Parlament Česká republika

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

849

Zásady

zákona

o přenesené působnosti vyšších územně samosprávných celků předložené poslancem Františkem Kačenkou a dalšími


PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

poslanecká sněmovna

I. volební období

NÁVRH ZÁSAD

zákona o přenesené působnosti vyšších územně samosprávných celků

ze dne..................1994

Parlament České republiky se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zásada č. 1

Státní správu (dle jen "Přenesená působnost") vyšší územně samosprávný celek vykonává:

a) ve věcech uvedených v příloze tohoto zákona,

b) ve věcech o nich tak stanoví zákon,

c) přezkoumáváním rozhodnutí vydaných okresními úřady podle obecných předpisů o správním řízení,

d) kontrolou výkonu státní správy vykonávanou okresními úřady a ukládáním opatření k odstranění nedostatků při ní zjištěných

e) poskytováním odborné pomoci okresním úřadům při výkonu státní správy jim příslušející.

Navrhuje se, aby vyšší územní samosprávné celky vykonávaly státní správu:

a) ve věcech uvedených v příloze zákona, tj. ve věcech, které při zrušení KNV byly přeneseny na ministerstva či jiné správní úřady, nebo v takových věcech, které podle předkladatelů zbytečně tyto orgány zatěžují, odvádí je od koncepční práce a mohou být stejně dobře rozhodovány na nižším článku,

b) ve věcech uvedených v zákoně, což má umožnit plynulé předávání úkolů státní správy na vyšší územní správní celky již při přijímání nových zákonů. aniž by současně musela být provedena novela tohoto zákona.

c) dále se navrhuje, aby vyšší územní samosprávné celky byly odvolacím orgánem pro rozhodnutí vydaná okresními úřady v I. stupni: ministerstvům se ponechává tato činnost i nadále pro rozhodnutí vydaná svými orgány,

d) a e) v období po listopadu 1989 došlo na okresních úřadech ke značným personálním změnám a byla přijata nebo novelizována celá řada zákonů. Proto se vyšším územním samosprávným celkům dává oprávnění kontrolovat výkon státní správy vykonávanou okresními úřady a poskytovat jim odbornou pomoc.

Zásada č. 2

Parlament stanoví zákonem způsob a výši náhrady nákladů které vyššímu územnímu samosprávnému celku vzniknou v souvislosti se zabezpečováním úkolů v přenesené působnosti.

Zakotvuje se právo vyšších územních samosprávných celků na náhradu nákladů, které jim vzniknou v souvislosti se zabezpečováním úkolů v přenesené působnosti. Navrhovatelé předpokládají, že finanční prostředky budou každoročně přidělovány prostřednictvím státního rozpočtu.

Zásada č. 3

Správní obvody pro výkon přenesené působnosti vyššími územními celky se vymezují shodně s jejich územními obvody.

Čl. 100 Ústavy České republiky předpokládá, že zákon stanoví kdy vyšší územní samosprávné celky jsou správními obvody.

Zásada č. 4

Tento zákon nabývá účinnosti 1.1.1995.

Navrhuje se, aby zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1995.

Příloha

k zákonu o přenesené působnosti vyšších územních samosprávných celků

1) Na úseku dopravy

a) podle zákona č. 1 35/69 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

- je silniční správní orgán,

- zřizuje a vede evidenci silnic v zemi - kraji (§ 3, odst.31.

- povoluje přepravu zvláště těžkých nebo rozměrných předmětů a vozidel (§ 3, odst.4, písm. a),

- rozhoduje o připojení silnic, místních a účelových komunikací na silnici I. třídy, o úpravách nebo zrušení těchto připojení, jakož i o zřízení nebo zrušení sjezdu ze silnice I. třídy na sousední nemovitost (§ 3, odst. 4,písm. c),

b) podle zákona č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasilatelství ve znění pozdějších předpisů

- vydává povolení k přepravě nebezpečných věcí (§ 9, odst.31,

- schvaluje jízdní řády meziokresních linek (§ 1 8, odst.2,písm. a),

- může uložit povinnost provést změny jízdního řádu meziokresních linek 1 § 18, odst. 3),

- uděluje výjimky z povinnosti provozovatele veřejné pravidelné autobusové dopravy vyhlásit nový jízdní řád meziokresních linek (§ 18, odst. 4),

- uděluje a odnímá povolení k veřejné pravidelné autobusové dopravě § 26, odst.1, písm. b),

- uděluje povolení podle § 37, odst. 3 a § 38, odst.1, pokud tím nepověří okresní úřad,

- vykonává státní odborný dozor nad přepravami nebezpečných věcí a veřejné pravidelné autobusové dopravy (§ 46, odst. 1, písm. a)

c) podle zákona č. 51 /1964 Sb., o drahách ve znění pozdějších předpisů

- vykonává funkci drážního správního orgánu a státní odborný dozor pro dráhy městské a dráhy zvláštního určení (§ 1 9),

- provádí zkoušky vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení před uvedením do provozu (§ 27, odst. 2).

2) Na úseku sociálního zabezpečení

podle zákona č. 114/88 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů

- organizuje v součinnosti s okresními úřady náhradní rodinnou péči (§ 2, odst. 1, písm. e)

3) Na úseku stavby

podle zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

- je orgánem územního plánování (§ 16, odst.2)

- pořizuje územně plánovací dokumentaci velkých územních celků pro více sídelních útvarů na území země - kraje (§ 1 8, odst. I),

- v odůvodněných případech si může vyhradit pořízení územně plánovací dokumentace sídelních útvarů a zón (§ 18, odst.3) "

- schvaluje územní plány a územní projekty velkých územních celků v územním obvodu země - kraje (§ 26, odst. 1),

- uděluje oprávnění k projektové a inženýrské činnosti právnickým osobám, které nejsou podřízeny ústřední správním úřadům (§ 43, odst. 2),

- rozhoduje, který stavební úřad provede řízení a vydá rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit v územním obvodu více okresů v zemi - kraji, nedojde-li k dohodě mezi okresními úřady (§ 119, odst. 2)

4) Na úseku všeobecné vnitřní správy

a) podle zákona č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách ve znění pozdějších předpisů

- povoluje veřejnou sbírku, má-li se konat na území země - kraje, popř. v její - jeho části, pokud není příslušnou obecní nebo okresní úřad (§ 5, odst. 1, písm. c),

- uděluje souhlas k uspořádání sbírky konané okresním úřadem nebo magistrátem měst Brna, Ostravy, Plzně (§ 71,

b) podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů - registruje občanská sdružení a eviduje zaměstnavatelské organizace,

pokud jejich územní působnost nepřesahuje hranici země - kraje (§ 7)

c) podle zákona č.54/1990 Sb. a č. 298/1990 Sb., o volbách

- zabezpečuje po organizačně technické stránce volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, především tisk hlasovacích lístků ve volebním kraji (zemi),- zajišťuje pomocné prostředky pro zemskou - krajskou volební komisi (§ 22 a 50 zák. č. 54/1990 Sb.)

- zabezpečuje po organizačně technické stránce volby do zastupitelstev samospráv, především

- předkládá návrhy Poslanecké sněmovně na vyhlášení nových voleb, - zabezpečuje úkoly okresní a české volební komise při nových volbách (§ 8 odst.2, § 65 odst. 5 a § 94 zákona č. 298/1992 Sb.)

5) Na úseku financí

podle zákona č. 202/90 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách

- může výjimečně u peněžitých, číselných a okamžitých, které povolil, povolit výhru i v jiných movitých věcech (§ 3, písm. al,

- může určit organizaci poskytující dostihové sázky podle § 2 písm. f, tohoto zákona (§ 4, odst. 1),

- může povolit výjimku z ustanovení § 4 odst. 3 tuzemským právnickým osobám se zahraniční majetkovou účastí u sázkových her podle § 2 písm. i, (§ 4, odst. 3)

- povoluje tomboly s herní jistinou vyšší než 50 tis. Kč a věcnou loterii s herní jistinou vyšší než 200 tis. Kč v zemi - kraji (§ 6, odst. 2),

- může v odůvodněných případech, zejména za účelem vyššího zájmu o některé typy loterií, zvýšit úhrnnou cenu výher loterie až na 70% herní jistiny (§ 6, odst. 4),

- může povolit u loterií a tombol s herní jistinou nad 50 tis. Kč, vytištění losů jinou tiskárnou, pokud je tisk losů chráněn před zneužitím (§ 8, odst. 1),

- vydává v obvodu své působnosti povolení k provozování kursových sázek podle § 2 písm.h, nejdéle na dobu 10 let, přitom v povolení stanoví podrobné podmínky kursových sázek, schválí herní plán, určí předmět sázek a schválí počet a umístění sázkových kanceláří (§ 21, odst. 1),

- může stanovit další podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování sázkových her (§ 21, odst. 3),

- stanoví jistotu konkrétní částkou, nejméně však 10% základního a provozního kapitálu, kterou může snížit vzhledem k rozsahu sázkových her (§ 23 odst. 1).

- uděluje souhlas k nakládání s jistotou (§ 23, odst. 2),

- v odůvodněných případech může jistoty opustit (§ 23, odst. 4),

- vydává pověřeným osobám oprávnění přijímání sázek (§ 24, odst. 1), - vydává povolení provozování sázek podle § 2 písm. i, na žádost organizace určené v § 4 odst. 2 nejdéle na dobu 5 let (§ 32,odst.11,

- může stanovit další podmínky, vyžaduje-li to řádné provozování sázkových her (§ 32, odst. 3),

- vykonává státní dozor a kontrolu nad loteriemi a jinými podobnými hrami, jejichž provozování povolil (§ 46),

- může uložit pokutu do výše 300 tis. Kč právnické osobě,která na území země - kraje provozuje bez povolení loterii nebo jinou podobnou hru, které by byl oprávněn povolit nebo ji provozuje v rozporu se zákonem, herním plánem nebo s podmínkami, které jí byly v povolení uloženy, popř.použije výtěžku těchto her k jinému než stanovenému účelu (§ 48, písm. c),

- vydává povolení okresnímu úřadu jako provozovateli tomboly s herní jistinou vyšší než 20 tis. Kč do 50 tis. Kč a věcné loterie s herní jistinou vyšší než 50 tis. Kč do 200 tis. Kč (§ 49, odst. 2)

6) Na úseku požární ochrany

podle zákona č. 1 33/1985 Sb., o požární ochraně

- plní úkoly ústředního orgánu ve vztahu k právnickým osobám řízeným obcemi, okresními úřady a zemí-krajem (§ 3,odst.2),

- vykonává státní dozor,

- řídí výkon služby v útvarech SPO po odborné stránce,

- zjišťuje příčiny vzniku požárů v závažných případech a zpracovává příčiny jejich vzniku,

- organizuje preventivně výchovnou a propagační činnost,

- koordinuje zabezpečování požární ochrany s ostatními orgány v zemi - kraji,

- zpracovává dokumentaci požární ochrany (§ 27),

- posuzuje dokumentaci staveb, včetně technologií u staveb,které se mají uskutečnit v územních obvodech dvou nebo více okresních úřadů nebo které si ze závažných důvodů vyhradí k posouzení (§ 32, odst.1, písm. b, bod 2)

7) Na úseku kultury

a) podle zákona č. 2011 987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších předpisů

- prohlašuje území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek, historického prostředí nebo části krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty za památkovou zónu a určuje podmínky její ochrany (§ 6, odst. 1),

- vydává rozhodnutí o opatřeních, které je povinen vlastník národní kulturní památky učinit a určuje lhůty, v nichž je vlastník národní kulturní památky povinen tato opatření vykonat a to po vyjádření krajské památkové péče (§ 10, odst. 1),

- vydává na žádost vlastníka národní kulturní památky rozhodnutí o opatřeních, která je povinen vlastník národní kulturní památky učinit 1 § 10, odst. 2),

- určuje podmínky pro další výkon činnosti právnické nebo fyzické osoby, která působí nebo by mohla způsobit nepříznivé změny stavu národní kulturní památky nebo jejího prostředí a nebo ohrožovat zachování nebo společenské uplatnění národní kulturní památky (§ 11, odst. 2),

uděluje souhlas orgánům státní správy při vydávání rozhodnutí podle zvláštních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování národních kulturních památek nebo na jejich vhodném využití (§ 11, odst. 3),

- vydává závazné stanovisko pro provedení obnovy národní kulturní památky k žádosti vlastníka národní kulturní památky (§ 14, odst.1),

- vydává závazná stanoviska pro rozhodování orgánů územního plánování nebo stavebního úřadu, jde-li o nemovitou národní kulturní památku (§ 14, odst. 4),

- vydává závazná stanoviska pro stavební úřad k udělení souhlasu se zamýšlenou obnovou nemovité národní kulturní památky, kterou lze provést na základě ohlášení (§ 14, odst. 5),

- rozhoduje o tom, že se nezbytná opatření pro zabezpečení národní kulturní památky provedou na náklad jejího vlastníka a pokud tato opatření neprovede správce nebo uživatel národní kulturní památky v národním majetku, navrhuje, aby nutnou nápravu zabezpečil nadřízený orgán, organizace, kterou má národní kulturní památka ve správě, nebo nadřízený orgán, organizace, které byla národní kulturní památka odevzdána do trvalého užívání (§ 15, odst. 1),

- ukládá povinnosti vlastníkovi movité kulturní památky, aby s ní určitým způsobem nakládal, popř. ji bezplatně svěřil na nezbytně dlouhou dobu do úschovy odborné komisi a zároveň určí takovou organizaci, vyžaduje-li to důležitý společenský zájem (§ 15, odst. 2),

- podává návrh stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky (§ 19, odst. 3),

- přijímá vyrozumění od obecního úřadu o tom, že dal podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací nebo nezbytných úprav nebo k nařízení neodkladných zabezpečovacích prací podle zvláštních předpisů u nemovité kulturní památkou,která je stavbou (§ 1 5, odst. 4),

- podává návrh okresnímu úřadu na vymezení ochranného pásma, jde-li o ochranu nemovité národní kulturní památky,památkové rezervace nebo památkové zóny nebo jejich prostředí (§ 17, odst. 3),

- řídí a organizuje památkovou péči v zemi - kraji (§ 28, odst. 1),

- schvaluje zemskou - krajskou koncepci rozvoje státní památkové péče v souladu s prognózou, koncepcí a dlouhodobým výhledem, rozvoje státní památkové péče v České republice a určuje základní úkoly státní památkové péče v zemi - kraji (§ 28, odst. 2, písm. a),

- schvaluje návrhy dlouhodobých, střednědobých a prováděcích plánů obnovy kulturních památek (§ 28, odst.2, písm.c),

- řídí práci na jednotlivých programech komplexní péče o kulturní památky a zajišťuje předpoklady pro jejich realizaci (§ 28, odst. 2, písm. c),

- řídí kulturně výchovné využití kulturních památek v zemi - kraji (§ 28, odst. 2, písm. e),

- vydává organizační řád zemské - krajské organizace státní památkové péče v souladu se vzorovým organizačním řádem vydaným ministerstvem kultury (§ 28, odst. 2, písm.f),

- dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení (§ 28, odst. 2, písm. g),

- zřizuje, řídí a zrušuje zemské - krajské organizace státní památkové péče.

b) podle zákona č. 81 /1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích ve znění pozdějších předpisů

- provádí registraci ostatního periodického tisku (kromě ústředního) a titulů, u nichž je vydavatelem okresní úřad (§ 5, odst.2),

8) Na úseku živnostenského podnikání

podle zákona č. 570/1 991 Sb., o živnostenských úřadech - je živnostenským úřadem (§ 1),

- vede zemskou - krajskou evidenci všech podnikatelů, kterým byla vydána koncesní listina nebo živnostenský list (§ 5, odst. 1, písm. a)

9) Na úseku vodního hospodářství

podle zákona č. 1 30/1 974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů

- je vodohospodářským orgánem (§ 1),

- činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při havarijním zhoršení jakosti vody, opatření příslušející okresním úřadům, a to v případech přesahujících území okresu nebo možnosti okresního úřadu (§ 5, písm. h),

- povoluje vodohospodářské dílo, které je na území více okresů v zemi - kraji (§ 6, odst. 2),

10) Na úseku ochrany ovzduší

podle zákona č. 389/1 991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší

- vykonává státní správu ochrany ovzduší (§ 1),

- vykonává dozor nad okresními úřady, jak zabezpečují ochranu ovzduší (§ 2, písm. a),

- informuje vhodným způsobem o vyhlášení a odvolání smogových varovných a regulačních opatření, pokud nebyla vyhlášena obcemi nebo okresními úřady (§ 9, odst. 3)

11) Na úseku ochrany přírody a krajiny

podle zákona č. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

- vyhlašuje národní přírodní rezervace a stanoví jejich bližší ochranné podmínky (§ 28, odst. 1),

- vyhlašuje národní přírodní památky a stanoví jejich bližší ochranné podmínky (§ 35, odst. 1),

- uděluje souhlasy k činnostem v národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách, pokud je nepřenese na okresní úřad (§ 79, odst. 3, písm.g),

- vykonává působnost orgánů přírody na pozemcích určených pro účely obrany státu, není-li zákonem stanoveno jinak (§ 79, odst. 3, písm.l)

- vykonává státní dozor v ochraně přírody v obvodu své působnosti (§ 85, odst.1)

12) Na úseku odpadového hospodářství

podle zákona č. 31 1/1 991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

- vykonává státní správu v odpadovém hospodářství (§ 1),

- vykonává státní dozor v odpadovém hospodářství (§ 2),

- zpracovává program v odpadovém hospodářství ve svém územním obvodu (§ 2, písm. b),

- rozhoduje při střetu zájmů okresních úřadů o řízení a umístění zařízení ke zneškodňování odpadů (§ 13)

13) Na úseku ochrany Zemědělského půdního fondu

podle zákona č. 334/1 992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

- je orgán ochrany zemědělského půdního fondu (§ 1 3, odst.1)

- uděluje podle § 5, odst. 2 souhlas k návrhům územně plánovací dokumentace sídelních útvarů, ve kterých je sídlo okresního úřadu a k návrhům územní dokumentace velkých územních celků (§ 17, písm. a)

- uděluje souhlas k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře nad 10 ha (§ 17, písm. b),

- uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí, které se nacházejí na území dvou a více okresů v zemi - kraji (§ 17, písm. c),

- uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře nad 10 do 20 ha(§ 17,písm. d)

14) Na úseku myslivosti

podle zákona č. 512/1 992 Sb., o myslivosti (úplné znění)

- povoluje výjimky při vyrovnávání hranic honitby (§ 6a, odst. 1),

- může z důvodů vojenských prohlásit za nehonební i jiné pozemky (§ 10),

- uděluje souhlas k chovu zvěře (zejména farmové chovy zvěře) v zajetí (§ 1 9, odst. 4),

- uděluje souhlas k mysliveckému obhospodařování i druhů živočichů, které nejsou zvěří, v oborách a bažantnicích (§ 19, odst. 5),

- řídí myslivost v zemi - kraji (§ 38, odst. 1)

15) Na úseku lesního hospodářství

podle zákona č. 96/1977 Sb., o státní správě v lesním hospodářství ve znění pozdějších předpisů

- je orgánem státní správy lesního hospodářství (§ 25)

- vydává souhlas podle § 5 odst.2 zákona o lesích k návrhům plánů zón, podle § 6 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na stanovení dobývacích prostorů, jimiž má být dotčen lesní půdní fond a podle § 7 odst. 2 zákona o lesích k návrhům na projednání projektového úkolu tras směrových a liniových staveb, pokud trasa prochází více okresy a dotýká se lesního, půdního fondu (§ 27, odst. 2, písm.a),

- schvaluje lesní hospodářské plány podle § 3 odst. 3 tohoto zákona, dozírá na jejích dodržování a povoluje jejich změny (§ 27, odst. 2, písm. c),

- provádí výkon státní správy lesního hospodářství ve vojenských lesích podle ustanovení zákona o lesích, popř.tohoto zákona (§ 28, odst. 1, písm. c),

- rozhoduje podle § 4 odst. 2 zákona o lesích o vynětí lesních pozemků z lesního půdního fondu a o omezení v jejich využívání u lesů hospodářských při výměře nad 5 ha do 10 ha (§ 28, odst. 1, písm. d),

- určuje příslušnost k výkonu státní správy lesního hospodářství a dozoru v případech, je-li lesní hospodářský celek, pro který se vypracovává lesní hospodářský plán v územních obvodech několika okresů (§ 29, odst. 2),

- dozírá na dodržování ustanovení zákonů upravujících lesní hospodářství okresními úřad (§ 31)

16) Na úseku pozemkových úřadů

podle zákona č. 284/1 991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

- je pozemkovým úřadem (§ 11),

- zpracovává koncepci pozemkových úprav v zemi - kraji a řídí jejich postup (§ 13, písm. a),

- zabezpečuje vazbu pozemkových úprav s územně plánovací dokumentací velkých územních celků přesahujících hranice více okresů (§ 13, písm. g)

17) Na úseku zdravotnictví

a) podle zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů

- zřizuje, řídí a zrušuje zemského - krajského hygienika (§ 75, odst. 1),

- jmenuje a odvolává zemského - krajského hygienika (§ 75,odst. 2),

- zřizuje znalecké komise pro posuzování případů, v nichž vznikly pochybnosti, zda byl při výkonu zdravotnických služeb dodržen správný postup, popř. zda bylo ublíženo na zdraví (§ 77, odst. 6)

b) podle vyhlášky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnicích a jiných odborných pracovnicích ve zdravotnictví ve znění pozdějších předpisů

- uděluje souhlas k zařazování lékařů do speciální průpravy (§ 3, odst. 3),

- zařazuje lékaře a farmaceuty pracující ve státní zdravotní správě do specializační průpravy (§ 23, odst. 1),

- zařazuje střední zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve státní zdravotní správě, do pomaturitního specializačního studia (§ 30, odst. 31,

- rozhoduje o povinnosti podrobit se ověření odborných znalostí zdravotnických pracovníků v organizacích řízených obcemi, okresními úřady a zeměmi - kraji (§ 43, odst.21,

- zařazuje jiné odborné pracovníky z organizací řízených obcemi okresními úřady, zeměmi - kraji do speciální průpravy pro výkon práce ve zdravotnictví 1 § 45, odst. 4)

c) podle zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi

- je oprávněn omezit nebo zakázat prodej, podávání, vystavování alkoholických nápojů, tabákových výrobků a jiných tabákových látek a výrobků (§ 4, odst. 3),

- plní ve svém územním obvodu úkoly uvedené v § 15,

18) Na úseku školství

podle zákona č. 465/1 990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství

- je orgánem státní správy ve školství ve svém územním obvodu (§ 1)

Důvodová zpráva

Návrh zásad zákona je součástí skupiny zákona, kterými m být realizována reforma státní správy a samosprávy v České republice a navazuje na změny provedené v roce 1990. Zrušení KNV bez vytvoření nového středního článku řízení se ukázalo jako chybné vedlo k vytvoření značného počtu tzv."detašovaných pracovišť ministerstev a dalších správních úřadů. To má za následek výrazný nárůst pracovníků a tím i nákladů na státní správu při současném zhorčování její dostupnosti a přehlednosti občanům.

Původně předkladatelé návrhu zákona řešili problematiku přenesení státní správy na vyšší územní samosprávné celky v rámci ústavního zákona o územní samosprávě a státní správ v České republice a byla součástí návrhu zásad tohoto ústavního zákona (viz tisk č. 492). Toto řešení bylo kritizováno jak ze strany vlády, tak i jednotlivých výborů Poslanecké sněmovny, protože s ohledem na legislativní pravidla a zvyklosti nedovolovalo provést jednoznačnou úpravu a mohlo by docházet k častějším kolizím. Proto předkladatelé rozhodli, že součástí ústavního zákona budou jen zkladní otázky související s pověřením vyšších územních samosprávných celků plněním úkolů státní správy a vlastní úprava bude provedena tímto samostatným zákonem. Navrhovaná úprava je v souladu s Čl. 105 Ústavy České republiky.

F. Kačenka v. r. J. Křížek v. r.
R. Opatřil v. r. J. Bílý v. r.
J-:- Jegla v. r.J. Navrátil v. r.
J. Vik v. r.V. Řezáč v. r.
J. Valenta v. r.J. Kryčer v. r.
J. Šoler v. r.J. Vraný v. r.
G. Mazalová v. r.V. Frank v. r.
A. Hrazdíra v. r. 
Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP