Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

432

Společná zpráva

výborů Poslanecké sněmovny Parlamentu k návrhu poslanců M. Bendy, J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (tisk 376)

Ústavně právní výbor, branný a bezpečnostní výbor, výbor petiční, pro lidská práva a národnosti, rozpočtový výbor, hospodářský výbor, zemědělský výbor, výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a zahraniční výbor projednaly na svých schůzích v červnu a červenci 1993 návrh poslanců M. Bendy, J. Janečka, I. Maška, L. Nováka ml. a dalších na vydání zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu (tisk 376) a doporučují Poslanecké sněmovně, aby vyslovila s předloženým návrhem souhlas v tomto znění:

"Zákon

ze dne.... července 1993

o protiprávnosti komunistického režimu

a o odporu proti němu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948-1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody,

a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona.

§1

Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,

a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,

b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,

c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,

d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:

- popravoval a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,

- zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,

- znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,

- zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí,

- povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,

e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,

f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomoci jejích okupačních vojsk.

§ 2

(1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 od 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a zavrženíhodný.

(2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace, které komunistický režim podporovaly a to v té míře v jaké se podílely na skutečnostech uvedených v tomto zákoně.

§3

Odpor občanů proti tomuto režimu, který na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý a hodný úcty.

§4

Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se na činnosti KSČ či organizací vycházejících z její ideologie, si zaslouží účast.

§5

Do promlčecí doby trestných činů se nezapočítává doba od 25. února 1948 do prosince 1989, pokud v souladu s výslovnou nebo domnělou vůlí státních nebo stranických orgánů a funkcionářů komunistického režimu v Československu nedošlo z politických důvodů neslučitelných se základními zásadami právního řádu demokratického státu k pravomocnému odsouzení nebo zproštění obžaloby.

§6

Soud na návrh zruší či zmírní trest uložený za trestný čin, na který se nevztahuje rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů, prokáže-li se během řízení, že jednání odsouzeného směřovalo k ochraně základních lidských a občanských práv ne zjevně nepřiměřenými prostředky. Pro účely tohoto řízení se přiměřeně použijí ustanovení § 4 až 22 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci.

§7

(1) V případech uvedených v § 6 odst. 1 písm. d), g) a h) zákona č. 87/1991 Sb., mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a v § 6 odst. 1 písm. h), k) a 1) zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, se má za to, že právní úkony týkající se nemovitostí a v případě kupních smluv týkajících se nemovitostí, které vlastník nemohl fakticky užívat, byly učiněny v tísni, neprokáže-li se opak.

(2) Pokud oprávněná osoba neuplatnila v případech uvedených v odst. 1 nárok podle § 5 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, a § 8 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, může jej uplatnit ve lhůtě tří měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona. Ustanovení uvedené v odst. 1 se pokládá za skutečnost, která je důvodem pro podání návrhu na obnovu řízení podle zvláštních předpisůx)."

odkaz x) pod čarou zní:

"x) § 229 odst. 1 písm. a) o. s. ř.

§ 62 odst. 1 písm. a) správního řádu.

§8

Státní rehabilitační dluhopisy, vydané občanům, kteří mají nárok na odškodnění podle § 23 odst. 5 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, jsou splatné do pěti let od jejích vydání.

§9

Vláda je zmocněna, aby nařízením napravila některé křivdy spáchané na odpůrcích komunistického režimu a na osobách, které byly postiženy jeho perzekucemi v oblasti sociální, zdravotní a finanční.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1993.".

V Praze dne 7. července 1993

JUDr. Miloslav Výborný v.r. JUDr. Anna Röschová v.r.
předsedazpravodajka
ústavně právního výboru ústavně právního výboru
  
Ing. Vladimír Šuman v.r.MUDr. Milada Kadlecová v.r.
předseda branného a bezpečnostního zpravodajka branného a bezpečnostního
výboruvýboru
  
Ing. Josef Pavela v.r.PhDr. Václav Trojan v.r.
předseda výboru petičního, pro lidská zpravodaj výboru petičního, pro lidská
práva a národnostipráva a národnosti
  
Ing. Tomáš Ježek, CSc. v.r. Ing. Libor Novák v.r.
předseda rozpočtového výboru zpravodaj rozpočtového výboru
  
Ing. Vladimír Budinský v.r. Josef Bejček v.r.
předseda hospodářského výboru zpravodaj hospodářského výboru
  
MVDr. Jan Černý v.r.Ing. Jiří Faifr v.r.
předseda zemědělského výboru zpravodaj zemědělského výboru
  
Ing. Leopold Zubek v. r.Ing. Petr Kavan v. r.
předseda výboru pro veřejnou správu, zpravodaj výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí regionální rozvoj a životní prostředí
  
MUDr. Martin Syka v.r.PhDr. Andrej Gjurič v.r.
předseda výboru pro sociální zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictvípolitiku a zdravotnictví
  
PhDr. František Kozel v.r.PhDr. Stanislav Volák v.r.
výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, zpravodaj pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu mládež a tělovýchovu
  
RNDr. Jiří Payne v.r.Ing. Tomáš Štěrba v.r.
předseda zahraničního výboru zpravodaj zahraničního výboru
Přehled připomínek

výborů Poslanecké sněmovny nezařazených do společné zprávy k tisku 376

K § 1

Nové znění § 1:

"§ 1

(1) Komunistický režim

a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,

b) systematicky a trvale porušoval lidská práva občanů, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,

c) používal vůči občanům všech mocenských nástrojů k jejich perzekuci:

- popravoval a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně mučení a vystavování nelidským útrapám,

- okrádal je o majetek a porušoval jejich vlastnická práva,

- znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,

- zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí,

d) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,

e) pro dosažení svých cílů a udržení svého nelegitimního postavení ve společnosti povolal v roce 1968 vojska cizích mocností,

f) od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí okupačních vojsk cizí mocnosti

a tím porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon.

(2) Ti, kteří komunistický režim aktivně prosazovali, funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé na všech politických a ideologických úrovních, a aktivně se zúčastnili na skutečnostech uvedených v odstavci 1, jsou odpovědni za všechny činy všech osob, které se na jejich provádění podílely."

(rozpočtový výbor)

V písm. c) vypustit slovo "základní"

(zahraniční výbor)


K § 4

Vypustit slovo "účast" a nahradit je slovy "uznání a možnost odčinění křivd a bezpráví podle zvláštních předpisů"

(výbor pro sociální politiku a zdravotnictví)

Slovo "účast" nahradit slovem "uznání",

(zahraniční výbor)

Vypustit slovo "účast" a nahradit je slovy "uznání a možnost odčinění křivd a bezpráví podle zvláštních předpisů, pokud se sám v době od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 aktivně nezúčastnil perzekuce jiných občanů".

(rozpočtový výbor)

K § 5

Vypustit slova "v souladu s výslovnou nebo domnělou vůli státních nebo stranických orgánů a funkcionářů komunistického režimu v Československu",

(ústavně právní výbor)

K § 7

Celý vypustit

(výbor petiční, pro lidská práva a národnosti)

(výbor pro sociální politiku a zdravotnictví)

(zahraniční výbor)

(rozpočtový výbor)

Rozšířit text § 7 o změnu zákona č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích tak, že povinnost vydat věc se vztahuje na ty případy, kdy v rozhodném období věc přešla na stát nebo na právnické osoby. K vydání věci vyzve oprávněná osoba povinnou osobu do šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona, jinak její nárok zaniká.

(branný a bezpečnostní výbor)


Nový § 8

Za § 7 vložit nový § 8 a ostatní přečíslovat

"§ 8

Dluhopisy, které byly vydány osobám majícím nárok na odškodnění podle zákona 119/90 Sb. a zákony jej doplňujícími, a podle zákona 87/91 Sb. jsou splatné do konce roku 1995. Dluhopisy, které budou předány po účinnosti tohoto zákona mají splatnost do 5 let. Dluhopisy budou valorizovány podle obecné míry inflace.".

(branný a bezpečnostní výbor)

K dosavadnímu § 8

Celý vypustit

(výbor petiční, pro lidská práva a národnosti)

(zahraniční výbor)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP