PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

611

VLÁDNÍ NÁVRH

zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Vládní návrh

Zákon ze dne...........1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.338/1992 Sb. o dani z nemovitostí,a mění zákon České národní rady č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se slova "v evidenci nemovitostí" nahrazují slovy "v katastru nemovitostí".

2. § 2 odst. 2 písm. a) zní: "a) v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami, a to i v případě, že stavby nejsou předmětem daně ze staveb podle § 7 odst. 2 tohoto zákona".

3. V § 2 odst. 2 písm. d) se za slovy " pro obranu státu " vypouští odkaz č. "3)".

4. V § 3 se odstavce 1 a 2 nahrazují odstavci 1, 2 a 3:

"(1) Poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku. U pozemků ve vlastnictví České republiky (dále jen "stát"), je poplatníkem daně právnická osoba, která k nim má právo hospodaření, 4) nebo které bylo zřízeno právo trvalého užívání. 5)

(2) Nájemce je poplatníkem daně u pronajatých pozemků jde-li o pozemky, jejichž původní vlastnické hranice v terénu neexistují, protože byly sloučeny do pozemků s hranicemi v terénu reálně existujícími, nebo o pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo o pozemky převedené na Fond národního majetkem.

(3) Uživatel je poplatníkem daně v případě, ze vlastník pozemku není znám nebo u pozemků, jejichž hranice v terénu reálně vznikly po předání pozemků jako náhradních za původní pozemky sloučené."

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 4 odst. 1 se vypouští ustanovení písmene b).

6. V § 4 odst. 1 písm. c) se slova "v České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy "v České republice" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

7. § 4 odst. 1 písm. d) zní: "d) pozemky spravované Pozemkovým fondem České republiky, 6) nebo převedené na Fond národního majetku České republiky, 7) pokud nejsou pronajaty,".

8. § 4 odst. 1 písm f) zní: "f) pozemky tvořící jeden funkční celek se stavbou ve vlastnictví sdružení občanů, 9)"

9. § 4 odst. 1 písm. m) zní: "m) zemědělské pozemky na dobu 5 let a lesní pozemky na dobu 25 let, počínaje rokem následujícím po roce, kdy byly po rekultivaci technickým opatřením nebo biologickým zúrodňováním vráceny zemědělské nebo lesní výrobě,".

10. V § 4 odst. 1 písm. n) se za slova "zvláštního předpisu, 13)" vkládají slova "a to i v případech, kdy za tyto pozemky byly v rámci pozemkových úprav přiděleny pozemky náhradní" a za slova "sami hospodaří" se vkládají slova " a nedošlo k převodu nebo přechodu vlastnického práva na jiné osoby než osoby blízké".

11. V § 4 odst. 1 písm. p) se vypouštějí slova "stožáry rozvodu elektrické energie, nadzemní části zařízení pro rozvod topných plynů".

12. § 4 odst. 3 zní: "(3) Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. a) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnost nebo pronajímány s výjimkou pronájmu rozpočtovým organizacím. Pozemky uvedené v odstavci 1 písm. e) až g) a 1) jsou osvobozeny od daně z pozemků, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronajímány.".

13. V § 4 odst. 4 se za písmeno "m)" vkládá čárka a písmeno "n)"

14. § 4 se doplňuje odstavci 5 a 6, které znějí:

"(5) Při uplatnění nároku na osvobození podle odstavce 1 písm. n) doloží poplatník daně samostatné provozování zemědělské výroby na zemědělské půdě zápisem do evidence podle zvláštních předpisů.13a)

"(6) Osobou blízkou se rozumí manžel, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků."

15. V § 5 odst. 1 zní:

"(1) Základem daně u pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin 1) je cena půdy zjištěná násobením skutečné výměry pozemku v m2 průměrnou cenou půdy stanovenou na 1 m2 ve vyhlášce 16a) vydané na základě zmocnění v § 17 odst. 1 tohoto zákona."

16. V § 6 odst. 1 se vypouštějí slova "ze základu daně".

17. § 6 odst. 3 zní:

"(3) Stavebními pozemky se rozumějí nezastavěné pozemky určené k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením, pokud je sloučeno územní řízení se stavebním řízením: rozhodná je výměra pozemku, na který se rozhodnutí o umístění stavby nebo uvedené stavební povolení vztahuje.".

18. V § 6 odst. 4 písm. a) se za slovy "v Praze" čárka nahrazuje tečkou a připojuje se samostatný nečíslovaný odstavec, který zní:

"Pro přiřazení koeficientu k jednotlivým obcím je rozhodný počet obyvatel obce podle posledního sčítání lidu:"

19. § 6 odst. 4 písm. b) zní: "b) pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven v ustanovení písmene a), zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie podle členění koeficientů v ustanovení písmene a); koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0. "

20. V § 7 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3."

21. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Předmětem daně ze staveb nejsou stavby přehrad, stavby, jimiž se upravuje vodní tok, stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok a kanalizačních objektů včetně čistíren odpadních vod, jakož i stavby, určené k předchozímu čištění vod před jejich vypouštěním do kanalizací, stavby na ochranu před povodněmi, stavby k zavlažování a odvodňování pozemků 17a), stavby rozvodů energií a veřejných dopravních cest.

22. V § 7 odstavci 3 se na konci textu v závorce vkládají slova "a veřejné účelové komunikace".

23. V § 8 odstavci 1 se za slova "Pozemkového fondu České republiky" vkládají slova "nebo stavbu převedenou na Fond národního majetku České republiky, která je pronajata,".

24. V § 9 odst. 1 se vypouští ustanovení písmena b).

25. § 9 odst. 1 písm. d) zní: "d) stavby spravované Pozemkovým fondem České republiky nebo převedené na Fond národního majetku České republiky, pokud nejsou pronajaty,".

26. V § 9 odst. 1 písm c) se slova "České a Slovenské Federativní Republice" nahrazují slovy " České republice" a slova "České a Slovenské Federativní Republiky" se nahrazují slovy "České republiky".

27. V § 9 odst. 1 písme) se vypouštějí slova "a jejich části"

28. § 9 odst. 1 písmf) zní: "f) stavby ve vlastnictví sdružení občanů, 9)".

29. § 9 odst. 1 písm. g) zní: "g) na dobu 15 let, počínaje rokem následujícím po vydání kolaudačního rozhodnutí, novostavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob, pokud slouží k trvalému bydlení vlastníka nebo osob blízkých a novostavby obytných domů, v nichž jsou byty výhradně ve vlastnictví fyzických osob,".

30. V § 9 odst. 1 písm. h) a i) se vypouští odkaz č. "14)".

31. V § 9 odstl písm. j) se vyponštějí slova "nebo jejich části", za slovo "družstev" se doplňuje odkaz č. "18a)" a vypouští se odkaz č. "14)".

32. V § 9 odstl písm. k) se vypouštějí slova "nebo jejich části" a za slovo "nadacím" se vkládají slova ", občanským sdružením zdravotně postižených občanů".

33. § 9 odst.1 písm. 1) zní:

"1) stavby sloužící k zajištění hromadné osobní přepravy,".

34. V § 9 se odstavec 1 doplňuje ustanovením písmene n), o), p) a r), které zní:

"n) obytné domy ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti 20) a jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P, a to v rozsahu, v jakém slouží k jejich trvalému bydlení,

o) stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví fyzických osob, které pobírají dávky sociální péče na základě zákona o sociální potřebnosti 20) a jsou držiteli průkazů ZTP, a stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví držitelů průkazů ZTP/P,

"p) stavby kulturních památek 17b) na dobu 5 let, počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na stavební úpravy prováděné vlastníkem,

r) stavby na dobu 3 let od roku následujícího po provedení změny spočívající ve změně systému vytápění přechodem z pevných paliv na vytápění plynem, elektřinou nebo na systém využívající obnovitelné energie solární, větrné, geotermální, biomasy, anebo změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavby stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení.".

35. V § 9 odst. 2 se za slova "podlahová plocha" vkládá slovo "nadzemní" a slovo "podlaží" se nahrazuje slovem "částí".

36. § 9 odst. 4 zní: "(4) Stavby a jejich části uvedené v odstavci 1 písmene a) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronájmu, s výjimkou pronájmu rozpočtovým organizacím. Stavby a jejich části uvedené v ustanovení písmene d), e) a f) jsou osvobozeny od daně ze staveb, nejsou-li využívány k podnikatelské činnosti nebo pronájmu.".

37. V § 9 odst. 5 se text "e) až k) a m)" nahrazuje textem "e) až k), m) až r) ".

38. V § 9 odst. 6 větě první se za písmeno "i)" vkládá písmeno "p)" a za slova " na stavební opravy, rekonstrukci a modernizaci obytných domů" se vkládají slova "a stavební úpravy kulturních památek"

39. V § 9 odst. 8 se text "h) a i)" nahrazuje textem " h), i) a p)".

40. § 9 se doplňuje o nový odstavec 9, který zní:

"(9) Osobou blízkou se rozumí manžel, druh, příbuzný v řadě přímé a jeho manžel, sourozenec a jeho manžel, osvojitel a jeho manžel, osvojenec a jeho potomci, manžel osvojence a manželé jeho potomků.".

41. § 10 zní: "Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 (dále jen "zastavěná plocha"), podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Půdorysem se rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek.".

42. V § 11 odstl písma) se za slova "u obytných domů" doplňuje odkaz "18b)"

43. § 11 odst. 1 písm. b) zní: " b) u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů 18b) využívaných pro individuální rekreaci 3 Kč za 1 m2 zastavěné plochy a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám s výjimkou garáží, 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy,"

44. V § 11 odst. 1 písm. d) bodu 2. se za slovo "stavebnictví," vkládá slovo "dopravu, ".

45. § 11 odst. 2 zní:

"(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odstavce 1 se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy. U staveb pro podnikatelskou činnost se základní sazba daně za 1 m2 zastavěné plochy zjištěné podle odst. 1 zvyšuje o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží. Za první nadzemní podlaží se považuje každé konstrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m pod nejnižším bodem přilehlého terénu. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží.".

46. § 11 odst.3 zní: "(3) Základní sazba daně a) podle odstavce 1 písm. a), případně zvýšená podle odstavce 2, se násobí koeficientem přiřazeným k jednotlivým obcím podle počtu obyvatel z posledního sčítání lidu

0,3 v obcích do 300 obyvatel

0,6 -"- nad 300 obyvatel do 600 obyvatel

1,0 -"- nad 600 obyvatel do 1 000 obyvatel

1,4 -"- nad 1 000 obyvatel do 6 000 obyvatel

1,6 -"- nad 6 000 obyvatel do 10 000 obyvatel

2,0 -"- nad 10 000 obyvatel do 25 000 obyvatel

2,5 -"- nad 25 000 obyvatel do 50 000 obyvatel

3,5 -"- nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

4,5 v Praze. Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou koeficient, který je pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie v členění koeficientů: koeficient 4,5 lze zvýšit na koeficient 5,0,

b) u jednotlivých druhů staveb podle odstavce 1 písm. b) až d) v jednotlivých bodech, případně zvýšená podle odstavce 2, se v celé obci násobí koeficientem 1,5, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou.".

47. § 11 odst. 4 zní:

"(4) U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů 18b) využívaných pro individuální rekreaci a u staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží, se stanovený koeficient podle odstavce 3 písmene b) násobí koeficientem 2,0, pokud jsou tyto stavby umístěny v národních parcích a v zónách I. chráněných krajinných oblastí vyhlášených podle zvláštních předpisů.".

48. § 11 se doplňuje o odstavec 6, který zní:

"(6) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. d), které slouží více účelům, se použije základní sazba daně odpovídající podnikatelské činnosti, jíž slouží převažující část podlahové plochy nadzemní části stavby a při stejném poměru podlahových ploch připadajících na jednotlivé činnosti se použije vyšší příslušná sazba. Pokud je ve stavbách uvedených v § 11 odst. 1 písm.e) provozována podnikatelská činnost na převažující části podlahové plochy nadzemních částí staveb, použije se sazba daně jako u staveb v § 11 odst. 1 písm. d).".

49. § 12 se vypouští.

50. V § 13 se na konci připojuje tato věta: "Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu zdaňovacího období, se nepřihlíží. ".

51. Za § 13 se vkládají nové § 13a a 13b, které znějí:

"§ 13a

Daňové přiznání

(1) Danové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. března zdaňovacího období, pokud nebylo podáno v předchozích zdaňovacích obdobích nebo došlo ke změnám v okolnostech rozhodných pro vyměření daně. Ve stejné lhůtě může poplatník podat pouze dílčí daňové přiznání, nedochází-li při změně okolností ke změně v osobě poplatníka. Dílčí daňové přiznání se podává na tiskopise vydaném ministerstvem financí a poplatník v něm uvede jen nastalé změny a výpočet celkové daňové povinnosti. Změnu koeficientu podle § 6 odst. 4 písm.a) a § 11 odst. 3 písm. a) sdělí poplatník do lhůty pro podání daňového přiznání správci daně na tiskopise vydaném ministerstvem financí bez povinnosti podávat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání. Dojde-1 i ke změně koeficientu podle § 11 odst.3 písm. b) a odst. 4. nemá poplatník povinnost podat nové daňové přiznání, dílčí daňové přiznání ani sdělit změnu.

(2) Dojde-li ke změně ostatních údajů uvedených v daňovém přiznání, je poplatník povinen tyto změny oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy nastaly.

§ 13b

Vyměření daně

(1) Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu roku, na který je daň vyměřována.

(2) Je-li daň zaplacena původním poplatníkem i na období nebo jeho část, kdy daňová povinnost přešla na nového poplatníka, zaplacená daň se nevrací, ale započítává se novému poplatníkovi.

(3) Pokud ke dni změny vlastnických nebo jiných práv k nemovitosti nebyly daňové povinnosti plně vypořádány původním poplatníkem, tato povinnost přechází na nového poplatníka, s výjimkou případů, kdy jsou nemovitosti předávány na základě zvláštních předpisů.18)"

52. § 14 odst. 2 zní:

"(2) Daň z pozemků za jednotlivé druhy pozemků a daň ze staveb za jednotlivé stavby nebo souhrn staveb se zaokrouhluje na celé Kč nahoru."

53. V § 15 odst. 1 písm. a) se za slova "zemědělskou výrobu" vkládají slova "a chov ryb".

54. V § 15 odst.1 a 2 se slova "31. března" nahrazují slovy "31. května".

55. § 15 se doplňuje odstavci 3 a 4, které znějí:

"(3) Ve zdaňovacím období roku 1994 budou poplatníci, kteří nemají povinnost podat daňové přiznání nebo dílčí daňové přiznání, platit zálohy na daň ve výši daně splatné v předchozím zdaňovacím období k termínům uvedeným v odst. 1 a 2 až do doby doručení hromadného předpisného seznamu nebo platebního výměru. Rozdíl mezi splatnou daňovou povinností a zaplacenými zálohami poplatníci zaplatí ve lhůtě do 15 dnů po doručení hromadného předpisného seznamu nebo platebního výměru. Přeplatek, který je rozdílem mezi zaplacenými zálohami a roční daňovou povinností, se vrátí za podmínek stanovených zvláštním předpisem21).

(4) Činí-li u jednoho poplatníka celková daňová povinnost z nemovitostí nacházejících se v územním obvodu jednoho správce daně méně než 30 Kč, daň se neplatí.".

56. V § 16 se za slovy "zvláštním předpisem 21)" se tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "pokud tento zákon nestanoví jinak.".

57. Za § 16 se vkládá § 16a, který zní:

"16a

Obecně závaznou vyhlášku vydanou obcí podle ustanovení § 6 a § 11 je obec povinna zaslat v jednom vyhotovení příslušnému správci daně do 5 kalendářních dnů ode dne nabytí její platnosti, přičemž obecně závazná vyhláška musí nabýt platnosti nejpozději do 1. srpna předchozího zdaňovacího období. Pro vyměření daně na zdaňovací období roku 1994 se použijí koeficienty stanovené obcí obecně závaznou vyhláškou i v případě, že vyhláška nabyde účinnosti do 31. ledna 1994. Nevyužije-li obec zmocnění k vydání obecně závazné vyhlášky upravující koeficienty, sdělí tuto skutečnost správci daně, a to nejpozději do 31. prosince předchozího zdaňovacího období: pro zdaňovací období roku 1994 do 31. ledna 1994.".

58. V § 17 odst. 1 se za slovy "půdně ekologických jednotek" nahrazuje čárka tečkou a slova "jehož součástí bude i ocenění vlivu některých faktorů na hospodářské využití pozemků vymezených v § 12 odst. 1 písma) bod 1" se vypouští. ".

59. § 18 se doplňuje odstavcem 3, který zní: "(3) Úlevy poskytnuté v roce 1993 zůstávají v platnosti po dobu stanovenou v rozhodnutí o úlevě, pokud poplatník neuplatni l nárok na osvobození podle ustanovení § 4 nebo § 9.".

60. Text "Kčs" v ustanovení § 6, 11, 14 a 15 se nahrazuje textem "Kč".

61. Za § 20 se vkládá nový § 20a, který zní:

"§ 20a

(1) Pro zdaňovací období roku 1993 přísluší poplatníkům nárok na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. n), pokud byli zapsáni do evidence podle zvláštních předpisů 22) nejpozději do podání daňového přiznání.

(2) Pro zdaňovací období roku 1993 se připouští podání daňového přiznání poplatníka, jemuž byly nemovitosti předány v roce 1993 podle zvláštních předpisů 18)do termínu pro podání daňového přiznání. V těchto případech se daň vyměří podle stavu ke dni předložení daňového přiznání s přihlédnutím k nároku na osvobození podle § 4.

(3) Pro zdaňovací období roku 1993 lze uplatnit nárok na osvobození podle § 9 odst. 1 písm. h) a i) i na část stavby.

(4) K nároku na osvobození podle odstavce 1, 2 a 3, pokud nebyl uplatněn v daňovém přiznání, se přihlédne při vyměření daně na základě žádosti podané poplatníkem do 31. ledna 1994. Tato žádost nepodléhá správnímu poplatku.

62. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:

"§ 22a

§ 20a nabývá účinnosti k 1.lednu 1993."

63. Odkazy č. 9), 13a), 16a), 17a), 17b), 18a), 18b), 20), 22) pod čarou znějí:

"9) Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1991 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb.

13a) Zákon čl005/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.

16a) Vyhláška ministerstva zemědělství ČR č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přirazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek.

17a) § 38 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách.

17b) Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

18a) Zákon č52/1966 Sb.,o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., zákona č. 509/1991 Sb. zákona č.265/1992 Sb. a zákonného opatření č. 297/1992 Sb.

18b) Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb. a vyhlášky č.376/1992 Sb.

20) Zákon ČNR č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. a zákona č. 165/1993 Sb.

22) Zákon č. 105/1990 Sb.,o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

Čl. II

V části sedmé zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., se vypouští hlava čtvrtá.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů České republiky vyhlásil úplné znění zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených tímto zákonem.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1994.".

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP