Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1 9 9 3

I. volební období

746

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 525)

Výbor ústavně právní, výbor rozpočtový, výbor hospodářský a výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí projednaly ve svých schůzích v říjnu a listopadu 1993 a lednu 1994 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákon ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 525) a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby předložený návrh zákona schválila s těmito změnami:

K názvu zákona

V názvu zákona uvést všechny zákony včetně jejich novel.

Čl. I

K bodu 3

§ 6 odst. 4 zní: "Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy běží až po zaplacení poplatku".

K bodu 4

V § 7 odst. 6 se na konec odstavce doplňuje slovo "včetně".

K bodu 10

V § 1Oa odst. 1 se slova "se přesvědčují kontrolou 5a)" nahrazují slovy "kontrolují 5a)".

Čl. IV

Odstavec 1

Slova " s výjimkou dále uvedenou" se nahrazují slovy "s výjimkou uvedenou v odstavci 2".

Sazebník

Obecná poznámka zní:

"Obecná poznámka:

Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 1, 18, 25, 26, 27, 28 a 38.".

K části I

Položka 1

V ustanovení o osvobození za slovy "zdravotně postižené" se čárka nahrazuje pomlčkou.

Položka 7

Částka "Kč 2 000,-" se nahrazuje částkou "Kč 5 000,-".

Ustanovení o zmocnění se vypouští.

Položka 11

V bodu a) se částka "Kč 20,-" nahrazuje částkou "Kč 100,-.

V bodu b) se částka "Kč 500,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-.

Položka 12

Bod a) vypustit, další body přečíslovat.

V bodu b) se částka "Kč 300,-" nahrazuje částkou "Kč 600,-.

V bodu c) se částka "Kč 1 000,-" nahrazuje částkou "Kč 2 000,-.

V bodu d) se částka "Kč 250,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-.

Bod e) zní: "e) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu 1000 Kč.".

Ustanovení "Osvobození" se vypouští.

V ustanovení "Poznámky" bod 2. se slova "podle písmen a),b) a e)" nahrazují slovy "podle písmen a) a d)".

V bodu 3. se slovo "uzavřeno" nahrazuje slovem "uzavíráno".

Položka 13

Částka "Kč 100,-" se nahrazuje částkou "Kč 500,-.

Položka 14 písm. b)

Částku "Kč 5 000,-" nahradit částkou "Kč 10 000,-".

Částku "Kč 1 500,-" nahradit částkou "Kč 3 000,-".

Položka 17

V písmenu b) se za slovo "odcizený" vkládá slovo ", neupotřebitelný".

Ve "Zmocnění" vypustit bod 2.

Položka 22

V písmenu a) se částka "Kč 30,-" nahrazuje částkou "Kč 100,-".

V písmenu b) se částka "Kč 50,-" nahrazuje částkou "Kč 150,-".

V písmenu c) se částka "Kč 100,-" nahrazuje částkou "Kč 300,-".

Položka 23

V písmenu b) částku "Kč 20 000.-" nahradit částkou "Kč 25 000,-".

V písmenu d) částku "Kč 500,-" nahradit částkou "Kč 1 000,-".

Položka 25

V "Osvobození" se za slovy "zdravotně postižené" čárka nahrazuje pomlčkou.

Položka 26

V "Osvobození" se za slovy "zdravotně postižené" čárka nahrazuje pomlčkou.

K části II

Položka 28

V "Osvobození" se za slovy "zdravotně postižené" čárka nahrazuje pomlčkou.

Položka 29

Uvozovací věta položky 29 zní:"Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla (jednotlivého) sestaveného ze součástek nebo přestavěného, jde-li o".

Ve "Zmocnění" se slovo "nebo" nahrazuje slovy "spočívající v".

Položka 30

Písmeno a) zní:

"a) Vydání registrační listiny k provádění

výcviku řidičů motorových vozidel 700 Kč".

Položka 32

V "Osvobození" vypustit bod 1. a zrušit číslování odstavců.

Za ustanovení o osvobození od poplatku se připojuje zmocnění, které zní:

"Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky na 25%, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.".

Položka 33

V položce 33 doplnit ustanovení o zmocnění, které zní:

"Zmocnění:

Správní orgán sníží poplatek podle této položky na 25%, jde o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.".

Položka 37

V písmenu B bodu 1. se hodnota překročení max. povoleného tlaku na nápravu (v %)8) "31-40" nahrazuje hodnotou "nad 30".

Položka 38

V "Osvobození" se za slovy "zdravotně postižené" čárka nahrazuje pomlčkou.

K části III

Položka 69

Položka 69 zní:

"Položka 69

a) Podání žádosti o udělení licence k televiznímu

a rozhlasovému vysílání16) Kč 3 000,-

b) Udělení licence k televiznímu vysílání Kč 100 000,-

c) Udělení licence k rozhlasovému vysílání Kč 30 000,-

d) Za provedené změny udělené licence k televiznímu

vysílání Kč 20 000,-

e) Za provedené změny udělené licence k rozhlasovému

vysílání Kč 6 000,-".

K části IV

Položka 86

Ve "Zmocnění" bodu 1. se slovo "trojnásobku" nahradí slovem "dvojnásobku" a vypustit bod 3.

Položka 87

V písmenech a) až d) se částka "Kč 500,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-".

K části V

Položka 90

V "Poznámce" vypustit bod 3.

Položka 93

V písmenu a) částku "Kč 30,-" nahradit částkou "Kč 150,-".

V písmenu b) částku "Kč 50,-" nahradit částkou "Kč 150,-".

V Praze dne 4. února 1994

Ing. Tomáš JEŽEK v.r.
Ing. Petr BRODSKÝ v.r.
předseda rozpočtového výboru
zpravodaj rozpočtového výboru
JUDr. Anna RÖSCHOVÁ v.r.
JUDr. Jan NAVRÁTIL v.r.
místopředkyně ústavně právního výboru
zpravodaj ústavně právního výboru
Ing. Leopold ZUBEK v.r.
Ing. Petr BACHNA v.r.
předseda výboru pro veřejnou správu
zpravodaj výboru pro veřejnou správu
regionální rozvoj a životní prostředí
regionální rozvoj a životní prostředí
Ing. Vladimír BUDINSKÝ v.r.
Ing. René HÁBA v.r.
předseda hospodářského výboru
zpravodaj hospodářského výboru


Návrhy nezařazené do společné zprávy k tisku 525

Čl. VI

Čl. VI zní:

"Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1994.".

Sazebník

Položka 15

V písmenu b) částku "Kč 500,-" nahradit částkou "Kč 1 500,-".

ÚPV

Písmeno b) zní:

"b) pro cizince

- ročního 3 000 Kč

- na dobu 6 měsíců 1 500 Kč

- na jeden nebo dva dny 500 Kč".

Položka 18

V písmenu a) se částka "Kč 300,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-.

V písmenu b) se částka "Kč 1 000,-" nahrazuje částkou "Kč 2 000,-.

V písmenu c) se částka "Kč 200,-" nahrazuje částkou "Kč 500,-" a částka "Kč 500,-" se nahrazuje částkou "Kč 1 000,-".

V písmenu f) uvedené částky se zvyšují na desetinásobek.

V písmenu g) se částka "Kč 300,-" nahrazuje částkou "Kč 3 000,-.

Za písmeno g) se připojuje písmeno h), které zní:

"h) ke drobným stavbám "Kč 300,-".

V "Osvobození" se za slovy "zdravotně postižené" čárka nahrazuje pomlčkou.

Položka 23

Ve "Zmocnění" vypustit bod 2. a zrušit číslování.

Položka 26

V písmenu a) se částka "Kč 200,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-".

Položka 30

V písmenu a) se částka "Kč 200,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-".

VSRZP

Položka 31

Položka 31 zní:

"Povolení individuálního výcviku žadatele

o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M

včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto

skupin řidičského oprávnění 500 Kč".

RV

V Položce 31 se částka "Kč 700,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-".

VSRZP

Položka 35

V písmenech a),b) a c) se částky poplatků zdvojnásobí.

VSRZP

Položka 49

V písmenu a) se částka poplatku pro letouny, vrtulníky "Kč 1 000,-" nahrazuje částkou "Kč 10 000,-".

V písmenu b) se částka poplatku pro letouny, vrtulníky "Kč 200,-" nahrazuje částkou "Kč 2 000,-".

Položka 60

Položka 60 zní:

"Vydání povolení

- za nakládání s radioaktivními látkami 20 000 Kč

- k přepravě jaderných materiálů 30 000 Kč".

Položka 61

Ve všech písmenech se částky poplatků zdvojnásobí.

Položka 67

Částka "Kč 5 000,-" se nahrazuje částkou "Kč 50 000,-".

Položka 69

V písmenu a) se částka "Kč 3 000,-" nahrazuje částkou "Kč 10 000,-".

V písmenu b) se částka "Kč 1 500,-" nahrazuje částkou "Kč 5 000,-".

Položka 78

V položce 78 se částka "Kč 500,-" nahrazuje částkou "Kč 1 000,-".

VSRZP

Položka 84

V písmenu a) se sazba poplatku "0,5% z ceny vyváženého zboží nebo služby" nahrazuje sazbou "Kč 500,-".

HV

V písmenu b) se částka "Kč 500,-" nahrazuje částkou "Kč 50 000,-".

V písmenu c) se částka "Kč 500,-" nahrazuje částkou "Kč 5 000,-".

V písmenu e) se částka "Kč 500,-" nahrazuje částkou "Kč 10 000,-".

Položka 86

Ve "Zmocnění" bodu 1. se slovo "trojnásobku" nahtrazuje slovem "čtyřnásobku".

Položka 91

Částku "Kč 200,-" nahradit částkou "Kč 1 000,-".

Položka 92

Částku "Kč 100," nahradit částkou "Kč 2 000,-".

Položka 94

Částku "Kč 50,-" nahradit částkou "Kč 150,-".

VSRZP

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP