Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

971

Rozpočet Pozemkového fondu České republiky pro rok 1994
Důvod předložení: Obsah:
  
na základě zákona č. 569/1991 Sb. Stanovisko vlády ČR
 Důvodová zpráva
 Rozpočet
 Usnesení dozorčí rady k návrhu rozpočtu


Předkládá:

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc.

předseda vlády České republiky


STANOVISKO

vlády České republiky

k návrhu rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994

Vláda České republiky na svém zasedání dne 4.5.1994 projednala v souladu s 6, odst.(2) zákona ČNR č. 69/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1994.

Vláda České republiky předkládá Parlamentu České republiky návrh rozpočtu Pozemkového fondu ČR na rok 1994 ke schválení s tím, že doporučuje

1) Předpokládaný nárůst počtu pracovníků Pozemkového fondu ČR v roce 1994 kompenzovat odpovídajícím snížením počtu pracovníků Ministerstva zemědělství ČR.

2) Snížit rozpočet nákladů instituce Pozemkového fondu ČR.

Po projednání rozpočtu Pozemkového fondu ČR vláda dospěla k názoru, že předpokládané výše příjmů Pozemkového fondu ČR v roce 1994 nebude dosaženo.


Důvodová zpráva

V souladu se zákonem ČNR č.569/1991 Sb. o Pozemkovém fondu České republiky předkládá presidium Pozemkového fordu České republiky ke schválení návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 1994. Návrh rozpočtu byi projednán v Dozorčí radě Pozemkového fondu České republiky.

V celkové bilanci se jedná o pasivní rozpočet, vyplývající z omezených příjmů fondu oproti vysokým výdajům v činnostech, které má Pozemkový fond České republiky ze zákona č.569/1991 Sb., 229/1991 Sb.v platném znění a Usnesení vlády ČR č. 227/1993.

Vyrovnání pasivního rozpočtu Pozemkového fondu řeší zákon č.171 /1991 Sb. o Fondu národního majetku v platném znění, § 1.8, odst.2, písm. b), bod 6.

Dlouhodobá bilance privatizace státního zemědělského majetku. realizovaná Pozemkovým fondem ČR, vycházející ze současné znalosti majetkové podstaty, předpokládá:

Celkový příjem z privatizace  23,465 mld. Kč
z toho v letech1994 3,035 mld.Kč
 19953,630 mld.Kč
 1996 až 2015 á 0,290 5,800 mld.Kč
prodej pozemků1995 a dále 11,000 mld.Kč

Celkové výdaje PF ČR 17,000 mld.Kč
z toho závazky (řešené 1994,1995) 5,000 mld.Kč
náhrady opráv.osobám 2,000 mld.Kč
nevypořádané úvěry 5,000 mld.Kč
náklady,spojené se správou nemovit. 5,000 mld.Kč

Veškeré uvedené výdaje je nutno orientovat do období let 1994 až 1996.

(1) Předpoklad prodeje cca 200 tis, ha zem.půdy á 55 000,- Kč/ha

V souladu se zákonem ČNR č.569/1991 Sb.o Pozemkovém fondu České republiky předkládá presidium Pozemkového fondu České republiky k schválení návrh rozpočtu Pozemkového fondu České republiky na rok 199. Návrh rozpočtu byl projednán v Dozorčí radě pozemkového fondu České republiky.

PŘÍJMOVÁ ČÁST POZEMKOVÉHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY:

1. Zůstatek fin.prostředků z roku 1993 1 260 000 tis.Kč
  
2. Výnosy z privatizace státního zemědělského majetku 3 035 000 tis. Kč
  
3. Výnosy z pronájmu st.majetku (vč.honiteb) 350 000 tis.Kč
  
4. Výnosy z prodeje nemovitostí dle § 17 zákona č.210/1993 Sb. 255 000 tis.Kč
  
Příjmy celkem 4 900 000 tis.Kč

VÝDAJOVÁ ČÁST POZEMKOVÉHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY:

1.Výkon správy nemovitostí PF ČR 2 815 000 tis.Kč
  
2.Finanční náhrady oprávněným osobám  
a) za obce a okresní úřady 100 000 tis.Kč
b) za povinné osoby 
  
3.Úhrady závazků privatizovaných podniků 4 000 000 tis.Kč
  
4.Finanční náhrady, spojené s vydáváním náhradních restitucí 100 000 tis.Kč
  
5.Náklady na údržbu hlavních melior.zařízení 140 000 tis.Kč
  
6.Rozpočet nákladů instituce PF ČR 140 000 tis.Kč
  
Výdaje celkem7 295 000 tis.Kč
Příjmy - výdaje - 2 395 000 tis.KčNezapočítaná položka - poskytnutí náhrad ve formě cenných papírů ve výši 1 200 000 tis.Kč dle § 18 a zák.č.195/1993 Sb. přes RIF.

Komentář k jednotlivým položkám primů a výdajů:

Příjmy Pozemkového fondu ČR

Ad.1. Zůstatek fin. prostředků z roku 1993

Částka fin. prostředků ke dni 1. 1.1994 na účtech fondu.

Ad 2. Výnosy z realizace privatizačních projektů

Částka 3 035 000 tis.Kč je očekávaný výnos z privatizace. Vychází z části ze znalosti současného stavu realizovaných prodejů (1 535 000 tis.Kč) a předpokládané částky 1 500 000 tis.Kč, vycházející ze znalosti hodnoty majetku obsaženého v tzv.zakladatelských projektech. Celkovou výši realizace však ovlivní uplatňování splátkových režimů kupní ceny a dále limitující termíny předávání privatizačních projektů z MSNMP ČR. Bude-li většina předána až ve druhém čtvrtletí 1994 a později, lze očekávat výnosy z realizace vzhledem k platným systémům splatnosti pouze u projektů, realizovaných ve 2a3 čtvrtletí. Další vliv lze očekávat u různě náročných fází realizace jednotlivých metod privatizace, kdy lze při realizaci aukcí a soutěží vzhledem k neatraktivnosti majetku počítat s několika koly a oddálení plateb včetně nepředpokládaného snížení kupní ceny.

Ad. 3. Výnosy z pronájmu majetku

Částka 350 000 tis.Kč vychází ze současného stavu v předpisech nájemného. Skutečná výše bude limitována realizací bodu 1. prodeje privat.majetku. Většina nájemců jsou předkladatelé privatizačních projektů a budoucí nabyvatelé pronajatého majetku.

Ad.4. Výnosy z prodejů nemovitostí mimo privat.projekty

V tomto případě se jedná o prodeje majetku podle § 17 zákona č.195/1993 Sb.Převážně se jedná o prodeje majetku ve veřejně prospěšném zájmu.Uvažovaná částka 250000 tis.Kč vychází ze znalosti současného stavu.

Výdaje Pozemkového fondu ČR

Ad.l. Výkon správy nemovitostí

Částka 2 815 000 tis.Kč předpokládá plnění v oblasti údržby, oprav, demolic, sanací, pojištění, u pronajatého majetku do doby jeho vydání, nebo prodeje a dále u majetku, kde se nepodařilo zajistit nájemce zajištění ostrahy do doby prodeje či převodu majetku na jinou osobu.

V případech, kdy odstupují osoby od nájemních smluv od majetku ve správě Pozemkového fondu a nelze z různých důvodů majetek zakonzervovat (např. nelze odstavit energetický zdroj, zajišťující dodávky tepelné energie do veřejné sítě), musí zajistit Pozemkový fond funkčnost tohoto majetku a jeho financování.

V položce jsou zahrnuty v menší míře i náhrady za trvalé porosty

Ad. 2. Finanční náhrady oprávněným osobám

a) za obce a okresní úřady

Finanční náhrady spočívají v poskytnutí hotovosti podle nařízení vlády ČR č.504/1992 Sb. ve výši do 10 000,-Kč a dále v poskytnutí cenných papírů, které nemají povahu státních dluhopisů.Protože není v době tvorby rozpočtu stanoven režim poskytování cenných papírů, předpokládáme, že vydáváním cenných papírů bude pověřen RIF ev.RIF II, které jsou obhospodařovány Fondem národního majetku. Není proto hodnota předpokládaného výdeje cenných papírů předmětem tohoto rozpočtu.Tato hodnota by měla být zakotvena v rozpočtu FNM. V rozpočtu Pozemkového fondu je hodnota předpokládaného výdeje cenných papírů uvedena pod čarou.

b) za povinné osoby - dtto bod a).

Ad.3. Úhrady závazků privatizovaných podniků

V této položce jsou řešeny závazky vybraných státních podniků, hospodařících na půdě dle Dohody zástupců MZe ČR, MSNMP, FNM a PF ČR ze dne 16.2.1994

Ad.4. Finanční náhrady,spojené s vydáváním náhradních restitucí

Částka 100 000 tis.Kč obsahuje především náklady, spojené s oceňováním vydávaných nemovitostí, geometrické určení bezúplatně poskytovaných pozemků a jejich vytýčení, planografické a ostatní nezbytné náklady. Ceny těchto úkonů jsou upraveny zákonnými normami a předpokládaná četnost případů potvrzuje výše uvedenou částku.

Ad.5. Náklady na údržbu hlavních melioračních zařízení

Částka 140 000 tis.Kč představuje nezbytné náklady, spravované SMS

Ad.6. Náklady na provoz instituce Pozemkového fondu

Komentář je uveden u předkládaného "malého rozpočtu", který je součástí celkového rozpočtu Pozemkového fondu ČR.

Celková pasivní bilance předkládaného rozpočtu předpokládá vyrovnání tohoto rozpočtu finančními prostředky Fondu národního majetku ČR na základě zákona č.171 /1991 Sb. ve znění novel, § 18 odst.

Náklady na činnost instituce Pozemkového fondu České republiky

Spotřeba materiálu7 966 tis.Kč PHM4 276 tis.Kč
  kanc.materiál,tisk otop.paliva,inf.mat. 3 690 tis.Kč
Spotřeba energie972 tis.Kč el.energie,voda,plyn. 972 tis.Kč
Opravy a udržování2 470 tis.Kč údržba techniky370 tis.Kč
  úpravy pracovišť 2 100 tis.Kč
Výkony spojů2 371 tis.Kč  2 371 tis.Kč
Ostatní výkony mater.povahy 1 152 tis.Kčškolení,pohoštění 1 152 tis.Kč
Odpisy předmětů post.spotř. 3 500 tis.KčDKP do 10 tis.Kč  
Služby nemateriální povahy 17 888 tis.Kčnájemné,úklid prac. služby,cestovné,  
Ostatní finanční náklady 2 000 tis.Kčpojišť.osob a majetku, poplatky  
Mzdové náklady59 540 tis.Kč prům. 400 pracovníků  
Ostatní osobní náklady 2 000 tis.Kčodměny presidia a DR 710 tis.Kč
  ostatní prac.činnosti 1 290 tis.Kč
Sociální a zdravot.pojištění 22 154 tis.Kč36%  
FKSP1 538 tis. Kč 2% z mezd+0,5% z úspory  
     
Celkem provozní náklady 123 551 tis.Kč  
     
Investiční náklady 16 480 tis.Kčzařízení rozšiř.pracovišť 6440 tis,Kč  
. dovyb.výpoč.technik. 5840 tis.Kč  
  nákup aut (20x200tis.) 4000 tis.Kč  
     
NÁKLADY CELKEM140 031 tis.Kč   Komentář k rozpočtu Nákladů na činnost instituce:

Provozní náklady -výše většiny položek bylo vypočtena ze skutečných nákladů roku 1993 přepočtená na 1 průměrného pracovníka, povýšená o 20 %k předpokládaného nárůstu cen a plateb. Výsledná položka je potom násobkem předpokládaného průměrného stavu pracovníků Pozemkového fondu ČR v roce 1994 (400 pracovníků).

Nárůst proti roku 1993 je 124 pracovníků (1993 276) a je nezbytný z důvodu silného nárůstu činnosti na všech pracovištích Pozemkového fondu. Pozemkový fond má zřízeno celkem 73 pracovišť ve všech okresech ČR. V současné době jsou tato pracoviště (kromě pracoviště Výkonného výboru 73 obsazené 2 až 3 pracovníky, což se ukazuje vzhledem k silnému nárůstu činností naprosto neúnosné a pracovně nezvládnutelné. Výše uvedený nárůst pracovníků představuje posílení pracovišť o 1 až 2 pracovníky podle velikosti okresu a objemu činnosti, co je minimální možný počet pracovník ke zvládnutí činnosti PF.

Hlavní činnosti Pozemkového fondu;

1) Zajištění správy státního zem.majetku do doby vydání - činnosti spojené s pronájmem (v současné době více než 15 000 nájemních smluv), údržbu, nezbytnými náklady na opravy, v některých případech i provozování, sanace, demolice, ostraha, znalecké činnosti, právní ochrana, agenda na úseku stavebního řízení (povinné účasti) zejména u liniových staveb, spolupráce s PÚ na pozemkových úpravách atd. ne celém území státu

2) Činnosti, spojeně s vydáváním náhrad oprávněným osobám, včetně plnění za obce a okresní úřady - administrativní i technické předávání, oceňování, geometrické a planografické zajišťování na celém území státu

3) Realizace privatizačních projektů, spojené s nezbytnou administrativní: činností před konečnou realizací (aktualizace projektů, posuzování správnosti dle složitého systému metodik) a následná realizace prodejů (přímé prodeje, veřejně soutěže, dražby apod.)

4) Se všemi uvedenými činnostmi spojená velmi členitá ekonomika a financování jak v okruhu příjmů, tak výdajů Pozemkového fondu

5) Vnitropodnikové činnosti, nezbytné pro chod instituce - hospodářská správa, kontrola, právní sekce (včetně velmi rozsáhlé činnosti vně organizace), informatika (výpočetní technika) atd.

Soubor těchto činností představuje statisíce operací a počet pracovních sil ve srovnání s obdobnými institucemi (MZe, pozemkové úřady, katastrální úřady a pod.> je silně úsporný, ale zároveň nezbytný pro funkčnost Pozemkového fondu v nejbližších 2 až 3 letech.

Mzdové náklady - celková suma 59,5 mil.Kč respektuje výchozí stav průměrné mzdy 8 860 Kč v roce 1993 (plán.počet 276 pracovníků) s 20% nárůstem a přepočtem na 400 pracovníků v roce 1994.

Ostatní osobní náklady - náklady na odměny vyplývající ze smluv o pracovních činnostech, expertní činnosti, odměny presidia a DR atd.

Investiční náklady - rozpočet předpokládá dovybavení a částečné rozšíření pracovišť včetně pracoviště ústředí s ohledem na nárůst pracovníků, dokončení instalace výpočetní techniky, zajištění mobilnosti pracovníků těchto pracovišť. Jedná se o zajištění a vybavení kancelářských prostor všech Územních pracovišť (72)v ceně 90 tis.Kč, nákup os. automobilů pro 20 pracovišť, tam, kde nebyla pořízena v roce 1993, výpočetní technika v hodnotě 80 tis.Kč na pracoviště.

Usnesení

Dozorčí rady

Pozemkového fondu

České republiky

z mimořádného jednání ze dne 29. března 1994 Usnesení bylo schváleno čtyřmi hlasy.

Dozorčí rada projednala návrh rozpočtu PF ČR na rok 1994 s připomínkou, že většina nákladů je vysoká a Dozorčí rada PF ČR doporučuje snížení.

Jednotlivé položky by měly být podrobněji rozepsány.

 Za Dozorčí radu PF ČR:
 Předseda Dozorčí' rady:
Na vědomí:

Předseda Prezidia PF ČR

Členové Prezidia PF ČR

Předseda Výkonného výboru PF ČR

Ministerstvo pro správu nár.majetku a jeho privatizaci ČR

Předseda ZV P PSP

Kancelář vlády ČR

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP