM na podřízených vkladech u příslušných peněžních ústavů.

K 31. 12. 1993 FNM splatil obligace ve výši 13,0 mld. Kč Komerční bance, a.s. a 8,2 mld. Kč Investiční bance, a.s.

Obligace byly vydány na základě rozhodnutí prezidia FNM ze dne 13. 12. 1992.

ad 6) Obligace pro kapitálové posílení Konsolidační banky

Obligace byly vydány v roce 1993 za účelem posílení kapitálového vybavení Konsolidační banky.

Obligace byly vydány na základě rozhodnutí prezidia FNM ze dne 8. 1. 1993.

ad 7) Obligace k vyrovnání majetkové újmy České spořitelny, a.s.

Obligace byly vydány v roce 1993 v souvislosti s uplatněním zákona ČNR č. 10/1993 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 1993, kde je v § 5 uloženo FNM poskytnout České spořitelně, a.s. vyrovnání majetkové újmy.

Obligace nebyly po dohodě s Českou spořitelnou, a.s. splaceny v daném termínu, protože FNM neměl k dispozici dostatečné množství tzv. "volných akcií". Z těchto důvodů muselo MSNMP provádět dodatečně změny v privatizačních projektech - způsob privatizace akcií.

Obligace byly vydány na základě rozhodnutí prezidia FNM ze dne 8. 1. 1993.

ad 8) Obligace "Posílení rezervního fondu Konsolidační banky" vydal FNM v souladu s usnesením vlády ČR č. 28 ze dne 19. 1. 1994 a č. 79 ze dne 16. 2. 1994 z důvodu posílení rezervního fondu Konsolidační banky Praha.

Tyto diskontované, krátkodobé, obchodovatelné cenné papíry prodal FNM prostřednictvím ČNB a výnos z prodeje ve výši 15,797 mld. Kč převedl v souladu s § 18, zákona ČNR č. 171/1991 Sb. Konsolidační bance (dotace rezervního fondu).

III.

PŘEHLED O CELKOVÉM STAVU MAJETKU FNM K 31. 12. 1993

(účetní výkaz Súvaha Uč 2A - 02)

Účetní hodnota majetku FNM k 31. 12. 1993 činí 266 794 918 tis. Kč. Z toho je účetní hodnota majetku Federálního fondu národního majetku 4 145 798 tis. Kč.

STRUKTURA MAJETKU FNM k 31. 12. 1993

v tis. Kč
 
FNM
Federální fond národ. majetku
Celkem FNM
cenné papíry
161 864 401
2 629 145
164 493 546
peněžní prostředky
43 424 916
762 269
44 187 185
podřízený vkladový účet
2 000 000
-
2 000 000
pohledávky za nepředané akcie a.s.
74 489 814
-
74 489 814
pohledávky - zálohy k vyúčtování
1 308 916
-
1 308 916
ostatní pohledávky
9 091 216
812 426
9 903 642
základní prostředky pro účely "Správa FNM"
314 333
701
315 034
nezprivatizovaný majetek
36 734
420 471
457 205
Aktiva CELKEM
292 530 330
4 625 012
297 155 342
vydané nesplacené obligace
29 852 000
-
29 852 000
závazky
29 210
479 214
508 424
Cizí zdroje CELKEM
29 881 210
479 214
30 360 424
Účetní hodnota majetku (Aktiva - Cizí zdroje)
262 649 120
4 145 798
266 794 918

Cenné papíry

K 31. 12. 1993 má FNM ve svém majetku tuto strukturu akcií:

- trvalé držení FNM 46 309 252 tis. Kč
- dočasné držení FNM 57 099 235 tis. Kč
- rezervované, předkupní právo zahraničí 3 190 482 tis. Kč
- rezervované, předkupní právo tuzemsko 3 307 626 tis. Kč
- kupónová privatizace17 588 526 tis. Kč
- RIF1 084 705 tis. Kč
- restituční, konkrétní osoby 377 055 tis. Kč
- zaměstnanecké 2 261 342 tis. Kč
- DIF5 457 240 tis. Kč
- NIF67 274 tis. Kč
- ekologie34 877 Lis. Kč
- prodej zprostředkovatelem 5 604 665 tis. Kč
- "zlaté" akcie80 744 tis. Kč
- bezúplatný převod 3 128 091 tis. Kč
- převod na Slovensko 73 009 tis. Kč
- rezerva FNM7 822 336 tis. Kč
- zálohové převzetí majetkových účastí státu (zatím bez rozčlenění akcií dle druhů) 8 807 043 tis. Kč
- akcie a.s. RIF2 200 044 tis. Kč
CELKEM164 493 546 tis. Kč

Peněžní prostředky

Konečný zůstatek peněžních prostředků k 31. 12. 1993 činí 44 187 185 tis. Kč.

Z toho:

- peněžní účty "Velká privatizace" 11 313 204 tis. Kč
- peněžní účty "Malá privatizace" 32 106 966 tis. Kč
- peněžní účty Federálního fondu národního majetku 762 269 tis. Kč
- peněžní účet "Správa FNM" 4 746 tis. Kč

Pohledávky za nepředané akcie a.s.

Pohledávky jsou evidovány u akciových společností, u kterých dosud nebyla proveden a změna zápisu základního jmění v obchodním rejstříku (definitivní hodnota základního jmění ke dni privatizace) a nebo nebyla provedena registrace ve Středisku cenných papírů.

Pohledávky - zálohy k vyúčtování

Největší část této položky tvoří pohledávka za a.s. Prisko (901 620 tis. Kč) - zúčtování úhrady úvěru za s.p. ŠKODA Mladá Boleslav (záruka FNM). Zbytek představují poskytnuté finanční zálohy na rok 199 3, které nebyly do 31. 12. 1993 zúčtovány (dotace rozpočtu Pozemkového fondu, záloha MSNMP na tvorbu PP, dotace rezervního fondu a.s. RIF).

Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky FNM činí k 31. 12. 1993 9 903 642 tis. Kč.

Z toho:

- pohledávky do lhůty splatnosti 7 190 207 tis. Kč
- pohledávky po lhůtě splatnosti 6 583 530 tis. Kč
- minusové pohledávky- 3 774 204 tis. Kč
- přeplatky - 95 891 tis. Kč

Pohledávky po lhůtě splatnosti - vykazují v roce 1993 značný nárůst. FNM má k 31. 12. 1993 nezaplacených nebo nedoplacených 243 prodaných provozních jednotek. Téměř ve všech případech kupující argumentují obtížností získat peněžní úvěr. Ze strany FNM je vymáhání pohledávek věnována maximální pozornost. FNM zasílá kupujícím v případě nezaplacení v předepsaném termínu první upomínku. Následující měsíc druhou upomínku a poté jsou pohledávky předávány k vymáhání soudní cestou. V průběhu roku 1993 vystavil FNM cca 800 upomínek a podal cca 70 soudních žalob za nedoplatek kupní ceny.

Minusové pohledávky - vykazuje FNM proto, že kupující v některých případech zaplatil předběžnou kupní cenu dle privatizačního projektu - státní podnik nepředal účetní výkazy nebo kupující nepodepsal zápis o předání a převzetí majetku, a tak nebyla definitivně stanovena účetní hodnota prodávaného majetku (chybí předpis platby). Dále je výše minusových pohledávek ovlivněna metodikou veřejných soutěží a přímých prodejů, kdy kupující před podpisem kupní smlouvy platí 10 kupní ceny dle privatizačního projektu.

Přeplatky - vznikají zejména změnou (slevou) kupních cen, ale i chybnými identifikacemi plateb. Přeplatky jsou FNM řádně ověřovány a po odsouhlasení případně vraceny.

Základní prostředky pro účely "Správa FNM"

představují budovu FNM a ostatní hmotný investiční majetek (počítače, auta).

Nezprivatizovaný majetek

ve výši 36 734 tis. Kč je majetek FNM, který získal odstoupením od kupních smluv. Zbývajících 420 471 tis. Kč z celkového nezprivatizovaného majetku jsou účetně nedokončené transformace majetku Federálního fondu národního majetku.

Závazky FNM

jsou tvořeny zejména závazky vůči pracovníkům FNM (nedoplatek mezd za prosinec) a u FNM jde o závazky vyplývající z předávacích protokolů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP