Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

1994

I. volební období

793

INTERPELACE

poslanců Jaroslava Vlčka, Pavla Seifera, Miroslava Rašky a Václava Grulicha

na ministra vnitra Jana Rumla

ve věci odvolání pana Josefa Daňka z funkce vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu Strakonice

Ve smyslu § 89 odst. 1 zákona ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, v platném znění, předkládám poslancům následující interpelaci poslanců Jaroslava Vlčka, Pavla Seifera, Miroslava Rašky a Václava Grulicha na ministra vnitra Jana Rumla. Interpelace je přílohou tohoto sněmovního tisku.

V Praze dne 26. ledna 1994

Milan Uhde v. r.

Příloha

Vážený pan

Jan Ruml

ministr vnitra České republiky

prostřednictvím pana

PhDr. Milana Uhdeho

předsedy Poslanecké sněmovny

Parlamentu ČR


 V Praze dne 17. 1. 1994


Vážený pane ministře,

v rámci své poslanecké činnosti a konstatuji, že i v rámci své politické činnosti, jsem byl seznámen s jedním případem, který je ve své podstatě v rozporu s Listinou základních práv a svobod, tak jak byla přijata do ústavního systému České republiky. Nemohu se neobávat, že obdobné případy se stávají běžnou praxí v oblasti státní správy.

Listina základních práv a svobod ve svém čl. 3 odst. 3 říká, že "Nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod." Tatáž listina v čl. 20 dává konkrétní právní rámec sdružovacímu právu s tím, že každý má právo svobodně se sdružovat. Jedná se o právo uplatňované v rámci zakládání a fungování politických stran a hnutí s uplatňováním takového práva fyzickými osobami bez ohledu (nebo se zákonem stanovenými podmínkami) na způsob uplatnění takovéto práva. Jsem nucen zdůraznit, že pro státní zaměstnance předmětné kategorie žádné omezení neexistuje a rozhodně není vhodné taková omezení konkrétními právně nezdůvodněnými akty predestinovat.

Z tohoto hlediska se jeví jako absurdní skutečnost, kdy plnoprávný občan a odborník ve svém oboru je perzekuován ve své pracovní činnosti v okamžiku, kdy jeho nadřízený zjistí, že je organizován a že vyvíjí činnost v určité politické oblasti. Navíc je nutné podotknout, že se jedná o činnost vykonávanou na bázi ryze mimopracovní. V tomto konkrétním případě se jedná o člověka, který se pracovní činnosti věnoval i coby řádně zvolený poslanec Federálního shromáždění za řádně zvolený politický subjekt (po dobu výkonu poslance byl přerušen výkon funkce ve státní správě a po skončení činnosti FS byl výkon funkce bez jakýchkoliv námitek a problémů opět obnoven - 2. 1. 1993).

Pan MVDr. Josef Daněk vykonával do 22. 12. 1993 funkci vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu Strakonice. Tohoto dne byl rozhodnutím přednosty Okresního úřadu Strakonice Ing. Břetislava Řezníčka ze své funkce odvolán. V odvolání, jehož fotokopie je přiložena, není zmíněn žádný konkrétní důvod k takovému kroku. V osobním jednání mezi Dr. Daňkem a Ing. Řezníčkem byla jako důvod odvolání uvedena skutečnost, že Dr. Daněk působí ve funkci člena stínové vlády Realistického bloku, zodpovědného za oblast životního prostředí. Tato skutečnost byla mimo jiných masmédií zveřejněna v týdeníku Respekt a fotokopie článku z tohoto týdeníku je přiložena.

Pan přednosta byl o této skutečnosti informován a zdá se, že právě ze zmíněného týdeníku, přičemž si neprodleně povolal panu Dr. Daňka, sdělil mu, že vzhledem k této zveřejněné skutečnosti je vystavován určitým tlakům a že z tohoto důvodu je nucen vzniklou situaci zvážit a přijmout určité závěry. Následně byl pan Dr. Daněk opět povolán k panu přednostovi dne 20. 12. 993 a bylo mu sděleno, že bude odvolán z funkce, bez toho, že by celá záležitost byla dále projednávána. Z kontextu bylo jednoznačně patrné, že důvodem k odvolání je právě inkriminovaná skutečnost. Tuto domněnku umocňuje fakt, že žádný jiný důvod k odvolání nebyl ani konstatován, ani uveden v písemném odvolání (viz. výše).

Ze všech uvedených důvodů se na Vás, vážený pane ministře, obracím s touto interpelací a žádám:

1) Informaci o tom, zda existuje v rámci oblasti státní správy obecná uzance směřující k tomu, aby aktivní členové opozičních stran, byť jsou ve svém oboru odborníky, nebyli zaměstnáváni či byli odvoláváni z funkce bez toho, že by byly nějaké námitky vůči odborným hlediskům ve výkonu jejich funkce.

2) Aby tento konkrétní případ, který já osobně považuji za pouhý lapsus a exces ve výkonu funkce pana přednosty byl okamžitě uveden na pravou míru.

S pozdravem


RNDr. Jaroslav Vlček
Mgr. Pavel Seifer
poslanec PSP ČR
poslanec PSP ČR
  
Ing. Miroslav Raška
PhDr. Václav Grulich
poslanec PSP ČR
poslanec PSP ČROkresní úřad Strakonice
 
PŘEDNOSTA
 
ing. Břetislav Řezníček
  
Strakonice 22. prosince 1993
 
PŘ 1262.93


Věc: Odvolání z funkce

S účinností od 22. prosince 1993

odvolávám

Vás podle § 9 odst. 2 zákona o okresních úřadech č. 425/1900 Sb., v platném znění, z funkce vedoucího referátu životního prostředí Okresního úřadu Strakonice, dp které jsem Vás jmenoval dne 2. ledna 1993.

Funkci vedoucího referátu životního prostředí přestanete vykonávat dne 22. prosince 1993. Do 31. prosince 1993 předejte veškerou dokumentaci související s Vaší dosavadní funkcí pracovníkovi pověřenému vedením referátu.

Tímto odvoláním z funkce Váš pracovní poměr k Okresnímu úřadu Strakonice nekončí. O Vašem dalším pracovním zařazení s Vámi bude jednáno tak, aby mohlo být dohodnuto nejpozději do 31. prosince 1993.

Děkuji Vám za práci, kterou jste ve funkci vedoucího referátu životního prostředí udělal a přeji Vám hodně pracovních úspěchů ve Vašem dalším pracovním zařazení na našem úřadě.


 
Řezníček


Vážený pan

MVDr. Josef Daněk

Radomyšl č. p. 229

387 31 RadomyšlSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP