Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

815

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne . 1994,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb.,

o zeměměřických a katastrálních orgánech

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl.I

Zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vkládá nový odstavec 1, který zní:

"(1) Zřizuje se Zeměměřický úřad jako orgán státní správy zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.".

Dosavadní odstavce 1 až 3 se označují jako odstavce 2 až 4.

2. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.".

3. V § 3 písm. a) bod 2 se vypouštějí slova "geodetických základů a".

4. V § 3 písm. a) bod 4 se slova "Českou a Slovenskou Federativní Republiku" nahrazují slovy "Českou republiku".

5. V § 3 písm. a) se vypouští bod 7.

6. V § 3 písm. d) se za slovo "řídí" vkládají slova "Zeměměřický úřad,".

7. V § 3 písm. h) se za slovo "rozhodnutím" vkládají slova "Zeměměřického úřadu a".

8. V § 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:

"i) stanovuje správce základních a tématických státních mapových děl,".

9. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně poznámek pod čarou č. 6a/, b/ a c/ zní:

" 3 a

Zeměměřický úřad

a) vykonává správu geodetických základů České republiky,6a)

b) rozhoduje o umístění měřických značek geodetických základů6a) na nemovitostech,

c) vede centrální databázové soubory katastru nemovitostí České republiky v celostátním rozsahu,

d) spravuje základní bázi geografických dat České republiky,

e) vede Ústřední archiv zeměměřictví a katastru, který je archivem zvláštního významu, 2)

f) provádí zeměměřické činnosti6b) na státních hranicích v dohodě se správcem dokumentárního díla státních hranic, 6c)

g) projednává porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 písm. b) bod 1,

h) plní další úkoly na úseku zeměměřictví, kterými ho pověří Úřad.

------------------------

6a) § 21 odst. 1 zákona č. 46/1971 Sb.

6b) § 1 odst. 1 zákona č. 46/1971 Sb.

6c) § 12 odst. 1 písm.j) zákona ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění zákona ČNR č. 21/1993 Sb.".

10. V § 4 písm. f) se za slova "§ 7" vkládají slova "písm. a), b) bod 2, c) a d), § 8".

11. § 6 zní:

"Obecné předpisy o správním řízeníll) se vztahují na rozhodování Úřadu, Zeměměřického úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f) a h), § 3a písm. b) a g), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.".

12. V § 7 písm. b) se vypouští slovo "geodetických", čárka za slovem "bodů" se nahrazuje dvojtečkou a připojují se slova "1. geodetických základů, 2. podrobného bodového pole,".

13. V § 8 se za slovo "může" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

14. V § 9 odst. 1 se za slovo "může" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

15. V § 9 odst. 2 se za slovo "přihlédne" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

16. V § 9 odst. 3 se za slova "kdy se" vkládají slova "Zeměměřický úřad nebo".

17. Dosavadní text § 12 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Práva a závazky, které měl ke dni účinnosti tohoto zákona Zeměměřický ústav, přecházejí na Zeměměřický úřad. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.".

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1994.

Důvodová zpráva

I. Obecná část

Vláda České republiky svým usnesením ze dne 16. června 1993 č. 312 uložila v bodě II/3/d předsedovi Českého úřadu zeměměřického a katastrálního zpracovat a předložit vládě České republiky k projednání návrh novely zákona ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, s tím, že v tomto návrhu zákona bude s účinností od 1. ledna 1994 upravena působnost Zeměměřického ústavu jako orgánu státní správy.

Zákonem ČNR č. 359/1992 Sb. byla po právní stránce řešena první etapa reformy organizační struktury bývalého Českého úřadu geodetického a kartografického (nyní Český úřad zeměměřický a katastrální) a jím přímo řízených organizací. Další etapou této reformy je zřízení Zeměměřického úřadu, který bude orgánem Státní správy zeměměřictví s celostátní působností se sídlem v Praze.

Zeměměřický úřad bude právním nástupcem Zeměměřického ústavu, který byl zřízen rozhodnutím předsedy bývalého Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 28. září 1990 čj. 2987/1990-21. Zřízení Zeměměřického ústavu souviselo s důsledným oddělením činností prováděných ve státním zájmu od činností podnikatelského a komerčního charakteru, které byly delimitovány do působnosti státního podniku Kartografie Praha privatizovaného podle zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších zákonů.

Zřízení Zeměměřického ústavu jako orgánu státní správy bylo původně zařazeno do návrhu zákona o geodezii a kartografii, který novelizuje i zákon ČNR č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v souvislosti s novou právní úpravou oboru geodezie a kartografie. Organizační výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu rozhodl v květnu 1993 o upuštění od projednávání zásad zákona o geodezii a kartografii. Vzhledem k tomu, že zřízení nového orgánu státní správy bezprostředně nesouvisí s navrhovaným zákonem o geodezii a kartografii, byla tato část po meziresortním připomínkovém řízení vyjmuta a je předkládána jako samostatný návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 359/1992 Sb. K tomuto samostatnému návrhu zákona proběhlo nové meziresortní připomínkové řízení.

Zřízením Zeměměřického úřadu se zvýší požadavky na státní rozpočet na rok 1994 o částku 7,2 mil. Kč vzhledem k tomu, že se zvýší platové tarify a z toho plynoucí pojištění zaměstnanců. Ministerstvo financí s touto částkou vyslovilo souhlas a potvrdilo ji v návrhu rozpočtu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního na rok 1994.

Náklady na činnosti prováděné Zeměměřickým úřadem ve státním zájmu nemají další dopad na státní rozpočet.

II. Zvláštní část

K článku I.

K bodu 1.

Zřizuje se Zeměměřický úřad jako orgán státní správy v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 16. června 1993 č. 312.

K bodu 2, 6 až 8, 11, 13 až 16.

Změna souvisí se zřízením Zeměměřického úřadu jako orgánu státní správy, proto je nutné tuto skutečnost promítnout do ostatních ustanovení zákona.

K bodu 3 a 5.

Z působnosti Úřadu se vypouští zabezpečení jednotného budování a údržby geodetických základů a vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru. Tyto působnosti se svěřují Zeměměřickému úřadu, který jako jediný tuto činnost provádí.

K bodu 4.

Změna souvisí s rozdělením České a Slovenské Federativní Republiky a vznikem České republiky k 1. lednu 1993.

K bodu 9.

K § 3a písm a:

Geodetické základy jsou výchozím podkladem mezinárodních a státních aktivit při vytváření územně orientovaných informačních systémů a pro navazující zeměměřické činnosti prováděné orgány státní správy, např. na úseku katastru nemovitostí nebo státních mapových děl. Dále jsou základem zeměměřických činností prováděných v podnikatelské sféře. Údaje o geodetických základech jsou součástí informačního systému zeměměřictví a katastru. Výkon správy obsahuje zeměměřické činnosti při určování nových bodů základního polohového, výškového a tíhového bodového pole nebo při jejich obnově, dále zřizování a obnovu měřických značek, signálů a jiných zařízení a jejich ochranu, vedení údajů o bodech geodetických základů v informačním systému a poskytování geodetických údajů o těchto bodech orgánům státní správy a veřejnosti.

K § 3a písm. b):

Při rozhodování podle zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, přihlíží Zeměměřický úřad k technickým požadavkům na body geodetických základů a k potřebám jejich ochrany.

K § 3a písm. c):

Databázové soubory katastru nemovitostí jsou základním registrem státního informačního systému. U Zeměměřického úřadu jsou vedeny originály těchto souborů nebo záložní soubory, pokud jsou originály vedeny na výpočetní technice katastrálních úřadů. Po dobudování sítě dálkového přenosu dat bude Zeměměřický úřad jediným správcem originálů databázových souborů katastru nemovitostí.

K § 3a písm. d):

Základní báze geografických dat České republiky je součástí státního informačního systému. Vytvářená automatizovaná forma bude zahrnovat podstatnou část základních státních mapových děl.

K § 3a písm. e):

Ústřední archiv zeměměřictví a katastru vede dosud Zeměměřický ústav a je vhodné, aby tento archiv zvláštního významu nadále vedl Zeměměřický úřad.

K § 3a písm. f):

Zeměměřické činnosti na státních hranicích se zajišťují v dohodě s Ministerstvem vnitra, které je ústředním orgánem státní správy pro dokumentární dílo státních hranic podle zákona ČNR č. 2/1969 Sb., ve znění zákona ČNR 21/1993 Sb.

K § 3a písm. g):

Zeměměřickému úřadu se svěřuje projednávání některých porušení pořádku na úseku zeměměřictví.

K § 3a písm. h):

Další úkoly odborného charakteru na úseku zeměměřictví bude Český úřad zeměměřický a katastrální ukládat Zeměměřickému úřadu jednorázově podle okamžitých potřeb.

K bodu 10 a 12.

Porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 písm. b) budou projednávat Zeměměřický úřad (geodetické základy) a zeměměřické a katastrální inspektoráty (podrobné bodové pole).

K bodu 17.

Všechna práva a závazky, kterými byl vázán Zeměměřický ústav, přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona na Zeměměřický úřad. Rovněž práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců Zeměměřického ústavu přecházejí na Zeměměřický úřad.".

K článku II.

Účinnost se navrhuje k 1. dubnu 1994, neboť termín 1. ledna 1994 stanovený usnesením vlády České republiky ze dne 16. června 1993 č. 312, je vzhledem k projednávání návrhu zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu začátkem roku 1994, nereálný.

V Praze dne 15. prosince 1993

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

předseda vlády

Ing. Josef Lux, v.r.

místopředseda vlády a ministr zemědělství

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP