PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období
417


Vládní návrh

Zákon

ze dne .1993,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.


Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství se mění a doplňuje takto:

1. § 1 písmeno f) zní:

"(f) Ministerstvo hospodářství České republiky (dále jen "ministerstvo hospodářství") ve věcech odborného výcviku učňů ["1) § 22 odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171(1990 Sb.].

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).

2. Pod čarou se vyznačí poznámka1), která zní:

3. V § 3 odst. 3 se za slovo "zejména" vkládají slova "další docházku do základní školy po splnění povinné školní docházky v nižším než devátém ročníku,".

4. § 6 odst. 1 písm. a) zní:

"(a) speciální mateřské školy pro mentálně postižené, zvláštní školy, pomocné školy; speciální mateřské školy, základní školy a zvláštní školy při zdravotnických zařízeních ; speciální mateřské školy, speciální základní školy a zvláštní školy spro žáky zdravotně oslabené; speciální mateřské školy, speciální základní školy a zvláštní školy pro žáky se specifickými vývojovými poruchami chování a schopnosti učení,".

5. § 6 odst. 1 písm. c) zní:

"c) školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování,".

6. V § 6 odst. 1 písm. g) se vypouštějí slova "střediska služeb školám, střediska informačních technologií a".

7. § 6 odst. 3 zní:

"(3) Školský úřad stanoví podle zásad ministerstva síť předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které zřizuje a zařazuje do této sítě předškolní zařízení, školy a školská zařízení, které zřizuje obec s výjimkou středních zdravotnických škol, které do sítě zařazuje ministerstvo zdravotnictví.".

8. V § 7 písm. a) se na konci čárka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova "o přijatých opatřeních informuje Českou školní inspekci,".

9. V § 8 odst. 2 se slovo "mzdy" nahrazuje slovem "platy".

10. V § 10 odst. 1 věta před středníkem zní:

"Školský úřad ekonomicky zabezpečuje církevní předškolní zařízení, církevní školy a církevní školská zařízení zařazené do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení ministerstvem; provádí s nimi finanční vypořádání a kontroluje efektivnost hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Toto ustanovení se netýká církevních středních zdravotnických škol.".

11. § 10 odst. 2 zní:

"(2) Školský úřad přiděluje soukromým předškolním zařízením, soukromým školám a soukromým školským zařízením zařazeným do sítě předškolních zařízení, škol a školských zařízení ministestvem finanční prostředky; provádí s nimi finanční vypořádání a kontroluje efektivnost hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Toto ustanovení se netýká soukromých středních zdravotnických škol.

12. § 11 odst. 1 první věta zní:

"Školský úřad poskytuje odbornou metodickou pomoc předškolním zařízením, školám nebo školským zařízením nebo jejich pracovníkům, a to na základě žádosti.

13. V § 12 odst. 2 se na konci připojují slova " s výjimkou odborného výcviku učňů ve střdních odborných učilištích, učilištích, střediscích praktického vyučování a pracovištích praktického vyučování.

14. § 12 odst. 3 písm. c) zní:

"c) Speciální mateřské školy a speciální základní školy pro smyslově nebo tělesně postižené žáky nebo pro žáky s vadami řeči; zvláštní školy a pomocné školy pro žáky s více vadami; speciální střední školy; speciální školská zařízení jim sloužící,".

15. V § 12 odst. 3 písm. d) se slova "těsnopisné ústavy" nahrazují slovy" státní těsnopisné ústavy".

16. V § 12 odst. 3 písm. f) se nakonec připojují slova "a preventivně výchovné péče,".

17. § 12 odst. 3 písm. g) zní:

"g) další školská účelová zařízení.) [ § 45 odst. 7 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. (úplné znění č. 395/1991 Sb.).".]

18. Pod čarou se vyznačí poznámka3), která zní:

19. V § 12 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Ministerstvo zřizuje a zrušuje předškolní zařízení, školy a školská zařízení, uvedené v § 6 odst. 1, pokud jsou zřizovány jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace.) [ ") § 31 odst. 1 zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).".].

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

20. Pod čarou se vyznačí poznámka 4), která zní:

21. V § 12 se v nově označeném odstavci 5 písm. e) slovo "koordinuje" nahrazuje slovem "vydává".

22. V § 12 v nově označeném odstavci 6 písm. a) se vypouštějí slova " a zařazuje do seznamu pracoviště praktického vyučování".

23. V § 12 v nově označeném odstavci 6 písm. d) se na konci tečka nahrazuje čárkou a připojují se slova "u středních zdravotnických škol a zařízení jim sloužícím po dohodě s ministerstvem zdravotnictví.".

24. V § 13 písm. a) se vypouštějí slova "pokud jde o sociální školství, v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "ministerstvo práce a sociálních věcí")".

25. V § 13 písm. e) se slova "a Slovenské Federativní Republiky v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí", nahrazují slovy" republiky v dohodě s ministerstvem zahraničních věcí České republiky,".

26. V § 13 písm. f) se na konci připojují slova "pokud jde o střední zdravotnické školy v dohodě s ministestvem zdravotnictví, pokud jde o učební obory v dohodě s ministerwstvem hospodářství.

27. V § 13 písm. g) se na konci připojují slova "pokud jde o střední zdravotnické školy v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, pokud jde o učební obory v dohodě s ministerstvem hospodářství".

28. V § 13 písm. h) se slova "a u středních sociálních škol v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí" nahrazují slovy "a u středních odborných učilišť a učilišť v dohodě s ministertvem hospodářství.".

29. V § 13 písm. l) se na konci připojují slova "pokud jde o střední zdravotnické školy v dohodě s ministerstvem zdravotnictví,".

30. § 13 písm. n) zní:

"n) pravidla pro navrhování a výstavbu budov předškolních zařízení, škol a školských zařízení.".

31. V § 13 se vypouští písmeno o).

32. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který včetně nadpisu zní:

" § 13a

Ministerstvo hospodářství

(1) Ministerstvo hospodářství řídí výkon státní správy ve věcech odborného výcviku učňů ve středních odborných učilištích, učilištích, střediscích praktického vyučování a pracovištích praktického vyučování.

(2) Ministerstvo hospodářství stanoví po projednání s příslušnými ústředními orgány síť středních odborných učilišť, učilišť a seznam středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování, posuzuje rozšíření, zrušení nebo omezení činnosti středního odborného učiliště, učiliště, středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování.

(3) Ministerstvo hospodářství a ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky pro zřizování, slučování, rozdělování, zrušování a organizaci středních odborných učilišť, učilišť a středisek praktického vyučování.

(4) Ministerstvo hospodářství poskytuje středním odborným učilištím, učilištím a střediskům praktického vyučování příspěvek ze státního rozpočtu na odborný výcvik učňů, kteří se nepřipravují pro žádnou fyzickou nebo právnickou osobu.".

33. V § 14 odst. 2 se na konci připojuje věta: "Pokud obec nezřídí základní školu, dohodne se s jinou obcí o podmínkách plnění povinné školní docházky v základní škole zřízené jinou obcí."

34. V § 14 odst. 3 se slova "mzdových prostředků, učebnic, školních pomůcek a potřeb hrazených státem" nahrazují slovy "finančních prostředků na platy pracovníků, učebnice, školní pomůcky,".

35. V § 14 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 až 6, které znějí:

"(4) Obec, která nezřídí základní školu a uzavře dohodu podle odstavce 2, zabezpečuje poměrnou část investičních výdajů a neinvestičních nákladů na jednoho žáka zabezpečovaných obcí podle odstavce 3.

(5) Obec v dohodě se školským úřadem může zákonným zástupcům dětí v mateřské škole, školní družině a školním klubu, které zřizuje, uložit povinnost hradit příspěvek na úhradu investičních výdajů a neinvestičních nákladů poskytovaných těmto zařízením podle § 14 odst. 3, případně i finančních prostředků přidělených podle § 8 odst. 2. Tato úhrada, pokud se týká i finančních prostředků přidělených podle § 8 odst. 2, bude rozdělena ve stejném poměru, v jakém se na uhrazených nákladech a výdajích podílejí obec a školský úřad, pokud se nedohodnou jinak. Výše příspěvku může činit nejvíce 30 % vynaložených nákladů a výdajů.

(6) Zákonní zástupci dětí, jejichž celkový příjem činí 1,25 násobku životního minima, jsou od úhrady příspěvku osvobozeni."

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 7 a 8.

36. V § 14 v nově označeném odstavci 8 se za slovo ředitele vkládají slova", pokud jde o střední zdravotnické školy ředitele jmenuje a odvolává ministerstvo zdravotnictví.".

37. V § 15 odst. 4 se slovo "vzdělávání2)" nahrazuje slovem "vzdělávání5)" a poznámka 2) pod čarou se označuje jako poznámka 5).

38. V § 18 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Česká školní inspekce v zařízeních školního stravování vykonává odbornou kontrolu školního stravování a efektivnosti využívání přidělených finančních prostředků v zařízeních zřizovaných obcemi, školskými úřady, ministerstvem, církvemi, náboženskými společenstvími nebo fyzickými nebo právnickými osobami a dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících školní stravování a jejich činnost.".

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

39. V § 19 odst. 3 se vypouštějí tato slova "pro sociální školství ministerstvo práce a sociálních věcí svými školními inspektory".

40. V § 19 odst. 4 se vypouštějí tato slova "u sociálního školství v dohodě s ministerstvem práce a sociálních věcí".

41. V § 22 se vypouštějí slova "a školy zřízené podle § 14 odst. 2;".

42. § 23 odst. 1 zní:

"(1) Ministerstvo zdravotnictví vůči středním zdravotnickým školám a školským zařízením jim sloužícím vykonává působnosti ministerstva uvedené v § 12 odst. 3 písm. a) a odst. 5 písm. a) a c) s tím, že rozepisuje finanční prostředky středním zdravotnickým školám a školským zařízením jim sloužícím, které zřizuje a dále církevním a soukromým středním zdravotnickým školám a školským zařízením jim sloužícím, provádí s nimi finanční vypořádání a kontroluje efektivnost hospodaření s přidělenými finančními prostředky a dále působnosti uvedené v § 12 odst. 5 písm. d) a e), odstavci 6 písm. a), v § 13 písm. b) a v § 14 odst. 8.".

43. V § 23 odst. 2 se za slova "a střední školy" připojují slova", s výjimkou ustanovení upravujících kompetence ministerstva hospodářství.".

Čl. II

1. Střediska služeb školám a střediska informačních technologií se podle potřeby změní na další školská účelová zařízení podle zvláštního zákona.1)

2. Pokud se nepostupuje podle bodu 1. střediska služeb školám a střediska informačních technologií zřízená podle dosavadních předpisů se nejpozději do 31. prosince 1993 zruší.

Čl. III

Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu se zmocňuje, aby vyhlásil ve Sbírce zákonů úplné znění zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených tímto zákonem.

Čl. IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem
1) § 45 odst. 7 zákona České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. (úplné znění č. 395/1991 Sb.)Důvodová zpráva

A. Obecná část

k návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

V současné době připravuje ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR novou koncepci školství. V souvislosti s tím zpracovává i návrhy nových školských zákonů, které zakotví systém škol a státní správy a samosprávy ve školství v souadu se záměry nové školské koncepce.

Navrženou novelou tohoto zákona se řeší pro přechodné období do vytvoření nové legislativy školství ty problémy, které jsou pro praxi v oblasti školství státní správy a samosprávy nejproblémovější. Jedná se zejména o to, umožnit obcím stanovit úplatu pro zákonné zástupce dětí za činnost předškolních zařízení, školních družin a školních klubů zřizovaných obcí. Dosavadní právní úprava zakotvovala bezúplatnost služeb poskytovaných těmito zařízeními. Dále se navrhuje posílit postavení České školní inspekce tak, aby mohla být kvalitně vykonávána odborná školní inspekce v zařízeních školního stravování.

Návrh novely doplňuje zákon i o některé působnosti ministerstva hospodářství ČR tak, jak vyplývají ze zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky.

Realizace navrženého zákona nebude mít dopad na státní rozpočet.

B. Zvláštní část

K § 1

Toto ustanovení je v souladu se zákonem ČNR č. 474/1990 Sb. doplněno o ministerstvo hospodářství, které v souvislosti se svými kompetencemi při zajišťování odborného výcviku učňů vykonává státní správu.

K § 3 odst. 3

Podle dosavadní úpravy byl ředitel školy oprávněn zejména povolit změnu studijního nebo učebního oboru a opakování ročníku po splnění povinné školní docházky. V praxi docházelo k řadě nejasností, jak řešit případy, kdy žák ukončí povinnou školní docházku v základní škole nebo ve zvláštní škole v nižším než posledním ročníku, a to úspěšným zakončením tohoto ročníku. Proto se přímo v zákoně zakotvuje oprávnění ředitele povolit těmto žákům další docházku do školy tak, aby jim bylo umožněno získání základního vzdělání nebo ukončení zvláštní školy.

K § 6 odst. 1 písm. a)

Vyjmenováním druhů a typů speciálních mateřských škol a speciálních škol se upřesňuje znění tohoto ustanovení v souladu se zákonem číslo 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol, ve znění zákona č. 171/1990 Sb., a zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 395/1991 Sb.)

K § 6 odst. 1 písm. c)

Znění ustanovení se upřesňuje v souvislosti s § 17 odst. 2 zákona o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 395/1991 Sb.)

K § 6 odst. 1 písm. g)

Střediska služeb školám a střediska informačních technologií byla zákonem ČNR č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, který je novelou zákona ČNR č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, vypuštěna ze soustavy školských zařízení tohoto zákona umožňuje pouze ministerstvu školství zřizovat další školská účelová zařízení, která nejsou vyjmenovaná v citovaném zákoně.

K § 6 odst. 3

Doplněním názvu sítě na "síť předškolních zařízení, škol a školských zařízení" se ustanovení dává do souladu s § 12 odst. 5 písm. a) a b) novelizovaného zákona (nově označený odstavec 6).

K § 7 písmeno a)

Navržená úprava má umožnit České školní inspekci zpětnou informovanost o opatřeních přijatých školským úřadem na základě výsledků její činnosti.

K § 8 odst. 2 a k § 14 odst. 3

Slovo mzdy se v těchto ustanoveních nahrazuje slovem platy vzhledem k tomu, že současná právní úprava týkající se pracovníků ve školství obsahuje pojem platy.

K § 10 odst. 1 a 2

Vzhledem k tomu, že MZd ČR nepřiděluje finanční prostředky uvedeným školám prostřednictvím školského úřadu, ale přímo, vyjímají se církevní střední zdravotnické školy a soukromé střední zdravotnické školy z působnosti tohoto ustanovení. Zároveň se v odstavci 2 umožňuje školskému úřadu provádět finanční vypořádání a kontrolu hospodaření s přidělenými prostředky. Podle dosavadního znění novelizovaného zákona školský úřad soukromým školám finanční prostředky přiděloval, aniž by měl možnost kontroly jejich využívání.

K § 11 odst. 1

Dosavadní znění novelizovaného zákona umožňuje pouze školách a pedagogickým pracovníkům požádat školský úřad o odbornou metodickou pomoc. Na školách nepůsobí pouze pedagogičtí pracovníci a odbornou metodickou pomoc je nutno poskytovat i předškolním zařízením a školským zařízením. Proto byla rozšířena působnost tohoto ustanovení i na předškolní zařízení a školská zařízení a na pracovníky těchto škol a zařízení.

K § 12 odst. 2

Ustanovení se upravuje v souladu s novými kompetencemi ministerstva hospodářství.

K § 12 ost. 3 písm. c), d), f) a g)

Uvedená ustanovení se dávají do souladu se školským zákonem a zákonem o školských zařízeních tím, že se upřesňuje výčet speciálních škol zřizovaných ministestvem a zavádí se správný název "státní těsnopisný ústav", doplňuje se možnost zřizovat "středisko výchovné péče pro děti a mládež" jako školské zařízení preventivně výchovné péče.

K § 12 odst. 4

Vzhledem k tomu, že zákon o rozpočtových pravidlech stanoví jako zřizovatčle rozpočtových a příspěvkových organizací pouze obce, okresní úřady a ústřední orgány, nemůže školský úřad zřizovat školy a zařízení uvedená v § 6 odst. 1 jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace. Proto se navrhuje umožnit ministerstvu v případě potřeby zřizovat tyto školy jako rozpočtové nebo příspěvkové organizace.

K § 12 odst. 5 písm. e) a k § 13 písm. n)

Dosavadní způsob regulace školské výstavby ve veřejném zájmu pomocí typizačních směrnic ztratil svůj právní základ, protože vyhláška o typizaci pozbyla platnosti novelizací stavebního zákona v dubnu 1992. MŠMT ani jiné ústřední orgány a ani jiné orgány státní správy nemají tedy v současné době žádný nástroj, tj. obecně závazný právní předpis, na jehož základě by mohly uplatňovat požadavky na zajištění nezbytné funkční kvality školských staveb, zejména na efektivní a účelné vynakládání finančních prostředků. Podle dnešní formulace zákona č. 564/1990 Sb., avšak MŠMT ani nemůže vydat takový předpis, který by byl závazný pro celé odvětví školství, tedy i pro školské stavby zřizované obcemi či jinými ústředními orgány a jejich organizacemi.

K § 12 odst. 6 písm. a)

Vzhledem k tomu, že komptence týkající se věcí profesní přípravy učňů tj. žáků středních odborných učilišť, středisek praktického vyučování a pracovišť praktického vyučování byly převedeny na ministerstvo hospodářství zákonem ČNR č. 474/1992 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, vypouští se zařazování pracovišť praktického vyučování do seznamu ministerstvem.

K § 12 odst. 6 písm. d), k § 13 písm. a), e), f) až 1)

Znění ustanovení se dává do souladu s kompetencemi MZd a MPSV vůči zdravotnickému a sociálnímu školství. Zákon ČNR č. 203/1990 Sb., o změnách v organizaci a působnosti ministerstev ČR zavedl novelou § 9 odst. 1 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o zřízení ministertev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR ve znění pozdějších změn a doplňků tzv. sociální školství v působnosti MPSV ČR. Zákon ČNR č. 575/1990 Sb., o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy ČR novelou § 9 odst. 1 výše uvedeného zákona tzv. sociální školství vypustil z výčtu působností MPSV ČR. Dále se doplňují kompetence ministerstva hospodářství.

K § 13a

Ustanovením se upřesňují kompetence ministerstva hospodářství v oblasti státní správy ve věcech odborného výcviku učňů.

K § 14 odst. 2

Podle § 14 odst. 1 novelizovaného zákona jsou obce povinny vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky. Nejsou však řešeny případy, kdy obec z různých důvodů nezřídí základní školu a děti, které mají bydliště v této obci docházejí do základní školy jiné obce. Proto se navrhuje upřesnit povinnosti obce, která nezřídí základní školu tak, aby se finančně podílela na jejím zabezpečení.

K § 14 odst. 4

Tímto novým ustanovením se navrhuje jednoznačně určit povinnost obce, která nezřídí základní školu, podílet se na finančním zabezpečení základní školy zřízené jinou obcí, pokud do školy docházejí i žáci z této obce.

K § 14 odst. 5 a 6

Navržené znění tohoto ustanovení má za cíl alespoň částečně kompenzovat nedostatek finančních prostředků na činnost předškolních zařízení (mateřských škol), školních družin a školních klubů tím, že se zavádí pro obec možnost určit výši úplaty zákonných zástupců až do výše 30 % vynaložených výdajů a nákladů obcí a školským úřadem. Předpokládá se, že částka 30 % bude činit měsíčně až 340,- Kč na jedno dítě. Aby se zmírnil sociální dopad tohoto ustanovení, stanoví se, kdy jsou zákonní zástupci od úhrady příspěvku osvobozeni.

K § 14 odst. 8

Ustanovení v zájmu zajištění většího vlivu ministerstva zdravotnictví ČR na školy zřizované obcí podle § 14 odst. 8 (dosavadní odstavec 5) umožňuje tomuto ministerstvu jmenovat a odvolávat ředitele střední zdravotnické školy.

K § 18 odst. 4

Navržené znění ustanovení má posílit postavení České školní inspekce tak, aby mohla být kvalitně vykonávána odborná školní inspekce v zařízeních školního stravování. Upřesňuje se inspekční činnost České školní inspekce v zařízeních školního stravování (školní jídelny).

K § 23 odst. 1 a 2

Znění ustanovení se upřesňuje v souladu s kompetencemi ministerstva zdravotnictví vůči středním zdravotnickým školám a ministerstva hospodářství.


V Praze dne 15. června 1993

Předseda vlády Českdé republiky

Doc. Ing. Václav Klaus, CSc., v.r.


Ministr školství, mládeže a tělovýchovy

České republiky

Prof. PhDr. Petr Piťha, v.r.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP