Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

820

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (tisk 756)

Výbor ústavně právní, výbor pro právní ochranu a bezpečnost, výbor hospodářský a výbor zahraniční projednaly ve svých schůzích v lednu a únoru 1994 vládní návrh zákona o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (tisk 756) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s těmito úpravami:

K názvu zákona

Název upravit takto:

"Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/ 1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/ 1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů".

§ 2 odst. 2

Vypustit slovo "propagační".

§7

V § 7 včetně nadpisu slovo "předpoklady" nahradit slovem "podrnínky" a tuto změnu promítnout i v dalších ustanoveních zákona.

V § 7 doplnit za odstavec 2 odstavec 3, který zní:

"(3) Skutečnosti uvedené v § 7 odst. 1 písm. b) je právnická osoba povinna osvědčit ve lhůtě do 30 dnů při personálních změnách ve statutárním orgánu.".

§ 11 odst. 1

Nahradit slova "prokázány předpoklady" slovy "splněny podmínky".

§ 13 odst. 1 písm. a)

Za slovo "obchodního" doplnit slova "nebo jiného".

§ 13 odst. 1 písm. d)

Vypustit slova "se zjistí, že".

§ 13 odst. 2

Slovo "zrušení" nahradit slovem "zániku".

§ 15 odst. 3 písm. c)

Na začátek věty před slovo "dalšími" doplnit slova "na žádost ministerstva".

§ 15 odst. 3 písm. d) zní:

"d) stanoviskem k navrhovanému vývozu, dovozu nebo jinému nakládání s vojenským materiálem významným ve smyslu § 20 odst. 4 tohoto zákona, které z hlediska. obranyschopnosti České republiky vydá žadateli ministerstvo obrany. ".

§ 16 odst. 2 písm. i)

Slovo "odvolání" nahradit slovem "rozkladu".

§ 19 odst. 1 písm. a)

Vypustit slova "se zjistí, že". § 23 odst. 2

Ve druhé větě slova "Tyto osoby" nahradit slovy "Osoby, kterým bylo vydáno povolení k obchodu s vojenským materiálem".

§ 24

Za slova "oprávněno žádat" vložit slova "od státních orgánů"

§ 25 odst. 1 zní:

"(1) jestliže osoba poruší ustanovení tohoto zákona tím, že obchoduje s vojenským materiálem bez udělení povolení nebo licence, nebo že svou žádost o udělení povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo o licenci podle § 14 doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají okolnosti důležité pro rozhodnutí s cílem získat neoprávněně povolení nebo licenci nebo bez vážných důvodů odmítne umožnit provedení kontroly nebo odmítne splnit pravomocné rozhodnutí ministerstva k nápravě zjištěných nedostatků, může jí být uložena pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Výše pokuty se určí s ohledem na míru, význam a dobu ohrožení zahraničně politických, obchodních nebo bezpečnostních zájmu státu, popřípadě s ohledem na škodu vzniklou protiprávním jednáním.".

Za část pátou se vkládá část šestá, která zní:

"Část šestá

Doplnění zákona č. 140/1961 Sb.,trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

§ 29

Zákon č. 140/ 1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č.120/ 1962 Sb., zákona č. 53/ 1963 Sb., zákona č. 56/ 1965 Sb., zákona č. 81 / 1966 Sb., zákona č.148/ 1969 Sb., zákona č. 45/ 1973 Sb., zákona č.43/ 1980 Sb., zákona č. 159/ 1989 Sb., zákona č. 47/ 1990 Sb.,zákona č. 175/1990 Sb., zákonem č.457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/ 1991 Sb., nálezu Ústavního soudu ČSFR ze dne 4.9.1992 čá. 93/1992 Sb., a zákona č. 290/ 1993 Sb. se doplňuje takto:

l. V § 66 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§124d, 124e, 124f)".

2. Za § 124c se vkládají § 124d, 124e a 124f, které včetně nadpisu znějí:

"Porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

§ 124d

(1) Kdo bez povolení nebo licence provede zahraniční obchod s vojenským materiálem, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až osm let nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na tři až deset let nebo zákazem činnosti nebo propadnutím majetku nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán

a) spáchá-li čin ve spojení s organisovanou skupinou,

b) spáchá-li čin za branné pohotovosti státu

c) spáchá-li takový čin opětovně,

d) získá-li takovým činem značný prospěch, nebo

e) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 124e

(1) Kdo poruší nebo nesplní důležitou povinnost svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce a způsobí tím, že je neoprávněně vydáno povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem nebo licence pro určitý obchod s vojenským materiálem nebo vydá nepravdivý nebo neúplný doklad, na jehož základě je takové povolení nebo licence neoprávněně vydána, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři roky nebo zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na dvě léta až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

a) jestliže se vojenský materiál dostal do ciziny,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat značný prospěch,

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu nebo jiný zvlášť závažný následek.

d) spáchá-li takový čin ve spojení s organisovanou skupinou,

(3) Odnětím svobody na tři roky až deset let nebo peněžitým trestem bude pachatel činu uvedeného v odstavci 1 potrestán,

a) spáchá-li čin ve spojení s organisovanou skupinou působící ve více státech,

b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat prospěch velkého rozsahu, nebo

c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.

§ 124f

(1) Kdo žádost o povolení nebo o licenci k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem doloží nepravdivým nebo neúplným dokladem nebo zatají skutečnosti důležité pro vydání povolení nebo licence, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Stejně bude potrestán, kdo podklady potřebné pro evidenci zahraničního obchodu s vojenským materiálem zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými, zatají nebo evidenci nevede, nebo kdo učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače, v němž se vede evidence zahraničního obchodu s vojenským materiálem."

3. V § 167 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničního obchodu s vojenským materiálem (§124d, 124e, 124f)".

4. V § 168 se za slova "(§ 124a, 124b, 124c)" vkládají slova "porušování předpisů o zahraničním obchodu s vojenským materiálem (§ 124d, 124e, 124f)".

Část šestá a další paragrafy se přečíslují.

§ 30

Dosavadní text označit jako odstavec 1 a připojit odstavec 2, který zní:

"(2) Zaměstnanci ústředních orgánů státní správy uvedených v § 6 odst.2 tohoto zákona, kteří se bezprostředně podílejí na provádění tohoto zákona a jsou povinni zachovávat mlčenlivost podle předchozího odstavce, nesmějí být zaměstnáni u právnických osob oprávněných obchodovat s vojenským materiálem po dobu tří let od skončení pracovního poměru.".

§31

V § 31 odst. 2 na konci první věty za slova "tohoto zákona" vložit slova: "a platí pro ně

ustanovení § 9 odst. 3 i když právnická osoba je zapsána v obchodním rejstříku".

§ 32 odst. 1

V odkazu na § 9 nahradit slova "odst. 4" slovy "odst. 5".

§ 33

§ 33 zní:

"§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.".

V Praze dne 10. února 1994
JUDr. Anna Röschová v. r.Petr Koháček v. r.
místopředsedkyně ústavně právního výboru zpravodaj ústavně právního výboru
  
Ing. Vladimír Šuman v.r.Oldřich Váca v.r.
předseda branného zpravodaj branného
a bezpečnostního výboru a bezpečnostního výboru
  
Ing. Vladimír Budinský v.r. Ing. Vítězslav Sochor v.r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru
  
RNDr. Jiří Payne v. r. RNDr. Otakar Vychodil v. r.
předseda zahraničního výboru zpravodaj zahraničního výboru

Pozměňovací návrhy nezařazené do společné zprávy k tisku 756

§7

V § 7 odst. 2 vypustit poslední část věty za slovy ", právnické osoby". HV

Za § 27 vložit § 28, který zní:

"§ 28

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR předkládá pololetně příslušnému výboru PSP ČR přehled o vývozu významného vojenského materiálu pro teritoria jeho určení. ".

Ostatní paragrafy přečíslovat. HV

§ 33

Slova "l. ledna 1994" nahradit slovem "vyhlášení" BBV,ZaVSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP