Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

879

Návrh

poslanců K. Macha a J. Černého

na vydání

zákona,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., 96/1993 Sb., 157/1993 Sb., 196/1993 Sb. a

323/1993 Sb.

Návrh

ZÁKON

ze dne 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonů č. 35/1993 Sb., 96/1993 Sb., 157/1993 Sb., 196/1993 Sb. a 323/1993 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se mění a doplňuje takto:

V § 19 odst. 1 se tečka na konci odstavce nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno i), které zní:

"i) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu a.s. a Restitučního investičního fondu a.s. plynoucí z prodeje cenných papírů v majetku fondů".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

K. Mach, v.r.
J. Černý, v.r.


Důvodová zpráva

k novele zákona o daních z příjmů

V minulých dnech byly zveřejněny pokyny pro poskytování garance a dotace prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu. V současné době jsou vysvětlovány bankovním institucím i široké zemědělské veřejnosti.

Jednou z překážek k činnosti Garančního fondu je zákon o dani z příjmů, podle kterého by se zdaňoval jakýkoliv příjem z prodeje akcií i z jejich výnosů. Platná právní úprava daně by tak výrazně ztěžovala a v reálném časovém horizontu přímo znemožnila budoucí odpoutání Garančního fondu od potřeby dotací ze státního rozpočtu.

Nezbytnou zárukou správného fungování fondu je možnost obchodovat s akciemi Garančního fondu na burze cenných papírů popř. mimoburzovním trhu (RM Systém), tedy hospodárná správa porfolia tohoto fondu. Proto je nezbytné z hlediska účelu, pro který byl fond vytvořen, aby tyto příjmy v obchodu s akciemi nebyly zdaňovány.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP