Parlament české republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1993

384

Návrh

skupiny poslanců Poslanecké sněmovny na vydáni zákonu Parlamentu

ze dne.....

kterým se mění a doplňuje zákon č. 34/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

čl. I

Zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, se doplňuje takto: '

§ 18 odst.3 zni:

" (3) Výkup vratných obalů výrobce nelze vázat na nákup zboží. Množství vykupovaných vratných obalů nesmí být výrobcem omezeno."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dne....


Důvodová zpráva:

I. Obecná část

Účelem novely je posílit ochranu spotřebitele v tom smyslu, že nejen prodávající je povinen vykupovat vratné zálohované obaly. ale tato povinnost se vztahuje i na výrobce. Výrobcem pak se má na mysli výrobce dle § 2 odst.l písm. c) zákona, tj. podnikatel, který zhotovil výrobek nebo jeho součást, nebo poskytl služby.

Dosavadní právní úprava v tomto ohledu přesouvala problémy spjaté s výkupem vratných zálohovaných obalů pouze na bezprostředního prodávajícího, avšak neřešila již otázku jeho možnosti ve vztahu k výrobci. Jestliže již byla přijata tato úprava do určité míry regulující administrativním způsobem otázky jež jsou předmětem tržních vztahů, je zapotřebí odstranit její negativní dopady na bezprostřední podnikatele prodávající.

II. Zvláštní část k

§ 18 odst.3

vkládá se nový odstavec. který stanoví povinnost výrobců vykupovat vratné obaly s tím, že množství vykupovaných vratných obalů nesmi být omezeno.

6. 5. 1993 V Praze dne 6. 5. 1993


Jiří Vyvadil v. r.
Pavel Hirš v. r.
  
Pavel Kulička v. r.
Eva Matoušková. v. r.
  
Vítězslav Valach v. r.
,Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP