Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

1. volební období

618

Vládní

návrh

zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů


Vládní návrh

Zákon

ze dne......... 1993

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I.

Zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 2 písm. f) se vypouští text "§ 18 odst. 4 a".

2. V § 2 odst. 1 písm. c) se na konci připojuje tato věta:

"Za zdanitelné plnění se považuje i převedení majetkového vkladu nebo majetkového podílu osobě, která není plátcem daně, s výjimkou převedení majetkových podílů z úpravy vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 1b) a z úpravy majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech 1c)."

3. V § 2 se odstavec 2 doplňuje ustanovením písmene m), které zní:

"m) daňovým dokladem daňový doklad podle § 12 odst. 2 a 6, doklad o použití podle § 12 odst. 5, splátkový kalendář podle § 12 odst. 8, zjednodušený daňový doklad podle § 12 odst. 9, daňový dobropis a daňový vrubopis podle § 13, písemné celní prohlášení podle § 43 odst. 4 a § 45 odst. 3 a doklad o zaplacení podle 12 odst. 7 a § 46 odst. 4.".

4. V § 5 odst. 1 se částka " 1 500 000 Kč" nahrazuje částkou "750 000 Kč".

5. V § 5 odst. 3 se částka "3 000 000 Kč" nahrazuje částkou "1 500 000 Kč".

6. V § 5 odst. 5 se částka "1 500 000 Kč" nahrazuje částkou "750 000 Kč" a částka "6 000 000 Kč" částkou "3 000 000 Kč".

7. V § 5 odst. 7 se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "a výše daně se vypočte způsobem uvedeným v § 17 odst. 3."

8. V § 6 se odstavec 1 doplňuje ustanovením písmene j), které zní:

" j) osoby, které jsou statutárním orgánem právnických osob majících zvláštní vztah k plátci".

9. V § 9 odst. 3 se za slova "Dílčím plněním se rozumí zdanitelné plnění, které se podle" doplňují slova "nájemní smlouvy, smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci,".

10. § 12 odst. 2 písm. i) zní:

"i) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě zaokrouhlenou na haléře."

11. § 12 odst. 5 písm. i) zní:

"i) výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, popřípadě zaokrouhlenou na haléře."

12. V § 13 odst. 4 úvodní větě se písmeno "g)" nahrazuje písmenem "h".

13. V § 13 odst. 4 písm. a) se na konci připojují tato slova: "popřípadě zaokrouhlená na haléře."

14. V § 13 odst. 4 písm. b) se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "popřípadě zaokrouhlená na haléře."

15. § 14 odst. 2 zní:

"(2) Základem pro výpočet daně může být i cena včetně daně, a to zejména v případě uskutečňování zdanitelných plnění plátcům za hotové, uskutečňování zdanitelných plnění osobám, které nejsou plátci, a v případě zdanitelných plnění podle § 12 odst. 7.".

16. V § 14 odst. 10 se za slova "ve slitcích nebo mincích,", doplňují slova "včetně platných zlatých mincí s uvedenou nominální hodnotou," a slova "Státní bankou československou" se nahrazují slovy "Českou národní bankou".

17. V § 14 odst. 11 se slova "Státní bankou československou" nahrazují slovy "Českou národní bankou" a slovo "československou" slovem "českou".

18. V § 14 odst. 14 se za slova "který nakoupil služby" vkládají tato slova: "elektrickou energii, teplo, plyn nebo vodu".

19. § 14 odst. 16 zní:

"(16) Základem daně při dodání použitého zboží nakoupeného od osob, které nejsou plátci, za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu je rozdíl mezi cenou nákupu od osoby, která není plátcem, a cenou prodeje v úrovni bez daně. Tento postup se uplatní i při nákupu ojetých osobních automobilů od plátců za účelem dalšího prodeje v nezměněném stavu."

20. V § 14 odst. 17 se za slova "Tento postup se neuplatní, pokud" doplňují slova "byl předmět pronájmu prokazatelně odcizen nebo zničen nebo pokud".

21. § 14 se doplňuje novým odstavcem 18, který zní:

"(18) Plátce, který dodává zboží společně s jeho instalací, je povinen rozdělit základ daně zvlášť pro zboží a zvlášť pro službu. Přitom je plátce povinen stanovit základ daně u zboží minimálně v úrovni ceny obvyklé. Instalací se přitom rozumí zapojení zboží na rozvodné sítě nebo uvedení do provozu jiným způsobem, přičemž se nejedná o pevné zabudování zboží jako součásti stavby.".

22. § 15 odst. 2 zní:

"(2) Rozdíl původního a opraveného základu daně se považuje za samostatné zdanitelné plnění, které podléhá dani ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava základu daně podle odstavce 1 provedena.".

23. V § 16 odst. 3 se za slova "§ 2a) odst. 2 písm. a)" vkládají slova "a u tabákových nálepek13b)" Dosavadní poznámka pod čarou č. 13b) se označuje jako č. 13c).

24. V § 16 odst. 8 se za slova "krátkodobého pronájmu" vkládají slova" nemovitostí včetně částí staveb, bytů a".

25. V § 17 odst. 2 se za slova "na desetihaléře nahoru" vkládají slova ",popřípadě na haléře."

26. V § 17 odst. 3 se za slova "na desetihaléře nahoru" vkládají slova "popřípadě na haléře."

27. V § 19 odst. 2 se za slova "do kterého daň na vstupu zaúčtoval" vkládají slova "nejdříve však ve zdaňovacím období, kdy se uskutečnilo zdanitelné plnění".

28. V § 19 odst. 6 se na konci připojují tyto věty: "Tento postup se nevztahuje na plátce, kteří nakupují ojeté osobní automobily za účelem dalšího prodeje. Tito plátci jsou povinni uplatňovat daň podle ustanovení § 14 odst. 16."

29. § 20 odst. 1 zní:

"(1) Má-li plátce obrat nejen za svá zdanitelná plnění, u nichž má nárok na odpočet daně, ale i za zdanitelná plnění osvobozená od daňové povinnosti podle § 25, u nichž nárok na odpočet daně nemá, je povinen zkracovat nárok na odpočet daně. Povinnost zkracovat nárok na odpočet daně se týká i plátců, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání16a). Poměrná část odpočtu daně se určí jako součin celkové daně na vstupu za příslušné zdaňovací období a koeficientu. Koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je součet cen bez daně za zdanitelná plnění, u nichž vzniká nárok na odpočet, a ve jmenovateli celkový součet cen bez daně za všechna uskutečněná plnění v tomto zdaňovacím období, tedy jak za zdanitelná plnění s nárokem na odpočet daně, tak za zdanitelná plnění osvobozená od daně podle § 25 zákona. U plátců, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, se do součtu ve jmenovateli koeficientu započítávají i dotace, příspěvky a tržby z hlavní činnosti. Cena bez daně při prodeji podniku nebo jeho části, cena bez daně za převod staveb, části staveb, bytů a nebytových prostor osvobozený podle § 30, cena bez daně při prodeji platných poštovních cenin a kolků podle § 26 písm. c), cena bez daně za zdanitelná plnění uskutečněná v zahraničí a plnění, která je plátce povinen uskutečnit na základě rozhodnutí státního orgánu nebo podle obecně závazných právních předpisů upravujících nároky osob v důsledku vypořádání majetkových křivd, se nezapočítávají do součtu, který tvoří součet jmenovatele koeficientu. Do součtu, který tvoří jmenovatele koeficientu, se nezapočítávají ani plnění, která nejsou zdanitelnými plněními, podle § 2 odst. 1 a dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo místních rozpočtů určené plátcům, kteří jsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Vypočtený koeficient se zaokrouhlí na čtyři desetinná místa nahoru.

30. § 24 se vypouští.

31. § 25 odst. 1 písm. e) zní: "e) převod staveb a pronájem pozemků a staveb (§ 30),".

32. V § 26 písm. c) se slovo "československých" nahrazuje slovem "českých".

33. V § 28 písm. n) se slova "Státní bance československé" nahrazují slovy "České národní bance".

34. § 29 se doplňuje ustanovením písmene c), které zní:

" c) penzijní připojištění se státním příspěvkem25c) "

35. V § 30 odst. 2 se za slova "nebytových prostor" vkládají slova "a pronájem bezpečnostních schránek".

36. V § 30 odst. 3 se slova "pozemky nebo stavby" nahrazují slovy "pozemky, stavby, části staveb, byty a nebytové prostory".

37. V § 37 se slova "Dodatečně splatná daň" nahrazují slovy "Dodatečně stanovená daň plátcem nebo dodatečně vyměřená daň finančním orgánem".

38. § 38 včetně nadpisu zní:

"§ 38

Daňové přiznání

(1) Plátce je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období předložit daňové přiznání, a to i v případě, že je negativní.

(2) Zjistí-li plátce, že daňové přiznání, které předložil, je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení daňové povinnosti nebo snížení nadměrného odpočtu, je povinen neprodleně předložit finančnímu orgánu dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká.

(3) Zjistí-li plátce, že daňové přiznání, které předložil je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek snížení daňové povinnosti nebo zvýšení nadměrného odpočtu, může předložit finančnímu orgánu dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká, nejpozději do 12 měsíců ode dne splatnosti daně.

(4) V dodatečném daňovém přiznání uvede plátce pouze rozdíly oproti daňovému přiznání původně předloženému.".

39. Poznámka pod čarou č. 40) se vypouští.

40. V § 40 odst. 4 se za slova "nepředloží daňové přiznání vůbec," vkládají slova "a to ani po výzvě finančního orgánu,".

41. § 44 včetně poznámek pod čarou zní:

"§ 44

Základ a výpočet daně u dovezeného zboží

(1) Základem daně u dovezeného zboží podle § 43 odst. 1, písm. a) a b) je součet:

a) základu pro vyměření cla,

b) cla a plateb vybíraných celními orgány při dovozu zboží,

c) příslušné spotřební daně.

(2) Clem podle odstavce 1 písm. b) se rozumí clo vypočítané podle příslušné sazby celního sazebníku, nesnížené podle zvláštních předpisů47b).

(3) U zboží propuštěného do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku podle § 43 odst. 1 písm. c) se daň vypočte způsobem shodným s výpočtem cla47c).

(4) U zboží uvedeného v § 43 odst. 1 písm. d) činí částka daně za každý, byť jen započatý kalendářní měsíc, během kterého bylo zboží propuštěno do režimu dočasného použití 3% z daně, která by měla být vyměřena za uvedené zboží, kdyby v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití bylo propuštěno do volného oběhu. Takto určená daň nesmí být vyšší než ta, která by byla vyměřena v případě propuštění tohoto zboží do volného oběhu v okamžiku propuštění do režimu dočasného použití.

(5) U zboží propuštěného z režimu dočasného použití do režimu volného oběhu se výše daně stanoví rozdílem daní vypočtených podle § 43 odst. 1 písm. a) a podle odstavce 4.

(6) U dováženého zboží se uplatňují sazby daně podle § 16.

42. V § 45 odst. 2 se vypouštějí slova "celního skladu".

43. V § 45 odst. 5 se na konci připojuje tato věta: "Plátce nemá nárok na vrácení daně v případě zpět vyváženého zboží z režimu aktivního zušlechťovacího styku v systému navracení, protože má nárok uplatnit odpočet daně při dovozu zboží z tohoto režimu. ".

44. V § 45 odst. 6 zní:

"Osoby jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána48) mají nárok na vrácení daně v případě nákupu zboží od plátců daně. Vrácení daně je vázáno principem vzájemnosti. Podkladem pro zachování principu vzájemnosti jsou seznamy zboží, které je poskytováno za ceny bez daně osobám České republiky s diplomatickým statusem, akreditovaným v jiných státech. Místně příslušný správce daně vrátí oprávněným osobám daň na základě těchto seznamů zboží. Ministerstvo financí po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí stanoví vyhláškou způsob vrácení daně oprávněným osobám."

45. V § 46 odst. 1 se vypouštějí slova "peněžnictví, pojišťovnictví a advokátní, informační, překladatelské a jiné služby veřejnosti".

46. § 46 odst. 4 zní:

"(4) Za daňový doklad při poskytování služeb a převodu a využití práv do zahraničí se pro účely tohoto zákona považuje doklad o zaplacení, popřípadě platební příkaz, na němž je uvedeno jméno nebo název osoby, v jejíž prospěch se uskutečňuje zdanitelné plnění.".

47. V § 47 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Od daně jsou rovněž osvobozeny služby související s mezinárodní přepravou zboží, kterou uskutečňuje plátce, který je kupujícím nebo prodávajícím ve vztahu k zahraničí.".

48. V § 54 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Pro uplatnění daně od 1. ledna 1993 do 31. prosince 1993 platí ustanovení zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb."

49. Odkazy č. 1b), 1c), 13b), 16a), 25c), 47b), 47c) a 48a) pod čarou znějí:

1b) § 6, 11, 14, 15, 16, 20 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů.

1c) § 13 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

13b) § .. zákona č. 587/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

16a) § 18 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů".

25c) Zákon č. .../1993 Sb., o penzijním připojištění.

47b) Vyhláška č. 93/1993 Sb.

§ 289 zákona č. 13/1993 Sb.

Vyhláška č. 69/1989 Sb.

Vyhláška č. 59/1948 Sb.

Vyhláška č. 572/1990 Sb.

Vyhláška č. 39/1992 Sb.

47c) § 203 a následující zákona č. 13/1993 Sb.

48a) vyhláška č. 114/1972 Sb., obory číslo 962, 972 a 974.".

Čl. II.

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění zákona č. 196/1993 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. III.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP