Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

842

Zásady

ústavního zákona

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a jejich samostatné působnosti, předložené poslancem V. Grulichem a dalšími

Návrh

zásad ústavního zákona ze dne..... 1994

o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a jejich samostatné působnosti

Zásada č. 1

Vyšším územním samosprávným celkem je kraj.

Kraj je územním společenstvím občanů obcí v územním obvodu kraje s právem na samosprávu, které je vymezeno jeho samostatnou působností.

Kraje uplatňují svou samostatnou působnost pod vlastní odpovědností v zájmu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje svého územního obvodu v souladu se zájmy obcí i celostátními potřebami.

Odůvodnění

l Hlava sedmá Ústavy ČR spolu s čl. 8 stanoví základní principy územní samosprávy v České republice. Tyto základní principy a ustanovení by měli být ústavním zákonem o vyšších územních samosprávných celcích konkretizovány. Přitom by se měly vyřešit otázky, které nemohly být řešeny při schvalování Ústavy a jejichž neřešení by zbytečně vytváření vyšších územně samosprávních celků (VÚSC) komplikovalo. Takovou otázkou je rozdílný název VÚSC. Návrh se proto přiklání k názvu kraj. Tento název podporuje jak dlouhodobá historická tradice krajského zřízení v uspořádání veřejné správy v českém státě, tak základní přístup VÚSC jako racionálnímu střednímu článku vhodnému k decentralizaci veřejné správy v rámci unitárního státu, nikoliv k federativnímu uspořádání na základě zemského zřízení.

Návrh definuje v souladu s Ústavou ČR kraj jako územní společenství občanů obci sdružených územním obvodu kraje, které se vyznačuje právem na samosprávu.

Zásada č. 1 zároveň stanoví, že právo kraje na samosprávu je vyjádřeno a konkretizováno v jeho samostatné působnosti. Tato zásada zároveň objasňuje, že tato samosprávná působnost kraje v duchu principu subsidiarity nezasahuje do samostatné působnosti obcí, protože se týká širších zájmů rozvoje územních obvodů krajů a uskutečňuje se v souladu se. zájmy a potřebami obcí. Kraje jsou tak chápány jako racionální nástroj demokratické decentralizace veřejné správy, respektující obce jako základní článek územní samosprávy. Souladnost uplatňování samosprávných práv kraje se zájmy (samosprávnými kompetencemi) obcí i potřebami celého státu tu zároveň vychází ze systémového pojetí demokratické decentralizace veřejné správy.

Zásada č. 2

Samostatnou působnost kraje tvoří všechny záležitosti veřejné správy kraje, které se týkají zájmů a potřeb územního společenství občanů kraje, přesahují rozsah a potřeby jednotlivých obcí a nemají celostátní význam.

Samostatná působnost krajů může být podrobněji upravena jen zákonem, a to v souladu s tímto ústavním zákonem a jeho principy.

Krajská zastupitelstva a jejich orgány spravují záležitosti v samostatné působnosti kraje řídíce se jen ústavou a zákony.

Odůvodnění:

V zásadě č. 2 je v souladu se západoevropskou tradicí i naší předválečnou demokratickou tradicí územní správy a samosprávy uplatněn princip generální, univerzální kompetence kraje a to souladu s všeobecné v zemích Evropského společenství uznávaným principem subsidiarity, podle něhož vyšší článek územní správy a samosprávy vykonává jen kompetence, které není s to zajistit vlastními silami a pod vlastní odpovědností článek základní nebo nižší. Při definici samostatné působnosti kraje je využito zkušeností z právní úpravy působnosti zemí v předmnichovské republice. Stát má respektovat a chránit vlastní okruh působnosti obcí a vyšších územních samosprávných celků. Podle principu subsidiarity musí kompetence územních samosprávných celků obsahovat všechny záležitosti, které se přímo dotýkají zájmů občanů daného územního společenství a co zároveň může být efektivně jeho orgány obstaráváno.

Uplatnění tohoto principu zajišťuje tak územním samosprávným orgánům vlastní okruh kompetence, odpovídající jejich výkonnostním možnostem a potřebám jimi spravovaného územního obvodu. Podle principu subsidiarity zásadně primární je působnost základní nebo nižší jednotky. Vyšší článek veřejné správy je povolán jen tehdy, když základní či nižší jednotka není schopna určitý úkol splnit.

Se zřetelem k tomu, že čl. 8 Ústavy ČR obecné zaručuje samosprávu územních samosprávných celků a v čl. 87 odst. 1 písm. c) chrání toto právo pravomoci Ústavního soudu rozhodovat o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu je nezbytné, aby právo na samosprávu kraje a z něho vyplývající samostatnou (tj. samosprávnou) působnost ústavní zákon blíže specifikoval, aby tak byl zákonodárce při úpravě samostatné působnosti krajů vázán určitými základními ústavními pravidly.

Logickým důsledkem samosprávné povahy samostatné působnosti kraje je též ustanovení, podle něhož se při uplatňování této působnosti krajská zastupitelstva a jejich orgány budou řídit jen ústavou a zákony.

Zásada č. 3

a) do samostatné (samosprávné) působnosti kraje náleží zejména.

- schvalování programu hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje kraje a opatření k jeho uskutečňování a kontrole,.

- schvalování územních plánů vyšších územních celků, opatření vlastní regionální hospodářské politiky, opatření v záležitostech dopravy a spojů, zemědělství, lesního a vodního hospodářství, školství, zdravotnictví, tvorby a ochrany životního prostředí, včetně odpadového hospodářství, zaměstnanosti a sociální péče, k zajišťování sociálních a kulturních zájmů národnostních menšin a ochrany spotřebitelů,

- hospodaření s majetkem kraje,

- sestavování rozpočtu kraje, hospodaření podle něj a schvalování závěrečného účtu kraje,

- zřizování peněžních fondů kraje,

- zakládání, zřizování a rušení právnických osob a zařízení krajského významu,

- volba, zřizování a ustavování orgánů kraje,

- krajské záležitosti veřejného pořádku a civilní ochrany,

- rozhodování o účasti kraje v obchodních společnostech a nadacích,

- rozhodování o vyhlášení referenda na území kraje a realizace jeho výsledků podle zvláštního zákona,

- uzavírání dohod s jiným krajem o dílčí změně hranic kraje.

b) Do samostatné působnosti kraje náleží vydáváni obecně závazných vyhlášek ve věcech samostatné působnosti kraje,

- obecně závazná vyhláška kraje musí být v souladu se zákony a vyhlašuje se způsobem stanoveným zákonem,

- obecně závaznou vyhláškou se stanoví statut kraje, zejména organizace jeho orgánů, jím zřízených právnických osob a zařízeni a podrobně upraví jejich působnost a vztahy,

- obecně závaznou vyhláškou kraje může být zřízen krajský ochránce základních práv a svobod a upraven způsob jeho činnosti,

- obecně závaznou vyhláškou kraje se zřizuje nezávislý krajský kontrolní orgán pro kontrolu hospodaření s majetkem kraje a s finančními prostředky.

Odůvodnění:

Tato zásada blíže vymezuje okruh samostatné (tj. samosprávné) působnosti. Předpokládá se, že ústavní vymezení samostatné působnosti krajů bude podrobně vymezeno zákonem. Bude však významnou zárukou územní samosprávy, že zákonodárce bude při stanovení samostatné (samosprávné) působnosti krajů vázán ústavním rámcem této kompetence.

Svým způsobem je samostatná (samosprávná) působnost analogická samostatné působnosti obce. Samostatná (samosprávná) působnost kraje týká se všech širších regionálních záležitostí, které nelze řešit jen dílčím sdružováním obcí, které však nemají celostátní dosah a význam. Základním smyslem těchto krajských samosprávných kompetencí je vytvoření kompetenčních předpokladů pro samostatné hospodaření s majetkem a rozpočtovými prostředky kraje a pro aktivní programování a uskutečňování regionální hospodářské, sociální a kulturní politiky.

Samostatně je v této zásadě uvedena kompetence kraje vydávat krajské právní předpisy formou obecně závazných vyhlášek kraje.

Touto formou se tu též předvídá vydání organizačního statutu kraje a institucionalizace krajského ochránce základních práv a svobod (ombudsmana), se kterým v oblasti územní správy a samosprávy jsou např. velmi dobré zkušenosti v Nizozemí, jakož i institucionalizace nezávislého krajského kontrolního orgánu pro kontrolu hospodaření s majetkem kraje a s rozpočtovými prostředky kraje.

Zásada č. 4

Zastupitelstvo kraje je oprávněno podat Poslanecké sněmovně návrh zákona.

Poslanecká sněmovna si vyžádá stanovisko krajů k návrhům zákonů, které upravují záležitosti územní správy a územní samosprávy a týkají se uplatňování zájmů a potřeb rozvoje krajů. Vláda si vyžádá stanovisko krajů k návrhům vládních nařízení a usnesení týkající se uvedených záležitostí. Obdobně tak učiní v těchto věcech ministři i vedoucí ústředních orgánů státní správy před vydáním vyhlášky nebo opatření.

Odůvodnění:

Tato pravomoc zastupitelstva kraje je již zakotvena v Ústavě ČR (čl. 41 odst. 2). V zájmu oboustranné demokratické komunikace mezi Parlamentem, vládou a ministry (vedoucími ústředních orgánů státní správy) a příslušnými orgány krajů je však vhodné zakotvit i povinnost těchto orgánů vyžádat si stanovisko krajů k návrhům zákonů a jiných právních předpisů, jakož i opatření, která se bezprostředně týkají územní správy a samosprávy a zájmů rozvoje krajů.

Zásada č. 5

Kraje jsou veřejnoprávními korporacemi, které mají vlastní majetek. Mohou nabývat vlastního majetku a rozhodovat o své majetkové účasti v obchodních společnostech a nadacích podle zákona. Kraje mohou zřizovat vlastní peněžní fondy a nadace v souladu se zákonem.

Části majetku státu nezbytné pro hmotné zabezpečení samosprávných funkcí kraje a jeho úkolů ve veřejné správě, zejména část státních lesů, které nejsou nezbytné pro plnění úkolů státu, komunikace regionálního významu, budovy a zařízení nezbytné pro činnost krajských orgánů, státní kulturní zařízení a památkové objekty regionálního významu, státní sociální a zdravotní zařízení regionálního významu, které přejdou do majetku krajů určí zákon.

Zákon může svěřit krajům část svého majetku i k zajištění přenesených působností státní správy.

Kraje jsou oprávněny zřizovat podniky a zařízení veřejných služeb a dozírat zákonem stanoveným způsobem na jejich hospodaření.

Odůvodnění:

Jednou ze základních podmínek reálné územní samosprávy je její majetková báze. Tu je třeba vzhledem k dosaženému rozsahu privatizace a převodu části státního majetku do majetku obcí, vytvořit z části zbývajícího státního majetku.

V této zásadě demonstrativně uvedený výpočet částí státního majetku, který přejde do majetku krajů, bude konkretizován zákonem.

K rozšiřování hospodářského potenciálu krajů by měla přispět i aktivita v zakládaní vlastních peněžních fondů, nadací, ve zřizování podniků veřejných služeb i v účtu na soukromém podnikání významném pro regionální rozvoj.

Zásada č. 6

Hospodaření kraje se řídí vlastním rozpočtem schváleným zastupitelstvem v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.

Státním rozpočtem se poskytují do rozpočtu krajů prostředky k zajištění přenesených úkolů státní správy a k finančnímu vyrovnání meziregionálních rozdílů.

Krajům přísluší výnos z daní a poplatků, které jsou oprávněny stanovit v rozsahu stanoveném zákonem a podíl na výnosech daňové soustavy státu.

Rozpočet kraje zahrnuje i prostředky státního rozpočtu určené k finančnímu vyrovnání hospodářsky slabých obcí. O jejich použití rozhodují kraje podle zákonem stanovených pravidel.

Odůvodnění:

Územní samospráva je reálná jen za předpokladu, že je garantována potřebnou příjmovou základnou obcí i vyšších samosprávných celků, zejména přímými daněmi, podíly na daních a samostatným rozpočtovým hospodařením. Základní normy podle příkladu vyspělých západoevropských zemí musí být obsaženy v ústavě tak, aby jimi bylo vázáno běžné zákonodárství. Do těchto ústavních předpisů patří i právní základ finančního vyrovnávání hospodářských rozdílů meziregionálních i rozdílů hospodářsky slabých obcí.

Zásada č. 7

Kraje mají právo sdružovat se s obcemi, svazky obcí a jinými kraji k plnění úkolů náležejících do samostatné (samosprávní) kompetence.

Kraje mohou též spolupracovat se samosprávnými územními celky jiných států a jejich orgány a být členy mezinárodních sdružení orgánů územní správy a samosprávy, jakož i členy právnických osob s mezinárodním prvkem.

Odůvodnění:

Jde a standardní oprávnění VÚSC sdružovat se regionálně k efektivnímu plnění samosprávných kompetencí, jakož i vstupovat do vnitrostátních mezinárodních sdružení obcí a regionů a mezinárodních organizací územních správních orgánů.

Zásada č 8

Zákon může stanovit, v kterých věcech jsou krajům svěřeny záležitosti státní správy a které orgány krajů vykonávají přenesenou správní působnost. Tyto orgány jsou povinny se při výkonu této působnosti řídit též směrnicemi vyšších orgánů státní správy.

Zákonem stanovené působnosti státní správy je kraj povinen vykonávat jen za předpokladu úhrady finančních nákladů s tím spojených ze státního rozpočtu.

Odůvodnění:

Jde o rozvedení čl. 105 Ústavy ČR. Navrhovanou úpravu vyžaduje jednak uplatnění principu zákonnosti, jednak zamezení toho, aby mohly být na orgány územní samosprávy přesouvány úkoly státní správy, aniž by byla úroveň jejich provádění zajištěna úhradou zvýšených nákladů odpovídající dotaci regionálních rozpočtů ze státního rozpočtu.

Zásada č. 9

Zastupitelstvo kraje tvoří 40-70 poslanců, kteří jsou voleni na dobu 4 let.

Volby do krajských zastupitelstev se konají ve lhůtě počínající třicátým dnem před uplynutím volebního období a končící dnem jeho uplynut(.

Volby do krajského zastupitelstva se konají tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad poměného zastoupení a volby osobnosti (nezávislých kandidátů). Právo volit má každý občan starší 18 let. Zvolen může být každý občan České republiky, který má právo volit a dosáhl věku 21 let.

Mandát poslance krajského zastupitelstva vzniká zvolením. Poslanec krajského zastupitelstva skládá slib ve znění var. a) platném pro poslance a senátory; var. b) stanoveném zákonem.

Mandát poslance krajského zastupitelstva zaniká podle čl. 25 Ústavy.

Krajské zastupitelstvo zřízuje pa.k své orgány, výbory a komise. Způsob jejich zřizování a ustavování, jakož i jejich organizaci upravuje zákon.

V čele krajského úřadu je krajský prezident. Krajský prezident je volen krajským zastupitelstvem a vykonává svou funkci až do ustavení nově zvoleného krajského zastupitelstva. Z výkonu správy ve věcech samostatné působnosti kraje je odpovědný krajskému zastupitelstvu.

Politické strany a politická hnutí zastoupená na základě voleb v krajském zastupitelstvu mají nárok na odpovídající zastoupení v orgánech zřizovaných zastupitelstvem.

Zákon stanoví neslučitelnost mandátu poslance krajského zastupitelstva s jinými funkcemi a činnostmi.

Každý, kdo se uchází o poslanecký mandát v krajském zastupitelstvu má nárok pro účast na přípravě voleb na potřebnou dovolenou..

Nikomu nesmí být bráněno, aby vykonával mandát poslance krajského zastupitelstva. Výpověď nebo propuštění ze služebního nebo pracovního poměru z tohoto důvodu je nepřípustná.

Podrobnou úpravu voleb do krajských zastupitelstev a náhrady poslancům stanoví zákon. Zákon stanoví, které otázky patřící do samostatné působnosti kraje mohou být předloženy k lidovému hlasování voličům kraje, jakož i způsob jeho provedení.

Zákon též stanoví, které věci patřící do samostatné působnosti kraje přísluší rozhodovat výlučně krajskému zastupitelstvu.

Odůvodnění:

Tato zásada stanoví základní ústavní pravidla pro volby do krajských zastupitelstev a pro vytváření orgánů krajských zastupitelstev.

Pokud jde o volební systém a krajský poslanecký mandát navazuje se na platnou ústavní úpravu poslaneckého mandátu a na celkem osvědčené zásady volebního práva do obecních zastupitelstev. Základem volební soustavy do krajských zastupitelstev má být princip poměného zastoupení, který se má důsledně promítnout i do krajským zastupitelstvem zřizovaných orgánů. Volební zákon má stanovit záruky i pro svobodnou účast kandidátů na. poslance ve volebním procesu..

Zřizováni a ustavování orgánů, výborů a komisí krajského zastupitelstva je jeho výsostnou pravomocí. Podrobnosti o tom a jejich organizaci stanoví zákon.

Výsostnou pravomocí krajského zastupitelstva bude též volba krajského prezidenta, který bude přednostou krajského úřadu. Při výkonu správy ve věcech samostatné působnosti kraje bude odpovědný krajskému zastupitelstvu. Záležitosti vyhrazené do výlučné kompetence krajského zastupitelstva vymezí zákon.

Zásada předpokládá též uplatněni přímé demokracie v krajském měřítku. Které věci mohou být předloženy k lidovému hlasování - krajskému referendu však musí stanovit zákon.

Zásada č. 10

Dohled na činnost samosprávy obcí zásadně vykonávají orgány krajů. Tento dohled se může týkat jen dodržování zákonů a k jejich provádění přijatých právních předpisů. Stát může ústředními orgány státní správy zasahovat do činnosti územních samosprávných celků jen vyžaduje-li to ochrana zákona a jen způsobem stanoveným zákonem.

Dohled na hospodařeni obcí a krajů se může týkat jen hospodárnosti vynakládání finančních prostředků přidělených státním rozpočtem. Obcím a krajům je přitom zachováno vůči dohlédacím aktům právo ústavní stížnosti Ústavnímu soudu podle čl. 87 odst. 1 písm.

c)

Odůvodnění:

Tato zásada sleduje úpravu dohlédací pravomoci vyšších a ústředních orgánů veřejné správy vůči místní správě a samosprávné podle západoevropského standardu. Zajišťuje přitom i odpovídající kompetence vůči obcím na krajské úrovni.

Zásada č. 11

Česká republika se skládá z těchto krajů:

Varianta č. I:

l. Kraj se sídlem v Praze

2. Kraj se sídlem v Českých Budějovicích 3. Kraj se sídlem v Plzni

4. Kraj se sídlem v Ústí nad Labem

5. Kraj se sídlem Hradci Králové 6. Kraj se sídlem v Brně

7. Kraj se sídlem v Olomouci

8. Kraj se sídlem v Ostravě

Varianta č. 2:

l. Kraj se sídlem v Praze

2. Kraj se sídlem v Českých Budějovicích

3. Kraj se sídlem v Plzni

4. Kraj se sídlem v Chebu (Karlových Varech)

5. Kraj se sídlem v Ústí nad Labem

6. Kraj se sídlem v Liberci

7. Kraj se sídlem v Hradci Králové 8. Kraj se sídlem v Pardubicích

9. Kraj se sídlem v Jihlavě 10. Kraj se sídlem v Brně

11. Kraj se sídlem ve Zlíně

12. Kraj se sídlem Olomouci

13. Kraj se sídlem v Ostravě.

V příloze k tomuto zákonu je publikován seznam okresů tvořících jednotlivé kraje. Jiné změny území krajů mohou být provedeny dohodou mezi sousedními kraji s přihlédnutím ke stanovisku okresů a obcí. Tyto změny musí být publikovány ve Sbírce zákonů.

Odůvodnění:

Sídlo kraje a jeho území vymezené dnešními okresy, publikované v ústavním zákoně, dává záruku stability územněsprávní uspořádání a právních i ekonomických vztahů, které, tento územněsprávní celek vytváří. Název kraje a případné jeho dílčí změny vyplývající z potřeb občanů některých obcí v okrese je možné upravit podle návrhu zastupitelstva kraje zákonem, který bude publikován ve Sbírce zákonů.

Zásada č. 12

Zákon o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky upraví způsob financování obcí a krajů se zásadou č. 6.

Odůvodnění:

Pravidla rozpočtového hospodaření je třeba důsledně přizpůsobit ústavním zárukám samostatného hospodaření obcí a VÚSC a jejich přímým příjmům z daní nebo zákonem stanovených jejich části.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Ústava ČR v Hlavě sedm týkající se územní samosprávy oproti ostatním částem ústavy pouze obecně vymezuje poslání územního samosprávného celku jako územní společenství občanů, které mají právo na samosprávu. Pokud tato samospráva má však svůj výkon funkce vykonávat nezávisle a řídit se pouze zákonem je nutné, aby ústavní zákon vymezil základní práva a povinnosti územní samosprávy počet a základní území jednotlivých krajských samospráv, kde svou působnost vykonávají. Proto je nutné, aby ústavní zákon zejména

a) vymezil přesné postavení tohoto samosprávného orgánu ve státoprávním uspořádání ČR, b) ve vazbě na působnost obcí, parlamentu a státní správy, soudní moci i Nejvyšší kontrolní orgán určit rámec i funkce této. samosprávy občanů, tj.: především ústavní rámec samostatné působnosti krajů,

c) vymezil zásadní principy způsobu výkonu územní samosprávy včetně způsobu volby samosprávných orgánů,

d) vymezil v příloze zákona základní území krajů prostřednictvím dnešních okresních území státní správy s tím, že upřesnění hranic jednotlivých krajů by bylo umožněno konkrétním jednáním sousedních krajských zastupitelstev tak, aby plně vyhovovalo po všech stránkách zájmům občanů,

e) vymezil zásady finanční samostatnosti krajských zastupitelstev s tím, že převážná část finančních zdrojů vyplývajících z daňových povinností občanů a fyzických a právnických osob bude poskytnuta pro potřeby území a o jejich užití bude samostatně rozhodovat rozpočtová politika kraje. Tato zásada samozřejmě vyžaduje zásadní změnu zákona o rozpočtových pravidlech, který bude nezbytné upravit v souladu s navrhovaným ústavním zákonem.

Pokud ústavní zákon některé z těchto záruk územní samosprávy opomine, lze očekávat nestabilnost a rovněž sníží odpovědnost samosprávy za rozvoj daného území nedůvěře občanů k vývoji v nově budovaném demokratickém státě.

Pokud systém samosprávy občanů na úrovni krajů při respektování samosprávných kompetencí obcí bude vybaven základními právy a povinnostmi ústavním zákonem lze očekávat, že

a) centrální rozhodování prostřednictvím územních dekoncentrátů státní správy bude omezeno pouze na oblasti, ve kterých je státní správa nezbytná a je upravena zvláštním zákonem,

b) o zdrojích použitelných pro rozvoj území nebude globálně rozhodovat státní správa, včetně složitého systému účasti státního rozpočtu na rozvojových záměrech obcí prostřednictvím okresních úřadů státní správy; v projektech udržitelného rozvoje života území, dopravy, telekomunikací, školství, zdravotnictví a kultury právě volení zástupci občanů mohou velmi konkrétně reagovat na potřeby území, pokud si budou dlouhodobě vědomi dostupných finančních zdrojů pro tuto činnost,

c) vlastní rozpočtová politika území bude rovněž pro občany žijící v kraji snáze pochopitelná (transparentní) než centrálně přerozdělované zdroje v současném systému,

d) samosprávné územní uspořádání státu by rovněž mělo částečně zamezit korupčním vlivům u státních úředníků, kteří se občanu ze svých rozhodnutí a jednání nemusí přímo zodpovídat, zvýší se odpovědnost na výkon veřejné správy a používání veřejných prostředků před občany,

e) možnost přípravy a realizace společných projektů obcí v daném území by bez územní samosprávy byla velmi obtížná jak legislativně a institucionálně, tak i ekonomicky (včetně možnosti přijímání dlouhodobých úvěrů na tyto projekty).

Již dnes se ukazuje, že podle statistiky za období 1.11.1993 jsou v zásadě všechna území, v kterých budou samosprávné celky vytvářeny finančně samostatná, jejich příjmy od právnických a fyzických osob a příjmy od občanů převyšují v současné době vynaložené náklad na rozvoj území. Je ovšem nutno konstatovat, že investiční rozvoj, podpora zdravotnictví, školství a kultury i řešení sociálních problémů je minimální. Stát však by mohl i po vytvoření krajských samosprávných území ve veřejnému zájmu se účastnit na vybraných projektech a právě způsob účelového využití prostředků státního rozpočtu by měl přispět k zlepšení finanční situace státu.

Samostatnost rozpočtové politiky daného území povede k větší transparentnosti využití zdrojů vzniklých z daňového zatížení občana.

Vytvoření samostatného hospodaření krajských územních celků umožní i osamostatnění nezávislých kontrolních orgánů v krajích (dnes dislokovaná pracoviště Nejvyššího kontrolního úřadu, jejichž činnost není vymezena zákonem o NKÚ) a jejich odpovědnost pouze krajskému zastupitelstvu a nikoliv prostřednictví NKÚ Parlamentu ČR bude rovněž zárukou správného nakládání s majetkem a finančními prostředky kraje. Zákon krajských samosprávných zastupitelstvech však může vymezit rozsah spolupráce mezi územními kontrolními orgány a NKÚ.

Jedním z důležitých občanských práv je i vytvoření kontrolních orgánů územní samosprávy ze zákona o ochraně spotřebitele. Právě pravomoce tohoto institutu, které zákon předpokládá, ale dosud nejsou realizována, mohou vést k ochraně práv občanů tam, kde samostatně je velmi obtížné se takových práv dožadovat (např. dodržování kvality výrobků a služeb, a to i v dopravě, na poštách, v telekomunikacích, ve zdravotnictví, ve školství financovaném ze státního rozpočtu, apod.). V tomto směru legislativní úprava ústavního zákona umožní rychleji harmonizovat naši legislativu s právem EU.

Vzhledem k rozsáhlým diskusím o činnosti OMBUDSMANA v ČR (často je tato funkce zaměňována se správním soudem) je vhodné ponechat v pravomoci krajského zastupitelství i rozhodnutí o vytvoření institutu krajského ochránce základních práv a svobod - krajského OMBUDSMANA pro územní obvod kraje.

Nově vytvořená územní samospráva nutně musí být vybavena pravomocí vydávat obecně závazné vyhlášky platné pro dané území a upřesňující postup krajských institucí a zastupitelstva při dodržování platných zákonů a současně umožňuje i vybavit kraje zákonodárnou iniciativou na novely zákonů a nové zákony vztahující se ke správě daného území.

Ústavní zákon o krajském uspořádání státu musí i stanovit základní principy opravňující samosprávu k nakládání s majetkem kraje. Zákon o státním majetku pak musí stanovit formy spolupráce mezi obcemi a krajem při správě majetku území, včetně funkce samospráv jako zřizovatele právnických osob sloužících pro potřeby kraje

Ústavní zákon tak vymezuje jen ta práva a povinnosti krajů, která jež z hlediska občana je výhodnější zabezpečovat územní samosprávou a nikoliv státní správou a Parlamentem. Kraje jsou nedílnou součástí stát; a nevytváří v tom to pojetí postupně předpoklady separace území, jak jsme tomu byli svědky při federativním uspořádání státu.

Příloha zákona vymezuje variantně počet krajů na území ČR. Návrh vychází ze zásady respektovat přirozená území, jejich hospodářskou i geopolitickou samostatnost. Předkladatelé považují za nejdůležitější najít konsensuální řešení počtu krajů mezi koalicí a opozicí tak, aby spory o velikost a počet území nezatlačily do pozadí důvod, pro který v právním státě územní samospráva je zřizována.

Pokud budou uvedené zásady respektovány komplexně, nebude zřízení vyšších územně samosprávných celků mít negativní vliv na státní rozpočet.

Předloženo skupinou poslanců

V. Grulich v. r.

K. Hrdý v. r.

Z. Trojan v. r.

V. Sochor v. r.

S. Gross v.r.

P. Buzková v. r.

E. Zeman v. r.

I. Bláha v. r.

F. Boržík v. r.

E. Fischerová v.r.

M. Kraus v. r.

V Praze dne 16. 2. 1994Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP