Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna 1993

I. volební období

428

V l á d n í n á v r h

Zákon

ze dne 1993

o označování a zkrácení doby platnosti některých

cestovních dokladů v souvislosti se zánikem

České a Slovenské Federativní Republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje

a) označování některých cestovních dokladů státních občanů Čes ké republiky a cestovních dokladů osob bez státní přísluš nosti názvem státu a státním symbolem České republiky,

b) zkrácení doby platnosti některých cestovních dokladů stát ních občanů České republiky.

Označování cestovních dokladů

§ 2

(1) Cestovními doklady, které se označují podle tohoto zákona, jsou

a) cestovní pas, zvláštní pas, průkaz pro překračování státních hranic a cestovní průkaz totožnosti, vydané podle zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech,

b) cestovní pas, diplomatický pas, služební pas, průkaz pro překračování státních hranic a cestovní průkaz totožnosti, vydávané podle zákona č. 216/1991 Sb., o cestovních dokla dech a cestování do zahraničí, pokud jsou označeny státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Cestovní doklady uvedené v odstavci 1 (dále jen "cestovní doklad") označují orgány příslušné k jejich vydání1/

a v zahraničí české diplomatické mise a konzulární úřady (dále jen "příslušné orgány").

(3) Cestovní doklad se označuje názvem státu "Česká republika" a velkým státním znakem České republiky.2/

§ 3

(1) Cestovní doklad se označuje na žádost o označení cestovního dokladu (dále jen "žádost o označení").

(2) Žádost o označení je oprávněn podat

a) držitel cestovního dokladu,

b) zákonný zástupce držitele cestovního dokladu v rozsahu uve deném v odstavci 3,

c) státní orgán nebo právnická osoba zřízená státem,3/ které podaly za občana žádost o vydání cestovního dokladu (dále jen "vysílající orgán").

(3) Zákonný zástupce je oprávněn podat žádost o označení za držitele cestovního dokladu

a) mladšího 15 let nebo

b) zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobi lost k právním úkonům je omezena.

(4) Žádost o označení se podává u příslušných orgánů na úředním tiskopisu. Držitel cestovního dokladu uvede v úředním tiskopisu své jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, druh cestovního dokladu a jeho číslo, dále adresu současného

a předchozího trvalého pobytu a rok jejich počátku; držitel cestovního dokladu, který nemá v České republice trvalý pobyt,

uvede v žádosti o označení stát pobytu a adresu posledního

1/ Zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí.

2/ § 2 odst. 1 zákona České národní rady č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

3/ § 14 odst. 5 zákona č. 216/1991 Sb.

trvalého pobytu na území České republiky, včetně roku ukončení tohoto pobytu. Zákonný zástupce držitele cestovního dokladu uvede v úředním tiskopisu údaje vztahující se k zastupované osobě. Vysílající orgán uvede v úředním tiskopisu údaje vztahující se k občanu, za kterého žádost o označení podává.

K žádosti o označení předloží držitel cestovního dokladu, jeho zákonný zástupce nebo vysílající orgán cestovní doklad, o jehož

označení žádá.

(5) Při podání žádosti o označení jsou povinni

a) držitel cestovního dokladu předložit doklad potvrzující, že je státním občanem České republiky,4/

b) zákonný zástupce držitele cestovního dokladu předložit do klad potvrzující, že zastupovaná osoba je státním občanem České republiky,4/

c) vysílající orgán předložit doklad potvrzující, že občan, za kterého žádost podává, je státním občanem České republiky,4/

d) osoba bez státní příslušnosti prokázat, že má trvalý pobyt na území České republiky.

§ 4

Označení cestovního dokladu se provede bez zbytečného odkladu po předložení žádosti o označení; označení se neprovede u neplatného dokladu.5/

Zkrácení doby platnosti cestovních dokladů

§ 5

Doba platnosti cestovních pasů a zvláštních pasů vydaných po 30. červnu 1990 podle zákona č. 63/1965 Sb. a cestovních pasů, diplomatických pasů a služebních pasů uvedených v § 2

_______________________________________________________________

4/ Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občan ství České republiky.

5/ § 13 zákona č. 216/1991 Sb.

odst. 1 písm. b) se zkracuje na 4 roky ode dne jejich vydání. Zkrácení doby platnosti vyznačí příslušné orgány zároveň s označením podle § 2 odst. 3.

§ 6

Cestovní doklady uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) lze vydávat jen označené způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 a pouze do 31. prosince 1993; doba platnosti cestovních pasů, diplomatických pasů a služebních pasů takto vydaných se zároveň stanoví na 4 roky ode dne jejich vydání.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 7

Cestovní doklad, který nebude do 31. prosince 1994 označen způsobem uvedeným v § 2 odst. 3, pozbývá uplynutím této lhůty platnosti; v odůvodněných případech mohou příslušné orgány tuto lhůtu prodloužit do 15. ledna 1995.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti šedesátým dnem po vyhlášení.

Důvodová zpráva

Všeobecná část

Česká republika recipovala v souladu s čl. 1 ústavního zákona č. 4/1993 Sb., o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky, do svého právního řádu, mj. i právní úpravu vydávání cestovních dokladů podle zákona Federálního shromáždění č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se tento zákon provádí.

V České republice jsou nadále používány k cestám do zahraničí cestovní doklady čs. federace, vydané v souladu s citovanými právními předpisy. Návrh zákona vychází z předpokladu, že cestovní doklady čs. federace budou muset zůstat po určitou dobu v platnosti (předpokládá se jejich platnost do 31.12.1997). Výměna za nové cestovní doklady České republiky si z kapacitních důvodů vyžádá několik let (jedná se např. jen u cestovních pasů o výměnu cca 8 milionů kusů). Cestovní doklady čs. federace neumožňují určit, zda jejich držitel je občanem České republiky nebo Slovenské republiky. Navrhovaný zákon si klade za cíl označením "federálních" cestovních dokladů dosáhnout stavu, kdy platný cestovní doklad bude prokazovat, že jeho držitel je státním občanem České republiky, jak to předpokládá ustanovení § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky. Z důvodu nedostatečné odolnosti "federálních" cestovních dokladů proti zneužití a zfalšování, návrh zákona dále předpokládá zkracování, event. stanovení doby platnosti cestovních pasů, zvláštních pasů, diplomatických pasů a služebních pasů na 4 roky. Tímto opatřením se urychluje přechod k úplnému nahrazení stávajících cestovních dokladů za nové, tzv. bezpečné cestovní doklady, vycházející z mezinárodních zkušeností a norem. V návrhu novely zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, se doporučuje zkrácení doby platnosti cestovních pasů vydaných podle zákona č. 216/1991 Sb. kompenzovat snížením správního poplatku při podání nové žádosti o vydání cestovního pasu.

Cestovní doklady označené na základě návrhu zákona budou po příslušné notifikaci (sdělení ministerstva zahraničních věcí o provedení změny ve formě cestovního dokladu adresované státům, uznávajícím stávající cestovní doklady) uznávány v zahraničí jako oficiální cestovní doklady České republiky.

Označování cestovních dokladů v obou nástupnických státech České a Slovenské Federativní Republiky předpokládá i Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel, která byla schválena na úrovni vlád. Smlouva se dosud nestala součástí právního řádu České republiky.

Odhadované finanční náklady na materiálně technické zabezpečení budou činit cca 7 miliónů Kč - tato částka je v rozpočtu ministerstva vnitra na rok 1993 zabezpečena. Finanční náklady spojené s pracovní výpomocí oddělením cizinecké policie a pasové služby a s proplácením přesčasových hodin (cca 10 miliónů Kč) nebyly při zpracování návrhu rozpočtu ministerstva vnitra na rok 1993 uplatněny. Otázka těchto nákladů bude s ministerstvem financí řešena v závislosti na plnění tohoto úkolu v průběhu roku 1993.

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá vydání prováděcího předpisu.

Zvláštní část

K § 1

Ustanovení vymezuje rozsah úpravy, obsažený v návrhu zákona.

K § 2

Ustanovení obsahuje taxativní výčet druhů cestovních dokladů, které budou označovány. Jedná se o cestovní doklady s delší dobou platnosti, které lze po označení používat k cestám do zahraničí ještě několik let, než bude provedena jejich postupná výměna za nové cestovní doklady České republiky.

V odst. 1 písm. a) jsou uvedeny cestovní doklady se státním znakem Československé socialistické republiky, vydané podle zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech, jejichž doba platnosti podle § 27 zákona č. 216/1991 Sb. končí nejpozději dnem 30. 6. 1996. Návrh zákona v § 5 předpokládá další zkracování doby platnosti cestovních pasů se státním znakem ČSSR vydaných po 30.červnu 1990.

V odst. 1 písm. b) jsou uvedeny cestovní doklady se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky, vydávané podle zákona č. 216/1991 Sb. Všechny druhy pasů jsou podle uvedeného zákona vydávány s dobou platností na 10 let ode dne vydání. Průkazy pro překračování státních hranic jsou vydávány s dobou platnosti na 5 let ode dne vydání. Cestovní průkazy totožnosti jsou vydávány na dobu dvou let s možností následného prodloužení.

V odst. 2 se stanoví, že označování budou provádět orgány příslušné k vydávání uvedených druhů cestovních dokladů podle zákona č. 216/1991 Sb. V zahraničí mohou označovat cestovní doklady české diplomatické mise a konzulární úřady, které jsou podle citovaného zákona oprávněny provádět změny v cestovních dokladech.

V odst. 3 se upravují formální náležitosti označování cestovních dokladů.

Návrh nepředpokládá označování námořnických a plaveckých knížek. Tyto doklady nejsou v současné době užívány jako cestovní doklady.

K § 3

Okruh subjektů, oprávněných podle odstavce 2 podat žádost o označení cestovního dokladu, vychází z ustanovení § 14 zákona č. 216/1991 Sb. Oproti zmíněnému ustanovení zákona je okruh oprávněných osob rozšířen v odstavci 3 o osoby nezletilé, starší 15 let, u kterých nebude, vzhledem k charakteru řízení spojeného s označováním cestovního dokladu, vyžadován souhlas zákonného zástupce. Zákonný zástupce již dal souhlas k vydání cestovního dokladu a jeho souhlas s označením cestovního dokladu je v daném případě nadbytečný.

Podmínky podání žádosti o označení cestovního dokladu, stanovené v odst. 4, jsou nutné pro provedení samotného úkonu a pro následnou evidenci označených cestovních dokladů.

Dalším předpokladem, jehož splněním se podmiňuje provedení označení cestovního dokladu, je podle odstavce 5 písm. a), b) a c) prokázání státního občanství České republiky. Cestovní doklad se po provedení označení stane dokladem, kterým se ve smyslu ustanovení § 20 zákona č. 40/ 1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, prokazuje státní občanství České republiky.

Osobám bez státní příslušnosti se v odstavci 5 písm. d) stanoví povinnost prokázat trvalý pobyt na území České republiky. Uložení této povinnosti je v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 216/1991 Sb.

K § 4

Označování cestovních dokladů bude z procesního hlediska jednoduchým řízením.

Termín "bez zbytečného odkladu" pro účely návrhu zákona znamená, že označení cestovního dokladu bude provedeno zpravidla při podání žádosti, splní-li žadatel o označení cestovního dokladu všechny podmínky stanovené v § 3.

K § 5

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel zavazuje v čl. 1 smluvní strany, že budou po dobu pěti let ode dne zániku České a Slovenské Federativní Republiky uznávat platnost osobních a cestovních dokladů vydaných příslušnými federálními orgány.

Zkrácení doby platnosti pasů uvedených v § 5 umožní v optimálním časovém úseku jejich výměnu za připravované tzv. bezpečné cestovní doklady České republiky a zajistí, že občané České republiky budou po 31. 12. 1997 užívat k cestám do zahraničí pouze cestovní doklady nově vzniklého samostatného českého státu. Vydávání nových cestovních pasů, které již vycházejí z mezinárodních zkušeností a norem, zejména standardu ICAO 9303 a doporučení Interpolu pro ochranu cestovních dokladů proti padělání, se předpokládá od 1. srpna 1993. Cestovní pasy, které jsou vydávány v současné době, neodpovídají požadavkům na bezpečné cestovní doklady.

Navrhované ustanovení předpokládá opětovné zkrácení doby platnosti cestovních pasů a zvláštních pasů vydaných podle zákona č. 63/1965 Sb. po 30.červnu 1990 tak, aby tyto dříve vydané pasy nebyly platné déle, než cestovní pasy vydané podle zákona č. 216/1991 Sb.

K § 6

Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel stanoví v čl. 5 odst. 3, že smluvní strany vydají obecně závazný právní předpis, který určí, do kdy je možné vydávat cestovní doklady se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky. Termín předpokládaný tímto ustanovením je reálný pro zabezpečení výroby nových cestovních dokladů České republiky a jejich vydávání. Dále je nezbytně nutné, v zájmu zachování souladu s § 5 návrhu zákona, zkrátit dobu platnosti cestovních pasů, diplomatických pasů a služebních pasů se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky, pokud budou po nabytí účinnosti návrhu zákona ještě vydávány. Návrh zákona zároveň stanoví, že tyto pasy budou označeny způsobem uvedeným v § 2 odst. 3 již při jejich vydání.

Návrh novely zákona č. 368/1992 Sb. předpokládá, že držitel cestovního pasu vydaného podle zákona č. 216/1991 Sb. nebo jeho zákonný zástupce, v jehož cestovním pasu bylo vyznačeno zkrácení platnosti na dobu 4 let (ustanovení § 5 návrhu zákona) nebo kterému byl vydán cestovní pas s dobou platnosti na 4 roky (ustanovení § 6 návrhu zákona), uhradí při podání žádosti o vydání nového cestovního pasu polovinu stanoveného správního poplatku, podá-li tuto žádost do 31.12.1997.

K § 7

Ustanovením se určuje termín, do kdy musí být označování cestovních dokladů ukončeno. Ustanovení tímto akceptuje Smlouvu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci

vozidel, stanovící v čl. 5 odst. 3, že smluvní strany obecně závazným právním předpisem určí termín, do kdy musí být označování cestovních dokladů ukončeno. Cestovní doklady, které nebudou do tohoto termínu označeny, ztrácejí svou platnost.

Termín stanovený v návrhu zákona pro ukončení označování je optimální z hlediska předpokládaného počtu označovaných cestovních dokladů a kapacitních možností orgánů, které budou označování provádět.

Věta za středníkem umožní řešit situace, kdy státní občan České republiky ze závažných důvodů podá žádost o označení cestovního dokladu např. 31.12.1994 a příslušné orgány, mise nebo úřady nebudou moci jeho žádosti o označení vyhovět okamžitě. Proto se doporučuje v odůvodněných případech uvedené orgány zmocnit k prodloužení lhůty uvedené v ustanovení § 8 do 15.ledna 1995.

K § 8

Lhůta 60 dnů je nutná k notifikaci označených cestovních dokladů ministerstvem zahraničních věcí a dalším materiálně technickým a organizačním opatřením.

V Praze dne 12. května 1993

Předseda vlády

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.

Ministr vnitra

Jan Ruml v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP