Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

729

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona o příspěvku na nájemné (tisk 613)

Rozpočtový výbor, hospodářský výbor a výbor pro sociální politiku a zdravotnictví projednaly na svých schůzích v listopadu 1993 vládní návrh zákona o příspěvku na nájemné.

Výbory doporučují Poslanecké sněmovně schválit předložený vládní návrh zákona s těmito s úpravami:

K 11

V § 11 odst. 1 písm. f) zní:

u nájemce uvedeného v § 2 odst. 1 písm. a)

1. potvrzení pronajímatele nebo jiný doklad o řádné úhradě hrubého nájemného a úhradě za další plnění poskytovaná s užíváním bytu" za kalendářní pololetí předcházející kalendářnímu pololetí, na které se nárok na příspěvek uplatňuje,

2. potvrzení pronajímatele nebo jiný doklad o výši sjednaného hrubého nájemného a hrubého nájemného roku 1993;".

Za § 15 vložit nový § 16, který zní:

"§ 16

Přechodné ustanovení

Při stanovení součtu částek životního minima nájemce a osob s ním společně posuzovaných platí pro přiznání příspěvku na první pololetí roku 1994 částky životního minima platné k 1. únoru 1994.".

Dosavadní § 16 označit jako § 17.

V Praze dne 26. listopadu 1993

Ing. Tomáš Ježek,CSc. v.r. Mgr. Věnceslav Lukáš v.r.
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru
  
Ing. Vladimír Budinský v.r. Ota Fejfar v.r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru
  
MUDr. Martin Syka v.r.MUDr. Emil Jaroš v.r.
předseda výboru pro sociální zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictvípolitiku a zdravotnictví

Nezařazené připomínky k tisku 613

Hospodářský výbor:

1. § 16 doplnit slova "a pozbývá účinnosti dne 31. 12. 1994".

2. v souvislosti se změnou v § 16 vypustit § 9 a ostatní přečíslovat.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP