Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

408

NÁVRH

poslanců Mileny Kolářové, Petra Koháčka, Jana Zahradníčka

a Marka Bendy

na vydání zákona o distribuci a prodeji denního tisku

Poslanecká sněmovna se usnesla na tomto zákoně České republiky:

§1

Tento zákon upravuje způsob distribuce a prodeje denního tisku, povinnosti jeho vydavatelů[§ 4 zákona č. $1/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních informačních = prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.], distributorů a prodejců a kontrolu nad jejich dodržováním.

§2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) denním tiskem noviny vydávané nejméně pětkrát týdně pod stejným nebo obdobným názvem,

b) distributorem fyzická nebo právnická osoba rozšiřující denní tisk předplatitelům a prodejcům na vymezeném území,

c) prodejcem fyzická nebo právnická osoba prodávající denní tisk konečnému spotřebiteli,

d) prodavačem fyzická osoba prodávající denní tisk výhradně od jednoho vydavatele.

§3

(1) Finanční náklady a rizika spojená s vydáváním a šířením denního tisku nese vydavatel; neodpovídá však za závazky a finanční hospodaření distributora.

(2) Vydavatel nesmí být zároveň distributorem ani se na jeho činnosti finančně podílet.

(3) Vydavatel může šířit vlastní deník pouze prostřednictvím svých prodavačů, nikoliv prodejců.

§4

(1) Distributor je povinen ve vymezeném území rozšiřovat veškerý denní tisk, o jehož distribuci bude vydavatelem požádán.

(2) Ve vymezeném území může působit pouze jeden distributor.

(3) Vláda nařízením stanoví způsob výběru distributora a vymezená území.

§5

Prodejce je povinen

a) prodávat veškerý denní tisk, který mu distributor nabídne,

b) vystavit rovnocenně veškerý prodávaný denní tisk,

c) mít nejméně po první polovinu své denní prodejní doby v prodeji veškerý denní tisk dodaný distributorem.

§6

Cena téhož titulu denního tisku pro konečného spotřebitele musí být v jednotlivých dnech v týdnu stejná na celém území republiky.

§7

(1) Neprodané výtisky denního tisku (dále jen "remitenda") jdou v plném rozsahu k tíži vydavatele.

(2) Distributor je povinen

a) zasílat vydavatelům přehled prodeje a remitendy jeho titulů jednou týdně,

b) zásobovat denním tiskem všechny prodejce a předplatitele ve vymezeném území.

§8

Ministerstvo pro hospodářskou soutěž (dále jen "ministerstvo") vykonává kontrolu nad dodržováním tohoto zákona.

§9

(1) Za porušení povinností stanovených tímto zákonem ministerstvo

a) uloží písemné upozornění nebo pokutu až do výše 100 000,- Kč,

b) odejme distributorovi živnostenské oprávnění.

(2) Pokuta podle písm. a) předchozího odstavce je příjmem státního rozpočtu.

§10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení 1993.

Důvodová zpráva

K návrhu obecně

Zvláštní a nezastupitelné místo v oblasti sdělovacích prostředků zaujímá denní tisk, protože spolu s televizí a rozhlasem je základním informačním zdrojem. Volnost výběru informací je jedním z důležitých znaků demokratické společnosti. Svoboda tisku je jednou z nejzávažnějších složek svobody projevu, která je základním atributem svobodného státu. Vývoj tiskového spektra proto nesmí ovlivňovat ani prodejci, ani distributoři. Zájem na objektivním přísunu informací ke každému občanu musí být nadřazen ekonomickým a politickým zájmům jednotlivců a skupin.

Tisk nejvíce ovlivňuje veřejné mínění. Svoboda tisku však neznamená jen cokoliv napsat a vytisknout. Nedílnou složkou svobody tisku je i distribuční systém, který zaručí, že vše napsané a vytištěné se dostane do dosahu všech potenciálních čtenářů.

Tisk je zboží zcela specifického charakteru. Teprve existence pluralitního tisku dává prostor k diskusi. Společnost, kde existuje jednostranný tisk, dostává pouze jednostranné informace. Distribuce je jedním z nejvýznamnějších faktorů, který ovlivňuje při dnešní nedokonalé zákonné úpravě přežití či odumření titulu.

V současné době je distribuce tisku v České republice upravena zákonem č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a ostatních informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v § 21 stanoví, že o způsobu distribuce tisku rozhodují vydavatelé, ale neupravuje práva a povinnosti distributorů a prodejců.

Účelem tohoto návrhu zákona je zajistit, aby po určenou dobu veškerý denní tisk, bez ohledu na jeho politické zaměření, byl případnému zájemci k dispozici u všech prodejců.

Jedním z hlavních předpokladů fungování distribuce tisku je systém výlučných distributorů na vymezeném území. Pouze výlučný distributor na vymezeném území může zajistit skutečné konkurenční prostředí mezi jednotlivými tituly denního tisku. Jde tedy o konkurenci titulů, nikoliv o konkurenci distributorů. Aby tato potřebná konkurence nastala, tedy aby u všech prodejců byly potenciálním čtenářům k dispozici všechny deníky, nemůže současně existovat konkurence rovněž v rovině distribuce.

Jedině výlučnému distributorovi na vymezeném území lze ze zákona uložit dvě hlavní povinnosti, které vyplývají ze specifičnosti denního tisku:

1. Distributor bude povinen zásobovat všechny prodejce na svém vymezeném území, tedy i v nejodlehlejší vesnici, kde prodá pouze několik výtisků denně. Dodávky do odlehlejších míst jsou pro distributora prakticky vždy vysoce ztrátové. Pokud bude na vymezeném území výlučným distributorem, bude schopen z výdělků v atraktivních a snadno dostupných místech tyto ztráty pokrýt. Připustíme-li však systém s více distributory, bereme na sebe rizika, že denní tisk bude prodáván pouze v atraktivních a snadno dostupných místech. Za povinnost distribuovat denní tisk i do nejodlehlejších míst, navrhuje se i výlučné právo tomuto distributorovi zásobovat i místa atraktivní a snadno dostupná.

2. Distributor je povinen přijmout do distribuce jakýkoliv titul denního tisku a šířit jej podle přání a možnostmi vydavatele.

Distributor rozšiřuje denní tisk jednak prodejcům a jednak přímým předplatitelům. V druhém případě využívá zpravidla České pošty. Praxe ukázala, že je nutné stanovit termíny, ve kterých distributor vyúčtuje vydavatelům prodané i neprodané výtisky. Dlouhé termíny vyúčtování vedly i k tomu, že některé deníky zanikly, protože vydavatel neměl informace o prodejnosti svého titulu a nemohl proto přiměřeně reagovat na konkrétní poptávku.

V současně době rozšiřuje denní tisk První novinová společnost a. s. (PNS) a regionální soukromí distributoři. PNS vykazovala velké ztráty, je zatížena obrovským dluhem a její dominantní postavení na trhu se jeví jako nefunkční.

V současné době dochází k nerovnoměrnému zásobování jednotlivých míst denním tiskem. O šíři prodávaného denního tisku rozhoduje výhradně prodejce svou objednávkou u distributora. Prodejce se tak rozhoduje nejen podle prodejnosti určitých novin, ale i podle jejich politické orientace a také podle toho, zda riziko neprodaných výtisků nese plně (volná remitenda) nebo jen z části (pevná remitenda) vydavatel. Navrhuje se, aby prodejce byl povinen odebírat, nediskriminačně vystavit a mít v prodeji nejméně do poloviny své pracovní doby plný sortiment celostátních deníků a regionálních deníků vycházejících v dané oblasti.

Riziko vyplývající z neprodaných výtisků ponese výhradně vydavatel.

Ve světě jsou distribuce a prodej denního tisku regulovány různými způsoby, které respektují právní a obchodní zvyklosti příslušných zemí. Tento návrh zákona se nejvíce přibližuje německému modelu, ale zároveň zohledňuje právní a obchodní situaci v České republice. Předpokládá výlučné postavení distributora na vymezeném území, protože jinak nelze zajistit plnění povinností podle tohoto zákona.

Návrh zákona si nevyžádá výdaje ze státního rozpočtu.

K jednotlivým ustanovením návrhu

K § 1

Ustanovení definuje účel zákona.

K § 2

Stanoví se definice jednotlivých pojmů uvedených v zákoně.

K § 3

Návrh zaručuje vydavateli distribuci jeho deníku do všech míst podle jeho vlastního rozhodnutí. Zároveň se stanoví, že veškeré finanční náklady a rizika s tím spojená nese vydavatel. Stanoví se zásada, že vydavatel nesmí být zároveň distributorem; může však šířit vlastní deník prostřednictvím svých prodavačů, nikoliv prodejců.

K § 4

Ukládají se povinnosti distributorovi a zároveň se stanovuje územní monopol. Způsob výběru distributora a vymezeni území se svěřuje nižší právní normě, neboť by nebylo správné toto stanovit přímo v zákoně především s ohledem na předpokládaný ekonomický vývoj i v této oblasti.

K § 5

Stanoví se povinnosti prodejce, které zabezpečují naplnění práva občanů na informace.

K § 6

Stanoví se cena téhož titulu denního tisku jednotně bez ohledu na výši nákladů spojených zejména s jeho dopravou.

K § 7

V souladu s ustanovením § 3 se stanoví povinnosti vydavatele hradit náklad spojené s remitendou a ukládá se povinnost distributorovi zasílat vydavatelům stanovené přehledy a zásobovat vymezená území.

K § 8

Vzhledem k tomu, že se zřizuje územní monopol, svěřuje se kontrola nad jeho dodržováním ministerstvu pro hospodářskou soutěž.

K § 9

Navrhované sankce za porušení zákonem stanovených povinností jsou v souladu se sankcemi stanovenými v jiných právních předpisech. Vzhledem ke specifickému oboru činnosti svěřuje se odnětí živnostenského oprávnění orgánu, který je odpovědný za kontrolu nad dodržováním tohoto zákona a nikoliv živnostenskému úřadu.

V Praze dne 9. června 1993

M. Kolářová v. r.

P. Koháček v. r.

J. Zahradníček v. r.

M. Benda v, r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP