Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

720

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony (tisk 612)

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, hospodářský výbor a rozpočtový výbor projednaly na svých schůzích v listopadu 1993 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších přepisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony a doporučují Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby jej schválila s těmito úpravami:

K čl. I

K bodu 22

Za slova "zálohy na pojistné" se doplňují slova "na důchodové zabezpečení".

Za bod 30 zařadit nový bod 31, který zní:

"31. V § 17 se připojují nové odstavce 3 a 4, které znějí:

"(3) Nebyl-li přeplatek vrácen ve stanovené lhůtě anebo byl-li vrácen v nižší částce, než ve které měl být vrácen, je příslušná správa sociálního zabezpečení povinna platit penále. Penále činí 0,3 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala. Pro den platby přeplatku na pojistném platí obdobně ustanovení § 19 odst. 2.

(4) Předloží-li osoba samostatně výdělečně činná přehled podle § 15 odst. 1, z něhož vyplývá přeplatek na pojistném, považuje se předložení tohoto přehledu za žádost o vrácení přeplatku.".

Další body se přečíslují.

K dosavadnímu bodu 31

Vypustit.

Další body se přečíslují.

K bodu 35

Vypustit poznámku pod čarou č. 39) a odkaz na ni.

K čl. II

Za bod č. 8 vložit nové body č. 9 a 10, které znějí:

"9. V § 49 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Po skončení povinné školní docházky se považuje za nezaopatřené také dítě, které je vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nejdéle však do dosažení 18 let věku.".

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.

10. V § 54 odst. 7 písm. b) se na konci připojují tato slova: "a 3".".

Následující body se přečíslují.

K čl. III

K bodu 6

Slova "může povolit" se nahrazují slovem "povolí".

K bodu 15

V § 9 odst. 5 se slova "projedná jej v jiném složení, než ve kterém původně jednala" nahrazují slovy "je složena z jiných členů, než byla složena při původním jednání.".

K bodu 23

Za slova "v § 36 se" vkládají slova "v písm. f) vypouštějí slova "České republiky" a".

K bodu 44

Slova "mohou upustit" se nahrazují slovem "upustí".

K čl. V

Za slova "odst. 5 písm. a) a b)" se vkládají slova "a odst. 6".

K čl. VI

K bodu 3

V § 55a odst. 1 na konci připojit tato slova: "doložené písemným souhlasem občana s poskytnutím sociální péče.".

Za čl. VII se vkládá nový čl. VIII, který zní:

"Čl. VIII

Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči ve znění zákona č. 58/1984 Sb. a zákona č. 118/1992 Sb. se doplňuje takto:

V § 5 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Příspěvek náleží po skončení povinné školní docházky také dítěti, které je vedeno v evidenci uchazečů o zaměstnání a nemá nárok na hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání, nejdéle však do dosažení 18 let věku.".

Ostatní články se přečíslují.

K dosavadnímu čl. VIII

K odst. 1

Na konci věty první se připojují tato slova: "a po 31. lednu 1994 trvá jejich nemocenské pojištění dále, pokud nezanikne podle § 145f odst. 3 zákona o sociálním zabezpečení."

K odst. 9

Na konci se připojují tato slova: "a pojistné zaplacené podle předpisů platných před 1. lednem 1993 na leden 1993. ".

V Praze dne 1. prosince 1993

MUDr. Martin Syka v.r.Jan Zahradníček v.r.
předseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví zpravodaj výboru pro sociální politiku a zdravotnictví
  
Ing. Vladimír Budinský v.r. Ivan Vrzal v.r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru
  
Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r. Ing. Pavel Šafařík v.r.
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP