Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 4

I. volební období

997

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb.

o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 929)

Výbory rozpočtový, hospodářský, zemědělský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly ve svých schůzích v květnu a červnu 1994 vládní návrh zákona o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 929).

Výbor zemědělský návrh zákona projednal, ale nepřijal žádné usnesení.

Ostatní výbory d o p o r u č u j í Poslanecké sněmovně předložený návrh schválit s těmito změnami:

K názvu zákona

Na konec názvu se doplňují slova "a kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů".

K § 1

§ 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Účel zákona

Tento zákon stanoví způsob a podmínky barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv (dále jen "paliva a maziva") při jejich výrobě, zpracování a dovozu, a podmínky jejich nákupu a prodeje, skladování, přepravy a spotřeby, a sankce za jeho porušení.".

K § 2 odst. 1

Slova "Barvení a značkování podléhají" se nahrazují slovy "Barveny a značkovány musí být".

K § 4 odst. 1

§ 4 odst. 1 zní:

"§ 4

(1) Paliva a maziva musí být po celou dobu nakládání s nimi obarvena a označkována.".

V § 4 se doplňuje nový odstavec 6, který zní:

"(6) Výrobce a uživatel je povinen vést evidenci o výrobě a užití barviva a značkovací látky.".

K § 5

Odst. 3 písm. a) číslovka "100" se nahrazuje číslovkou "50".

Odst. 4 zní:

"(4) Ten, kdo vyrábí, zpracovává, dováží, prodává a skladuje paliva a maziva, a to včetně těch, která se podle tohoto zákona nebarví a neznačkují (§ 2 odst. 2), je povinen vést a uchovávat evidenci o druzích a množství paliv a maziv, jejich výrobě, zpracování, dovozu, prodeji a uskladnění.".

Za odstavec 4 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Provozovatelé čerpacích stanic s palivy a mazivy jsou povinni kupujícímu vydat doklad o zakoupení motorové nafty s uvedením dne prodeje motorové nafty, ceny, obchodního jména a sídla provozovatele.".

K § 6 písm. c)

Za slovo "výrobu" se vkládá slova "elektrické a tepelné".

K § 7

Slova v závorce "(dále jen "kontrolní orgány")" se nahrazují slovy "(dále jen "státní orgány")".

Tato změna se provede ve všech dalších ustanoveních návrhu zákona.

K § 8

Slova "(kontrolním řádem)" se vypouštějí.

Poznámka pod čarou č. 10) zní:

"10) § 11 až 14 a § 19 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.".

Poznámka pod čarou č. 11) zní:

-----------------

"11) Zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., zákon č. 30/1968 Sb., zákon ČNR č. 531/1990 Sb. a zákon ČNR č. 283/1991 Sb.

K § 9

§ 9 odst. 1 včetně poznámky pod čarou č. 12 zní:

"(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která je podnikatelem,12) nebo právnické osobě, která poruší povinnost stanovenou v § 4 odst. 4, § 5 odst. 1 a 2, § 5 odst. 3 písm. a), § 5 odst. 4 nebo § 6, pokutu až do výše 50 000 000 Kč, nejméně však 20 000 Kč. Za opětovné porušení povinnosti uloží státní orgán pokutu až do výše 100 000 000 Kč.

---------------------------

12) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.".

V § 9 se vypouští odstavec 2.

V § 9 odst. 3 zní:

"(3) Opětovným porušením povinnosti se rozumí porušení povinnosti, jehož se fyzická osoba, která je podnikatelem,12) nebo právnická osoba dopustila do jednoho roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za předchozí porušení povinnosti uvedené v odstavci 1.".

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.

Za § 9 se vkládá nový § 10, který včetně poznámky pod čarou č. 13) zní:

"§ 10

(1) Státní orgán uloží fyzické osobě, která vlastní nebo užívá osobní motorové vozidlo se vznětovým motorem k jiným účelům než k podnikání13) za úmyslné porušení povinnosti stanovené v § 6 písm. c) nebo d) pokutu až do výše 2 000 Kč. Pokutu lze uložit i opakovaně.

(2) Pokutu lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy státní orgán zjistil porušení povinnosti, nejdéle však do tří let, kdy k porušení povinnosti došlo.

---------------------------

13) § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.".

Dosavadní § 10 až 17 se označí jako § 11 až 18

K dosavadnímu § 10

V odst. 1 se slova "50 000 Kč" nahrazují slovy "500 000 Kč".

K dosavadnímu § 11

Poznámka č. 12) v textu a pod čarou, se označí jako poznámka č. 14).

K dosavadnímu § 12

§ 12 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15) zní:

"§ 12

Součinnost státních orgánů

Zjistí-li státní orgán, že nakládání s palivy a mazivy se uskutečnilo v rozporu s tímto zákonem, sdělí takové zjištění všem státním orgánům uvedeným v § 7 a příslušnému živnostenskému úřadu, pokud zvláštní zákon15) nestanoví jinak.

---------------------------

15) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.".

K dosavadnímu § 13

V § 13 uvozovací věta zní: "Ministerstvo průmyslu a obchodu vydá vyhlášku, ve které upraví".

Za písm. d) se vkládá nové písm. e), které zní:

"e) způsob vedení evidence o výrobě a užití barviva a značkovací látky.".

K dosavadnímu § 14

Za uvozovací větu se vkládá nový text, který včetně poznámky pod čarou č. 16) zní:

"1. V § 58 odst. 1 se doplňuje nové písm. e), které zní:

"e) výrobce paliv a maziv, u nichž je stanovena zvláštním zákonem16) povinnost barvení a značkování, nesplní tuto povinnost, dovozce těchto paliv a maziv nezajistí, aby tato paliva a maziva byla dovážena pouze přes celní přechody stanovené zvláštním zákonem16) a aby tato paliva a maziva byla obarvena a označkována před zahájením celního řízení do volného oběhu, do režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení nebo přepracování pod celním dohledem,2) a to již při prvním porušení této povinnosti.

---------------------------

16) Zákon č. ./1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a o doplnění zákona ČNR č. 587/1992 Sb. o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.".".

Dosavadní text se označuje jako bod 2.

Za část III se vkládá nová část IV, která zní:

"Část IV

Změna zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.

§ 16

Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 321/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb. se mění takto:

"V příloze č. 1 se za položkou "271000 - Minerální oleje a oleje ze živičných nerostů, jiné než surové; přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% nebo více hmotnosti minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, jsou-li tyto podstatnou složkou těchto přípravků" vypouští tento text:

"mimo:

27100074 - Topné oleje s obsahem síry nepřesahujícím 1% hmotnosti (sazba 5%),

27100076 - Topné oleje s obsahem síry převyšujícím 1% hmotnosti, ale nepřesahujícím 2% hmotnosti (sazba 5%),

27100077 - Topné oleje s obsahem síry převyšujícím 2% hmotnosti, ale nepřesahujícím 2,8% hmotnosti (sazba 5%),

27100078 - Topné oleje s obsahem síry převyšujícím 2,8% hmotnosti (sazba 5%).".".

Dosavadní část IV se označuje jako část V a § 16 a 17 se označují jako § 17 a 18.

V Praze dne 1. června 1994

Ing. Tomáš Ježek v.r.
Ing. Richard Mandelík v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpavodaj rozpočtového výboru
Ing. Vladimír Budinský v.r.
Ing. Josef Holub v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru
Ing. Leopold Zubek v.r.
Ing. Josef Effenberger v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu,
zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí


Nezařazené připomínky do společné zprávy k tisku 929

V § 4 odst. 2

Na konci věty nahradit tečku čárkou a doplnit tato slova: "které stanoví prováděcím předpisem Ministerstvo průmyslu a obchodu.".

V § 17

Vložit nový odstavec 1

"(1) Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu upravující provádění tohoto zákona vstoupí v platnost dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a bude spolu s ním zveřejněna ve Sbírce zákonů.".

- stávající odstavec 1 přečíslovat na odstavec 2.

(VSRŽP).

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP