Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

1993

I. volební období

388

Společná zpráva

výborů k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách (tisk 191)

Ústavně právní výbor, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro sociální politiku a zdravotnictví a výbor petiční, pro lidská práva a národnosti na svých schůzích v květnu a červnu 1993 projednaly shora uvedený vládní návrh zákona.

Výbory doporučují Poslanecké sněmovně, aby návrh neprojednávala a požádala vládu České republiky, aby připravila návrh nového zákona o vysokých školách.

V Praze dne 2. července 1993

JUDr. Miloslav Výborný v.r. Miroslav Novotný v.r.
předseda ústavně právního výboru zpravodaj ústavně právního výboru
  
PhDr. František Kozel v.r.Dr., Ing. Pavel Hirš, CSc. v.r.
předseda výboru pro vědu, zpravodaj výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovua tělovýchovu
  
MUDr. Martin Syka v.r.MUDr. Eduard Bureš v.r.
předseda výboru pro sociální zpravodaj výboru pro sociální
politiku a zdravotnictvípolitiku a zdravotnictví
  
Ing. Josef Pavela v.r.Doc.,Ing.Zdeněk Trojan,CSc. v.r.
předseda výboru petičního, zpravodaj výboru petičního,
pro lidská práva a národnosti pro lidská práva a národnosti

Nezařazené připomínky ústavně právního výboru:

"Zákon

ze dne....................,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

1. V § 10 odst. 1 písm. c) věta za středníkem zní: "návrh na jmenování a odvolání rektora předkládá akademický senát vysoké školy prezidentu republiky. ".

2. V § 13 odst. 1 na konci připojit slova "školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ("dále jen ministr"). ".

3. § 15 odst. 2 zní:

"(2) Ministr na návrh vysokých škol předkládá návrhy na jmenování profesorů prezidentovi republiky.".

4. Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu zní:

"§ 15a Jmenování profesorů

a rektorů vysokých škol

Prezident republiky na základě návrhu předloženého ministrem jmenuje profesory a na základě návrhů předložených akademickými senáty vysokých škol jmenuje a odvolává rektory vysokých škol.".

5. V § 27 se za odstavec 5 vkládá nový odstavec 6, který zní:

"(6) Pracovní poměr učitelů a vědeckých pracovníků vysokých škol se sjednává na dobu určitou v trvání dvou až pěti let; na kratší dobu jej lze sjednat, jestliže o to pracovník písemně požádá.".

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

Čl. II

Učitelům a vědeckým pracovníkům vysokých škol, kteří ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona mají sjednaný pracovní poměr na dobu neurčitou, se mění v pracovní poměr na dobu určitou do 30. září 1994.

Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. srpna 1993.".


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP